четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Либерализацията на енергийните пазари и мерките за защита на потребителите

В Приложение №1 към ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО са изброени Мерките, които държавите членки следва да предприемат за да гарантират ефективната защита на потребителите.
Потребителите на електроенергийни услуги имат право да сключват договор със своя доставчик, и в него следва да се посочва:
— самоличността и адреса на доставчика;
— предлаганите услуги, предлаганите нива на качество на обслужването, както и времето за първоначално свързване към мрежата;

— видовете услуги по поддръжката, които се предлагат;

— средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка;

— продължителността на договора, условията за подновяване и прекратяване на услугите и на договора и дали е разрешено оттегляне от договора без такса;

— договорености за компенсации и възстановяване на суми, които се прилагат, ако не са спазени нивата на качество на договорената услуга, включително неточно и забавено фактуриране;

— метода за започване на процедури за уреждане на спорове;

— информация относно правата на потребителите, включително относно обработката на жалби и цялата информация посочена по тази точка, ясно съобщени чрез фактуриране или на уебсайтовете на електроенергийните предприятия.
Условията, следва да са справедливи и предварително добре известни на потребителите, като информацията се предоставя преди сключването или потвърждаването на договора. Когато се сключват договори чрез посредници, информацията, също се предоставя преди сключване на договора;
Потребителите следва:
• да се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия, като заедно с това се уведомяват, че имат правото да се оттеглят от договора. Доставчиците на услуги уведомяват абонатите си директно за всяко повишаване на таксите, в подходящ срок не по-късно от един нормален период за съставяне на сметки след като повишението влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите-членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите условия, съобщени им от техния доставчик на електроенергийни услуги;


• да получават прозрачна информация за приложимите цени и тарифи и за стандартните условия по отношение на достъпа до електроенергийни услуги и ползването им;

• да получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Системите за авансови плащания да са справедливи и да отразяват адекватно вероятното потребление. Всякакви различия в реда и условията да отразяват разходите на доставчика при различните системи за плащане. Общите условия да са справедливи и прозрачни, да са формулирани на ясен и разбираем език и да не включват извъндоговорни бариери за упражняването на правата на потребителите, например прекомерна договорна документация. Клиентите да са защитени от непочтени и подвеждащи методи на продажба;

• да не плащат такси при смяна на доставчика;

• да се ползват от прозрачни, опростени и евтини процедури за разрешаване на техните жалби. По-специално, всички потребители имат право на добро качество на услугите и обработка на жалби от своя доставчик на електроенергийни услуги. Тези извънсъдебни процедури за уреждане на спорове дават възможност споровете да се решават справедливо и в кратки срокове, за предпочитане в срок до три месеца, и предвиждат, ако това е обосновано, система за възстановяване на суми и/или компенсации;

• да са информирани за правата си по отношение на универсалната услуга, когато имат достъп до универсална услуга в съответствие с разпоредбите, приети от Държавите-членки;

• да разполагат с данните за потреблението си и могат по изрично споразумение и без допълнителни разходи да предоставят достъп до тези данни на всяко регистрирано предприятие за доставка. Страната, отговорна за управлението на данните, е длъжна да предостави тези данни на предприятието. Държавите-членки определят формата на данните и процедурата, по която доставчиците и потребителите получават достъп до тях. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;

• да са надлежно информирани за действителното потребление на електроенергия и разходите достатъчно често, за да могат да регулират своето потребление на електроенергия. Тази информация се предоставя по подходящ график, който отчита способностите на измерващото оборудване на клиента и въпросния електроенергиен продукт. Икономичността на разходите за тези мерки се отчита с необходимото внимание. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;

• да получават окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика на електроенергия не по-късно от шест седмици след смяната на доставчика.

В изпълнение на Директива 2009/72/ЕО, Държавите-членки следва да осигурят въвеждането на интелигентни измервателни системи, които да подпомагат активното участие на потребителите на пазара на доставки на електроенергия. Въвеждането на тези измервателни системи може да бъде обект на икономическа оценка на всички дългосрочни разходи и ползи за пазара и индивидуалния потребител или коя форма на интелигентно измерване е икономически оправдана и разходоефективна и какъв график за тяхното разпределение е осъществим.
Тази оценка Държавите-членки следва да извършат до 3 септември 2012 г.


В зависимост от тази оценка, държавите-членки или компетентен орган, който е определен от тях, изготвят график с краен срок от до 10 години за въвеждането на интелигентни измервателни системи. Когато е дадена положителна оценка за инсталирането на интелигентни електромери, на най-малко 80 % от потребителите се осигуряват интелигентни измервателни системи до 2020 г.

Държавите-членки следва да гарантират оперативната съвместимост на измервателните системи, чрез използване на съответни стандарти и прилагане на най-добри практики за развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

До 3 март 2011 г. Държавите-членки следва да въведат в националното си законодателство,законовите, подзаконовите и административните разпоредби, произтичащи от ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕО, като незабавно информират Комисията за това.
вторник, 23 февруари 2010 г.

Третият енергиен пакет - повече конкуренция в интерес на потребителите

През далечната 1990 г., когато националните пазари за електричество и газ са все още силно монополизирани, Европейският съюз (ЕС) и Държавите членки (ДЧ) решават постепенно да либерализират тези пазари, като поетапно ги отварят за конкуренция.
По същество, ЕС решава да предприеме следните стъпки:

Ясно да разграничи частта от индустрията, която може да се отвори за конкуренция(напр: доставките за клиентите) от частта, за която е трудно въвеждане на конкуренция (напр: управление на мрежите).

• Да задължи операторите от индустрията, която работи в отсъствие на конкуренция (напр:мрежите и други инфраструктури) да дават на трети страни достъп до инфраструктурата;

Да освободи пазара на доставките от бариери за навлизане (напр:премахване на бариерите, възпрепятстващи алтернативни доставчици да произвеждат или внасят енергийни продукти)

• Постепенно да премахне на всякакви ограничения спрямо потребителите, желаещи да сменят доставчиците си;

• Да създаде независими регулатори, които да контролират сектора.

В изпълнение на поставените цели е приет Първият пакет от директиви за либерализация на пазара за ел. енергия през 1996 г. и за газта през 1998 г.. Съответно ДЧ са задължени да транспонират Пакетът от директиви в националните си законодателства до 1998 г. за ел.енергия и до 2000 г. за газ. Вторият пакет от директиви за либерализация на пазара е приет през 2003 г., и срокът за транспониране в националните законодателство е до 2004 г. а за определени клаузи до 2007 г.
През месец юли 2009 г., въз основа на анализите на Европейската комисия за развитието на либерализацията в енергийния сектор и установената необходимост от нова регулаторна рамка, Европейският парламент (ЕП) и Съветът приеха Третия енергиен пакет, с който се цели засилване на конкуренцията на пазара на ел. енергия и газ.

Пакетът включва:

- Директива 2009/72/ЕО на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО;

- Директива 2009/73/ЕО на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО;

- Регламент (ЕО) № 713/2009 на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия;

- Регламент (ЕО) № 714/2009 на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003;

- Регламент (ЕО) № 715/2009 на ЕП и на Съвета от 13.07.2009 година относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005
.

С прилагането на новата регулаторна рамка от страните членки (Третия енергиен пакет) се цели да се продължи либерализацията на европейските пазари на електричество и газ, като същевременно се засилят правата потребителите на ел. енергия и газ. Държавите членки на ЕС са задължени в рамките на година и половина да транспонират новата регулаторна рамка в националните си законодателства.

Според новата регулаторна рамка държавите членки ще могат да избират между три различни стратегии за отделяне на производството и доставката на електричество и природен газ от експлоатацията на мрежата за пренос:

пълно отделяне на собствеността върху преносната инфраструктура;

• създаване на независим оператор на система (НОС);

• създаване на независим преносен оператор (НПО).

Новата регулаторна рамка осигурява и по-големи права за потребителите и гарантира по-сигурна защита на интересите на крайните потребители, като им се гарантира правото:

да сменят своя доставчик на газ или електричество в рамките на три седмици и без допълнителни такси;

• да получават окончателна изравнителна сметка не по-късно от шест седмици след смяната на доставчика;

• да получават всички необходими данни за потреблението на газ и електричество;

• да бъдат информирани относно дела на различните енергийни източници в общия енергиен микс на доставчика;

• държавите членки следва да създадат независим механизъм за ефикасно обработване на жалби и извънсъдебно уреждане на спорове, като например омбудсман по въпросите на енергетиката или орган на потребителите;

• държавите членки следва да изработят работещ механизъм за компенсации и възстановяване на суми, ако не се спазва качеството на договорената услуга (включително неточно и забавено фактуриране);

• да се гарантира предоставяне на информация относно правата на потребителите, които да бъдат „ясно съобщени” чрез получаваните сметки или на интернет сайтовете на енергийните компании.

• ЕК трябва да създаде ясен контролен списък за потребителите на енергия, съдържащ практическа информация относно техните права.
Стремежът е чрез прилагането на тези правила до 2020 г. най-малко 80% от потребителите на енергия да имат достъп до интелигентни измервателни системи.


Законодателният пакет съдържа разпоредби, които да предотвратят контрола над преносните системи или над техните собственици от компании извън ЕС, докато те не гарантират, че отговарят на определени условия. С други думи, националните регулатори могат да откажат сертифициране на оператор на преносна система, контролиран от "лице или лица от трета държава", ако: компанията не отговаря на изискванията за разделяне на собствеността; нейното навлизане на европейския енергиен пазар представлява риск за сигурността на доставките на енергия за ЕС. Държавите членки ще разполагат с три години и половина, за да приложат разпоредбите, отнасящи се до компании извън ЕС.


Новата регулаторна рамка изисква и задължава всяка държава членка на ЕС в срок от 18 месеца да:

Да изработи цялостна стратегия за транспониране в националното си законодателство на директивите;

• Да приеме модела на енергийната си система;

• Да изгради действащи механизми за гарантиране защитата на потребителите;

• Да се впише в единния енергиен европейски пазар.

Естествено, това е сложен процес, който изисква ясно формулиране на целите и конкретните стъпки за постигането им от законодателната и изпълнителната власт и от съответните регулаторни органи и не на последно място от участниците на пазара – доставчиците на услуги и техните потребители.

В крайна сметка, политиката за отваряне на пазарите за конкуренция има за цел да осигури на Европейските граждани и компании сигурност на доставките на енергийни носители и приемливи цени. В същото време следва да се редуцира и вредното влияние върху климата от използване на фосилните горива. Именно затова Европейската политика се фокусира върху създаването на вътрешен конкурентен енергиен пазар,на който :

да се предлагат качествени услуги на ниски цени;

• да се развиват възобновяеми източници на енергия;

• да се намалява зависимостта от внос на горива;

• да се предприемат мерки за намаляване потреблението на енергия

петък, 19 февруари 2010 г.

Как “цифровия дивидент” да се използва за бързо икономическо възстановяване

При преминаването от аналогова на цифрова телевизия ще се освободят 80 % от радиочестотите, използвани за предаване на телевизионни сигнали. Освободните честоти, наричани още „цифров дивидент” могат да се използват за нови, иновационни услуги, които работят с радиочестотния спектър, като се започне от безжичен интернет и по-съвременни мобилни телефони и се стигне до нови канали за интерактивна телевизия с висока разделителна способност.
Европейската Комисията е разработила планове за съгласувано разпределение на освободиншти радиочестоти, с цел да се насърчават инвестициите и конкуренцията при новите услуги. Отдалечените региони може би ще спечелят най-много от това развитие, тъй като безжичните широколентови комуникации могат да използват новите честоти за предоставяне на високоскоростен интернет в райони, до които фиксираните мрежи още не са стигнали.
Според ЕК, ако разпределението на новоосвободените радиочестоти – така наречения „цифров дивидент“ – между новите услуги се съгласува в цяла Европа, това би могло да даде тласък на икономиката в размер на 20 до 50 милиарда EUR. Планът за пълното оползотворяване на потенциала на цифровия дивидент включва Европейския парламент и държавите-членки на ЕС и отчита важната роля, която те трябва да играят.
„Цифровият дивидент е уникален шанс „широколентовият достъп за всички“ да се превърне в реалност в цяла Европа и да се стимулират някои от най-иновативните сектори на икономиката ни. Европа обаче ще извлече най-доброто от цифровия дивидент само ако работим заедно по съвместен план. Комисията осъществи тясно сътрудничество с държавите-членки, Европейския парламент, сектора и представителите на потребителите, за да изготви такъв план ,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Призовавам държавите-членки на ЕС да ускорят прехода към цифровата телевизия и да я въведат до 1 януари 2012 г. Освен това приканвам националните органи да използват цифровия дивидент по насърчаващ конкуренцията начин, с цел да се отвори пазарът за нови оператори и нови услуги, за да се постигне максимална полза за икономиката. Само това ще гарантира, че цифровият дивидент се използва за предоставяне на безжични широколентови комуникации в такива райони на ЕС, в които високоскоростният интернет не може да се осигури ефективно чрез други технологии.
Комисията приканва държавите-членки да ускорят изключването на аналоговата телевизия и да приключат този процес до 1 януари 2012 г . Пет държави-членки (Финландия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швеция), както и САЩ вече са показали, че изключването на аналоговата ТВ може да се осъществи бързо .
Предложенията целят също така да реализират потенциалното икономическо въздействие в размер на 20—50 милиарда EUR в резултат на ефикасно европейско съгласуване на цифровия дивидент (постижимо за 15 години, в сравнение с несъгласувани действия на отделните държави). За тази цел в предложенията се излага, как една част от освободените честоти, а именно радиочестотната подлента 790—862 MHz (честотите, които стигат много далече и преминават през сгради), може да се използва за подкрепа на предоставянето на нови безжични услуги, като например мобилните телефонни услуги от 3-то и 4-то поколение, които дават възможност за преки видеовръзки, неограничено навигация в интернет и бързо изтегляне на данни от него с помощта на мобилен телефон. Това ще допринесе за постигането на целта до края на 2013 г. 100 % от населението на ЕС да могат да използват високоскоростния широколентов интернет.
Комисията заяви, че с цел максимално въздействие на тези мерки тя ще хармонизира техническите условия за използване на радиочестотната подлента 790—862 MHz, така че единният пазар да не е разпокъсан, когато държавите-членки на ЕС отворят тази подлента за нови услуги в своите страни. Доставчиците на услуги, производителите на устройства и създателите на приложения ще могат да осъществяват трансгранична стопанска дейност, а за потребителите ще бъде по-лесно да ползват съответните роуминг услуги по време на пътуванията си. Подобен подход през 90-те години на 20-ти век положи основата за въвеждането на мобилните телефони със стандарт GSM.
Освен това Комисията предлага заедно с Европейския парламент и Съвета да се набележат стратегически цели , като например скоростта на предоставяне на „цифровия дивидент” за други цели, освен за радиоразпръскване с висока мощност, договарянето на обща европейска позиция в преговорите със съседни държави относно радиочестотите на „цифровия дивидент” и възможното съгласуване на бъдещи цели на ЕС във връзка с използването на по-ефективни технологии в рамките на цифровия дивидент.
През първата половина на 2010 г. Комисията ще потърси съдействието на Европейския парламент и Съвета за съставяне на план-график („пътна карта“) и ще продължи дебатите със сегашни и потенциални потребители на честотната лента относно въпроси от по-дългосрочно значение, преди окончателното изготвяне на предложенията си.
Срокът за България е до края на 2012 г. да премине от аналогава на цифрова телевизия.

петък, 12 февруари 2010 г.

Европейският потребител – в центъра на мащабна реформа на телеком пазара

В края на 2009 г. Европейският парламент одобри официално с голямо мнозинство от различни политически партии пакета от реформи в областта на далекосъобщенията в ЕС, предложен от Комисията през ноември 2007 г.
Пакетът включва:
ДИРЕКТИВА 2009/140/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2009 година
за изменение на директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/ЕО относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях и 2002/20/ЕО относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги
ДИРЕКТИВА 2009/136/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2009 година
за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1211/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 ноември 2009 година
за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба
„Реформата на сектора на далекосъобщенията в ЕС ще увеличи конкуренцията на европейските пазари на далекосъобщенията, ще направи фиксираните, мобилните и интернет услугите по-добри и по-евтини, а интернет връзките — по-бързи, за всички европейци. Благодарение на силната подкрепа на Европейския парламент днес, Европа постави гражданите в центъра на законодателството в областта на телекомуникациите“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията .
„Добрата новина за европейските потребители е, че функционалното разделяне е нов и мощен инструмент, който ще помогне на националните регулатори да преодолеят трайните проблеми с конкуренцията на пазарите на далекосъобщенията, като така ще бъде осигурен по-голям избор за потребителите. Признателна съм също така, че Европейският парламент подкрепи Комисията в усилията ѝ за постигане на интегриран единен пазар в областта на телекомуникациите. Създаването на новия Орган на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията — BEREC, чиято институционална рамка бе до голяма степен проектирана от европейските депутати, е изключително ясен знак за това колко сме сериозни, когато заявяваме, че телекомуникационните оператори в Европа и потребителите не трябва повече да усещат ограниченията, налагани от националните граници, по отношение на достъпа до мрежи и предоставянето на съобщителни услуги. Сега вече истинският единен пазар на телекомуникационните оператори в Европа и на потребителите е реална възможност.

Главните елементи на реформата, произтичащи от новия пакет правила за развитието на единния европейски пазар на телекомуникационните мрежи и услугите, предоставяни чрез тях, могат да се обобщят в 12 точки, както следва:

1.Гарантиране правото на европейските потребители да сменят, в рамките на един работен ден, оператора на фиксирани или мобилни услуги при запазване на своя стар телефонен номер.

По настоящем в страните на ЕС срокът за смяна на оператор е в рамките на 8.5 дни за мобилните оператори и 7.5 дни при смяна на фиксирани телефонни номера. А за някои потребители този срок е две до три седмици. В бъдеще този срок следва да бъде сведен до един работен ден. В допълнение, операторите са длъжни да предоставят възможност на клиентите си да подпишат договор със срок на действие не по-дълъг от 12 месеца.

2. По-добро информиране на потребителите

В съответствие с новите телекомуникационни правила потребителите ще получават по-добра и по – разбираема информация за услугите, за които са се абонирали и възможните им приложения. Договорът, който оператора предлага на потребителите следва да определя и минималното качество на услугата и размера на компенсациите, ако това качество не е постигнато при предоставянето й на потребителя, условията за публикуване на телефона на абоната в телефонен указател и определяне на ясни критерии за промоционалните предложения.

3. Защита на гражданските права, свързани със свободвия достъп до интернет.

Следвайки строгото изискване на Европейския Парламент, след дългите преговори по тази точка, в пакета е включена нова разпоредба за свободата на ползване на интернет, в която изрично е посочено, че всяка мярка взета от Държава Членка по отношение на свободния достъп или използване на услуги и приложения, предлагани чрез телекомуникационни мрежи, следва да зачита основните права и свободи на гражданите, както те са гарантирани от Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи и основните принципи на Европейското законодателство. Подобни мерки трябва да бъдат подходящи, пропорционални и необходими в рамките на едно демократично общество. Във всеки случай, те трябва да зачитат презумцията за невинност и правото на неприкосновеност на личния живот. По отношение на мерки, предприети от Държави Членки по отношение на достъпа до интернет спрямо граждани на ЕС (например: борба с детската порнография или други незаконни действия), то в този случай следва да им се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото да бъдат изслушани, както и ефективно и навременно съдебно разглеждане.

4. Нови гаранции за една отворена и неутрална ("neutral") мрежа
Новите телеком правила ще гарантират на Европейските потребители по – голям избор от конкуриращи се доставчици на широколентови услуги. Доставчиците на интернет услуги имат на разположение мощни инструменти, които им позволяват да предлагат различни начини за предаване на данни, като voice or 'peer-to-peer' комуникация. Управлението на трафика може да доведе до развитие на premium high-quality services (IPTV) и може да предложи сигурни комуникации. Същата техника може да се използва и за влошаване на качеството на други услуги до неприемливо ниско равнище или за създаване на господстваща позиция на пазара. Поради тази причина новите европейски правила, гарантират на националните регулаторни органи правомощието да определят минимален стандарт за равнището на качество при предоставяни на услуги чрез мрежите и то по такъв начин , че да се подкрепя „net neutrality" и "net freedoms" за Европейските граждани. В допълнение, благодарение на новите изисквания за прозрачност, потребителите трябва да бъдат информирани преди подписването на договора, за естеството на услугите, за които ще се абонират, включително техниките на управление на трафика и отражението им върху качеството на услугите, както и вссякакви други ограничения (като bandwidth caps или налична скорост на връзката).
Комисията също направи политически ангажимент да пази неутралността на интернет като осъществява строг и критичен преглед, използвайки настоящите правомощия, както и новите инструменти налични в новия пакет за реформи, за да докладва регулярно за ситуацията на неутралността на мрежата (net neutrality) на Европейския Парламент и Съвета на Министрите.

5. Защита на потребителите при нарушаване на правилата за съхраняване на личните им данни и spam

Основният приоритет на новите правила е защитата на гражданските права, свързани с неприкосновеността на личния живот. Информацията за имената, email адресите и банковите сметки на клиентите на доставчиците на телекомуникационни и интернет услуги, и по-специално информацията за всеки техен телефонен разговор и интернет сесия, е необходимо да бъдат съхранявани и предпазвани от случайно или преднамерено попадане в неподходящи ръце. Операторите трябва да отговарят на изискванията, свързани с обработката и съхраняването на тази информация. По тази причина, новите правила въвеждат задължително уведомяване в случай на нарушаване защитата на личните данни – първият закон от подобен род в Европа. Това означава, че доставчиците на комуникационни услуги ще бъдат задължени да информират регулаторния орган и потребителите си относно нарушената защита, засегнала техните лични данни. Това ще увеличи стимула за по-добра защита на личните данни от страна на доставчиците на комуникационни мрежи и услуги.
В допълнение, правилата касаещи личните данни и тяхната защита са подсилени, например: при използване на “cookies” и подобни способи. Интернет потребителите ще бъдат по-добре информирани за развитието на събитията и какво се случва с личните им данни, и те ще намерят най-лесния начин на практика да упражнят контрол върху личните си данни. Нещо повече доставчикът на интернет услуги също ще придобие право да защити бизнеса и потребителите си чрез законови действия срещу спамери.

6. По –добър достъп до спешни услуги, 112
Новите телеком правила ще осигурят на Европейските граждани възможността да получат по-добър достъп до услугите при спешни случаи, чрез разшираване на изискванията за достъп от традиционните телефони към новите технологии, засилване на задълженията на операторите да предоставят информация за мястото на обаждащия се на службите на спешни случаи и чрез подобряване на информираността на обществото за Европейския номер при спешни случаи „112” .
В допълнение, подобрено е осигуряването на достъп до телекомуникационни услуги за Европейци граждани в неравностойно положение и то по такъв начин, че те да могат да използват същите услуги, както останалите граждани, но чрез различен начин. За първи път, Европейските телекомуникационни правила включват изисквания за наличие на терминално оборудване, предлагащо необходимите услуги с функции за потребители в неравностойно положение.

7. Гарантиране на Националните регулаторни органи по-голяма независимост

Новите телеком правила засилват независимостта на националните регулаторни органи, чрез елиминиране на политическо влияние в ежедневната им работа и отговорности и чрез добавяне на защита при произволно уволнение на ръководителя на националния орган.

8. Създаване на нов Европейски регулатор, които следва да осигури лоялна конкуренция и повече последователност при регулиране на телекомуникационните пазари
Реформата създава много важен инструмент, който да направи реалност единния Европейски телекомуникационен пазар: Новият Европейски регулаторен орган "BEREC" (Body of European Regulators for Electronic Communications) ще замени неефективното настоящо сътрудничество в рамките на Европейската група на регулаторите "European Regulators Group", осъществявоно при затворени врати, като създаде повече прозрачност и прилага по-ефективен подход. Решенията на BEREC по правило ще се вземат при мнозинство от ръководителите на 27 национални регулаторни органи: чрез просто мнозинство когато BEREC дава становища в контекста на анализ на Комисията по мерки, нотифицирани от национален регулаторен орган, и чрез 2/3 мнозинство при други случаи. Решенията на BEREC ще бъдат изготвяни от независима наднационална администрация с експертен състав. BEREC също ще съветва, подпомага и допълва независимата работа на националните регулаторни органи, особено когато те ще взимат решения, които ще засягнат пазари извън националния. Решението за седалището на BEREC следва да се вземе от правителствата на 27 –те страни членки.

9. Комисията ще се произнася по мерките , свързани с гарантиране на конкуренцията на телекомуникационните пазари
Новите правила за телекомуникационния пазар предоставят на Европейската комисия правомощието да се произнася по мерките , предложени от националните регулатори.(например: по условията за достъп до мрежата на оператор на фиксираните или мобилни услуги с господстващо положение на пазара, или за фиксираните или мобилни тарифи за терминиране). Целта е да се избегне непоследователно регулиране, което може да наруши конкуренцията в рамките на единния телекомуникационен пазар. Когато Комисията, в тясно сътрудничество с BEREC, счете, че предложените и нотифицирани от националния регулаторен орган мерки, ще създадат бариери пред единния пазар, Комисията може да издаде препоръки, с които да изиска от националния регулаторен орган да промени или оттегли планираните мерки.
Новите правила също дават правото на Комисията да приема по-нататъшни мерки за хармонизиране под формата на препоръки или обвързващи решения, ако различията в регулаторните подходи на националните регулатори , включително и мерките, съществуват дългосрочно в целия ЕС ,например по отношение на условията за широколентов достъп или тарифите за терминиране в мобилни мрежи.

10.Фукционално разделяне, като средство за преодоляване на проблемите с конкуренцията

Националните регулаторни ще придобият допълнителни правомощия, с които да могат да задължават операторите да разделят комуникационните мрежи от предоставяните чрез тях услуги (last-resort remedy). Тези нови мерки са предлагани от 2007 г., както от Европейската комисия, така и от 27-те национални регулатора. Функционалното разделяне може много бързо да подобри конкуренцията на пазара, като същевременно се поддържат стимулите за инвестиции в нови мрежи. Функционалното разделяне се прилага в Обединеното Кралство от януари 2006, вследствие на което се е отприщила вълна от осъществяване на широколентови връзки. (от 100 000 необвързан линии през декември 2005 г. до 5.5 милиона три години по-късно). Новите Европейски правила за функционално разделяне ще добавят и правна сигурност за страните , които в момента предприемат стъпки за различни форми на разделяне( Полша, Италия), като осигури необходимата последователност в полза на единния пазар, ефективната конкуренция и потребителски избор.

11.Ускоряване на широколентовия достъп за всички Европейци
Понастоящем в отдалечените райони на Европейския съюз, само около 70 % от населението има широколентов достъп. Реформата ще помогне да се преодолее това изоставане между различните страни в ЕС, често наричано „цифрово разделение” ("digital divide"), чрез по-добро управление на радио спектъра, и ще спомогне за ефективното изграждане на широколентови безжични мрежи в региони, където изграждането на нови кабелни мрежи е твърде скъпо. Освен това ще се позволи на страните членки да приемат широколентовате интернет услуги за универсална услуга. Реформата поставя акцента върху гъвкавостта на технологииге и услугите при използване на спектъра, като гарантира по –лесното му използване от операторите, въвеждащи иновативни технологии и услуги. Това увеличение на приспособимостта ще доведе до съществени икономически ползи и има потенциала да генерира допълнително около 0.1 % от GDP за година. На практика, това ще позволи „цифровия дивидент” ("digital dividend"), освободен при преминаването от аналогава към цифрова ТV, да работи за икономическото възстановяване, както е подчертано в последното, Съобщение на Комисията относно трансформиране на цифровия дивидент в полза на обществото и икономическия растеж.

12. Насърчаване на конкуренцията и инвестициите в следващото поколение мрежи за достъп

Новите правила създават правна сигурност за инвестициите в следващото поколение мрежи за достъп (next generation access (NGA) networks).Тези мрежи, базирани на новите оптични кабели и безжичните мрежови технологии, заменят неефективните традиционни мрежи от медни проводници и ще позволят високоскоростни интернет връзки. Новият пакет правила препотвърждава важността на конкуренцията в този нов сектор , но в същото време запазва стимулите за инвестиране, взимайки предвид риска от отказ на инвеститорите при неограничено предоставяне на достъп до NGA мрежите им, на оператори, разчитащи на достъп до мрежата. В тези случаи, новите правила ще гарантират на телекомуникационните оператори справедлива възвръщаемост на направените от тях инвестиции. Въз основа но новите правила комисията планира да публикува препоръки за регулиране на достъпа до NGA мрежите през първата половина на 2010 г., взимайки предвид резултатите от направените обществени обсъждания през 2008 и 2009 г.Правилата, отнасящи се до споделяне между операторите на мрежовите елементи (ducts or in-building wiring) също са осъвременени с реформата. В допълнение подобряването на конкуренция и услугите за бизнеса и потребителите ще доведе и до намаляване на общите финансови разходи на операторите, развиващи NGA мрежи.

Държавите членки следва да транспонират в националното си законодателство Директивите, които съставляват пакета за реформи, до месец юни 2011 г.

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

Изчисляване на лихвен процент при възстановяване на държавна помощ

В Регламент (ЕО) № 794/2004 на Европейската Комисия от 21 април 2004 година, ГЛАВА V

е посочен методът за изчисляване на лихвения процент ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

Член 9

Метод за фиксиране на лихвения процент

1. Освен ако не е записано друго в специално решение, лихвеният процент, който ще се използва при възстановяването на помощта, която е била предоставена в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора, следва да бъде годишният лихвен процент, фиксиран за всяка календарна година.

Той следва да се изчислява на базата на средната аритметична стойност на междубанковите лихвени проценти за междубанковите заеми за период от пет години, като се разглежда периодът септември, октомври и ноември на предходната година, плюс 75 базисни пункта. В надлежно обосновани случаи Комисията може да увеличи лихвения процент с повече от 75 базисни пункта по отношение на една или повече държави-членки.

2. Ако последната тримесечна средна аритметична стойност на междубанковите лихвени проценти за междубанковите петгодишни заеми, която е на разположение, се различава с повече от 15 % от лихвения процент за възстановяване на помощта, приложим към момента, Комисията следва да преизчисли последния.

Новият лихвен процент се прилага от първия ден на месеца, който започва след преизчислението от страна на Комисията. Комисията следва да информира държавите-членки с писмо за преизчислението и за датата, от която то влиза в сила.

3. Лихвеният процент ще бъде фиксиран индивидуално за всяка държава-членка или заедно за две или повече държави-членки.

4. При липса на достоверни или еквивалентни данни или при изключителни обстоятелства Комисията може, в тясно сътрудничество със засегнатата държава-членка или засегнатите държави-членки, да фиксира лихвен процент за възстановяване на помощта, за една или за повече държави-членки, на базата на различен метод и на базата на информацията, с която разполага.

Член 10

Публикуване

Комисията публикува текущите и релевантните лихвени проценти за минали периоди при възстановяването на неправомерно предоставените помощи в Официален вестник на Европейския съюз и за информация и в Интернет.

Безопасен интернет за нашите деца

Европейската комисия призовава предприятията от сферата на мрежите за социални контакти да подобрят защитата на децата, ползващи мрежите им

Според проучване на ЕС половината от европейските тийнейджъри разкриват лична информация в интернет, която може да остане завинаги там — достъпна за всеки. Днес(09.02.2010 г.), в „Деня за по-безопасе нинтернет“, Европейската комисия отправя следното послание към тийнейджърите — „Помисли преди да публикуваш онлайн!“ Тя приветства предприетите от 20-те дружества, подписали миналата година Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти, мерки в защита на децата, използващи сайтове за социални контакти. Улеснявайки промяната на настройките за поверителност, блокирането на потребители или изтриването на нежелани коментари или съдържание, повечето от тези дружества предоставиха възможност на непълнолетните лица да се справят сами с онлайн рисковете. При все това Комисията е на мнение, че са необходими повече усилия за защита на децата в онлайн среда. По-малко от половината от дружествата в сферата на мрежите за социални контакти (40 %) ограничават по подразбиране достъпа до профилите на лица под 18 години само до техните приятели, а само една трета реагират на потребителски молби за помощ.

По време на миналогодишния Ден за по-безопасен интернет дружествата в сферата на мрежите за социални контакти признаха необходимостта младите потребители — и техните родители, да се чувстват безопасно при осъществяването на социални контакти в интернет и подписаха Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти. Тези принципи са продукт на проведените от Европейската комисия обсъждания със сайтове за социални контакти, неправителствени организации и учени през април 2008 г. През февруари 2009 г. 18 дружества подписаха Принципите за по-безопасни мрежи за социални контакти, а през юни 2009 г. това сториха още две дружества. Една година по-късно Комисията публикува доклад относно прилагането на принципите в рамките на 25-те сайта, управлявани от подписалите дружества

Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, YouTube, Hyves, Windows Live, Xboxlive, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Piczo, Rate.ee, Skyrock, SchülerVZ StudiVZ MeinVZ, Habbo, IRC Galleria, Tuenti, Yahoo!Answers, Flickr и Zap.lu.
Заключенията показват, че 19 от 23-те сайта осигуряват съвети за безопасност и информация, специално насочени към деца и/или тийнейджъри (за две от предоставяните услуги тази мярка е неприложима). Тази информация е едновременно лесно откриваема и лесно разбираема на 14 от сайтовете:
YouTube, Habbo Hotel, Hyves, IRC Galleria, MySpace, nasza-klasa,Netlog, One, Rate, SchülerVZ, Skyrock, Yahoo!Answers, Yahoo!Flickr и Zap.

понеделник, 8 февруари 2010 г.

Елементи на държавна помощ при продажба на земя от публични органи

През 1997 г . Европейската комисия публикува в Официален вестник „Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи”
Причините за предприемане на тази стъпка са, че в редица случай на продажба на земя и сгради публична собственост, Комисията е установявала елементи на държавна помощ в полза на купувачите.
За да направи прозрачен подхода си при анализа на случаите, свързани с държавна помощ при продажба на земя и сгради от публичните органи, Комисията формулира в Съобщението общи препоръки за държавите-членки. Принципите, които са заложени в препоръките са следните:
Продажба следва да е осъществена чрез безусловна открита тръжна процедура, която предварително е била достатъчно добре оповестена.
Една оферта може да се счита за "достатъчно добре оповестена", когато тя многократно е била публикувана в продължение на един приемливо дълъг период (поне два или повече месеца) в националната преса, вестници за недвижимо имущество, чрез агенти за продажби на недвижима собственост. Офертата следва да се оповести по такъв начин, че да бъдат информирани широк кръг от потенциални купувачи за условията на продажбата.
Планираната продажба на земя и сгради, която с оглед на голямата им стойност или други характеристики, може да привлече инвеститори, извършващи дейност на европейско или международно ниво, би трябвало да е оповестена в публикации с редовен международен тираж. Подобни оферти би трябвало също да се оповестяват и чрез агенти, които имат клиенти от Европа или на международно равнище.
Една оферта може да се счита за "безусловна", когато всеки купувач, независимо от естеството на дейността му, или дали извършва стопанска дейност, обикновено може да придобива земя и сгради и да ги използва за собствени нужди. Могат да се наложат ограничения, за да се предотвратят нарушения на обществения ред, от съображения за защита на околната среда или за да се избегнат чисто спекулативни оферти. Наложените на собствениците ограничения, свързани с териториалното устройство, в съответствие с националното право, върху използването на земята и сградите, не засягат безусловния характер на офертата.
В случаите, когато продажбата се извършва без безусловна тръжна процедура, продажната цена следва да се определи от независим експерт.
Ако публичните органи не възнамеряват да приложат продажбата чрез безусловна тръжна процедура, продажбата би трябвало да се извърши чрез независима оценка от един или повече независими оценители на активите преди започване на преговорите по продажбата. Продажната цена следва да се определи в съответствие с пазарната цена, въз основа на общоприетите пазарни показатели и стандарти за оценка.
"Независим оцевител" е лице с добра репутация, което:
- е придобило съответна степен, присъдена от признат учебен център или има съответна академична квалификация,
- има подходящ опит и е компетентно при извършване на оценки на земя и сгради, като се отчита географското им положение и категорията на активите.
Оценителят би трябвало да е независим в изпълнение на задачите си, т.е. публичните органи не би трябвало да имат право да му дават нареждания по отношение на резултата от оценката му. Държавните служби за оценка и държавните служители или други служители следва да се считат за независими, при условие че може на практика да се изключи упражняване на противозаконно влияние върху техните заключения.
"Пазарна стойност" означава цената, на която биха могли да се продадат земята и сградите съгласно частен договор между склонния да продаде продавач и необвързан купувач в деня на оценката, като се приема, че собствеността е публично предложена на пазара, пазарните условия позволяват редовна продажба и е предоставен достатъчен срок за водене на преговори за продажба, съобразен с характера на собствеността.

събота, 6 февруари 2010 г.

Правила за конкуренция, що е то?: Решение на ЕК за възстановяване на държавна помощ от Швеция

Правила за конкуренция, що е то?: Решение на ЕК за възстановяване на държавна помощ от Швеция

Решение на ЕК за възстановяване на държавна помощ от Швеция

Във връзка с прилагане на правилата на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи, Европейската комисия (ЕК) е постановила над 20 решения, които определят и практиката по прилагане на тези правила.
По – долу предлагам едно резюме на последното решение на ЕК относно възстановяване на държавна помощ при продажба на парцел земя в Швеция.
Решение на Комисията от 30 януари 2008 година относно Държавна помощ C 35/06 (ex NN 37/06) приведена в действие от Швеция в полза на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening
На 14 ноември 2005 г., Den Nya Välfärden подава жалба, чрез която информира Комисията за продажбата на парцел земя от страна на Общината на Åre на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (Konsum). Според твърденията продажбата включва незаконна държавна помощ. Жалбоподателят е бизнес организация, финансирана от голям брой дружества, и в случая действа от името на едно от тях, а именно Lidl Sverige KB (Lidl), който навлиза на шведския пазар през септември 2003 г. и е сравнително малък участник на пазара на хранителни стоки на дребно в Швеция.
Konsum е кооперативно дружество, което продава потребителски стоки, включително хранителни продукти, в цялата област Jämtland.
Lidl е пряк конкурент на Konsum на пазара на продажби на дребно на бързооборотни хранителни стоки.
По повод на постъпилата жалба., Комисията с писма от 3 януари 2006г. изисква допълнителна информация за сделката, както от шведските органи, така и от подателя на жалбата.
След анализ на получената допълнителна информация Комисията решава да открие процедурата посочена в чл. в член 88,ал. 2 от Договора за ЕО, по отношение на помощта. Комисията уведомява Швеция за това свое решение с писмо от 19 юли 2006 г. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и Комисията кани заинтересованите страни да представят становищата си относно мярката.
На 27 септември 2006 г. Швеция представя своето становище, а на 24 януари 2007 г. комисията изисква допълнителна информация от Швеция.
Или процедурата по събиране на информация продължава общо 15 месеца, а до произнасяне на крайното решение през януари 2008 г. общо 26 месеца.

Накратко обстоятелствата по продажбата на земята са следните:

На 5 октомври 2005 г., Общинският съвет на Åre е решил да продаде участък земя на Konsum за 2 млн. SEK (приблизително 0,2 млн. EUR), като преди продажбата не е организиран публичен търг.
До определен момент е ставало дума за продажба на земята на Konsum на цена от 1 SEK и решението за това е трябвало да бъде одобрено на събранието на Общинския съвет на 24 август 2005 г.
На 23 август 2005 г. чрез телефонен разговор с председателя на Общинската изпълнителна служба, последван от електронно съобщение, изпратено на същия ден, Lidl предлага 6,6 милиона SEK (приблизително 0,7 млн. EUR) за същия участък земя.
На 24 август 2005 г. радио Sweden P4 Jämtland публично обявява офертата на Lidl и излъчва интервю с общински съветник, който потвърждава подаването на офертата.
Вследствие на това Общинската изпълнителна служба заедно с Konsum преразгледа цената на продажбата и се стигна до споразумение за цена от 1 милион SEK.
На 24 август 2005 г. събранието на Общинския изпълнителен съвет одобрява продажбата на цена от 1 млн. SEK. В протокола на това събрание се посочва, че офертата на Lidl е основната причина за продажбата на земята на цена от 1 млн. SEK, а не за 1 SEK, както е било планирано първоначално. Според този протокол, на Общинската изпълнителна служба е възложена задачата да намери друг участък земя в Åre за Lidl.
На 20 септември 2005 г. Общинският изпълнителен съвет отменя своето решение за продажбата на цена от 1 млн. SEK, вследствие на жалба, подадена от двама членове на Общината до Административния съд на областта.
На 5 октомври 2005 г. Общинския изпълнителен съвет одобрява продажбата на цена от 2 милиона SEK.
В писма от 28 октомври 2005 г. до Общинския изпълнителен съвет и от 30 ноември 2005 г. до Den Nya Välfärden, Lidl потвърждава, че офертата му от 6,6 млн. SEK все още е валидна и че се интересува от участие в търг за земята.
По времето на продажбата Konsum вече присъства в община Åre, а Lidl се опитва да открие първия си търговски пункт в Åre.

Въз основа на тези обстоятелства Комисията решава да открие официалната процедура по разследване главно поради следните причини:

• Преди продажбата не е организиран публичен търг;

• Шведските органи не са били в състояние да предоставят доказателства за независима оценка на земята, макар че са споменавали за направени оценки на участъци земя в същия район, извършена от Ernst & Young Real Estate;

• Цената на извършената продажба на Konsum и офертата на Lidl изглеждат съпоставими, а към офертата на Lidl няма допълнителни условия. Увеличаването на първоначално планираната цена след офертата на Lidl (от 1 SEK на 1 млн. SEK, и накрая на 2 млн. SEK) сякаш подкрепя това твърдение. Тъй като офертата на Lidl е по-висока от цената на извършената продажба, в случая Комисията счита, че участват държавни средства;

• Същевременно мярката може да окаже въздействие върху търговията между държавите-членки, понеже и Konsum, и Lidl са участници на международния пазар;

• Мярката също не изглежда да е съвместима с насоките за регионална помощ и не съществува друго правно основание за одобрение на помощта.

Защитата на Швеция в предоставеното становище се изразява в следните аргументи.
Продажбата на Konsum е част от серия сделки със земя, която включва и продажбата от страна на Konsum на участък земя в друг район на Åre (Åre Torg, намиращ се в централната част на града), който би трябвало да бъде използван от Общината за други развойни цели.
Чрез сделката със земята Konsum премества своя търговски пункт от този район, позволявайки на Общината да осъществи своите цели. Приемането на офертата на Lidl няма да позволи на Общината да продължи този план на развитие, тъй като Konsum биха останали на досегашното си място.
Комисията констатира обаче, че в договора за продажба не се споменава нито друга сделка със земя, нито стойността на земята, продадена от Konsum в другия район на Åre.
Швеция предоставя и решение на Административния съд на област Jämtland от 24 май 2006 г. относно жалбата срещу решението на Общинския съвет на Åre да одобри продажбата на земя на Konsum.
Решението на Административния съд на областта е ограничено само до законността на решението. Съдът е преценил дали Общината е превишила правомощията си, като е предпочела едно частно дружество пред друго без конкретна причина.
Областният съд е постановил, че решението е законно и купувачът не е бил облагодетелстван поради следните причини:

— Офертата на Lidl е получена точно преди публикуването на решението на Общинския съвет;

— Земята, която е продадена, е обект на специални условия за експлоатация според генералния план за развитие на района;

— Не съществуват достатъчно доказателства, че продажната цена е под пазарната стойност;

— Решението на Общинския съвет следва да се разглежда като част от по-голям план за преместване на търговски обекти извън централната част на града. Този план включва продажбата на участъка земя на Konsum.

Швеция предоставя и доклад за оценката на Ernst & Young Real Estate с оценка, която не се отнася конкретно до участъка земя, продаден на Konsum, а до други участъци в същия район, един от които е съседен на участъка, продаден на Konsum. Освен това оценката е от май 2003 г. и се основава на информация от базата данни на консултанта, сключени договори за наем и покупко-продажба и стандартизирани разходи по поддръжка и експлоатация за съпоставимо имущество.

Въз основа на събраната информация Комисията прави оценка на сделката и представлява ли тя Държавна помощ съгласно член 87, ал.1 от ДЕО.

При оценката тя прилага критериите за държавна помощ изложени в Съобщението на Европейската комисия относно елементи на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи( „Съобщението“). Съобщението определя две възможности за изключване на наличието на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи: когато продажбата е извършена чрез безусловна процедура за търг и е приета най-добрата оферта или когато такава процедура отсъства, продажната цена е поне равна на стойността, определена от независима експертна оценка.
В своя анализ Комисията е приложила и принципа на частния инвеститор в условията на пазарна икономика.
Според този принцип сумата на помощта, която е налице при продажбата на обществен актив, е равна на разликата между сумата, която получателят е платил, и сумата, която той би следвало да плати в пряка сделка на свободния пазар, купувайки равностойна собственост от частен продавач по същото време, по което е осъществена продажбата.
Така, ако частен продавач би бил в състояние да продаде земята на Lidl на цената на офертата, тоест ако офертата на Lidl би била правдоподобна и обвързваща, то участието на държавни средства би било налице.
Чрез сделката са постигнати икономически предимства за Konsum, тъй като ако бе организиран публичен търг, цената на земята щеше да достигне поне стойността, предложена от Lidl, и дружеството Konsum щеше да бъде принудено да плати поне тази цена. Затова Комисията смята, че в случая продажбата на земята предоставя избирателно икономическо предимство на Konsum, равняващо се по стойност на разликата между офертата на Lidl и реалната продажна цена.
В крайна сметка Комисията подтвърждава първоначалното си заключение, че не съществуват други правни основания за изключване на помощта от основния принцип за забрана, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и не е съвместима с Договора.
Тъй като мярката е осъществена без предварително уведомление до Комисията и е несъвместима с правилата за държавна помощ, Комисията изисква от шведските органи да вземат мерки за възстановяване на помощта от страна на получателя.
Целта на възстановяването е връщане към положението, съществуващо преди предоставянето на помощта. Това може да се постигне чрез връщане от страна на получателя на неправомерната и несъвместима помощ, като по този начин той загубва предимството, с което се е ползвал спрямо конкурентите си на пазара. Сумата за възстановяване следва да бъде такава, че да бъде премахнато икономическото предимство, предоставено на получателя.
Тъй като помощта, предоставена на Konsum, се равнява на разликата между офертата на Lidl и действителната продажна цена — 4,6 млн. SEK (приблизително 0,5 млн. EUR) , шведските органи следва да изискат от Konsum да възстанови сумата от 4,6 млн. SEK плюс лихва, изчислена съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията. Лихвата следва да бъде платена за периода от датата на предоставяне на Konsum на неправомерната помощ до датата на нейното ефективно възстановяване.
В решението си Комисията приема, че:

Член 1

Държавната помощ, възлизаща на 4,6 млн. SEK, която Швеция неправомерно е предоставила на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening, в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора, е несъвместима с общия пазар.

Член 2

1. Швеция следва да предприеме всички необходими мерки за възстановяване от страна на получателя на помощта, посочена в член 1.
2. Сумата, която следва да се възстанови, включва лихви от датата, на която помощта е била предоставена на получателя, до датата на възстановяването й.
3. Лихвите се изчисляват като капитализирани лихви в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията.

Член 3

1. Възстановяването на помощта, посочена в член 1, се извършва незабавно и ефективно.
2. Швеция взема всички необходими мерки за прилагане на настоящото решение в срок от четири месеца от датата на неговата нотификация.

Член 4

1. Швеция уведомява Комисията в срок от два месеца от нотификацията на настоящото решение за следното:
а) Общата сума (главница и лихва), която получателят възстановява;
б) Подробно описание на мерките, които вече са предприети и които са планирани за спазване на настоящото решение;
в) Документи, доказващи, че на получателя е наредено да върне помощта.
2. Швеция информира Комисията за развитието на националните мерки, предприети за възстановяването на помощта, посочена в член 1, до тяхното завършване. По искане на Комисията, Швеция предоставя незабавно информация относно мерките, които са вече предприети или предстои да бъдат предприети, за спазване на настоящото решение. Също така Швеция следва да предостави подробна информация относно сумите от помощта и лихвите, които вече са възстановени от получателя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Заменките на гори и правилата за държавна помощ

От изнесената в медиите информация относно писмото на ЕК за наличие на неправомерна държавна помощ при заменките на гори, може да се направят няколко предположения за развитие на проблема. В съответствие с чл. 10 от Процедурния регламент (РЕГЛАМЕНТ (EО) № 659/1999 НА СЪВЕТА) , когато Комисията разполага с информация от какъвто и да е източник относно твърдения за неправомерна помощ, тя незабавно я разглежда и ако е необходимо, тя иска информация от съответната държава-членка. Явно в момента процедурата е на този етап. Какво следва, ако държавата членка не предостави исканата информация в рамките на срока, предписан от Комисията, или когато предостави непълна информация, тогава Комисията с решение, наричано („разпореждане за информация“) изисква информацията да бъде предоставена. В Решението се уточнява каква точно информация се изисква и отново се предписва подходящ срок, в рамките на който тя трябва да бъде предоставена. В крайна сметка, след анализа на информацията, ако ЕК прецени, че наистина има предоставена неправомерна държавна помощ в съответствие с чл. 14 от Процедурния регламент Комисията решава съответната държава-членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя („решение за възстановяване“). Трябва да се отбележи, че помощта, която трябва да се възстанови съгласно решение за възстановяване, включва всички лихви с подходящ процент, фиксиран от Комисията. Лихвата е дължима от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на получателя до датата на нейното възстановяване. Правомощията на Комисията за възстановяване на помощ са предмет на давностен срок от десет години. Давностният срок започва да тече в деня, в който неправомерната помощ е предоставена на получателя, било като индивидуална помощ или като помощ по схема за помощ.