вторник, 9 октомври 2012 г.

Единният пазар – реалност и перспективи


Преди 20 години бяха положени основите на единния европейски пазар. За да отбележи тази годишнина Европейската комисия обяви, че от 15 до 20 октомври стартира инициативата Седмица на единния пазар, по време на която в целия ЕС ще се проведат мероприятия под надслов 
Заедно за нов растеж“. 
Заявената цел е хората, които разработват политики и гражданите да имат възможност да обсъдят постиженията и предизвикателствата на единния пазар и да предложат нови идеи. По този начин комисията иска да отправи посланието, че само силният, дълбоко интегриран единен пазар може да осигури икономически растеж и работни места и да предложи на европейските граждани възможности, които не са съществували преди 20 години.
Според ЕК само единният пазар може да даде на европейските потребители по-голям избор на стоки и услуги при по-ниски цени; за гражданите — право да пътуват свободно, да се установяват и работят там, където желаят; за младите хора — възможност да учат в чужбина, от която през последните 25 години са се възползвали над 2,5 милиона студенти, а 23 милиона предприятия в ЕС са получили достъп до 500 милиона потребители.
Трябва да се отбележи, че изграждането на единния пазар е непрекъснат процес, който не винаги протича гладко. На 13 април 2011 г., в отговор на икономическата криза и необходимостта от насърчаване на растежа, Европейската комисия прие Акт за единния пазар I. В акта тя обяви дванадесет ключови действия за укрепване на европейската конкурентоспособност, които да допринесат за използване на потенциала на единния пазар за генериране на устойчив икономически растеж и допълнителна заетост, и в същото време да помогне да се възстанови доверието на гражданите и бизнеса в единния пазар.
Повече информация ТУК
След приемането на акта, Комисията представи предложения за всички свои дванадесет ключови действия. Въпреки това, реалността все още е далеч от изпълнението на поставените амбициозни цели. Само едно от направените предложения е прието от Европейския парламент и от Съвета, а именно преразглеждане на системата за стандартизация в ЕС. Останалите единадесет предложения все още са предмет на обсъждане в Европейския парламент и Съвет и трябва да бъдат договорени бързо по възможност до края на тази година. В същото време, държавите-членки трябва също да се подготвят за навременното правно транспониране и административното изпълнение на дванадесетте амбициозни  основни предложения, така че гражданите и бизнеса да могат да се възползват веднага  след приемането им от Европейските законодатели.
Следващата стъпка по изграждане на единния пазар бе предприета на 3 октомври 2012 г., когато  ЕК прие Акт за единния пазар II, който следва първия набор от мерки в Акт за единния пазар І и представлява нов етап в процеса на разширяване и задълбочаване на интеграцията на единния пазар. Целта отново е да се преодолее сегашната икономическа криза. Предложението съдържа дванадесет ключови мерки, които предстои да бъдат приети бързо от институциите на ЕС. Тези мерки са насочени към четири основни движещи сили на икономическия растеж, трудовата заетост и доверието на потребителите: а) интегрирани мрежи, б) трансгранична мобилност на гражданите и предприятията, в) цифрова икономика и г) мерки в подкрепа на социалното сближаване и преки ползи за потребителите.
До пролетта на 2013 г. Комисията ще представи всички ключови законодателни предложения във връзка с Акта за единния пазар II, а до края на 2013 г. — свързаните с него незаконодателни предложения; Европейският парламент и Съветът се призовават да приемат законодателните предложения като приоритет до пролетта на 2014 г.

Актът за единния пазар II включва следните мерки:
Транспортни и енергийни мрежи: ефективните и изцяло интегрирани транспортни и енергийни мрежи са гръбнакът на единния пазар. Възможностите, които предоставят Кохезионният фонд и структурните фондове, трябва да бъдат съпроводени от ангажимент по отношение на конкуренцията, избора и качеството на услугите в целия ЕС. За да бъде осъществена тази цел, Актът за единния пазар II включва:
1. мерки с цел предоставянето на вътрешнодържавни услуги за железопътен превоз на пътници да се отвори за по-нататъшна конкуренция в рамките на ЕС;
2. мерки за подобряване на единния пазар в областта на морския транспорт;
3. мерки за ускоряване на осъществяването на инициативата за единно европейско небе;
4. мерки за по-ефективно прилагане на съществуващото законодателство на ЕС в областта на енергетиката.
Мобилност на гражданите и предприятията: свободното трансгранично движение е залегнало в основата както на единния пазар, така и на самия Европейския съюз. При все това, все още съществуват практически и правни пречки, които възпрепятстват мобилността на гражданите, стопанските дейности и инвестициите. С Акта за единния пазар II Комисията предлага:
1. порталът EURES да се превърне в пълноценен инструмент за трансгранично посредничество за намиране на работа и набиране на персонал;
2. да се въведат разпоредби за мобилизиране на средства за дългосрочно инвестиране за частни дружества и дългосрочни проекти;
3. да се модернизира производството по несъстоятелност, като се започне с трансгранични дела, и да се стимулира създаването на стопанска среда, в която неуспешните предприемачи да могат да получат втори шанс.
Цифрова икономика: поради икономическата си значимост и влиянието, което оказва върху други отрасли по отношение на производителността и решаването на обществените проблеми, революцията в цифровата икономика създава възможности, които не бива да се пропускат. С оглед на доизграждането на цифровия единен пазар до 2015 г., Комисията предлага:
1. да се улесни електронната търговия в ЕС, като платежните услуги се направят по-лесни за ползване, по-надеждни и по-конкурентоспособни;
2. да се преодолее основната причина за липсата на инвестиции във високоскоростни широколентови връзки, т.е. инженерно-строителните разходи;
3. при възлагането на обществени поръчки да се въведе електронното фактуриране, тъй като то е доказан начин за икономия на финансови средства.
Социално предприемачество, социално сближаване, доверие на потребителите: успехът на единния пазар зависи също и от икономическото и социалното участие, което той може да осигури. Потребителите трябва имат доверие в единния пазар, а гражданите в целия ЕС — възможност да се възползват от неговите преимущества. Комисията възнамерява да постигне тази цел чрез конкретни инструменти на вътрешния пазар, включително:
1. подобряване на правилата за безопасност на продуктите и действително прилагане на тези правила;
2. мерки за осигуряване на широк достъп до банкови сметки, прозрачни и съпоставими такси за банкови сметки, както и по-лесна смяна на банковата сметка.

Информация за Седмицата  на единния пазар
Седмицата се провежда под мотото "Заедно за нов тип икономически растеж". От 15 до 20 октомври  ще се проведат над 200 национални събития в градовете на цяла Европа. Идеята е на тях да участват граждани, студенти, експерти, представители на бизнеса синдикати и обществени организации, за да разгледат и обсъдят състоянието на единния пазар. Събитията ще включват форуми, панаири, конференции, изложби, радио-и телевизионни програми и др, където политици, социални партньори, представители на бизнеса и гражданите ще обсъждат  постиженията и предизвикателствата на  единния пазар.
Дейностите ще се съсредоточат върху три цели:
* Мобилизиране на вижданията и очакванията на младите хора за единния пазар;
*Припомня постиженията от 20 години на единния пазар;
*Представяне и обсъждане на нови инициативи за стимулиране на растежа в рамките на единния пазар.

В Брюксел седмицата ще започне с широка дискусия и обмен на мнения между гражданите, заинтересованите страни и изтъкнати гости като бившия председател на Европейската комисия Жак Делор и бившия комисар по конкуренция и настоящ министър председател на Италия – Марио Монти. От страна на Европейската комисия, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу ще открие  събитието,  а европейските комисари Мишел Барние и Джон Дали ще участва в дебатите. Ще има богата смесица от дебати, видео презентации и дискусионни кръгове. Основен акцент на събитието ще бъде поколението на 20-годишните, които са родени в годината, когато на единния пазар се е появил и един от акцентите на деня ще бъде церемонията по награждаването за "Поколение 1992".
В навечерието на Седмицата на единния пазар, на 10 октомври в 19:00 CET ще се проведе интерактивна онлайн дискусия за единния пазар на ЕС.
Дискусията ще се проведе между  политици, експерти и интелектуалци, които  ще спорят за "или" против "идеята, че завършеният  единен пазар е единственият реалистичен начин за излизане от кризата.  
Мотото на дискусията е: 
"Европа събуди се! Ние  ще се върнем към растеж и просперитет, ако най-накрая завършим изграждането на единния пазар".
Дебатът ще бъде председателстван от журналистката Кристин Окрент, а  комисар Барние ще въведе темата за дебата. Всички граждани могат да се присъединят към дебата на 10 октомври в 19:00 CET и да гласуват "за" или "против“ предложението на Versus YouTube и Google+


 
Европейска седмица на малките и средни предприятия
Успоредно с тези събития в рамките на Седмицата на единния пазар в редица страни ще се проведе и Европейска седмица на малките и средни предприятия. Седмицата  ще предложи на посетителите преглед на инициативите на  ЕС и националните власти , предприети в подкрепа на микро, малки и средни предприятия. Общата цел е да насърчи повече хора, особено по-младите, да обмислят да стане предприемач. На 17 октомври в Брюксел ще се проведе среща на високо равнище с акцент върху жените предприемачи.

Повече информация за Седмицата на единния пазар

Информация за България
Националното събитие ще се проведе на 15 октомври от 10 часа в НДК под мотото: „Заедно за нов растеж - събитие по повод 20-та годишнина на Единния пазар и 10-та годишнина на Европейския ден на предприемача“. В рамките на два дни ще бъдат организирани множество семинари и ателиета, посветени на единния пазар, с фокус върху МСП във втория ден. Събитията са насочени основно към бизнес сектора, студенти, медии, служители в държавната администрация. Официалното откриване ще започне на 15 октомври в 10.00ч.

Няма коментари:

Публикуване на коментар