четвъртък, 30 юни 2016 г.

Енергетика:От 1-ви юли се отваря пазара за доставки на газ между България и ГърцияНа 27 юни мрежовите оператори на газ от България и Гърция подписаха споразумение за взаимно свързване, което позволява на играчите на пазара за първи път да транспортират газ между двете страни - включително от втечнени източници на природен газ. Споразумението е в сила от 1-ви юли 2016.

В специално съобщение Европейската комисия приветства споразумението като изключително важна стъпка за прилагане на правилата на ЕС към един от последните трансгранични пунктове в Европа, които до момента са запазили историческите договорености за транзит, съобразени с желанието на една единствена компания.

Споразумението също така е първата стъпка за даване на достъп на други участници на пазара за доставки на газ по направление север или юг - заедно с развитието на  важния трансбалкански коридор за пренос на газ между Гърция, Турция, Македония и Украйна.


Подписаното споразумение е част от амбициозния проект за свързване на пазарите на газ в Централна и Югоизточна Европа Central and South Eastern Europe Gas Connectivity (CESEC). Инициативата стартира през 2015 г. и е подкрепена от 15 страни от ЕС, Енергийната общност, и от Европейската комисия. Голямата цел е да се постигне диверсификация на доставките на газ и да се повиши сигурността на доставките в областта.

Споразумението за взаимно свързване между „Булгартрансгаз“  и оператора на гръцката мрежа DESFA скоро ще бъде последвано от подобни споразумения между българските и румънските и румънските и украинските мрежови оператори. Тези споразумения, заедно с подписаното споразумение през 2015 г. между  мрежовите оператори на Унгария и Украйна, ще спомогнат да се осъществи свързването на  пазарите за газ в региона на Централна и Югоизточна Европа.

събота, 11 юни 2016 г.

Комисар Вестагер: Да изградим енергиен пазар, работещ за потребителитеНа 10 юни комисарят по конкуренция на ЕК Вестагер посети България. Тя проведе срещи с президента и министър председателя и министри, които бяха отразени в пресата.
Но освен тези срещи, комисар Вестагер изнесе реч пред участниците на Софийския форум по конкуренция.

Основният акцент на речта й е поставен върху ключовата роля на ЕК и националните органи за защита на конкуренцията за изграждането на конкурентен енергиен пазар, който да работи в интерес на потребителите. Да гарантира  ниски цени,  голям избор и сигурност на доставките на потребителите.
Тя подчертава, че на енергийните пазари оперират мощни компании, които често се изкушават да използват властта си, за да определят по-високи цени или да прилагат практики, чрез които да блокират новонавлизащи конкуренти на пазара, застрашаващи бизнеса им.
                                                                           
Според комисаря, тези компании трябва да бъдат принудени да се съобразяват с правилата за конкуренция и да играят честно. Затова националните органи по конкуренция трябва да имат всички правомощия и да налагат съответните санции.

Конкуренцията на енергийните пазари - случаите на ЕК

Комисар Вестагер посочва конкретни случаи от енергийния сектор, които се разследват от Генерална дирекция „Конкуренция“, поради неспазване на правилата за конкуренция.

Пазар на електричество
Важна част от потреблението на енергия е електричеството. Затова е необходимо производителите на електроенергия да се конкурират, за да продават своята енергия, на по-ниски цени. ЕК работи усилено, за да се свържат националните пазари. До 2020 г. всички държави от ЕС трябва да имат взаимосвързаност, която да им  позволи  да изнасят най-малко 10% от произведената електроенергия. Пълното интегриране на пазарите може да спести на потребителите в ЕС до 40 милиарда евро годишно.

Случаят БЕХ
Комисарят напомня, че ЕК е разследвала Българския енергиен холдинг (БЕХ), който възпрепятства свободния износ на електроенергия. Купувачите са били разделени на две групи – едната група е можела  да продава само в рамките на България, другата да продава само в чужбина.

Случаят приключва през декември 2015 г. с поемане на ангажименти от страна на БЕХ.
Ангажиментите включват и създаване на независима енергийна борса. Търговията чрез борсата ще позволи пазара да стане по – прозрачен, което ще привлече повече участници на пазара. А това означава по-голяма конкуренция, и по-ниски цени.

Пазар на газ


Пазарите на газ работят най-добре когато природния газ тече свободно между страните. По този начин, газовите компании могат да купуват газ от чужбина, ако цените там са по-ниски.
За тази цел е необходимо да има взаимосвързаност на пазарите. Завършването на всички междусистемни връзки, които са планирани в Европа - включително връзките на България към Гърция, Сърбия, Румъния и Турция, ще доведе до засилване на конкуренцията. Природният газ ще може да тече по-лесно в рамките на Европа. Конкуренцията ще се гарантира благодарение и на новите източници за доставка на природен газ.

 Случаят "Газпром"
Комисар Вестагер посочва разследването за злоупотреба срещу "Газпром" като едно от най-важните антитръстови разследвания на пазара на газ. Защото "Газпром" продава газ на осем страни от Централна и Източна Европа, прилагайки ограничителни практики. Тези практики ограничават  свободното движение на газа. В договорите за продажба на газ "Газпром"  включва цяла поредица от ограничения срещу препродажбата на  газа в чужбина. Тези договори включват клаузи за териториални ограничения, които изолират страните една от друга. Благодарение на тези ораничения "Газпром" може да налага несправедливи цени в пет различни държави, включително и в България.

Случаят БЕХ
Комисар Вестагер напомня също, че ЕК разследва Българския енергиен холдинг, тъй като първоначалната оценка показва, че БЕХ и неговите дъщерни дружества злоупотребяват с господстващото си положение като възпрепятстват други предприятия да доставят газ в България.

И двете дела срещу БЕХ и "Газпром" са текущи разследвания, така че остава да се види как те ще бъдат приключени.

сряда, 8 юни 2016 г.

Енергетика: ACER – енергийните регулатори трябва да бъдат независими и да разполагат с достатъчен и компетентен персоналАгенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), публикува препоръка към Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, в която подчертава важността на запазването независимостта на националните регулаторни органи (НРО) и на самата ACER. Европейските енергийни регулатори призовават Европейската комисия да наблюдава ефективното прилагане на разпоредбите на Третия енергиен пакет. Да гарантира както независимостта на НРО, така и осигуряването на необходимите ресурси, които са от съществено значение за националните регулаторни органи и Агенцията, за успешното изпълнение на мандатите им.

Енергийните регулатори следва да имат подходяща регулаторна независимост и достатъчно персонал, за да могат ефективно да допринесат за изграждане на  напълно интегриран европейски енергиен пазар.


С препоръката, Агенцията цели да  даде принос към предстоящите законодателни предложения на Европейската комисия за нов дизайн на енергийния пазар.

По-конкретно, Агенцията препоръчва:


  • Европейската комисия да продължава активно да следи за изпълнението на изискванията на Третия енергиен пакет по отношение на правомощията и независимостта на националните регулаторни органи и, при необходимост, да предприеме действия, за да се гарантира съответствие с неговите разпоредби.
  • Бюджетите на  НРО да се определят по начин, който да гарантира достатъчно ресурси, за да се даде възможност на НРО да изпълява законовите си  задължения на национално и европейско ниво.

  • Процедурите за номинация, назначаване и подновяване на висшия мениджмънт на НРО (като комисари или членове на съвети) следва да са прозрачни, справедливи, и да гарантират способността на тези регулатори да действат независимо.

  • Самата агенция да е финансово обезпечена, за да изпълни мандата си, включително чрез такси, които отразяват разходите за ресурсоемки услуги, предоставяни от Агенцията.

Препоръката подчертава, че усилията за укрепване на независимостта на националните регулаторни органи трябва да бъдат придружени от съответните проверки и баланси на национално ниво.

Според Агенцията осигуряването на подходящи ресурси и гарантиране на независимостта на НРО и на самата Агенция са от съществено значение, за да могат те да изпълняват ефективно своите задачи. Основната задача е изграждане на добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, който да даде възможност на потребителите на енергия в ЕС напълно да се възползват от либерализацията на пазара.

В отделен документ Агенцията предоставя информация за броя на персонала на националните енергийни регулатори и отчита, че въпреки положените значителни усилия от всички НРО, участието им в работата на Агенцията все още е неравномерно. Същественото  участие на всички НРО ще бъде от полза за Агенцията и нейните дейности, но много НРО просто нямат достатъчно ресурси, за да поемат по-активна роля. Агенцията прави извод, че недостатъчните ресурси на НРО излагат на риск ефективното изпълнение на регулаторните политики, които са в основата на вътрешния енергиен пазар - и в крайна сметка са от полза за потребителите.

Енергетика: ACER публикува доклад за договорните претоварвания на междусистемни точки при преноса на газДоклад, публикуван от  Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), идентифицира 41 броя междусистемни точки  Interconnection Points (IPs) на газопреносната мрежа в Европейския съюз като договорно претоварени през 2015 г.
Договорно претоварване има когато доставчици на природен газ не успяват да получат капацитет за пренос на граничен пункт, дори ако той не се използва напълно, защото други доставчици чрез договор са резервирали целия капацитет.

Според мрежовия кодекс на процедурите за управление на претоварването в случай на договорно претоварване, посочените в доклада междусистемни точки ще трябва да прилагат механизма за заявяване на гарантиран капацитет за ден напред на принципа „или използваш, или губиш“ Firm Day-Ahead Use-It-Or-Lose-It (FDA UIOLI), считано от 1 юли 2016 г.

В доклада се отчита, че 22 броя точки са в границите на Германия, за които вече се прилага механизма  „или използваш, или губиш“.

В момента останалите 19 точки, посочени в доклада,  не използват този механизъм. Тези точки са междусистемните връзки (интерконекторите) между България и Гърция, Румъния и България, Чешката република и Полша, и на междусистемната връзка между Великобритания и Белгия.


В доклада се посочва, че националните регулаторни органи на тези държави членки трябва да предприемат съответните мерки, за да може от 1 - ви юли 2016 г.  да се  прилага механизма  
„или използваш, или губиш“.