понеделник, 30 юни 2014 г.

Държавна помощ: Комисията одобри схема за подкрепа на ликвидността на банките в БългарияЕвропейската комисия съобщи, че на 29 юни 2014 г., в отговор на искане на България, е одобрила схема за подкрепа на ликвидността на банките в България, възлизаща на 3.3 млрд. лева.
Оценката на Комисията е, че схемата е  съвместима с правилата на ЕС за държавните помощи. Тя е съобразена с изискването мярката да е пропорционална и съразмерна с необходимостта от осигуряване на достатъчна ликвидност в банковия сектор при конкретните обстоятелства, а именно настъпили спекулативни атаки през последните седмици. Чрез схемата се осигурява необходимата и пропорционална ликвидност на банките. Комисията разяснява, че  в резултат на външни, небанкови свързани събития през миналата седмица някои хора са призовавали  потребителите да изтеглят депозитите си от Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка. Комисията смята, че в тази ситуация е възникнал риск за ликвидността на банките, въпреки факта, че българската банкова система е добре капитализирана и има високи нива на ликвидност в сравнение с конкурентите си в други държави-членки.
С оглед предпазване на банковата система от сътресения Комисията приема, че България може да предприеме тази мярка за по-нататъшно увеличаване на ликвидността и защита на своята финансова система.
Комисията също твърди, че е в тесен контакт с българските власти, за да следи ситуацията.

петък, 27 юни 2014 г.

Държавна помощ: Комисията одобри картата на регионалните помощи в България за периода 2014—2020 г.


Европейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода между 2014 и 2020 г. в рамките на новите насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 г. В новите насоки се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.
Съгласно картата на регионалните помощи на България цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се разрешават помощи в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Картата ще бъде в сила от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.
Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50 % от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и на 25 % в Югозападния регион. Предложеният максимален интензитет на помощ е за проекти с допустими разходи под 50 милиона евро. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 процентни пункта — от средни предприятия.
В пет региона в България БВП на глава от населението е под 45 % от средната стойност за ЕС, а в един регион (Югозападния) — между 60 % и 75 % от средния за ЕС. Съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. районите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС се допускат приоритетно до регионална инвестиционна помощ, тъй като основната цел на регионалната помощ е да се насърчи развитието на по-малко облагодетелстваните региони на Европа. В сравнение с предишната карта общият интензитет на помощ (50 %) остава същият за всички региони в България с изключение на Югозападния регион, където интензитетът е намален на 25 % в съответствие с принципа на насоките за приоритетна подкрепа за регионите в най-неравностойно положение. Покритието на населението остава същото.

Какви са правилата?
В Насоките за регионална помощ се определят правилата, съгласно които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на дружества в подкрепа на инвестиции в нови производствени съоръжения в по-малко развитите региони на Европа или за разширяване или модернизиране на съществуващи съоръжения. Основната цел на регионалната държавна помощ е да подкрепя икономическото развитие и заетостта. Насоките за регионална помощ съдържат правила, въз основа на които държавите членки могат да съставят карти на регионалните помощи, които остават валидни през целия период на насоките. В картите се определят географските области, в които дружествата могат да получават регионална държавна помощ, и максималния размер на помощта изразен като процент от допустимите инвестиционни разходи (интензитет на помощ). Допустимите разходи представляват частта от общата сума на инвестиционните разходи, която може да бъдат взета предвид за изчисляване на помощта. Въз основа на насоките Комисията приема карта на регионалните помощи за всяка държава членка.
В член 107, параграф 3, буква а) от ДФЕС на държавите членки се разрешава да предоставят помощи за насърчаване на икономическото развитие на региони, в които жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост. В насоките за регионална помощ тези региони се определят като регионите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС и най-отдалечените региони.
Неповерителната версия на днешното решение ще бъде представена под дело № SA.38667 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“, след като възможните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник са изброени в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи (State Aid Weekly e-News).
 

сряда, 25 юни 2014 г.

Защита на потребителите:Лого ще гарантира безопасността на потребителите при покупка на лекарства по интернетПрез последните години все повече се увеличават покупките на лекарства по интернет. Това крие опасности, защото не винаги потребителят може да е сигурен, че онлайн аптеката е автентична и предлага безопасни и оригинални  лекарства.

За да се предотвратят злоупотребите с фалшиви лекарства ЕК съобщи, че приема регламент за изпълнение съгласно Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти (2011/62/ЕС), с който се определят дизайнът на общо лого за онлайн аптеките и техническите изисквания за гарантиране на неговата автентичност. Логото ще може да се използва навсякъде през втората половина на 2015 г.


Как изглежда логото?
Всяка онлайн аптека на територията на съюза трябва да поставя предложеното лого на началната си страница. На мястото на правоъгълника в средната лява част ще бъде поставено знамето на съответната държава от ЕС, където е установена аптеката, а текстът ще бъде преведен на официалните езици на тази страна.

Как ще се осъществява проверката за автентичност на онлайн аптеката?

Първо, потребителят трябва да потърси логото на уебсайта на аптеката, от която смята да купи лекарства, и да щракне върху него. След това той ще бъде пренасочен към уебсайта на националния регулаторен орган, на който ще има списък с всички законни онлайн аптеки и други законни търговци на дребно на лекарства. Ако при проверката потребителят установи, че аптеката е в списъка, той може да продължи с поръчката на необходимите лекарства. Ако аптеката не е в списъка, той следва да не купува от този уебсайт.

Кога ще започне да се използва логото?

Регламентът следва да влезе в сила през следващите четири до шест седмици. Държавите от ЕС разполагат с една година, за да се подготвят за прилагането му. Европейската комисия ще предостави на националните власти набор от инструменти за комуникация, за да им помогне при подготовката на информационните кампании, които трябва да бъдат проведени съгласно Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти.

от 24 юни 2014 година
относно оформлението на общо лого, чрез което да се идентифицират лицата, предлагащи на гражданите лекарствени продукти за продажба от разстояние, и относно техническите, електронните и криптографските изисквания за проверката на неговата автентичност