петък, 3 юни 2022 г.

ACER и CEER провеждат обществена консултация относно бъдещото развитие на форуърд пазара на електричество

 

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия на ЕС (ACER) и Съветът на европейските енергийни регулатори (CEER) обявяват обществена консултация, с цел събиране на информация относно разработен от тях проект на документ, за определяне на политиката за справяне с ключовите предизвикателства на пазара на електроенергия в ЕС.

 

В този консултативен документ ACER и CEER идентифицират основните проблеми, порявили се на форуърдния пазар на електроенергия в ЕС, както и възможните решения за създателите на политики. Документът включва качествен анализ и предлага някои предварителни заключения относно предпочитаните варианти на политики.

 

Наред с няколко други елемента, заинтересованите страни са поканени да споделят своите възгледи относно:

 

·   идентифицирани проблеми (напр. ниска ликвидност, неадекватен матуритет, бариера пред преконфигурирането на тръжните зони)

 

·   набор от възможни политически варианти и решения на предизвикателствата

 

·   анализа и предварителните заключения.

 

Целева аудитория: Участници на пазара, които се интересуват от хеджиране (производители, потребители, търговци).

 

Обществената консултация продължава от сряда, 1 юни до петък, 29 юли 2022 г.


Линк към обществената консултация


 Линк към проект на документ

ACER and CEER Draft Policy Paper on The Further Development of The EU Electricity  Forward Market for Consultation

 

ACER и CEER също ще проведат публичен семинар в сряда, 6 юли 2022 г., от 9.00 до 12.00 CET, за да представят документа за консултации и да съберат първите становища  от заинтересованите страни.
Линк за регистрация


Следващи стъпки


ACER и CEER допълнително ще анализират и оценят вариантите на политиките, като вземат предвид резултата от консултацията. Като следваща стъпка, ACER и CEER могат да препоръчат изменения на правната рамка, за да се съобразят с една или няколко политически опции.