понеделник, 27 декември 2010 г.

Антитръст: Чешки енергийни компании заплашени от санкции заради възпрепятстване на инспекция на ЕК по антитръстово дело

Европейската комисия съобщи, че е изпратила твърдения  за извършено нарушение (Statement of Objections) на  чешките енергийни компании  Energetický a průmyslový holding и  J&T Investment Advisors, които осъществяват дейност  в енергийния сектор на Чехия. Първоначалното становище на комисията е, че компаниите са възпрепятствали инспекция по антитръстово дело, извършена от 24 до 26 ноември 2009 г. в офисите на компаниите в Прага от екип експерти на комисията.
Подобно възпрепятстване на инспекция е в нарушение на задължението на компаниите да съдействат на експертите на комисията по време на инспекция, като им предоставят всички документи, относими към проучването. Производството срещу двете компании  е образувано през месец май 2010 г.
Правомощието на Комисията да извършва инспекции е най – важния инструмент, чрез който тя ефективно може  да  доказва  антитръстови нарушения.
Експертите на ЕК имат правомощията да преглеждат и да правят копия на документи, свързани с  разследваните бизнес практики, независимо от носителя, на който те са съхранявани.
За да се избегне всякакво унищожаване на електронни файлове, по време на инспекцията,  инспекторите редовно вземат мерки за осигуряване на пълен достъп до електронните файлове, както е предвидено в антитръстовия Регламент 1 / 2003 .
По специално, инспекторите идентифицират акаунтите на електронните пощи на  ключовите лица в дружеството и блокират  достъпа до тези акаунти по време на проверката,  за да се предотврати унищожаването на документи.
Целта на комисията е да прегледа съдържанието не само на електронната поща преди инспекцията, но и разменената кореспонденция по време на извършването й. Нещо повече, правото на комисията за достъп до помещенията на компанията и дадената й възможност да прави копия на електронни документи, включва и задължението на компаниите да предоставят на инспекторите паролите за достъп до документите, които се съхраняват  на електронен носител или са изпратени чрез електронна поща.
По време на инспекцията в офисите на Energetický a průmyslový holding и J&T Investment Advisors са се случили редица инциденти, свързани с акаунта на електронната поща и  достъпа до електронните записи. Тези инциденти се отнасят до отказ за блокиране на  електронната поща, до отказ да се отворят  криптирани имейли и до отклоняване на входяща електронна поща.
 Ако разследването на Комисията приключи със заключение, че са налице достатъчно доказателства за нарушение, тя може да наложи на компаниите санкции в размер до 1 % от общия им световен оборот за предходната година.
Това разследване се отнася само за поведението на J & T Investment Advisors и Energetický a průmyslový holding по време на инспекцията, проведена през месец ноември 2009 г.  То не засяга разследването на комисията относно потенциалните антитръстови нарушения в енергийния сектор на Чехия, което продължава.
Каква е процедурата след изпращане на страните на изложение с  твърдения за  нарушение на антитръстовите правила.
Изпращането на  изложението с твърдения за нарушения е формална стъпка в антитръстовите разследвания, чрез която Комисията информира в писмена форма страните за повдигнатите срешу тях обвинения.
Страните, адресати на твърденията, могат да проучат доказателствата, да поискат достъп до доказателствата по преписката на Комисията, да поискат устно изслушване, при което да представят коментарите си по делото пред представители на Комисията и националните органи по конкуренция.
Изпращането на твърденията за нарушения не предрешава крайния резултат от разследването. Няма законово определен краен срок за завършване на антитръстовите разследвания. Тяхната продължителност зависи от редица фактори, включително сложността на всеки отделен случай, степента, в която предприятия сътрудничат с Комисията и упражняването на правото на защита.
Задълженията  на компаниите да сътрудничат на длъжностни лица от Комисията по време на проверка, да дават точна информация и да осигуряват достъп до всички документи, отнасящи се до антитръстово разследване, са определени в Регламент 1 / 2003 г. (Член 20 (4) и 23).
Тези задължения наскоро бяха потвърдени от Общия съд на ЕС, който в решение по дело (T-141/08), от 15-ти декември 2010 година отхвърли обжалването на  санкция в размер на  € 38,000,000, наложена от ЕК  на E. ON през 2008 г. за нарушаване на печат, използван по време на инспекция.


вторник, 21 декември 2010 г.

Енергетика: Карти с цените на бензин и дизел в 27-те държави членки

Европейската комисия регулярно публикува карта със средните цени на бензин и дизелово гориво в 27-те държви членки.
Последните публикувани карти са от 13.12.2010 г.

Карта на потребителските цени  на дизелово гориво евро/литър


Карта на потребителските цени на бензин Евро супер  95 евро/литър


Делът на данъците, акциза и др. такси в крайната цена на дизелово гориво  и бензин Евро супер 95 

неделя, 19 декември 2010 г.

Държавна помощ: Европейската комисия одобри временно 249 милиона лева оздравителна държавна помощ в полза на БДЖ

Комисията разреши в съответствие със законодателството на ЕС за държавни помощи, предоставянето на 249 милиона лева държавно финансиране (около 128 милиона EUR) за „Български държавни железници“ „БДЖ“ ЕАД. Помощта отговаря на критериите за предоставяне на оздравителна помощ, тъй като е с ограничен размер и времетраене. Помощта е разрешена временно, за да може Комисията да се произнесе по плана за преструктуриране на дружеството, който България трябва да предостави в срок от 6 месеца.

„Комисията е съгласна с предоставянето на оздравителна помощ за „БДЖ“ ЕАД, тъй като внезапното напускане на пазара от страна на компанията би довело до сериозни смущения в българската икономика, както и това, че мярката оказва незначителен ефект върху конкуренцията на вътрешния пазар” - заявява Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ по въпросите на конкуренцията.
Железопътният превозвач „БДЖ“ ЕАД е изцяло държавно дружество с дейност на пазарите на транспорт на пътници и товари. Дружеството предоставя 80% от услугите за товарни превози и 100% на пътници.
 Комисията разрешава краткосрочната мярка, за да може „БДЖ" ЕАД  да се справи с проблемите си с ликвидността, да му позволи да плати задълженията си към кредиторите, както и да извърши належащи ремонти на подвижния си състав и да подготви в рамките на шест месеца план за преструктуриране на дружеството.
Комисия счита, че мярката съответства на Насоките за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение. В частност, размерът на помощта е ограничен до минимума, необходим на предприятието да извършва дейност през следващите шест месеца. В съобщението ЕК допълва, че българските власти са поели ангажимент да изпратят най-късно до шест месеца план за преструктуриране, който да гарантира бъдещата жизнеспособност на услугите, които „БДЖ" ЕАД предлага понастоящем.
Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под дело номер N402/2010 в регистъра за държавни помощи на уебсайта на ГД "Конкуренция" след като бъдат разрешени всички въпроси по конфиденциалността. Новите публикации на решения по държавни помощи в интернет и в Официалния вестник са изредени в State Aid Weekly e-News.

събота, 18 декември 2010 г.

Антитръст:Общият съд не уважи жалбата на E. ON по антитръстово дело

Общият съд на Европейския съюз  отхвърли жалбата на E. ON , с която обжалва наложената му от Европейската комисия  санкция от 38 000 000  евро за възпрепятстване на инспекция по антитръстово дело.
Комисията наложи санкцията през 2008 г. за нарушаване на печат, сложен по време на инспекция в офисите на дружеството.
В специално съобщение ЕК изразява задоволство от решението на съда, тъй като то изпраща ясен сигнал към компаниите, че няма да бъдат толерирани действия, независимо дали са извършени от небрежност или умишлено, които подкопават целостта и ефективността на инспекциите на място,
С решението съда потвърждава санкцията, наложена от Комисията  на E. ON, заради счупена пломба, поставена от експертите на комисията за обезпечаване на документи при извършване на инспекция  в офисите на дружеството през май 2006 г.
E. ON  отрича пломбата да е счупена умишлено, но не дава задоволителен отговор каква е причината довела до  нарушаване на целостта й.
В тази връзка съдът уточнява, че  в конкретния  случай, за да се наложи санкция, е достатъчно Комисията да предположи, че целостта на пломбата е нарушена по небрежност и не е необходимо тя да доказва колко печата са счупени и дали доказателствата действително са били манипулирани след нарушаване целостта на пломбата.

Той също така подчертава, че размерът на санкцията не е непропорционален, като се вземе предвид размера на дружеството и значението на възпиращия ефект на санкциите, налагани  за процесуални пречки по антитръстови дела.
Комисията приветства констатациите на Съда, тъй като смята, че опитите за възпрепятстване на разследванията й могат  сериозно да подкопаят прилагането на правилата за конкуренция. Съдебното решение ясно потвърждава,  че Комисията има право да налага подходящи и възпиращи санкции на компании, които опитват да унищожават доказателства, с оглед избягване на санкции за антитръстови нарушения.

Наскоро Комисията стартира две нови  производства, свързани с възможни препятствия по време на антитръстови проверки.

Практиката на  Комисията при антитръстови дела е да извършва внезапни проверки  в офисите на предприятията и да ги запечатва с печат, за да е сигурна, че няма да се унищожат важни документи по време на отсъствие на инспектиращата група (например през нощта).
Целта на използването на печати е да се гарантира ефективността на проверките и да се предотврати  възможността те да бъдат възпрепятствани. Нарушаването на целостта на печата е сериозно нарушение на правото на конкуренция на ЕС

При нарушаване на антитръстовите правила в съответствие с  Регламент 1/2003, Комисията може да наложи санкция в размер до 1% от общия оборот на дружеството за разбит печат умишлено или по непредпазливост. При определяне  размера на санкцията на E. ON, Комисията е взела под внимание факта, че това е първия път, когато е прекъснат печат от дружество, подлежащо на проверка и, че санкцията се налага, заради намеса и възпрепятстване на антитръстово разследване на Комисията..

петък, 17 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията стартира разследване срещу Deutsche Telekom относно поведение на дъщерното му дружество Slovak Telekom на широколентовия пазар

Европейската комисия съобщи, че разширява обхвата на разследването си за нарушаване на антитръстовите правила на ЕС на пазара на достъп до широколентовия достъп до Интернет срещу Slovak Telekom, като включва в проучването и  предприятието майка Deutsche Telekom
На 8 април 2009 г. Комисията започва производство срещу  Slovak Telekom, за да установи дали с поведението на пазара на широколентов достъп до интернет и на други електронни комуникационни пазари, дружеството ограничава или предотвратява конкуренцията на пазара в Словакия.
Разширяването на производството с включването на Deutsche Telekom има за цел да установи, дали дружеството е било включено в някои от евентуалните нарушения и дали може да му се търси отговорност за тези нарушения.

По време на антитръстовото разследване комисията е събрала доказателства, които сочат, че има връзка между  Slovak Telekom  и предприятието майка. На тази основа , комисията ще преценява степента, до която Deutsche Telekom е определял поведението на дъщерното си предприятие.
Това, че е образувано производство все още  не означава, че Комисията има убедителни  доказателства за наличие на нарушение, а само че тя ще проведе задълбочено проучване на случая, което за нея е въпрос на приоритет.
Няма законово определен срок за приключване на случая. Продължителността на проучването зависи от редица фактори, като сложността на всеки отделен случай, степента до която засегнатите предприятия сътрудничат на комисията и упражняват правото си на защита.

Патенти: Комисията предоставя възможност на някои държави-членки да постигнат напредък по отношение на единния патент

На 14 декември Европейската комисия представи предложение, откриващо възможност за засилено сътрудничество за създаване на единна патентна защита в ЕС. Такава единна патентна защита ще позволи на изявилите желание държави-членки да се договорят за създаването на патент, валиден във всички страни участнички, който може да бъде получен с подаването на едно единствено заявление. Понастоящем получаването на патент в Европа струва десет пъти повече отколкото в САЩ, поради разходите за валидиране на национално равнище и за превод. Това положение е пречка за развитието на научните изследвания, развойната дейност и иновациите и пречи на конкурентоспособността на Европа.
Предложенията на Комисията за единен патент на ЕС се обсъждат повече от десет години. Но поради различия във връзка с  правилата за езика Съветът не им е дал ход до момента. Комисията се опитва да реши въпроса с предложението си от юни 2010 г. относно изискванията за езика на патента на ЕС . Тъй като Съветът на министрите на ЕС не успя да постигне единодушие по отношение на изискванията за езика на патента на ЕС, сега Комисията излиза с предложение да се разреши засилено сътрудничество в тази област в съответствие с Договорите на ЕС.
Сегашното положение с патентите в Европа
Действащата в момента европейска патентна система е много скъпоструваща и сложна особено по отношение на изискванията за превод. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) — орган на междуправителствената Европейска патентна организация, в който участват 38 държави (27 държави-членки на ЕС + 11 други европейски държави), — проучва заявленията за патент и отговаря за издаването на европейски патент, ако са изпълнени съответните условия. Но за да бъде този патент в сила в дадена държава-членка, изобретателят трябва да поиска неговото валидиране на национално равнище във всяка една от държавите, в които се иска патентна защита. Този процес е свързан с допълнителни разходи за превод, както и с административни разходи.
Разходите за европейски патент, валидиран само в 13 държави, могат да достигнат 18 000 EUR, от които почти 10 000 EUR са само за превод. Създава се ситуация, при която разходите за европейски патент са десет пъти по- високи от разходите за патент в САЩ, които възлизат на около 1850 EUR. Поради разходите повечето изобретатели патентоват своето изобретение само в много ограничен брой държави-членки.
За по-добра патентна система
Днешното предложение е представено по искане на 12 държави-членки (Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното кралство). Така „механизмът за засилено сътрудничество“ ще се използва за втори път в историята на ЕС  и ще позволи на някои държави-членки да постигнат напредък незабавно, като на останалите държави се предоставя възможността да се присъединят на по-късен етап. Предложеното решение за разрешаване на засилено сътрудничество за единна патентна защита трябва да бъде одобрено от Съвета на министрите на ЕС с квалифицирано мнозинство след съгласието на Европейския парламент. През 2011 г. Комисията ще направи подробни предложения за прилагане на засилено сътрудничество за единна патентна защита, включително за изискванията по отношение на превода. След преговорите, водени от белгийското председателство на Съвета на министрите на ЕС, подробното предложение относно изискванията по отношение на превода се основава отново на съществуващия езиков режим на ЕПВ при конкурентоспособни разходи. Предлага се единният патент да се проучва и издава на един от действащите официални езици на ЕПВ — английски, френски или немски. За да се улесни получаването на единен патент, той трябва да е достъпен за всички заявители в ЕС на недискриминационна основа. Изобретенията им ще бъдат защитени във всички държави-членки на ЕС, които участват в засиленото сътрудничество. Заявителите от ЕС, чийто език е различен от английски, френски и немски, ще могат да подават заявленията си на всеки друг официален език на Европейския съюз. Разходите за превод на един от официалните езици на ЕПВ (английски, френски или немски, по избор на заявителя при подаване на заявлението) ще бъдат приемливи за възстановяване.

Предистория
През август 2000 г. Комисията предложи Регламент за патент на Общността (наричан сега патент на ЕС съгласно Договора от Лисабон) след като предварителните опити за създаване на единен патент не се увенчаха с успех (Люксембургската конвенция за създаване на общностен патентен от 1975 г. така и не влезе в сила). През декември 2009 г. държавите-членки единодушно приеха заключения относно засилена патентна система в Европа. Те обхващат основните елементи за въвеждането на единен патент на ЕС и за създаване на нов патентен съд в ЕС. През юни 2010 г. Комисията предложи регламент относно изискванията за превода на патента на ЕС, но не получи необходимата единодушна подкрепа от страна на Съвета на министрите на ЕС.
Съгласно Договора за функционирането на ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да предприемат стъпки в определена област като крайна мярка, ако в разумен период от време в ЕС като цяло не бъде постигнато споразумение. Други държави-членки могат да решат да се присъединят на всеки етап преди или след началото на засиленото сътрудничество.

четвъртък, 16 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията направи правно обвързващи ангажиментите, поети от Visa Европа за намаляване на междубанковите такси за обмен при дебитните карти

С решение Европейската комисия направи  правно обвързващи ангажиментите, предложени от Visa Европа за значително намаляване на многостранните такси за обмен Multilateral Interchange Fee (MIFs) при плащания с  дебитни карти.
Многостранните такси за обмен се определят колективно от банките-членове  на Visa Европа, начисляват се  между банките при операции с дебитните карти, но в крайна сметка се заплащат от потребителите, като се дебитира банковата им сметка, веднага след като покупката е направена.
В съответствие с поетите ангажименти, максималните средно претеглени MIF прилагани при трансгранични и национални плащания с дебитни карти в  страни, където таксите са определени директно от Visa Европа ще бъдат намалени до 0.2 % от стойността на сделката. Това намаление представлява 60% от средните национални такси и 30% от трансграничните MIFs.
Освен това Visa Европа се  задължава да поддържа и развие мерки, с които ще се увеличи прозрачността и конкуренцията на пазарите на разплащателни карти.
Комисията счита, че с поетите ангажименти в съответствие с член 9 от Регламент 1 / 2003 г. на Съвета се отстраняват проблемите за конкуренцията на пазара и прекратява разследването.
През април 2009 г. Комисията изпраща на Visa Европа.предварителното си становище под форма на изложение на твърдение за нарушение на чл. 101 от ДФЕС . ЕК смята, че MIFs определени от Visa Европа увреждат конкуренцията между търговците и банките, търговците прехвърлят разходите  направени за приемане на плащанията с дебитни карти в цените на продаваните от тях стоки и предлагани услуги, което води до по-високи крайни цени за потребителите.
В отговор на твърденията на Комисията, Visa Европа предлага да поеме ангажимент за намаляване на максималната средно претеглената стойност на многостранните такси за обмен при потребителски дебитни карти за трансгранични сделки и национални операции в редица страни от ЕИП до 0,20% от разходите по сделките. Предложението е направено въз основа на приложена „методология за  безразличие на търговеца”, чрез която се установява при какво равнище на таксата за обмен за търговеца ще е без значение дали плащането се извършва  с дебитна карта Visa Европа или с пари в брой.
Въз основа на изследвания, провеждани от централните банки на няколко страни от ЕИП, Комисията е приела, че процентът за изчисляване на  многостранните такси за обмен, предложен от Visa Европа е в съответствие с методологията за търговско безразличие. Предложената максимална среднопретеглена многостранна такси за обмен може да бъде променена, ако нова и надеждна информация, свързана със сравняване на  разходите на търговеца при плащане с карта и в брой стане достъпна. По-специално, Комисията ще извърши проучване по този въпрос. Подобно на други заинтересовани страни, Visa Европа ще бъде консултирана относно методологията, която ще се прилага в изследването и неговия обхват. Предложеното намаление е в съответствие с намаляване на таксите предприето от  MasterCard през април 2009 г.
Страните, които ще се възползват от намаляването на многостранните такси за обмен са тези, от Европейското икономическо пространство, където MIFs се определят от Visa Европа, а не от местните банкови асоциации. Засегнатите страни са Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Малта, Швеция, Люксембург и Нидерландия. Въпреки това, по време на изпълнение на ангажиментите списъкът със страните, засегнати от задълженията може да се промени, например ако Visa е отговорна за определянето на MIFs и в други страни от ЕИП.

Ангажиментите на Visa също предвиждат диференциране на търговските такси, регистрация и публикуване на всички цени, свързани с многостранните такси за обмен, гарантиране на пълна прозрачност  и електронна идентификация на търговските карти, както и възможността търговците да могат свободно да избират дали да  приемат VISA, VISA Electron , или VPAY дебитни карти. С тези мерки ще се  увеличи прозрачността и конкуренцията на пазарите на разплащателни карти, което представлява важно допълнение към предложеното намаляване на многостранните такси за обмен.Тези задължения ще бъдат задължителни за Visa Европа в продължение на четири години, а  изпълнението им ще бъде наблюдавано от синдик. Комисията може да преоцени състоянието на конкуренцията на пазара, след като срокът на ангажиментите изтече.
Това решение не обхваща MIFs за потребителски кредити и разсрочени сделки с дебитни карти, които Комисията ще продължи да разследва. Предложените ангажименти не засягат правото на Комисията да започне или да поддържа производство срещу мрежата от  правила на Visa Европа, като "Уважавай  всички карти", правилата за трансгранично придобиване, MIFs за карти за  търговски сделки и между регионални  MIFs
Чуйте
angazhimenti na Visa sŭshto predvizhdat unblending na tŭrgovskite taksi, registratsiyata i publikuvaneto na vsichki tseni mnogostrannite taksi za obmen, na pŭlna vidimost i elektronna identifikatsiya na tŭrgovski karti, za otdelyane na poluchatelite, kakto i vŭzmozhnostta za tŭrgovtsi da mogat svobodno da izbirat da priemat VISA, VISA Electron , ili VPAY debitni karti. Tezi merki shte se uvelichi prozrachnostta i konkurentsiyata na pazarite na razplashtatelni karti i da predstavlyava vazhno dopŭlnenie kŭm predlozhenoto namalyavane na mnogostrannite taksi za obmen.
Tezi zadŭlzheniya shte bŭdat zadŭlzhitelni za Visa Evropa v prodŭlzhenie na chetiri godini i shte bŭde nablyudavano ot sindik. Komisiyata mozhe da preotseni sŭstoyanieto na konkurentsiyata na pazara, sled kato angazhimentite sa iztekli.
Tova reshenie ne obkhvashta MIFs za potrebitelskiya kredit i razsrocheno sdelki debitna karta, koyato Komisiyata shte prodŭlzhi da razsledva. Predlozhenite angazhimenti i bez da se zasyaga pravoto na Komisiyata da zapochne ili da poddŭrzha proizvodstvo sreshtu mrezhata pravilata na Visa Evropa, kato "chest Vsichki karti chlen", pravilata za transgranichno pridobivane, MIFs za tŭrgovski
Решението на Комисията е на основание член 9 от Регламент 1/2003  на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция на ЕС, при което са взети предвид резултатите от пазарния тест, който е стартирал на 28 май 2010 г. С решението ангажиментите стават правно обвързващи за Visa Европа и се приключва  разследването на Комисията по отношение на MIFs Visa Европа за разплащането с дебитни карти. Ако Visa Европа не изпълни поетите ангажименти, Комисията може да наложи санкции в размер до 10 на сто от общия годишен оборот на дружеството, без да се налага да доказва нарушение на правилата за конкуренция на ЕС.
Неповерителна версия на решението ще бъде на разположение на уебсайта на комисията под дело номер 39 398.

сряда, 15 декември 2010 г.

Правила за конкуренция: Комисията прие преразгледаните правила за конкуренция, свързани със споразуменията за хоризонтално сътрудничество

Европейската комисия публикува своите преразгледани правила за оценката на споразумения за сътрудничество между конкурентни предприятия или така наречените споразумения за хоризонтално сътрудничество. Тъй като за предприятията често е особено важно да работят заедно с цел постигане на полезни взаимодействия, в много индустрии съществуват голям брой споразумения за хоризонтално сътрудничество. С текстовете се актуализира и разяснява допълнително прилагането на правилата за конкуренция в тази област, така че предприятията да могат да оценяват по-добре дали техните споразумения за сътрудничество отговарят на тези правила. Промените се отнасят главно за областите:
Стандартизация;
• Обмен на информация;
• Научноизследователска и развойна дейност (НИРД).
При представянето на правилата пред обществеността заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията, Йоаким Алмуня заявява:

„Една от основните цели на новите правила е да допринесе за изпълнението на стратегията на Комисията „Европа 2020“, по-конкретно чрез насърчаване на иновациите и конкурентоспособността. Новите насоки и регламенти за групово освобождаване ще дадат на предприятията необходимата свобода да си сътрудничат в един глобализиращ се пазар, като същевременно се свеждат до минимум рисковете от вредни за индустрията и потребителите споразумения“.
Комисията прие преразгледан набор от насоки и два регламента, в които се обяснява как конкуренти могат да си сътрудничат без да нарушават правилата за конкуренция на ЕС. С насоките за хоризонтално сътрудничество се предоставя рамка за анализ на най-срещаните форми на хоризонтално. сътрудничество като споразуменията в областите НИРД, производство, закупуване, търговска реализация, стандартизация, стандартни договорни условия и обмен на информация. С двата регламента се освобождават от правилата за конкуренция някои споразумения за НИРД, за специализация и за производство, които вероятно няма да породят опасения по отношение на конкуренцията.

Двата основни елемента на реформата са новата глава, посветена на обмена на информация, в насоките за хоризонтални споразумения и съществената преработка на главата, посветена на споразуменията за стандартизация. С насоките се насърчава въвеждането на система за определяне на стандарти, която е отворена и прозрачна, като по този начин се увеличава прозрачността на разходите за получаване на лиценз за права на индустриална собственост (ПИС), използвани в стандартите. В преработената глава, посветена на стандартизацията, се определят критериите, по които Комисията няма да оспорва споразуменията за определяне на стандарти („защитени зони“). Освен това в главата се предоставят подробни насоки за споразуменията за стандартизация, които не отговарят на критериите за „защитени зони“, така че предприятията да могат да оценят дали спазват правилата за конкуренция на ЕС.

Възможно е преди изработването на даден стандарт организациите за определяне на стандарти да пожелаят на техните членове да се разреши да обявят едностранно максималната ставка, която биха фактурирали за своите права на интелектуална собственост (ПИС), ако тези права бъдат включени в стандарт. С такава система ще е възможно организациите за определяне на стандарти и промишлеността да направят информиран избор за качеството и цената, когато избират технологията, която трябва да бъде включена в даден стандарт. С преразгледаните правила се уточнява, че такава система по принцип не би трябвало да нарушава правилата на ЕС за конкуренция. Обменът на информация може да благоприятства конкуренцията, когато например дава възможност на предприятията да събират пазарни данни, с които да действат по-ефикасно и да обслужват по-добре клиентите.

Съществуват обаче и ситуации, при които обменът на пазарна информация може да навреди на конкуренцията, например когато предприятията използват чувствителна информация, за да координират своите цени. С насоките се предоставят ясни и изчерпателни напътствия за това как да бъде оценена съвместимостта на обмена на информация с правилата на ЕС за конкуренция.

С оглед улесняване на иновациите в Европа Комисията значително разширява обхвата на регламента за групово освобождаване в областта на НИРД, който понастоящем обхваща не само съвместно извършваната научноизследователска и развойна дейност, но и така наречените споразумения за „платени изследвания“, при които само едната страна финансира научноизследователската и развойната дейност, извършвана от другата страна. Освен това с новия регламент на страните се предоставя по-широко поле за съвместното използване на резултатите от научноизследователската и развойната дейност.

Насоките за хоризонтални споразумения ще влязат в сила с публикуването им в Официален вестник на ЕС, което ще бъде направено в близките дни. Двата регламента ще влязат в сила на 1 януари 2011 г. с преходен период от две години, през който предишните регламенти ще останат в сила за споразуменията, които изпълняват условията по тези регламенти, но не попадат в обхвата на новите регламенти.След примерите за наскоро разследвани от Комисията хоризонтални споразумения са:Oneworld,Ship Classification или IPCom.
Проблемът с "патентната засада" бе разследван от Комисията по делотоRambus.
Новите правила заменят предишните насоки за хоризонтални споразумения, двата регламента за групово освобождаване в областта на НИРД и споразуменията за специализация и за съвместно производство, които са в сила от 2001 г. Новите насоки и регламенти за хоризонтално сътрудничество са на адрес:
Новите правила са приети след проведено обществено обсъждане и в тях са отразени мненията на заинтересованите страни.

 
Икономическа политика: Важно допитване насочено към бизнеса, публичните власти и финансовите институции в държавите-членки на ЕС

Европейската комисия започва обществено допитване, което е част от оценка на въздействието, необходима за да се изработи евентуалната нова програма наследник на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP 2007-2013), състояща се от три оперативни програми:


• Програмата за предприемачество и иновации;

• Програма за подкрепа на политиката в областта на информационно комуникационните технологии (ИКТ);

• Програмата "Интелигентна енергия за Европа ".

Обсъждането се предприема, за да предостави на Комисията вижданията на обществото за това, кои следва да са бъдещите приоритетни области, които се нуждаят от намесата на ЕС и какви инструменти да се използват.

Общественото обсъждане ще продължи до 4 февруари 2011 г.

Анкетата се попълва онлайн и е на адрес:

вторник, 14 декември 2010 г.

Антитръст: Комисията започва антитръстово производство срещу производители на цимент

Европейската комисия започва антитръстово производство срещу редица производители на цимент, поради съмнение, че нарушават европейските правила за конкуренция, по специално забранените споразумения (чл. 101 от договора за функциониране на ЕС).
Комисията смята да проучи евентуални  ограничения, наложени при внос/износ на цимент, разпределение на пазара и ценова координация на пазара на цимент и продукти от цимент.
Образуваното производство е срещу редица производители на цимент и на продукти от цимент на територията на Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Испания и Обединеното Кралство. Предварителната преценка на комисията показва, че този случай следва да се разглежда от нея като приоритетен.
Комисията вече е направила инспекции в офисите на предприятията на територията на Германия, Франция, Обединеното Кралство, Белгия,  Нидерландия, Италия и Люксембург през 2008 г.  и в Испания през 2009 г
Комисията ще проучва практики на компаниите, които ограничават търговските потоци в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП),  включително ограничаване на вноса от страни извън ЕИП, разпределение на пазари, ценова координация и прилагане на съгласувани антиконкурентни практики на пазара на цимент и продукти от цимент.
Проучването включва освен продукта цимент,  също и продукти от цимент (например готови бетонови смеси) и други продукти, използвани за производство на цимент. (например, клинкер, инертни материали, шлака от доменна пещ, гранулирана шлака от доменна пещ, пепел и др.).

Това, че е образувано производство все още  не означава, че Комисията има убедителни  доказателства за наличие на нарушение, а само че тя ще проведе задълбочено проучване на случая, което за нея е въпрос на приоритет.
Няма законово определен срок за приключване на случая. Продължителността на проучването зависи от редица фактори, като сложността на всеки отделен случай, степента до която засегнатите предприятия сътрудничат на комисията и упражняват правото си на защита.

Картели в миналото

Пазарите на цимент и други строителни материали са разследвани многократно в миналото, както от Европейската комисия, така и от националните органи по конкуренция.
През 1994 г. Комисията разкрива циментов картел, действал на цялата европейска територия.
Националните органи по конкуренция на Германия и Полша  разкриват картели на циментовия пазар през 2003 г. и съответно 2009 г.
През 2007 г. националният орган по конкуренция на Франция също разкрива антиконкурентни практики на този пазар. 

Правна основа на решението за образуване на производството
Решението за образуване на производство е взето на основание чл. 11 (6) от Регламент 1/2003 г. на Съвета и чл. 2(1) от Регламент № 773/2004 г. на  Комисията

понеделник, 13 декември 2010 г.

Научни изследвания: Полезна информация за научните среди, бизнеса и гражданите

Европейската комисия обяви началото на OpenAIRE (от англ. Open Access Infrastructure for Research in Europe), инфраструктура с информационни хранилища, която предоставя свободен достъп до научните постижения на ЕС. OpenAIRE ще предостави на учените, бизнеса и гражданите на ЕС свободен и безплатен онлайн достъп до финансираните от ЕС научно-изследователски материали и по - специално до резултатите на учените, получили финансиране по Седмата рамкова програма (7РП) и Европейския съвет за научни изследвания (ЕЦНИ), в областта на здравето, енергията, околната среда, информационните и комуникационните технологии, научно- изследователските инфраструктури, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката за обществото. Това е важна стъпка към реализирането на пълен и свободен достъп до научно- изследователските материали, който би могъл например да позволи на страдащите от редки заболявания да се запознаят с последните постижения на медицината, а на учените — да получат актуална информация за новостите в тяхната област. Разгръщането на научно-изследователските и електронните инфраструктури, включително предназначените за оповестяване на научните резултати, е приоритет както на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe), така и на инициативата „Съюз за иновации“, тъй като по този начин се засилва европейската конкурентоспособност.


Всяка година в света се публикуват 2,5 млн. научни статии от конференции в 25 000 научни списания и сборници. Понастоящем едва 15%—20% от тях се намират в общодостъпни информационни хранилища или списания. За останалите достъпът е платен — под формата на заплащане за прочитането на съответния материал или на платен абонамент за изданието.

От началото на 7РП през 2007 г. досега са финансирани 10 000 проекта. Според условията на 7РП за представяне на безвъзмездни средства, учените, получили финансиране в областта на здравето, енергията, околната среда, инфраструктурите на информационните и комуникационни технологии и научните изследвания, социалните науки, хуманитарните дисциплини и науката за обществото, са задължени да депозират научните си публикации в общодостъпно информационно хранилище за постоянен свободен достъп от целия свят. Това са около 20% от всички финансирани по 7РП проекти.

Учените от останалите области също биха могли да решат да направят текстовете си публично достояние, като ги депозират в общодостъпното информационно хранилище.

Проектът би могъл да доведе и до нови начини за индексиране, анотиране, подреждане и свързване на научните резултати, както и до нови методи за автоматизирането на тези процеси, което от своя страна би могло да породи нови услуги в допълнение към предоставяната от OpenAIRE информационна инфраструктура. Проектът разполага с помощен отдел в 27 европейски държави, състоящ се от експерти и портал с инструментариум в услуга на учените, които биха желали да предоставят достъп до статиите си онлайн.

Предистория
OpenAIRE води началото си от пилотна инициатива на Европейската комисия за отворен достъп, лансирана през август 2008 г.  Мрежата допълва финансираните от ЕС научно-изследователски инфраструктури като GÉANT която предоставят на европейските учени високоскоростна научно-изследователска мрежа, или PRACE която разгръща капацитет за интензивно калкулиране за най-комплексни приложения. Научно-изследователските резултати и доклади на финансираните от ЕС проекти са достъпни и на сайта на информационната служба на Общността за научни изследвания и развитие CORDIS.

За повече информация за OpenAIRE на адрес:

петък, 10 декември 2010 г.

Икономическа политика:Среща на Съвета по конкурентоспособност

Днес, 10 декември, Съветът по конкурентоспособност провежда среща в Брюксел, под председателството на белгийското председателство: Г-н Жан-Клод Маркорт (Валония- министър на икономиката, малките и средни предприятия, външната търговия и новите технологии) и министър Винсент ван Куикборн. Европейската комисия ще бъде представлявана от заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар за правосъдието, основните права и гражданство, заместник-председател Хоакин Алмуния, отговарящ за конкуренцията, заместник-председател Антонио Таяни, отговарящ за предприемачеството и промишлеността, комисар Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услуги и комисар Джон Дали отговаря за здравеопазването и защитата на потребителите.

Ще се обсъждат въпросите:

1.Вътрешен пазар:

Приемане на Заключение, относно Акт за единния пазар (Single Market Act) .
Подобряването на единния пазар е основен стълб на стратегията ЕС 2020 и е предпоставка за нейния успех. Единният пазар доказа, че е ценен актив и може да защити Европа от най-лошите ефекти от кризата, но въпреки това  понесе и сериозни временни негативи. Растежът е нулев или отрицателен, нивото на безработица удари 10%, а производителността спадна рязко; Европа рискува да загуби конкурентните си предимства, ако нещата останат непроменени. В Съвета по конкурентоспособност се очаква държавите-членки да приемат заключения, които са в подкрепа на подхода, използван от Комисията в акта за единния пазар (Single Market Act), представляващ цялостен пакет от предложения, които се обсъждат в момента в цяла Европа. Този цялостен пакет подчертава ключовите приоритети в областта на икономиката, управлението и обществото като цяло, и цели да поднови растежа и създаването на работни места в ЕС. До момента са проведени редица обществени форуми по темата. Обсъждането ще продължи до края на февруари 2011 година. След обществения дебат, Комисията очаква предложенията да влязат в сила до 2012.

Заключение за залаганията и хазарта
Броят на онлайн хазартните услуги нараства в ЕС От 2008 г. Обемът на този сектор възлиза на малко повече от € 6.16 млрд. или 7,5% от общия пазар на хазарт. Уеб-базираният хазарт е най-бързо развиващият се сегмент на пазара на хазартни игри и се очаква той да се удвои в следващите пет години. Под ръководството на френското председателство през 2008 г. са положени усилия за засилване на регулацията на онлайн хазарта в ЕС, за да се гарантира, че правилата на вътрешния пазар са спазени и гражданите са адекватно защитени.
Белгийското председателство, което се съсредоточава върху ролята на публичните власти и сътрудничеството между регулаторните органи, ще предложи заключенията си за приемане в Съвета по конкурентоспособност. Текстът, който ще бъде представен за приемане подчертава няколко ключови въпроса, а именно, че държавите-членки следва да признаят важността на административното сътрудничество чрез използване на определени инструменти, например като информационна система за вътрешния пазар Internal Market Information System (IMI). Следващата стъпка ще бъде представянето на Зелената книга, която ще постави началото на консултации по въпроси, свързани със защитата на непълнолетните лица, проблеми като хазартно пристрастяване, предотвратяване на престъпления, как ефективно да се прилагат разпоредбите на пазара за онлайн хазарт. Комисията счита, че в резултат на настоящите и бъдещи усилия в рамките на Съвета за консултации ще се стимулира оживена дискусия в ЕС за това, как да се генерират ефективни решения за този сектор.

Европейски патент (обществен дебат)
Министрите трябва да преразгледат режима за издаване на Европейски патент. По-рано тази година Комисията направи предложение за условията при преводите на бъдещия режим на Европейския патент, които са последния елемент от това единния ЕС патент да се превърне в реалност. В момента получаването на патент в Европа струва десет пъти повече, отколкото в САЩ. Тази ситуация обезсърчава научните изследвания, развитието и иновациите, и подкопава конкурентоспособността на Европа. Комисията счита, че Европа трябва да действа така, че новаторите да могат да защитават изобретенията си на достъпна цена с един патент, който да обхваща цялата територия на ЕС. Целта е да се въведе система с няколко допълнителни разходи. В момента таксите за превод заемат лъвския дял от разходите, направени за валидирането на патентите в Европа. Езикът остава спорен въпрос, като някои страни изразяват загриженост от факта, че английския, френския и немския език ще бъдат езиците за утвърждаване на патентите. Тъй като не е постигнато решение, Съветът ще обсъди възможността за засилено сътрудничество по този въпрос. Това е случай, при който група държави-членки са съгласни да се задвижи даден въпрос, когато не е постигнато пълно сътрудничество по него между всички 27 страни. Редица страни виждат полза от тази опция и са поискали от Комисията да проучи тази възможност. Достигане до заключение относно патента на ЕС се разглежда като необходимост за изграждането на вътрешния пазар за иновативни продукти. Настоящата сложна процедура и високите разходи при утвърждаване на патент в ЕС води до по-фрагментирана система в ЕС, което е основна пречка пред иновационните предприятия и резултата е загуба на конкурентоспособност.

Директивата за услугите
Услугите са едни най-големите и най-динамични сектори на икономиката на ЕС и представляват около 75% от БВП и 70% от заетостта в ЕС. Въпреки че в сектора на услугите все още съществуват бариери за навлизане на пазара, следва да бъдат реализирани неизползваните източници за растеж и премахване на пречките пред създаването на работни места. Именно поради тази причина е въведена директивата за услугите, приета в края на 2006 г. Директивата има за цел да премахне бариерите пред търговията в сектора на услугите, като изисква от държавите-членки да премахнат прекомерните или неоправдани изисквания, да опростят административните процедури и да установят "единна точка за контакт"("Points of Single Contact"), която да улесни предприятията да обработват документите по електронен път. Това е от особено значение за фирмите, които искат да се установят в други държави – членки, за да предлагат услуги например: търговия на дребно, строителство, туризъм, или услуги в най-регулираните професии. Прилагането на директивата се оказва голямо предизвикателство, особено в случаите, когато се изисква от държавите-членки да преразгледат действащото си законодателство. През 2010 г. държавите-членки са включени в процес на взаимна оценка на директивата. Съветът ще обсъди резултатите от този процес, както и последвалите консултации. Състоянието на прилагането на директивата ще бъде обсъдено също така, с Комисията, която следва да направи преглед на настоящата ситуация, като подчертае специфични области и страни, където е необходимо усилията да се увеличат.

Награда „Единен пазар 2010”
Комисарят Мишел Барние за вътрешен пазар и услуги и белгийски министър на икономиката Винсент ван Куикборн ще представят награда "Единен пазар", която подчертава важността на принципите за свободно движение, подкрепящи развитието на единния пазар на ЕС. Наградата „Единен пазар” има за цел да подчертае важността на единния пазар и в същото време да повиши информираността и да покаже възможностите, свързани със свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали в рамките на ЕС. Наградата също така обръща внимание на проблемите, които могат да възникнат, когато правилата на единния пазар на практика не работят. В съответствие с критерии, като "Европейски дух", сложност на проблемите, оригиналност и ефект на предложеното решение, SOLVIT и Европейската мрежа на предприятията са представили кандидатите си за независимо жури, което заедно с представители на Европейската комисия и на белгийското председателство ще избере носителя на голямата награда.

2. Конкуренция

Регламентът за въгледобивната промишленост
Очаква се министрите да приемат нов регламент за въглища, който дава възможност на държавите-членки да отпускат държавни помощи, за да се улесни закриването на неконкурентоспособни мини. Настоящият регламент е в сила до 31 декември 2010 година. Комисията направи предложение на 20 юли за нов регламент. В момента протича широк дебат, който протича както в Европейския парламент, така и в Съвета. Комисията е дала мандат на Хоакин Алмуния, заместник-председател, отговарящ за политиката на конкуренция, да представи ревизирана позиция на Съвета с оглед постигане на споразумение. Новата позиция на Комисията приема да се позволи отпускане на оперативна помощ за закриване на мините до 31 ви Декември 2018 г., при условие, че има план за въвеждане на действия за смекчаване на въздействието върху околната среда от използването на въглища и е налице намаляване на размера на отпусканата през годините държавна помощ, така че през 2017 г. останалия размер на оперативните субсидии да представлява незначителна част от отпуснатите помощи през 2011 г

3 . Индустрия:

Интегрирана промишлена политика в ерата на глобализация
 Целта на Съвета по конкурентоспособност е да приеме Заключения на Съвета относно съобщението "Интегрирана промишлена политика в ерата на глобализация".
Съобщението е водеща инициатива на Европейската стратегия за 2020 г., която има за цел да стимулира растежа и заетостта, като се поддържа и подкрепя една силна, разнообразна и конкурентна индустриална база в Европа, която да предлага добре платени работни места, при все по-намаляващи емисии на въглерод. Съобщението е придружено от доклад за изпълнението на критериите за конкурентоспособност от отделните държави-членки и годишния доклад за европейската конкурентоспособност.

Предложените действия в съобщението ще се фокусират върху:

• Новото законодателство да има "проверка за конкурентоспособност";

• "Фитнес проверки" на съществуващото законодателство;

• Стратегия за укрепване на европейската стандартизация;

• Подпомагане на МСП чрез улесняване на достъпа им до финансиране и подпомагане на тяхната интернационализация;

• Нова стратегия по отношение на суровините;

• Специфични за всеки сектор иновации, адресирани чрез конкретни действия в сектори като съвременни технологии за производство, строителство, био-горива за автомобилен и железопътен транспорт, по-специално с оглед подобряване на ефективността на ресурсите;

• Предизвикателствата на енергоемките производства, които ще се решат чрез действия за подобряване на рамковите условия и подкрепа на иновациите;

• Разработване на широкообхватна индустриалната политика за създаването на солидна промишлена база, покриваща цялата верига на доставка;

• Годишно отчитане на Европа и държавите-членки по въпросите на конкурентоспособността, индустриалната политика и конкретното изпълнение.

4 . Потребителите

Директива за правата на потребителите
Белгийското председателство ще информира министрите за директивата с общ подход относно правата на потребителите. Директивата има за цел да осигури високо ниво на защита на потребителите, като същевременно гарантира, че предприятията могат да се възползват от равни условия. Комисията е предложила това законодателство през 2008 година.
Четвърто изследване на пазарите на дребно - Информация от Комисията
Комисарят по здравеопазване и защитата на потребителите Джон Дали, ще представи стойността на индексите за наблюдение на единния пазар и националните пазари на потребителски стоки.
Комисар Дали ще подчертае възможностите, предоставени от индекса за наблюдение на националните пазари на потребителски стоки за анализ на връзката между ръста на икономиката и стратегията "ЕС 2020", където индексът може да предостави полезни данни, които да се използват в годишното проучване за растеж и в националните програми за реформи. Индексът е инструмент за мониторинг на пазара, който анализира как единният пазар функционира както на национално, така и на равнище на ЕС от гледна точка на потребителите. Той действа като система за аларма, която да информира националните и европейски политици за проблемите, пред които са изправени потребителите, и в същото време цели да информира гражданите, че техните ежедневни проблеми се решават.
Антитръст:Комисията наложи санкции в размер на €648 милиона на шест производители на LCD екрани за участие в картел за съгласуване на цени

Европейската комисия наложи санкции с общ  размер   €648 925 000 на шест производители на (Liquid Crystal Display) LCD екрани за участие в картел, който е довел до увреждане интересите на европейските потребители на телевизори, компютри и други уреди, които използват като ключов компонент LCD екраните.
Шесте предприятия са: Samsung Electronics и LG Display от Корея и Тайван AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Picture Tubes и HannStar Display Corporation.
Samsung Electronics получава пълно освобождаване от санкции в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции на комисията, тъй като пръв е предоставил данни за съществуването на картела. Член 101 от договора за функциониране на ЕС забранява съгласуването на цени и други търговски практики, които ограничават конкуренцията на пазара.
 "Чуждестранните компании, както и европейските е необходимо да разберат, че ако искат да правят бизнес в Европа те трябва да играят честно. Компаниите, участници в картела са знаели, че нарушават правилата за конкуренция и са предприели стъпки за прикриване на незаконното си поведение. Ние може да проявим разбиране само към тези, които предприемат стъпки за разкриване на картела и помогнат на комисията да докаже  съществуването му”
 е посланието на комисаря по конкуренция Хоаким Алмуня към компаниите,  участвали в картела.
Картелът е оперирал на пазара за производство на LCD екрани от октомври 2001 г. до февруари 2006 г. LCD екраните са основните компоненти, използвани  при телевизори, монитори за компютри и електронни бележници.
За период от четири години, компаниите са съгласували цени, като са определяли  ценови граници и минимални цени, разменяли са чувствителна информация относно плановете си за бъдещи производства, използваем капацитет, ценообразуване и други търговски условия.
Членовете на картела са провеждали многостранни срещи месечно, които са следвани от двустранни срещи. Общо те са се срещали 60 пъти основно в хотели в Тайван. Срещите са наричани „Кристалните срещи"( „the Crystal meetings").
Споразуменията имат директен ефект върху потребителите в Европейската икономическо пространство (ЕИП), защото преобладаващото количество от телевизори, компютри и електронни бележници с вградени LCD екрани са внесени в Европа от Азия.
Проведеното от комисията проучване показва, че компаниите са знаели, че нарушават правилата за конкуренция, и са предприемали стъпки за укриване на резултатите от срещите и хотелите, в които те са провеждани. Открит е документ, който изисква от всеки "да се грижи за сигурността/ конфиденциалността, както и  да ограничи писмената кореспонденция” като се припимня и  за проучването по случая DRAM, стартирало през 2002 г и приключило през май 2010 г.
След проведеното проучване, Комисията е предявила на компаниите Твърдение за извършено нарушение (Statement of Objections), през май 2009 г, по което те са имали възможност да представят становища и да бъдат изслушани. В следствие на тази процедура, в крайното решение на комисията, продължителността на нарушението е намалена с четири месеца.
При определяне на размера на санкциите комисията е взела предвид приходите от продажбите на продуктите на територията на ЕИП, много сериозния характер на нарушението, широкия географски обхват –цялото ЕИП и неговата продължителност.
Samsung Electronics е получил пълно освобождаване от санкции в съответствие с Програмата Leniency 2002, тъй като е разкрил на комисията съществуването на картела и е предоставил ценна информация за доказването му.
За оказано сътрудничество по време на разследването санкциите са намалени на LG Display (50%), AU Optronics (20%) и Chunghwa Picture Tubes (5%).  LG Display получава също и пълно намаление на санкцията за участието му в картел през 2006 г., за който пръв е предоставил доказателства за това, че картелът продължава да действа и след 2005 г. (т.н „частично освобождаване”)
Нито една от компаниите не е отговорила на изискванията за намаление на санкцията в съответствие с чл. 35 (невъзможност да се заплати санкцията) от Програмата за освобождаване от санкции на комисията от 2006 г. Две от компаниите са кандидатствали за намаление на санкцията по  този член.
Конкретните санкции са:

Предприятия
Санкция(€)*
Намаление в (%) в съответствие с 2002 Leniency Notice
1.
Samsung
                   0
100%
2.
LG Display
215 000 000
50% и "частично освобождаване " за 2006
3.
AU Optronics
116 800 000
20%
4.
Chimei InnoLux Corporation
300 000 000
0%
5.
Chunghwa Picture Tubes
    9 025 000
5%
6.
HannStar Display Corporation
     8 100 000
0%

Искове за обезщетение
Всяко физическо или юридическо лице, засегнато от антиконкурентно поведение като описаното в този случай, може да  предяви пред националния съд иск за обезщетение. Практиката на Съда и Регламент 1/2003 г. на Съвета потвърждават, че решението на Комисията е правно обвързващо за националния съд и може да служи като доказателство, че е установено незаконно поведение.
Обезщетенията се присъждат отделно и с тях не могат да се намаляват санкциите, наложени на компаниите от комисията.
Комисията счита, че при основателни искове за обезщетения, лицата понесли вредите от установеното нарушение, трябва да бъдат компенсирани  по справедлив начин.

сряда, 8 декември 2010 г.

Енергетика: Комисията предлага правила за предотвратяване на злоупотребите на пазара на едро на енергия

Европейската комисия предложи днес правила за пазарите на едро на енергия за предотвратяване на манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация.
Регламентът

on energy market integrity and transparency
цели да гарантира прозрачност на пазара, като задължава търговците на енергия да спазват ясни правила на пазара. Пазарите на едро за електроенергия и газ, на които предприятия, които произвеждат енергия и я предлагат на търговците, са от ключово значение за цените, които потребителите в крайна сметка плащат.

При представянето на правилата европейският комисар по енергетиката Гюнтер Йотингер заявява:
"Нашите енергийни пазари са взаимно зависими. "Пазарната злоупотреба”, осъществявана в една държава-членка, често влияе на цените в друга държава-членка. Затова е особено важно да се осигурят на европейско равнище универсални правила, които да гарантират на гражданите, че цените са формирани честно и те могат да се възползват напълно от предимствата на вътрешния енергиен пазар”
Новите правила целят да гарантират, че търговците не могат да използват вътрешна информацияq да се възползват от собствените сделки и да манипулират пазара чрез изкуствено прилагане на по – високи цени, които не могат да бъдат оправдани въз основа на обосновани разходи за производство, наличен капацитет за складиране или пренос на енергия.

По-специално, правилата забраняват следното:

използване на вътрешна информация при продажба или покупка на пазарите на едро на енергия. Чувствителната търговска и ценова информация следва да се предоставя преди да се осъществят сделките.

сделки, които дават фалшиви или заблуждаващи сигнали относно предлагането, търсенето или за цените на едро на енергийния пазар.

разпространение на неверни новини или слухове, които дават заблуждаващи сигнали за тези продукти.

Какви са предложените мерки?
  • Забрана за използване вътрешна информация или манипулиране на енергийните пазари
  • Създава се Европейско звено за наблюдение на пазара и за ефективно откриване на злоупотреби на пазара в рамките на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER)
  • Прилагане на ефективни мерки за събиране на данни за целите на наблюдение на пазара
  • Създаване на рамка за споделяне на тези данни с компетентните национални регулаторни органи
  • Определяне на правила за защита на данните и надеждността
  • ACER ще гарантира, че правилата се прилагат последователно в рамките на Съюза
  • От държавите-членки се изисква да приемат санкции, които да са пропорционални и разубеждаващи
Отговорността за наблюдението на пазара за разкриване на случаи на злоупотреби, ще бъде на Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Агенцията трябва да има навременен достъп до пълната информация за сделките, сключени на пазарите на едро на енергия. Това включва информация за цената, продадените количества и страните по сделката.

Данните ще се споделят с националните регулаторни органи, които също така ще отговарят за подробното разследване на предполагаеми злоупотреби. В сложните трансгранични случаи ACER ще координира разследвания.

Санкциите ще се налагат от националните регулаторни органи в държавите-членки.

Специалното законодателство е необходимо за да се гарантира, че един орган следи целия пазар на едро на енергия, независимо дали става дума за пазар за деривати или спот пазар. Директивата относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара Directive on Insider Dealing and Market Manipulation (MAD) и Директивата за пазарите на финансови инструменти Directive on Markets in Financial Instruments (MiFID), които се отнасят до финансови инструменти, обхваща само пазарите на деривати и сделки.

Предистория:
Цените на пазарите на едро са от ключово значение за цените на дребно за битовите и промишлени потребители. Пазарните цени са по-силно чувствителни към наличното производство и капацитет за пренос, отколкото в други сектори,. Това се дължи на факта, че електрическата енергия, не може да се съхранява в промишлени количества. Именно поради тази причина, може лесно да се влияе върху цените чрез създаване на невярна представа за наличния капацитет или дори чрез намаляване на реалното производство.
Пазарите на едро на енергия в Европа все по-често имат трансграничен характер. Определянето на цените не е обвързано между отделните страни, а става чрез взаимодействието на предлагането и търсенето в рамките на националните граници. Цените на електроенергията в Холандия, например силно се влияят от капацитета и разходите за производство в Германия или при промяна на търсенето във Франция. Пазарите на едро представляват трансгранични платформи. Транзакциите често се сключват извън страната, към която се отнасят сделки. Въпреки че всичко това е от полза за интегрирането на пазара, се създават и условия за злоупотреби на пазарите извън националните граници. С цел ефективно откриване и предотвратяване на подобно поведение различните национални пазари трябва да бъдат разглеждани заедно.

вторник, 7 декември 2010 г.

Eнергетика: Европейската комисия предлага да се засили регионалното сътрудничество

Трансграничното регионално сътрудничество в областта на енергетиката може да допринесе за по-ниски цени и по –висока сигурност на доставките и е основен елемент за изграждането на конкурентен Европейски единен енергиен пазар.
На 7 декември Европейската комисия изложи своите идеи за това как да се засили регионалното сътрудничество. В публикуваното  Съобщение „Бъдещата роля на регионалното сътрудничество” се определят  новите задачи на Регионалните инициативи, които включват развитие на трансграничните инфраструктури и прилагането на Третия енергиен пакет, включително и мрежовите кодекси.
В документа също се предлага нова структура за управление на съществуващите Регионални инициативи и ново географско разпределение, което да доведе до по – ефективно  регионално сътрудничество. Регулаторните органи, операторите на преносни системи и други заинтересовани страни са поканени да изразят своето становище по предложенията до 15 февруари 2011 г.

Предистория
Регионалните инициативи са стартирали през 2006 г. от Европейската комисия и Европейската група на регулаторите за електроенергия и газ (ERGEG), като целта е те да са междинната стъпка, чрез която да се постигне интеграцията на  националните пазари в Единен европейски пазар.
В съобщението Комисията предлага Регионалните инициативи да съсредоточат върху по-целенасочени задачи, по специално върху следните дейности.
- Да ускори прилагането  на 2-ри и 3-ти законодателен енергиен пакет,
включително мрежовите кодекси
- Да гарантира конкурентоспособността чрез пазарно свързване до 2015 г., което да доведе до  по-ниска цена на търгуваната трансгранична енергия
- Да стартира пилотен проект, който  да експериментира нови идеи, които може да са от полза за  целия ЕС, например за интелигентни мрежи
- Да   определи  регионалните инфраструктурни приоритети и да координира трансграничните инвестиции, които  да обезпечат сигурността на доставките и да се справят с евентуални газови кризи
- Да насърчи развитието на възобновяемата енергия


Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), следва да наблюдава и координира работата на регионалните инициативи, за да се гарантира по-голяма съгласуваност на работните програми на регионите.

Комисията предлага броя и състава на географското разпределение на регионите за газ да се адаптират чрез добавяне на Италия към Южния регион, включващ (Франция, Португалия, Испания) и чрез разделяне на сегашните Южен, Югоизточен регион на три нови региона:

Централен - Южен регион
  • Централен и Южен регион: Италия, Австрия, Словакия, Словения, Унгария, Румъния, България и Гърция.
  • Централен и Източен регион: Германия, Полша, Чехия, Словакия и Австрия.
  • Нов регион: Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Германия и Дания.
Не се предвижда промяна на регионите за  електроенергия, но гъвкаво  ad-hoc  сътрудничество следва да се осъществява при необходимост.

 7-те регионални инициативи за електричество и 3-те регионални инициативи за газ включват националните регулаторни органи, държавите – членки, комисията и други заинтересовани страни. Целта на регионалните инициативи е коректното прилагане на Втория енергиен пакет и по  - специално тази част от достиженията на европейското право, която изисква трансгранична координация.  

Регионални инициативи:
Пазар на елекроенергия
• Балтика: Естония, Латвия, Литва
• Централна - Източна: Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Полша, Словения
• Централна-Южна: Австрия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Словения,
• Франция-Обединено Кралство-Ирландия: Франция, Ирландия, Обединено Кралство
• Централна-Запад: Белгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерландия
• Северен: Дания, Финландия, Германия, Полша, Швеция, Норвегия
• Юг-Запад: Франция, Португалия, Испания

Пазар на газ
• Южен регион: Франция, Испания, Португалия
•Южен-Югоизточен регион: Австрия, България, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения
• Северозападен: Нидерландия, Белгия, Франция, Ирландия, Обединено Кралство, Германия, Дания, Швеция, Норвегия
Регионалните инициативи предоставят полезен форум за дискусии на регулаторните органи, мрежовите оператори и други заинтересовани страни от съседните страни по въпроси от общ интерес .
Повече информация за Съобщението  и карти на регионалните инициативи:


За участие в консултациите на адрес: