петък, 29 май 2020 г.

Публикувани нови документи на Платформата за въглищни региони в преход


На Платформата за въглищни региони в преход са публикувани набор от инструменти за подпомагане на работещите във въглищните региони на ЕС. Инструментите се фокусират върху ключови аспекти на прехода: стратегии, управление, подкрепа на заетостта и благосъстоянието и възстановяване на околната среда.

Платформата за въглищни региони в преход има за цел да подпомага страните от ЕС и въглищните региони да се справят с предизвикателствата, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика. Тази подкрепа включва развитие на ресурси на знанието.
Инструментите включват:

Този инструментариум дава преглед на ключовите елементи, необходими за  разработването на стратегия за преход на въглищните региони, от анализ на проблемите до определяне на целите и избор на действия и  до оценка, и адаптиране на политиката.

Регионалните преходи за отказ от добива на въглища и производство на енергия от въглища са сложни, не на последно място, защото изискват усилия от множество участници. Въглищните региони често обхващат множество административни граници и следователно се нуждаят от сътрудничество между областите и нивата на управление.

Този инструментариум дава информация за ключовите съображения, които следва да се вземат при  управление на въглищните региони, които имат за цел  декарбонизация и диверсификация на своите икономики. Те включват: изграждане на ефективни модели на управление; разработване и прилагане на ангажираност на заинтересованите страни и социален диалог; и засилване на ролята на гражданското общество при прехода.

През последните десетилетия европейските въглищни региони са изправени пред предизвикателството намаляване на  работните места както в добива на въглища, така и във въглищните централи. Очакванията са да се застрашат 160 000 директни работни места при предстоящите затваряния на мини и електроцентрали. Това е голямо предизвикателство за икономиките в тези региони, които силно зависят от въглищата.
Целта на този инструментариум е да даде представа за това как прехода ще повлияе на  пазара на труда във въглищни и въглерод-интензивни региони, като се съсредоточава върху: предоставянето на краткосрочна подкрепа на работниците, засегнати от прехода на пазара на труда, и върху осигуряването на средносрочни и дългосрочни действия, които подкрепят заетостта и създаването на работни места чрез регионална диверсификация.
 Въглищните райони винаги са преминавали през цикъл на проучване, експлоатация и закриване, било защото ресурсите са изчерпани, или защото по-нататъшното добив не е икономически изгоден. Когато се затварят мини, те могат да оставят след себе си наследство от влошаване на околната среда, наред с много други предизвикателства. Места, използвани преди за добив на въглища и свързаните с тях промишлени дейности, изискват възстановяване на околната среда и може да се наложи адаптиране на земята  и инфраструктурата, за да бъдат те предоставени за бъдещо използване.

Възстановяването на околната среда и възстановяването на бившите рудници е важно предизвикателство за въглищните региони в преход. Инструментариумът споделя знания и опит, които може да са ценни за тези региони, които сега започват прехода. Освен това той предоставя насоки за възстановяване и изменение на околната среда с акцент върху процесите на управление.

четвъртък, 28 май 2020 г.

План за възстановяване на ЕвропаНа 27 май 2020 г. Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.
Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.
NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде увеличен до 2,00 % от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.
Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:
1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:
 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивост с бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.
 • Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаванемежду настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU , които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.
 •  Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване наЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро,за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“..

2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:
 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.

3. Извличане на поуки от кризата:
 • Нова Здравна програма — EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.
 • Укрепване с 2 милиарда евро на rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи.
 • 94,4 милиарда евро запрограма „Хоризонт Европа“, която ще бъде подсилена за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети.Други инструменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

Постигането до юли на бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и ще предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на икономиката и за изграждане на бъдещето.
ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:
Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:
 • Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистикавключително изграждането на един милион зарядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:
 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.

Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:
 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 • Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС
Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи Комисията ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.
Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.
Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите граждани, общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за по-нататъшното укрепване на демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от коронавируса.
ОТГОВОРЕН ЛИДЕР НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ
ЕС се ангажира да ръководи международните усилия за действително възстановяване по света, по-специално чрез съвместна координация с Обединените нации, Г-20 и Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка или Международната организация на труда. ЕС ще продължи да работи в особено тясно сътрудничество със своите непосредствени съседи на изток и на юг и с партньорите си в Африка.
КОНТЕКСТ
В съвместното изявление на членовете на Европейския съвет, прието на 26 март 2020 г., Европейската комисия бе призована да разработи координирана стратегия за излизане от кризата, всеобхватен план за възстановяване и безпрецедентни инвестиции, които да позволят на нашите общества и икономики да функционират нормално и да постигнат устойчив растеж, интегрирайки, наред с другото, екологичния преход и цифровата трансформация. Въз основа на този мандат, на 15 април председателите на Комисията и на Съвета представиха, като първа стъпка, съвместна европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. Представеният днес пакет, основан на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г., обхваща втората част от мандата, а именно необходимостта от цялостен план за възстановяване.
ЕС вече реагира колективно, координирано и енергично, за да смекчи икономическия шок от кризата, предизвикана от коронавируса. Бюджетните рамки и правилата за държавна помощ бяха облекчени, за да могат държавите членки да действат. Използваме всички налични средства в бюджета на ЕС, за да подкрепяме здравеопазването, работниците и предприятията и мобилизираме финансиране от пазарите, за да помогнем за запазването на работни места.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


петък, 22 май 2020 г.

Газов пазар: енергийният регулатор на Германия отхвърли искането на Nord Stream 2 AG за дерогация


На 15 май 2020 г. Bundesnetzagentur, енергийният регулатор на Германия  съобщи, че отхвърля заявлението на Nord Stream 2 AG за дерогация от регулация за участъка от тръбопровода „Северен поток 2“, разположен на територията на Германия.
Аргументите на Bundesnetzagentur са, че тръбопроводът не е завършен.
Дерогация  от  изискванията на газовата директива за участък от междусистемна връзка /интерконектор разположена на територията на Германия, включващ трета страна, може да бъде предоставена при определени условия.
Необходимо е  газовият интерконектор да бъде завършен преди 23 май 2019 г.
Bundesnetzagentur  отчита, че газопроводът "Северен поток 2" не е бил  напълно завършен до 23 май 2019 г., и по тази причина отхвърля искането за дерогация на компанията Nord Stream 2 AG.  Следователно, когато „Северен поток 2бъде въведен в експлоатация, той  ще трябва да отговаря на регулаторните изисквания на Германия и европейските правила за отделяне, достъп до мрежата на трети страни и регулиране на тарифите.
Bundesnetzagentur разбира термина "завършване" в конструктивен / технически смисъл. За разлика от това заявителят Nord Stream 2 AG счита, че това означава завършване в икономически функционален смисъл и се позовава на инвестиционното решение, което е взето доста преди 23 май 2019 г.
Nord Stream 2 AG може да обжалва и решението на регулатора  да бъде разгледано пред съда.
Bundesnetzagentur информира, че при разглеждане на искането за дерогация всички държави членки са имали възможност да разгледат заявлението на Nord Stream 2 AG, заедно с приложенията и да представят свои становища.  Становища на държавите членки, както и съвместно  изявление, представено от PGNiG S.A. и PGNiG Supply & Trading GmbH са взети предвид в решението.
Нито една от държавите-членки, нито призованите страни не споделят гледната точка на Nord Stream 2 AG по отношение на понятието „завършване“.
След изменението наДирективата за газа 2009/73 / ЕО европейските регулаторни разпоредби се прилагат и за междусистемните връзки между държава-членка и трета страна. Новите европейски разпоредби са  транспонирани в германския Закон за енергийната индустрия (EnWG), който е в сила на 12 декември 2019 г.

Версия на решението, от която е премахната поверителната информация, ще бъде публикувана скоро на адрес: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/20200515_NordStream2.html
Nord Stream 2 - Permitting Process in Denmark

четвъртък, 21 май 2020 г.

Европейски семестър — пролетен пакет: препоръките към България


Комисията публикува  специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ЕС, в контекста на пандемията от коронавирус. Те са съсредоточени върху най-неотложните предизвикателства, породени от пандемията, и върху възобновяването на устойчивия растеж.
Структурата на препоръките се основава на две цели: в краткосрочен план — смекчаване на сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус; и в краткосрочен до средносрочен план — постигане на устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация.
Препоръките за България
Според анализа на ЕК, икономиката на България e  засегната тежко от кризата и това се отразява както на сектора на услугите, така и на производствения сектор. Отрицателното въздействие е утежнено от намаляващото търсене и предлагане, както и от смущенията в световните вериги за създаване на стойност.
От ключово значение е бързото и ефективно прилагане на предприетите мерки от правителството за запазване на  заетостта и подобряване на ликвидността на дружествата, особено на МСП, и на самостоятелно заетите лица.
COVID-19 оказа допълнителен натиск върху българската здравна система, чиято достъпност вече е ограничена в резултат на слабото публично финансиране, ограниченото покритие на здравното осигуряване, малкия брой медицински сестри и неравномерното географско разпределение на здравните работници. Следователно цялостната устойчивост, достъпност и капацитет на българската здравна система се нуждаят от укрепване.
Според прогнозата на Комисията се очаква безработицата да нарасне до 7,0 % през 2020 г. и да намалее до 5,8 % през 2021 г.
От началото на извънредното положение безработицата в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, в големите градове, както и сред хората, завършили най-много средно образование, е нараснала с бързи темпове. Настоящият контекст дава основание работодателите и работниците, включително самостоятелно заетите лица, да получат широка подкрепа в сътрудничество със социалните партньори, за да се предотвратят по-нататъшни загуби на работни места.
Кризата, свързана с COVID-19, засяга в непропорционално голяма степен уязвимите групи и изостря съществуващите социални предизвикателства.
Неравенството по отношение на доходите в България е сред най-високите в ЕС, а ефектът на данъчните и осигурителните системи върху неговото намаляване — сред най-слабите в Съюза.
 За да се преодолее кризата, е необходимо да се предприемат мерки за отстраняване на недостатъците, установени още през предходните години, и по-специално по отношение на схемата за минимален доход, която се нарежда сред най - неподходящите схеми в ЕС по отношение на извеждането на възползващите се от нея хора от бедността.
В България все още има поле за подобряване на качеството на образованието и обучението, на съответствието им с нуждите на пазара на труда и на приобщаващия им характер. България е сред държавите членки, в които социално-икономическото положение има най-голямо влияние върху резултатите от обучението. Общото ниво на цифровите умения на населението (16—74 г.) е ниско, включително и сред младите хора (16—19 г.).
Подобряването на цифровите умения, например чрез повече образователни степени и учебни програми, съобразени с информационните технологии, би могло да помогне за адаптирането към промените на пазара на труда, произтичащи от цифровизацията, и към необходимостта да се работи от разстояние в цифрова среда.
В същото време 11 % от учениците все още не разполагат с компютри и/или достъп до интернет, а 2 000 учители — с компютри. Ето защо осъществяваното в момента дистанционно обучение е свързано с риск от влошаване на вече големите неравенства в областта на образованието и обучението: подобряването на цифровите умения на всички ученици и на достъпа им до подходяща техническа инфраструктура би имало положително дълготрайно въздействие върху достъпа им до образование, по-специално за уязвимите групи, включително ромите, като по този начин ще допринесе за намаляването на високия процент на преждевременно напускащите училище сред тях.
 Кризата подчерта стратегическото значение на ефективната публична администрация и на доброто функциониране на цифровото управление, включително електронното здравеопазване и електронните обществени поръчки. ЕС подкрепи реформите в тази област, но тяхното изпълнение напредва твърде бавно и това се отрази отрицателно на ефективността на публичния сектор по време на периода на ограничителните мерки. Поради това България изостава в предоставянето на електронни услуги и тяхното ползване от гражданите и предприятията следва да се насърчи. Проблемите в областта на киберсигурността и сигурността на критичната инфраструктура също трябва да бъдат изцяло разрешени.
В бъдеще ефективната публична администрация ще бъде от ключово значение за осигуряване на навременното и ефективно изпълнение на мерките за възстановяване. Сътрудничеството и координацията на всички равнища на управление, включително по отношение на обществените поръчки и концесиите, както и по отношение на наблюдението на пазара, продължават да бъдат особено важни.
Кризата изведе още повече на преден план значението на цифровизацията и иновациите — области, в които резултатите на България, и по-специално на нейните малки и средни предприятия (МСП), са много под средните за ЕС.
Икономиката на България е с най-интензивното използване на ресурси и енергия и с най-високите емисии на парникови газове в ЕС, а нуждите от инвестиции в областта на енергетиката и декарбонизацията за улесняване на прехода към неутралност по отношение на климата са съществени, както е описано в Интегрирания план на България в областта на енергетиката и климата.
Мерките за трансформиране, насочени към преодоляване на високата енергоемкост на България, прекомерната зависимост от изкопаеми горива и неефективното използване на енергията и ресурсите, са на много ранен етап. В националния план в областта на енергетиката и климата се подчертава ангажиментът на България да декарбонизира икономиката си до 2050 г. в контекста на Европейския зелен пакт, но се заявява също намерението на страната да запази зависимостта си от местните източници на лигнитни въглища до 2050 г. и след това.
Покритието и качеството на транспортната инфраструктура в България остават под средното ниво за ЕС, а трансевропейската транспортна мрежа все още не е завършена. Мрежата от мултимодални платформи, някои железопътни и пътни участъци, както и европейските системи за управление на железопътния трафик и интелигентните транспортни системи все още не са достатъчно развити.
Необходимо е да се обърне внимание на важни въпроси, свързани с околната среда, тъй като те засягат устойчивия растеж и създават допълнителни рискове за здравето по време на кризата, свързана с COVID-19. България е сред държавите членки с най-много смъртни случаи, причинени от замърсяването, а управлението на отпадъците и спазването на задълженията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води продължават да бъдат предизвикателство.
Програмирането на Фонда за справедлив преход за периода 2021—2027 г. би могло да помогне на България за посрещането на някои от предизвикателствата, свързани с прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Това ще позволи на България да използва този фонд по най-добрия начин.
Наличието на ефективно функционираща рамка за несъстоятелност ще бъде от важно значение за възстановяването на реалната икономика след кризата, свързана с COVID-19, която може да доведе до значително увеличаване на броя на фалитите.
Ефективността на изпълнението и прилагането на рамката за борба с изпирането на пари е ограничена, а използването на финансово разузнаване е недостатъчно.
Комисията отбелязва също, че следи напредъка на България в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). В последния доклад по МСП от октомври 2019 г. се отбелязва, че постигнатият от България напредък е достатъчен за изпълнението на ангажиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. България проведе мащабна реформа на своята правна уредба за борба с корупцията. За да се изгради обществено доверие обаче, е необходимо постигането на стабилни резултати по отношение на окончателните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта. Освен това продължават да са налице редица предизвикателства, по-специално гарантирането на ефективни наказателни разследвания, уравновесяването на натовареността между съдилищата и рационализирането на местните прокуратури. Тези въпроси са предмет на мониторинг по механизма за сътрудничество и проверка. В рамките на този механизъм Комисията продължава да наблюдава съдебната реформа и борбата с корупцията в България. Ето защо тези области не са включени в специфичните за държавата препоръки за България, но са важни за развитието на благоприятна социално-икономическа среда в страната.
С оглед на тези оценки Съветът:
ПРЕПОРЪЧВА на България да предприеме следните действия през 2020 и 2021 г.:
1. В съответствие с общата клауза за дерогация, да предприеме всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, да провежда фискални политики, насочени към постигане на благоразумни средносрочни фискални позиции и гарантиране на устойчивостта на дълга, като същевременно засили инвестициите. Да мобилизира достатъчно финансови ресурси за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на здравната система и да гарантира балансирано географско разпределение на здравните работници.
 2. Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички и да засили активните политики по отношение на пазара на труда. Да подобри достъпа до работа от разстояние и да насърчи цифровите умения и равния достъп до образование. Да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход.
 3. Да рационализира и да ускори процедурите за предоставяне на ефективна подкрепа за малките и средните предприятия и самостоятелно заетите лица, като гарантира също така, че те имат непрекъснат достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане. Да даде приоритет на готови за изпълнение публични инвестиционни проекти и да стимулира частните инвестиции, за да се ускори икономическото възстановяване. Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони.
 4. Да сведе до минимум административната тежест за предприятията чрез подобряване на ефективността на публичната администрация и укрепване на електронното управление. Да гарантира ефективното функциониране на рамката за несъстоятелност. Да увеличи усилията за осигуряване на адекватна оценка и намаляване на риска, ефективен надзор и прилагане на рамката за борба с изпирането на пари.
Допълнителна информация


Държавна помощ: Одобрени държавни помощи за справяне с последствията за икономиката от COVID - 19


Одобрени от Европейската комисия държавни помощи за периода от 20 април до 20 май 2020 г. за подпомагане на икономиката в контекста на епидемията от коронавирус.
Пълният текст на решенията със схемите за подпомагане може да се види, като се използва линка, свързан с номера на решението на ЕК.

20 май 2020 г.

       SA.57342 Lithuania, Program to fund new culture products and (or) services (Decision)
       SA.57305 Luxembourg, COVID-19: Luxembourg Investment aid for certain sectors (Decision)
       SA.57049 Portugal, COVID19 – TF measure to preserve employment on the Azores Islands I (Decision)
       SA.57031 Netherlands, NL_LNV_AGRO Subsidy scheme reorganisation of pig farming (budget increase) (Decision)19 май 2020 г.

      SA.57349 Italy, Plan for the socio-economic emergency in the Campania region – Aid measures in favour of the undertakings of the agricultural sector, of the fishery and aquaculture sector, of the buffalo livestock sector and of the floriculture sector (Decision)
       SA.57329 Hungary, Temporary aid scheme for the agri-food sector, aquaculture and forestry affected by the coronavirus outbreak (Decision)
       SA.57303 Lithuania, Loans to the companies most affected by COVID-19. (The reference to SA.56980 aid number allocated by the Commission). (Decision)
       SA.56365 France, Aides aux investissements - Financement pour la constitution de réserves de substitution pour l’irrigation et d''équipements fixes d’irrigation associés dans le cadre de projets de territoires de la région Centre-Val de Loire (Decision)
       SA.55891 Denmark, Operating aid scheme for electricity generated by incinerating biomass in existing and fully depreciated biomass plants in Denmark (Decision)

   18 май 2020 г.

       SA.57209 Denmark, Amendment to the aid scheme State Aid SA.56685 - Denmark- Compensation scheme for cancellation of events related to COVID-19 (Decision)
       SA.56809 Finland, COVID-19: State loan guarantee for Finnair (Decision)

   15 май 2020 г.

       SA.57231 Finland, COVID-19: Temporary aid in favour of undertakings in primary agriculture production affected by the Covid-19 outbreak (Public version available)
       SA.57221 Finland, Temporary aid in favour of undertakings in fishery and aquaculture sector affected by the Covid-19 outbreak (Public version available)
       SA.57195 Czechia, Czechia – COVID-19 related loan guarantees managed by CMZRB (Decision)
       SA.57188 Belgium, COVID 19: Reinsurance of short-term credit and surety risks (Decision)
       SA.57185 Italy, Loans provided by ISMEA in favour of undertakings of the agricultural and fishery sector affected by the COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.57143 Slovenia, COVID-19 Liquidity guarantee scheme and rent relief (Public version available)
       SA.57135 Lithuania, The Measure ‘Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19” (Public version available)
       SA.57125 Latvia, Amendments to the aid scheme SA.56932 Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID -19 virus spread (Public version available)
       SA.57112 Denmark, Covid-19 - Trade credit insurance (Decision)
       SA.57083 Belgium, COVID-19 - Guarantee scheme - Walloon Region (Public version available)
       SA.57048 Greece, Amendment of the Capped Business Loan's Portfolio Guarantees for New Working Capital Loans for the period until 31 December 2020 (Public version available)
       SA.57028 Estonia, COVID-19 Estonian aid schemes under Section 3.1 TF – guarantees on loans, loans and subsidised interest rates for loans (Public version available)
       SA.57027 Denmark, Covid-19 - Credit facility and tax deferrals linked to VAT and payroll tax – Denmark (Public version available)
       SA.56996 Poland, COVID-19 - Repayable advance scheme for micro, small and medium-sized enterprises (Public version available)
       SA.56922 Poland, Polish anti-crisis measures - COVID-19 virus - wage subsidies, tax and social contributions reliefs and other measures. (Public version available)
       SA.56903 France, COVID-19: State guarantee for the reinsurance cover of domestic trade credit insurance risks (Public version available)
       SA.56619 Czechia, Co-operation between participants in short supply chains and local markets – 9th round (Decision)
       SA.56275 Hungary, Animal welfare measures for breeding sows (Public version available)
       SA.55902 Germany, Reduction of aviation tax for air traffic with islands in the North Sea (Public version available)
       SA.55704 Netherlands, Alleged aid related to the Dutch Venture Initiative (DVI) (Public version available)
       SA.55577 Croatia, Extension to the Croatian Tonnage Tax Scheme (Public version available)
       SA.54068 Czechia, Aid for the participation of producers of poultry and of undertakings processing poultry products in quality schemes Q CZ (Public version available)
       SA.53615 Italy, Interventions in favor of the city of Genoa (Decision)

  14 май 2020 г.

       SA.57187 Belgium, Credendo Bridge Guarantee (Decision)
       SA.57163 Malta, MDB COVID-19 Interest Rate Subsidy Scheme (CIRSS) (Decision)
       SA.55522 Czechia, GLOBAL NETWORKS s.r.o, “Removal of old environmental burdens at the former OSTRAMO refinery in Ostrava - Stage 2” (Decision)
       SA.54912 United Kingdom, Bus Emission Abatement Retrofit Fund Phase 3 (also known as BEAR3) (Decision)
       SA.54581 Romania, Investment programme for setting up centres for collecting and/or processing of milk in mountain areas (Decision)
       SA.50872 Spain, USO compensation for Correos, 2011-2020, SPAIN (Decision)

  13 май 2020 г. 

       SA.57283 Bulgaria, Call for Proposals BG16RFOP002-2.073 „Supporting micro and small enterprises to overcome the economic impact of the COVID-19 pandemic“ (Decision)
       SA.57282 Poland, Polish anti-crisis measures – direct grants, repayable advances, tax and payments advantages, tax deferrals and wage subsidies schemes related to COVID-19 (measure 7) (Decision)
       SA.53790 Germany, North Rhine-Westphalia - Aid to support sustainable forest management in forestry associations (Decision)

    12 май 2020 г.

       SA.57287 Latvia, State aid for short-term loans in agriculture to relieve the negative impact of the COVID-19 outbreak (Decision)
       SA.57204 Malta, Investment Aid for the Production of COVID-19 Relevant Products (Decision)
       SA.57175 Croatia, Guarantee schemes and subsidised loans scheme (Decision)
       SA.57173 Belgium, Walloon scheme for Covid-19 relevant research and development (Decision)
       SA.56407 Czechia, Compensation from Forest Act and Services to Forest owners (Decision)
       SA.55302 Germany, Operating aid to Saarbrücken airport (2019-2024) (Decision)
       SA.54537 Netherlands, Prohibition of coal for the production of electricity in the Netherlands (Decision)
       SA.52658 Sweden, Alleged State aid to PostNord Logistics (Decision)
       SA.52489 Denmark, Alleged State aid to PostNord Logistics (Decision)

    11 май 2020 г.

       SA.57256 Italy, Amendment to the aid scheme SA.57005-Granting of State aid under the COVID-19 anti-crisis program provided for by article 12 of the regional law n. 5/2020 in compliance with the Temporary Framework (Decision)
       SA.57246 Belgium, COVID-19: Second Flemish subordinated loan scheme for start-ups, scale-ups and SMEs (Decision)
       SA.57219 France, COVID-19: Garanties des cautions (Decision)
       SA.57191 Poland, The Polish anti-crisis measures - COVID-19 - state aid in the simplified repayable from from financial engineering instruments. (Decision)
       SA.57165 Greece, COVID 19 - Wage subsidies to self-employed (Decision)
       SA.57152 United Kingdom, COVID 19 - UK - Self-Employed (including members of partnerships) Income Support Scheme (Decision)

  08 май 2020 г.

       SA.57243 Lithuania, Amendment of State aid scheme SA.57066 - Direct grants to cover interest on loans of SMEs active in road freight transport (Decision)
       SA.57217 Netherlands, NL LNV AGRI Compensation scheme agricultural and horticultural undertakings COVID-19 (Decision)
       SA.57121 Hungary, COVID-19: Exceptional Liquidity Guarantee Programs by Garantiqa Zrt and the Hungarian Development Bank (Public version available)
       SA.57107 Netherlands, Subsidised interest rates scheme (Public version available)
       SA.57100 Germany, Germany – COVID-19 – Federal Framework “Aid for Covid-19 related R&D, investments in testing infrastructures and production facilities” ("Bundesregelung Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen”) (Public version available)
       SA.57076 Malta, COVID-19 Wage Supplement Scheme (Public version available)
       SA.57068 Italy, Loan guarantees and grants under the ISMEA Guarantee Fund according to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.57059 Finland, COVID-19: Loan guarantee and subsidised interest rate loan scheme for undertakings most affected by COVID-19 (Public version available)
       SA.57057 Belgium, R&D scheme of Brussels Capital Region "R&D Projects - Covid-19" (Public version available)
       SA.57056 Belgium, Aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d’indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l’aquaculture, dans le domaine de l’alimentation (Public version available)
       SA.57053 Ireland, 11th prolongation of the Credit Union restructuring and stabilisation scheme (Decision)
       SA.57052 Bulgaria, Covid 19 Bulgaria financial instrument measure under 3.1 Temporary Framework (Public version available)
       SA.57051 Sweden, COVID 19 – aid for cancelled or postponed cultural events in Sweden (Public version available)
       SA.57019 Spain, Covid-19- Spain- Temporary Framework support measures for COVID RDI and testing infrastructure, wages, tax/social contribution deferral and COVID related production (Public version available)
       SA.57014 Estonia, COVID-19 Estonian aid schemes under Section 3.1 TF – direct grants and payment advantages (Public version available)
       SA.57005 Italy, Granting of the State aid under the COVID-19 anti-crisis program provided for by art. 12 of the regional law n. 5/2020 in compliance with the TF for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56999 Slovenia, Intervention measures to mitigate the effects of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infectious disease epidemic on the economy (Public version available)
       SA.56998 Croatia, State aid in fisheries supporting economy - COVID 19 (Public version available)
       SA.56981 Austria, COVID-19: Austrian scheme for guarantees on bridge loans (Public version available)
       SA.56914 Netherlands, COVID-19: GO-C Guarantee Scheme (Public version available)
       SA.56819 Belgium, COVID-19 – Loan guarantee scheme in response to the COVID-19 crisis (Public version available)
       SA.56787 Germany, COVID-19: Bundesregelung Bürgschaften 2020 (Public version available)
       SA.56549 Spain, Régime d'aide pour les investissements dans la mise en place de systèmes d'irrigation en Aragon (prolongation) (Public version available)
       SA.56403 Romania, Compensation for indirect ETS costs in Romania (Decision)
       SA.56216 Croatia, Rescue aid to Đuro Đaković (Decision)
       SA.54830 United Kingdom, Scottish Ultra Low Emission Bus Scheme (Public version available)

   07 май 2020 г.

       SA.57234 Estonia, COVID-19 Estonian amendments to SA.57014 (Decision)
       SA.57199 Denmark, Prolongation and adjustment of temporary compensation scheme for self-employed financially affected by the COVID 19 (Decision)
       SA.57198 Hungary, Crisis Rural Guarantee Programme by AVHGA (Decision)
       SA.57071 Czechia, COVID-19 - Support to R&D projects (Decision)
       SA.56071 France, Renouvellement de l’autorisation de l’extension des activités de SFIL-CAFFIL au financement des crédits à l’exportation (Decision)

   06 май 2020 г. 

       SA.57231 Finland, COVID-19: Temporary aid in favour of undertakings in primary agriculture production affected by the Covid-19 outbreak (Decision)
       SA.57221 Finland, Temporary aid in favour of undertakings in fishery and aquaculture sector affected by the Covid-19 outbreak (Decision)
       SA.56301 Italy, Rules on the granting of aid to prevent the damage caused by wildlife and to restore the relevant agricultural production potential (Decision)

   05 май 2020 г.

       SA.57194 Greece, State Aid Grants in the Floriculture Primary Production Section under the Covid-19 Temporary Framework (Commission C(2020) 1863/19.3.20) (Decision)
       SA.57164 Denmark, Denmark – Covid-19 - Loan scheme for early stage and companies in the venture segment (Decision)
       SA.57151 Denmark, Adjustment and prolongation of compensation scheme to companies exposed to large turnover decline related to COVID-19 (fixed costs) (Decision)
       SA.57132 Belgium, COVID-19 Flemish subordinated loan scheme for start-ups, scale-ups, and SMEs (Decision)
       SA.57094 Czechia, Czechia – COVID-19 – Loan guarantee scheme to support the economy in response to the COVID-19 crisis (Decision)
       SA.56599 Greece, Modification of the Superfast Broadband (SFBB) Project - EL (Decision)
       SA.55190 Germany, Brandenburg: Compensation of damage caused by protected species in pond farms (Decision)
       SA.17653 Germany, Deutsche Post (Public version available)

 04 май 2020 г.

       SA.57185 Italy, Loans provided by ISMEA in favour of undertakings of the agricultural and fishery sector affected by the COVID-19 outbreak (Decision)
       SA.57082 France, COVID-19 – Cadre temporaire 107(3)(b) – Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France (Decision)
       SA.55820 Denmark, Compensation pour les dégâts occasionnés par des loups et aide pour des clôtures (Decision)

    
    30 април 2020 г.

       SA.57143 Slovenia, COVID-19 Liquidity guarantee scheme and rent relief (Decision)
       SA.57135 Lithuania, The Measure ‘Partial Rent Compensation for the Enterprises Most Affected by COVID-19” (Decision)
       SA.57125 Latvia, Amendments to the aid scheme SA.56932 Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID -19 virus spread (Decision)
       SA.57083 Belgium, COVID-19 - Guarantee scheme - Walloon Region (Decision)
       SA.57065 Poland, COVID-19: anti-crisis measures in the form of loans and guarantees financed from the re-use of resources returned from 2007-2013 financial instruments (Public version available)
       SA.57048 Greece, Amendment of the Capped Business Loan's Portfolio Guarantees for New Working Capital Loans for the period until 31 December 2020 (Decision)
       SA.57036 Ireland, COVID-19: Sustaining Enterprise Scheme (Public version available)
       SA.57035 Portugal, COVID-19 Support to R&D projects, testing -infrastructures and production of COVID 19 related products (Public version available)
       SA.57027 Denmark, Covid-19 - Credit facility and tax deferrals linked to VAT and payroll tax – Denmark (Decision)
       SA.57010 France, COVID Prolongation et modification du régime d'aide au fonds de solidarité national à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID 19 et des mesures prises (Public version available)
       SA.57007 Hungary, COVID-19 Scheme to provide aid in form of wage subsidies for employees in research and development (Public version available)
       SA.56994 Hungary, Scheme financed from Structural Funds for enterprises in temporary financial difficulties due to the COVID-19 (Public version available)
       SA.56986 Slovakia, COVID-19 TF aid to preserve employment and self-employment during the health crisis (Public version available)
       SA.56985 France, Régime cadre temporaire au soutien des entreprises dans la crise du Covid 19 (Public version available)
       SA.56980 Lithuania, Loans to the companies most affected by COVID-19 - Lithuanua (Public version available)
       SA.56979 Poland, Polish anti-crisis measures - COVID-19 virus_interest rates subsidies (Public version available)
       SA.56974 Germany, COVID-19: Änderungsnotifizierung zu den bestehenden Bundesregelungen (a) Kleinbeihilfen 2020, (b) Bürgschaften 2020 und (c) Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020, auf der Grundlage des Temporary Framework (C(2020) 1863 final vom 19.3.2020 i (Public version available)
       SA.56972 Sweden, COVID-19 - Rent rebate for tenants (Public version available)
       SA.56966 Italy, Italy – Covid-19: LOan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI (Public version available)
       SA.56963 Italy, Guarantee scheme under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10 outbreak (Public version available)
       SA.56961 Czechia, Scheme for investment aid for the production of COVID-19 relevant products (Public version available)
       SA.56957 Croatia, STATE AID SCHEME CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak and Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the econo (Public version available)
       SA.56954 Luxembourg, COVID19 – LU – Scheme for R&D aid and investment aid for the production of COVID-19 relevant products (Public version available)
       SA.56941 Germany, COVID-19: First-loss portfolio guarantee on trade credit insurance (Public version available)
       SA.56933 Bulgaria, COVID-19 - Bulgaria - Bulgarian Development Bank Guarantee scheme (Public version available)
       SA.56932 Latvia, Procedure for administration and monitoring of emergency support measures in the sector of agriculture and food due to a negative impact of COVID -19 virus spread (Public version available)
       SA.56927 Lithuania, State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - LT (Public version available)
       SA.56926 Hungary, Aid measures for increasing competitiveness of undertakings in relation with the COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56919 Belgium, The title of the aid measure is “the COVID-19-guarantee” as specified in Section 4 and Articles 22/4/1 and 22/4/2 of the COVID-19 Guarantee Act. (Public version available)
       SA.56915 Netherlands, Direct grant scheme for e-Health services at home under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56905 Bulgaria, COVID-19- Employment scheme for preserving jobs in most affected sectors (Public version available)
       SA.56896 Poland, COVID-19 - Anti-crisis measures in the form of loans and guarantees financed from EU funds (Public version available)
       SA.56895 Romania, Romania – COVID-19: Support scheme for SMEs (Public version available)
       SA.56892 Denmark, Amendments to the approved scheme SA.56791(2020/N)-Temporary compensation scheme for self-employed financially affected by the COVID 19 (Public version available)
       SA.56887 France, COVID 19-Modification au SA.56823-Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID 19 et des mesures prises pour limiter cett (Public version available)
       SA.56886 Portugal, COVID-19. Credit line with subsidised interest rates addressed to undertakings active in the fishery and aquaculture sector. (Public version available)
       SA.56877 Croatia, Portofolio insurance of liquidity loans for exporters under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56863 Germany, Germany - COVID-19 - Federal framework for subsidised loans 2020 (Public version available)
       SA.56857 Greece, First loss business loans portfolio guarantees for new working capital loans in the current COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56851 Spain, ECON - Umbrella Scheme - National Temporary Framework for State aid in the form of direct grants, repayable advances, tax advantages, guarantees on loans and subsidised interest rates for loans to support the economy in the current COVID outbreak. (Public version available)
       SA.56845 Ireland, Repayable Advances Scheme - COVID-19 (Public version available)
       SA.56841 United Kingdom, COVID-19 Temporary Framework for UK authorities (Public version available)
       SA.56840 Austria, COVID-19 - Austrian liquidity assistance scheme (Public version available)
       SA.56839 Greece, Greek COVID measure: support to SMEs loan obligations (Public version available)
       SA.56823 France, COVID 19 - French Solidarity Fund - Scheme for enterprises in temporary difficulties due to COVID-19 (Public version available)
       SA.56815 Greece, Greek COVID-19 measure – Repayable Advance Scheme (RAS) for enterprises affected by the COVID-19 outbreak (Public version available)
       SA.56794 United Kingdom, Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) Grant - COVID-19 (Public version available)
       SA.56774 Denmark, Compensation scheme to companies exposed to large turnover decline related to COVID-19 (Public version available)
       SA.56690 Italy, State guarantee to support debt moratorium by banks to SME borrowers (Public version available)
       SA.56310 Latvia, Support to the TEC-2 CHP plant in Latvia (Decision)
       SA.56276 France, Crédit d'impôt pour les dépenses de production en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (Public version available)
       SA.55742 Czechia, Aid for the replacement of the frequency-dependent equipment for broadcasting migration in the context from the 700 MHz band (Public version available)
       SA.55647 Italy, Notice of selection of project proposals for setting-up of associations or consortia for the management of the forest and pastoral areas (Public version available)
       SA.55177 Germany, North Rhine- Westphalia: Aid to promote the prevention of damage and to compensate for the damage caused by wolves (Public version available)
       SA.54817 Belgium, Tax shelter aid scheme for videogame production - BE (Decision)
       SA.53469 Estonia, State aid in favour of maritime transport (Public version available)
       SA.48894 France, SAS GEODEEP - Guarantee fund for geothermal projects (Public version available)
       SA.46470 Netherlands, Potential aid to IKEA – NL (Decision)
       SA.43546 Slovenia, Alleged State aid to Lekarna Ljubljana (Public version available)
       SA.38330 Poland, Alleged unlawful regional investment aid to PCC MCAA sp. Zo.o (PCC) (Public version available)

   29 април 2020 г.

       SA.57134 France, COVID 19 : Aide sous forme de garanties de prêts au profit du groupe Renault. (Decision)
       SA.57064 Hungary, Covid-19: Grants, guarantee and subsidised interest measures (Decision)
       SA.56141 Poland, Fourth prolongation of the resolution scheme for cooperative banks and small commercial banks (Decision)

    28 април 2020 г.

       SA.57121 Hungary, COVID-19: Exceptional Liquidity Guarantee Programs by Garantiqa Zrt and the Hungarian Development Bank (Decision)
       SA.57100 Germany, Germany – COVID-19 – Federal Framework “Aid for Covid-19 related R&D, investments in testing infrastructures and production facilities” ("Bundesregelung Forschungs-, Entwicklungs- und Investitionsbeihilfen”) (Decision)
       SA.57028 Estonia, COVID-19 Estonian aid schemes under Section 3.1 TF – guarantees on loans, loans and subsidised interest rates for loans (Decision)
       SA.55128 Germany, Brandenburg: Support for preventive measures to prevent damage caused by protected animal species (beaver) (Decision)
       SA.48582 Germany, Ingolstadt Congress Centre (Decision)

   27 април 2020 г.

       SA.57057 Belgium, R&D scheme of Brussels Capital Region "R&D Projects - Covid-19" (Decision)
       SA.56996 Poland, COVID-19 - Repayable advance scheme for micro, small and medium-sized enterprises (Decision)
       SA.56475 Belgium, Extension of the Belgian seafarer scheme to certain vessels (Decision)
       SA.44944 Germany, Tax treatment of public casinos operators in Germany (Decision)

    26 април 2020 г.

       SA.56867 Germany, COVID 19 – Support for Condor (Decision)

    24 април 2020 г.

       SA.57107 Netherlands, Subsidised interest rates scheme (Decision)
       SA.57076 Malta, COVID-19 Wage Supplement Scheme (Decision)
       SA.57066 Lithuania, SA.57066 (2020/N) - Lithuania – Covid-19: Direct grants to cover interest on loans of SMEs active in road freight transport (Decision)
       SA.57061 Sweden, Sweden - Compensation for the damage caused by the COVID-19 outbreak to Scandinavian Airlines (Decision)
       SA.57056 Belgium, Aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d’indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l’aquaculture, dans le domaine de l’alimentation (Decision)
       SA.57019 Spain, Covid-19- Spain- Temporary Framework support measures for COVID RDI and testing infrastructure, wages, tax/social contribution deferral and COVID related production (Decision)
       SA.57015 Poland, State aid in the form of grants or repayable assistance under operational programmes for 2014 - 2020 to support the Polish economy in connection with the occurrence of the COVID-19 pandemic outbreak. (Decision)
       SA.56999 Slovenia, Intervention measures to mitigate the effects of the SARS-CoV-2 (COVID-19) infectious disease epidemic on the economy (Decision)
       SA.56995 Finland, COVID-19: Framework Scheme for State aid measures (section 3.1 of the Temporary Framework) (Decision)
       SA.56868 France, COVID-19: Garanties des préfinancements des entreprises françaises exportatrices (Decision)
       SA.56718 Italy, Incentives for rail transport (Decision)

    23 април 2020 г.

       SA.57078 United Kingdom, COVID-19 Temporary Framework for UK authorities (Decision)
       SA.57052 Bulgaria, Covid 19 Bulgaria financial instrument measure under 3.1 Temporary Framework (Decision)
       SA.56922 Poland, Polish anti-crisis measures - COVID-19 virus - wage subsidies, tax and social contributions reliefs and other measures. (Decision)
       SA.56765 France, COVID-19 Moratoire sur le paiement de taxes et redevances aéronautiques en faveur des entreprises de transport public aérien sous licences d'exploitation délivrées par la France (Decision)

    22 април 2020 г.

       SA.57075 Malta, COVID-19 R&D Fund (Decision)
       SA.57065 Poland, COVID-19: anti-crisis measures in the form of loans and guarantees financed from the re-use of resources returned from 2007-2013 financial instruments (Decision)
       SA.57051 Sweden, COVID 19 – aid for cancelled or postponed cultural events in Sweden (Decision)
       SA.56914 Netherlands, COVID-19: GO-C Guarantee Scheme (Decision)

    21 април 2020 г.

       SA.57068 Italy, Loan guarantees and grants under the ISMEA Guarantee Fund according to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Decision)
       SA.57063 Czechia, Amendment of Scheme for investment aid for the production of COVID-19 relevant products (Decision)
       SA.57036 Ireland, COVID-19: Sustaining Enterprise Scheme (Decision)
       SA.57014 Estonia, COVID-19 Estonian aid schemes under Section 3.1 TF – direct grants and payment advantages (Decision)
       SA.57005 Italy, Granting of the State aid under the COVID-19 anti-crisis program provided for by art. 12 of the regional law n. 5/2020 in compliance with the TF for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Decision)
       SA.56986 Slovakia, COVID-19 TF aid to preserve employment and self-employment during the health crisis (Decision)
       SA.55871 Austria, Granting of compensation for damage and aid to reduce or prevent the economic damage caused by wolves, beavers or otters in the Salzburg Region (Decision)

    20 април 2020 г.

       SA.57059 Finland, COVID-19: Loan guarantee and subsidised interest rate loan scheme for undertakings most affected by COVID-19 (Decision)
       SA.56985 France, Régime cadre temporaire au soutien des entreprises dans la crise du Covid 19 (Decision)