четвъртък, 10 януари 2013 г.

АЕЦ "Белене" - за цените и печалбата


Вече няколко пъти чувам изказвания от защитници на проекта „Белене“, че цената на електроенергията от АЕЦ „Белене“ ще е много ниска около 3 до 5 стотинки и в същото време се твърди, че през експлоатационния период на централата – 60 години, тя ще генерира печалба от 200 000 000 000 евро.
Тези твърдения ме провокираха да напиша тази статия. Всъщност предлагам един анализ за евентуалната цена на електроенергията от „Белене“ в зависимост от периода на изкупуване на инвестицията. И прогнозен модел за средната цена, ако наистина от експлоатацията на ядрената централа за период от 60 години се генерира печалба в размер на 200 000 000 000 евро. Анализът се основава на тестове, които се използват от Европейската комисия и Европейския съд и представляват трайно установена практиката при прилагане на правилата за конкуренция
За да се определи дали един хипотетичен конкурент може да оперира на пазара обикновено се прилага теста „равностоен по ефикасност хипотетичен конкурент“. В анализа се използват данните за разходите и цените на реален конкурент на пазара, който е и най-ефективен. При този тест като база за изготвяне на сравнителния анализ се използват средните избежими разходи (СИР) average avoidable cost (AAC) или средните дългосрочни пределни разходи (СДПР) long-run average incremental cost (LRAIC), които се съпоставят със средните цени на произвеждания продукт или услуга. Под средни избежими разходи се разбира средните разходи, които биха могли да бъдат избегнати, ако предприятието не беше произвело отделен обем (допълнителен) краен продукт, в случая електроенергия.
В повечето случаи СИР и средните променливи разходи (СПР) са еднакви, тъй като често само променливите разходи могат да бъдат избегнати. Средните дългосрочни пределни разходи са всичките (променливи и постоянни) разходи, които възникват за едно предприятие в процеса на производство на даден продукт.
В настоящия анализ ще използвам СДПР от отчета на съпоставимия и ефикасен конкурент АЕЦ „Козлодуй“, тъй като произвеждания продукт е еднороден и по този начин разходите от Годишния финансов отчет (ГФО) на централата за 2011 г. са удобни за съпоставяне и определяне на модела за изчисление на цената на хипотетичния конкурент- АЕЦ „Белене“.
Изходните  данни са взети от  ГФО за 2011 г.  на АЕЦ „Козлодуй“:


Данните са систематизирани в долната таблица:Съответно в колоните са посочени три варианта за изчисление на средната годишна цена на АЕЦ „Белене“ при изкупуване на централата съответно за период от 20, 15 и 10 години.
За АЕЦ „Белене“ приетите за анализа данни са цената на централата 20 000 000 000 лв, която не се оспорва от застъпниците нито от противниците на новата централа.

При изчисляване на разходите на хипотетичния конкурент се взимат оперативните разходи на ефективния конкурент АЕЦ „Козлодуй“ като се отчита, че амортизационните му отчисления са сравнително ниски тъй като централата отдавна е възстановила първоначалните инвестиции, а новата централа трябва чрез цените да възстанови направените разходи. Европейското законодателство за държавните помощи не позволява субсидиране на електроенергията от ядрени източници, така че разходите за проекта трябва да се възстановяват чрез цените за продажба на електроенергията.

Изводът от прилагането на теста е, че при изкупуване на централата
  • за 20 години цената на електроенергията ще е 0,112 лв/кВтч
  • за 15 години цената на електроенергията ще е 0,133 лв/кВтч
  • за 10 години цената на електроенергията ще е 0,177 лв/кВтч
при средна цена на електроенергията на АЕЦ "Козлодуй" за 2011 г. - 0,055 лв/кВтч. Или цената на хипотетичния конкурент АЕЦ "Белене" ще бъде над два пъти по-висока от тази на действащата и ефективна централа.
Вторият хипотетичен показател, който е изследван в долната таблица,  е твърдението, че за 60 годишното експлоатация на централата „Белене“ тя ще генерира общо 200 000 000 000 евро печалба.


В този случай продажната цена на електроенергията трябва да скочи над 10 пъти в сравнение с цената за 2011 г. на „Козлодуй“, за да се генерира печалба от 200 000 000 000 евро. при експлоатация 60 години. При изчислението в лева е използван действащия валутен курс лев/евро. Печалбата е разпределена равномерно за периода.

Няма коментари:

Публикуване на коментар