сряда, 26 ноември 2014 г.

Енергетика: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ и УНГАРИЯ да транспонират изцяло законодателството на ЕС за енергийна ефективностДнес Комисията отправи официално искане към България и Унгария за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Съгласно тази директива държавите от ЕС трябва да постигнат определени икономии на енергия през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез задължителни схеми за енергийна ефективност или други целенасочени политики за насърчаване на енергийната ефективност в домакинствата, промишлеността и транспорта. Сред останалите изисквания са: енергийни одити на големи компании на всеки четири години, повече права за потребителите по отношение на измерването и таксуването на енергийното им потребление, ежегодно обновяване на поне 3% от сградите на централното правителство и енергийно ефективни обществени поръчки.Комисията изпрати мотивирано становище до България и Унгария, в което иска те да я уведомят за всички предприети от тях мерки за транспониране на Директивата, която трябваше да бъде транспонирана във вътрешното право до 5 юни 2014 г. Ако не изпълнят своето законово задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави. През юли 2014 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу 24 държави, които не я бяха уведомили за предприетите от тях мерки за транспониране на директивата в националните си законодателства (всички държави членки с изключение на Кипър, Италия, Малта и Швеция). 
Повече информация

План за инвестиции на стойност 315 милиарда евроЕвропейската комисия обяви днес План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро, който ще стимулира  възстановяването на  растежа в Европа и ще допринася за създаването на работни места.

Планът съдържа три основни направления

  • създаване на нов Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гарантиран с публични средства, чрез който през следващите три години (2015—2017 г.) ще се мобилизират допълнителни инвестиции на стойност най-малко 315 милиарда евро;
  • създаване на надежден набор от проекти, съчетан с програма за помощ, за да могат инвестициите да бъдат насочвани там, където те са най-необходими;
  • амбициозна пътна карта, чрез която Европа ще стане по-привлекателно място за инвестиции и ще се отстранят регулаторните пречки.

Според оценките на Европейската комисия предложените мерки като цяло могат да увеличат БВП на ЕС с между 330 милиарда евро и 410 милиарда евро в рамките на три години и да създадат до 1,3 милиона нови работни места.


План за инвестиции в Европа

Откъде идват средстватаПотенциалът на Плана за инвестиции
Повече информация на сайта на комисията

вторник, 25 ноември 2014 г.

Държавна помощ: Комисията одобрява държавната помощ за Първа инвестиционна банка

Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа от България за Първа инвестиционна банка (ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията заключи, че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система. Освен това с плана за преструктуриране на ПИБ ще се гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар.
Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: „Вярвам, че днешното решение ще доведе до повишаване на общественото доверие в Първа инвестиционна банка. Банката представи солиден план за преструктуриране и списък с ангажименти, чрез които ще се възстанови нейната ликвидност и ще се гарантира жизнеспособността ѝ в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията“.
Вследствие на масовото теглене на ликвидност от българските банки през юни 2014 г. България отпусна ликвидна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1,2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден. Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 г. България подаде заявление за удължаване на срока на държавния депозит с максимум 18 месеца, който вече ще е в размер на 900 млн. лева. Част от депозита ще бъде изплатена в рамките на 12 месеца.
Комисията установи, че ликвидната подкрепа за ПИБ е свързана с последиците за пазара от ликвидната криза, която настъпи в България през юни и юли 2014 г., а не се дължат на структурен проблем в банката. Пълно връщане на депозита сега може да доведе до дестабилизиране не само на банката, а и на цялата финансова система на България. Поради тези причини Комисията заключи, че ликвидната подкрепа за ПИБ в размер на 900 млн. лева до 28 май 2016 г. е в съответствие с нейното съобщение относно държавната помощ за банките, както и с по-строгите изисквания на съобщението за банките от 2013 г.
В съответствие с условията за получаване на държавна помощ по българската схема за ликвидност, на 12 ноември 2014 г. ПИБ изпрати на ЕК финалната версия на плана си за преструктуриране. Съгласно плана ПИБ поема ангажимент да върне помощта за ликвидност на определени дати. Освен това българските власти представиха набор от ангажименти за възстановяване на ликвидността на ПИБ и за подобряване на нейното корпоративно управление и политики за управление на риска. За да се ограничат отрицателните последствия за конкуренцията от помощта, България също така ще наложи няколко ограничения в поведението на банката по време на периода на преструктуриране, например ПИБ няма да може да изплаща дивиденти, да използва агресивни търговски практики, да придобива предприятия и др.
Независим експерт ще наблюдава изпълнението на плана за преструктуриране и ще представя редовни доклади на Комисията.
Контекст
ПИБ е универсална банка, която обслужва всички сегменти клиенти — частни, корпоративни и институционални клиенти — и предлага широка гама от продукти и финансови услуги. По размер на активите тя се нарежда на 3-то място сред банките в България (след „Уникредит Булбанк“ и ДСК). Към 2013 г. общият размер на нейните активи е 8,7 млрд. лева. Дейността на ПИБ е съсредоточена предимно в България, като банката също така осъществява малка дейност в Кипър и Албания. Финансовите услуги, предлагани от ПИБ, включват банкиране на дребно и корпоративно банкиране, здравно застраховане и инвестиционни услуги.
ПИБ изпадна в затруднение в контекста на общата криза на ликвидността в България през юни 2014 г. Първоначално, на 20 юни 2014 г., петък, българските органи трябваше временно да затворят Корпоративна търговска банка (КТБ). Поради продължаващите атаки срещу банковата система обаче през следващите дни последва масово теглене на влогове от ПИБ, предизвикано предимно от съобщения в електронни медии. ПИБ изплати значителни суми на вложители, преди да затвори временно в ранния следобед на 27 юни, петък, за да набави пари в брой за своите клонове и банкомати. След приключването на проверката на качеството на активите на КТБ, на 6 ноември 2014 г. БНБ реши да отнеме лиценза на КТБ.
Неповерителната версия на решението ще бъде представена под дело № SA.39854 в регистъра на държавните помощи на уебсайта за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи State Aid Weekly e-News.

петък, 21 ноември 2014 г.

Държавна помощ: Решението на ЕК за държавната помощ при „заменките“Европейската комисия публикува публичната версия на решението относно схемата за държавна помощ при замените на горска земя.
В решението се прави анализ на осъществените сделки за периода 2007 - 2009 г. - общо 132 броя. Комисията е изискала от всички бенефициери и от България подробни данни и становища, описани в решението.
За да прецени дали при осъществените замени има държавна помощ Комисията прилага формула  към  данните, предоставени  от българските органи  относно  справедливите  пазарни стойности  и  административните цени  на  заменените  горски  земи. В решението  Комисията заключава,  че  на бенефициерите  на  замените  на  земи  е  било  предоставено  предимство  в почти 80 %  от  сделките  за  замяна,  осъществени  през  разглеждания период, както е отразено в таблицата.

Сделки за замяна
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Общо
Предоставено предимство (брой случаи)
% от всички замени
18
78%
48
77%
38
81%
104
79%
Брой осъществени замени
23
62
47
132
 
Комисията прави извод, че държавната помощ, отпусната на предприятия при сделките за замяна на горска  земя държавна  собственост срещу  горска земя частна собственост в периода 1 януари 2007 г. — 27  януари 2009 г.,  неправомерно  приведена  в действие  от Република  България  в  нарушение  на  член 108,  параграф 3  от  Договора,  е  несъвместима с вътрешния пазар. 
С решението Комисията задължава България да възстанови от бенефициерите несъвместимата помощ, предоставена при сделките за замяна. Това възстановяване трябва да се осъществи незабавно и ефективно.
Комисията е определила 12 месеца  срок, в който следва  ефективно да се  възстанови помощта като сумите, които трябва да бъдат възстановени, включват лихви, начислени от  датата  на  предоставянето  им  на  разположение  на  бенефициерите  до действителното им възстановяване.
Комисията е определила конкретен график, който България трябва да следва, за да се гарантира, че ще се изпълни в срок от 12 месеца решението на Комисията.

1.Така например след като бъде уведомена за решението на Комисията България в срок от четири месеца трябва да предостави на Комисията следната информация: 
а)списък  на  всички  сделки  за  замяна,  като  посочва  следната информация:
-административните  и  пазарните  цени  за  частните  и държавните горски парцели, които са заменени, информация за  допълнителните  парични  суми,  включени  във  всяка сделка, както и произтичащия от това размер на държавната помощ;
-наименованието на  частната  страна, т.е. на бенефициера на сделката за замяна, участваща във всяка сделка, и причините, поради които се счита или не се счита, тази страна е предприятие.
б)установяване  на  случаите,  при  които  възстановяването  ще  се извърши въз основа на пазарните цени към момента на сделките за замяна,  посочени  в  представеното  от  България
замяна,  посочени  в  представеното  от  България становище 2014/032997;
в)установяване  на  случаите,  при  които  възстановяването  ще  се осъществи чрез отмяна на сделката за замяна;
г)установяване  на случаите,  при  които  възстановяването  ще  се извърши въз основа на сумите, определени от независим експерт оценител и документи, доказващи, че такъв независим експерт е бил назначен след подбор чрез публична  тръжна  процедура  и одобрение от Комисията. 

2.В срок от осем месеца от уведомяването за решението Република България следва да предостави на Комисията следната информация: 
а)  списъка  на  бенефициерите,  които  са  получили  помощ, предоставена при посочените в член 1 сделки  за  замяна, и общия размер  на помощта,  получена  от  всеки  от  тях  в  резултат  на  тези сделки;
б)общата  сума (главница и лихви по възстановяване), която  трябва да бъде възстановена от всеки бенефициер;
в)подробно описание на вече предприетите и предвидените мерки за изпълнение на настоящото решение; 
г)документи,  доказващи,  че  на  бенефициерите  е  наредено  да възстановят помощта.

3.В  срок  от  дванадесет месеца  след  уведомяването  за  решението Република България следва да представи документи, доказващи, че помощта е била възстановена изцяло от съответните бенефициери. 

4.Република  България  трябва редовно да информира Комисията за напредъка по изпълнение на националните  мерки,  взети  в  изпълнение  на  решението на Комисията, до окончателното възстановяване на помощта, предоставена при сделките  за  замяна, като представя доклади на всеки два месеца. По искане на Комисията България следва да предава незабавно информация за вече взетите и предвидените мерки в изпълнение на решението на Комисията. Също така да предоставя подробна информация относносумите на помощта и лихвите по възстановяването, които  вече  са  възстановени  от бенефициерите.