петък, 26 юли 2019 г.

ACER публикува трето отворено писмо за качеството на данните по REMIT


Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) публикува днес третото открито писмо за качеството на данните по REMIT, което допълва първите две отворени писма за качеството на данните по REMIT, публикувани през последните две години. ACER съобщава, че предишните две писма са улеснили подобряването на качеството на данните.
Отворените писма по REMIT Open Letters са предназначени да насърчават сътрудничеството между ACER и докладващите страни, като с тях ACER ги информира за редовните оценки на агенцията за пълнотата, точността и своевременното представяне на получените данни по REMIT. Използвайки резултатите от направените  оценки, ACER има за цел да помогне заинтересованите страни да гарантират, че данните, докладвани на ACER, са в съответствие с изискванията за докладване по REMIT.
ACER съобщава, че е ангажиран с гарантирането на високо качество на данните и ще продължи да разпределя специализирани надзорни ресурси за това начинание с цел по-нататъшно усъвършенстване на възможностите за наблюдение на пазара.


Повече информация ТУК

четвъртък, 25 юли 2019 г.

Енергетика: АСЕR обяви обществено обсъждане за бъдещата регулация на газовия пазар в ЕС


Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) стартира обществено допитване относно възможните действия и законодателни предложения свързани с развитието на  за европейския енергиен сектор - и по-специално газовия сектор - след 2025 г. В консултацията се разглеждат политическите въпроси, свързани с пазарния дизайн и целевите регулаторни мерки. Политиките за енергиен преход и декарбонизация, следва да отчитат последиците за потребителите на природен газ в случаите на неговата замяна с други енергийни източници. Важно е да се гарантира, че преходът се основава на стабилни икономически принципи и води до подбор на най-добрите технологии за декарбонизация. Документът предложен за обсъждане отчита предложенията и изводите, представени в Документа за консултации относно регулаторните предизвикателства за устойчив газов сектор, изготвен от Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) през март тази година, и отговорите, предоставени от заинтересованите страни.
Консултацията ще продължи до 1 – ви септември 2019 г.
Документът за консултации се фокусира върху две стратегически области свързани с  регулаторни действия. Те включват въпроси, свързани с обвързването на електроенергията и газовия сектор, които надхвърлят съответните регулаторни  рамки  в секторите на газа и електроенергията:

  • Целево регулиране и функциониране на пазара: в краткосрочен план, докато Европейският  Целеви газов модел като цяло работи добре, има някои пазари, на които конкуренцията все още не е ефективна и интересите на потребителите са застрашени, или където съществуващата система за регулиране на газа може да се нуждае от преглед.
  •  Въвеждане  на нови продукти и подобряване на управлението на инфраструктурата: в документа се посочва, че устойчивото бъдеще се нуждае от декарбонизирани газове и нови технологии (като например електроенергия към газ), но настоящата регулаторна рамка не е разработена с оглед на тези дейности и липсата на регулация в тези области може да представлява бариера пред тяхното развитие. В търсенето на устойчиво бъдеще старите роли и отговорности може вече да не са подходящи. Може да се наложи съществуващите правила за отделяне да се прилагат към нови обстоятелства. И по-специално, в бъдеще е вероятно естествените монополи да бъдат подложени на конкуренция чрез предлагане на нови услуги.

Документът за консултации е разработен в сътрудничество с европейските енергийни регулатори.
Документът за консултация и допълнителна информация може да намерите ТУК.

Пазарна злоупотреба: Комисията призовава България напълно да спазва правилата на ЕС за наказателни санкции при пазарна злоупотреба


Днес Комисията съобщи, че изпраща официално уведомително писмо до  България (и още до 5 държави - Австрия Франция, Гърция, Италия и Испания), тъй като националните правила не отговарят на правилата на ЕС за наказателни санкции при установяване на пазарни злоупотреба (Директива 2014/57 / ЕС). България е трябвало да приеме и публикува до 3 юли 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази с директивата. Заедно с Регламента относно пазарните злоупотреби, правилата на ЕС гарантират ефективността, прозрачността и надеждността на европейските финансови пазари и допринасят за завършването на Съюза на капиталовите пазари. Директивата дава на властите по-големи правомощия да предприемат действия срещу онези, които манипулират и злоупотребяват с финансова информация. Съгласно правилата на ЕС, приети от държавите членки през април 2014 г., от тях се изисква да гарантират, че такова поведение, включително манипулирането на Бенчмарк, е престъпление и е наказуемо с ефективни и последователни санкции навсякъде в Европа. Според Комисията законите в България са недостатъчни по отношение на обхвата и санкциите за престъпления в областта на пазарната злоупотреба. Ако България не предприеме съответни действия в рамките на два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище.

вторник, 23 юли 2019 г.

Енергетика: АСЕР публикува актуализирани документи по прилагането на REMIT


ACER публикува актуализирана версия на четвъртото издание на Насоките за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

В актуализирания документ се въвежда нова глава 7, в която се дават повече разяснения относно прилагането на задължението за оповестяване на вътрешна информация. По конкретно в  раздели 7.1 и 7.2 се прави анализ как вътрешната информация да се разкрива по ефективен начин. Целта на  ACER е да предостави по-подробни указания относно механизмите за оповестяване, които следва да се използват при публикуване на вътрешна информация.

Според чл. 2 от REMIT

„Вътрешна информация“ означава информация, точна по своето естество, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро и която, ако бъде направена публично достояние, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.

За целите на настоящото определение „информация“ означава:

а) информацията, която трябва да бъде направена публично достояние в съответствие с регламенти (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009, включително насоките и мрежовите кодекси, приети в съответствие с тези регламенти;

б) информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия или природен газ, или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения;

в) информация, която трябва да се разкрие в съответствие с правни или регулаторни разпоредби на равнището на Съюза или на национално равнище, пазарни правила и договори или обичайни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия, доколкото тази информация вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро; както и

г) друга информация, която разумен професионален участник на пазара вероятно би използвал като част от основанието за своето решение да извърши сделка, свързана с енергиен продукт на едро, или за издаване на

Информацията се счита за точна по своето естество, ако посочва набор от обстоятелства, които съществуват или може с основание да се очаква да възникнат, или събитие, което е възникнало или може с основание да се очаква да възникне, и ако е достатъчно конкретна, за да дава възможност да се направи извод за вероятното въздействие на този набор от обстоятелства или това събитие върху енергийните продукти на едро. нареждане за търгуване с енергийни продукти на едро.По-специално, ACER уточнява, че чрез използване на информационна платформа или платформа за прозрачност ще се  постигне ефективно разкриване на информацията съгласно член 4 от REMIT.

ACER предлага допълнения и в глава 8, отнасящи се до прилагането на забраните за пазарна злоупотреба и възможните сигнали за потенциална търговия с вътрешна информация или манипулиране на пазара. С тези промени ACER възнамерява да предостави по-точна интерпретация на член 3, параграф 4, буква б) от REMIT.

сделки, извършени от производители на електроенергия или природен газ, оператори на газохранилища или оператори на съоръжения за внос на втечнен природен газ, чиято единствена цел е да покрият непосредствените физически загуби, произтичащи от непланирани прекъсвания, когато непредприемането на тези действия би довело до невъзможност участникът на пазара да изпълни съществуващите договорни задължения или когато подобно действие е предприето при споразумение със съответния(те) оператор(и) на преносни мрежи, за да се гарантира безопасно и сигурно действие на системата. В тези случаи съответната информация, свързана със сделки, се докладва на Агенцията и на съответния национален регулаторен орган. Това задължение за докладване не засяга задължението, предвидено в член 4, параграф 1;“


За да бъдат в съответствие с Насоките на ACER и за да се определи преходен период за съответствие с актуализираните изисквания на Насоките, също са актуализирани - съответните раздели на Наръчника за процедурите относно данните за транзакциите, основните данни и докладването на вътрешната информация, както и Често задавани  въпроси  относно основните данни по REMIT и събирането на вътрешна информация.

Освен това ACER публикува информация, че започва  обществено допитване относно определението  на „ вътрешна  информация“ по смисъла на REMIT. Агенцията приканва всички заинтересовани страни да участват в  обществената консултация, която ще продължи  до 16 септември 2019 г., 12.00 ч., Централноевропейско време.

Документът за  обществената консултация е достъпен ТУК.

Целта на общественото допитване е да се събере информация за опита и подходите на участниците на пазара по отношение на тяхната оценка на вътрешната информация и тяхното съответствие със  задължението за разкриване на вътрешна информация по ефективен и навременен начин. Предоставените от заинтересованите страни данни ще позволят на Агенцията да подобри допълнително своите Насоки относно разкриването на вътрешна информация съгласно REMIT, включително оценката за въвеждане на прагове за определяне на вътрешна информация и нейното разкриване.