вторник, 3 септември 2013 г.

Енергетика: Какви са ползите от развитието на интегриран европейски енергиен пазарЕвропейската комисия публикува проучване, което анализира ползите от създаването на интегриран енергиен пазар “Benefits of an  Integrated European Energy Market”. Проучването е изготвено от Booz & Company в сътрудничество LeighFisher, професор David Newbery (Университет на  Cambridge), професор Goran Štrbac and Danny Pudjianto (Imperial College, Лондон), и Професор  Pierre Noël (IISS, Сингапур) по заявка на Генерална дирекция „Енергетика“ на ЕК.

Целта на изследването е да се:
  • преценят ползите от развитието на вътрешния енергиен пазар и интегрирането на мрежите. Проучването следва да разгледа предимствата на вътрешния енергиен пазар до този момент в светлината на последните политики / законодателните промени до 2014, от една страна и да направи анализ на резултатите, които се очаква да бъдат постигнати при по нататъшно развитие на пазарите и свързващите мрежи след 2014 г. до 2020/30.
  • направи оценка на разходите при забавено интегриране на вътрешния енергиен пазар и недостатъчно взаимно свързване на мрежите след 2014 г. до 2020/30.

За изпълнение тази цел в доклада се прави преглед на литературата, представени са някои конкретни случаи, и е разработена аналитична рамка, чрез  която се правят четири конкретни сравнения на различни пазарни ситуации.

Структура на доклада

Глава 2 обхваща преглед на литературата .

Глава 3 обхваща методологията за моделиране по конкретни сценарии – 4 на брой.,

Глава 4 определя констатациите  по отношение на пазара на природен газ .

Глава 5 определя констатации по отношение на пазара на електроенергия.

 В края на доклада са посочени приложения:

Приложение А дава подробности относно методологията за моделиране на пазара на газ

Приложение Б дава подробности относно детайлното  изучаване на въздействието на свързването  на пазара на електроенергия electricity market coupling в периода от 2004 г. до 2014 г.

Приложение В определя някои от основните икономически допускания , използвани в моделирането на пазара на електроенергия.

Въз основа на задълбочения анализ в доклада се правят обобщени изводи за:

Пазар на природен газ

Според изводите в доклада по-голямото интегриране на пазара на газ най-вероятно ще доведе до значими икономически ползи от ценовите ефекти и от увеличената сигурност на доставките (€30 милиарда за година аз ЕС27) Държавите, които са провели процеса на либерализация реализират вече ползи от интеграцията на пазара. Останалите държави също могат да се възползват от предимствата на интегрирания пазар, ако ускорят либерализацията.

Анализът се концентрира върху цените на едро, на базата на цените на вноса на природен газ на границата. Пазарната интеграция може също да доведе до навлизане на повече играчи на пазара за крайни потребители и по този начин да увеличи конкуренцията в рамките националните пазари. За да се постигне интеграция на пазара, следва да се осигури свързване на инфраструктурата между отделните национални пазари. Необходимо е този процес да се поддържа с регулаторни и политически решения, чрез които да се насърчи търговията. Допълнителното свързване на инфраструктурата намалява зависимостта на пазарите от ограничения брой източници на доставка, и следователно сигурността на доставките може да се подобри чрез повече свързващи връзки. В доклада се прави прогнозата, че при напълно свързан пазар ще се гарантира сигурността на доставките и за всички държави членки ЕС – 27 ще бъде изпълнено Правилото "N -1“.

За да се гарантира сигурността на доставките по правилото "N -1 " във всички държави (ЕС-27) трябва да се направят инвестиции, които се оценяват на € 1,5 до 3 млрд., в изграждане на инфраструктура за доставки плюс изчислените от ENTSO-G финансови инвестиции в размер на € 10 млрд. до 2022.

Пазар на електроенергия

В доклада се прави извода, че от 2004 г.,  на пазара на електроенергия е постигната интеграция  в резултат на прилагането на Целевия модел за електроенергия Target Electricity Model, който се основава на свързване на пазарите market coupling. При този модел целта е националните пазари да се свържат по такъв начин, че пазарът на електроенергия да се разшири и да покрие целия европейски пазар на електроенергия до 2014 г. В доклада се прави оценка, че ползата от свързването на пазарите и постигането на интеграция в рамките на ЕС, ще бъде от порядъка на € 2,5 млрд. до € 4 млрд. годишно, или около € 5 до € 8 на глава от населението годишно . Според анализа около 58%-66% от тези ползи  вече са постигнати, благодарение на постигнатото равнище на свързване на големите пазари на електроенергия в Северозападна Европа и Скандинавския регион. Останалите 34%-42% могат да се постигнат с доизграждането на Target Electricity Model. В същото време се отбелязва, че прилагането на модела води само до частичен напредък по отношение на създаване на напълно интегриран пазар за електроенергия. Един напълно интегриран пазар би улеснил краткосрочната и дългосрочна търговия на енергия, развитието на възобновяемите енергийни източници, услугите за балансиране и сигурност на доставките, без оглед на политическите граници. Ако пазарът е истински интегриран може да се получат много по-големи ползи, което ще изисква прилагането на много по-дълбоки пазарни методи на интеграция. В доклада още се посочва, че са оценени само техническите печалби и се отбелязва, че допълнителни печалби може да се реализират от ефекта на засилване на конкуренцията, която би се улеснила при един добре интегриран пазар за електроенергия.Докладът може да се види ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар