сряда, 13 юли 2022 г.

Държавна помощ: ЕК се консултира с държавите членки относно предложение за изменение на Временната рамка при кризи

 

Европейската комисия съобщи, че започва консултации с държавите членки относно проект на предложение за адаптиране на Временната рамка за държавните помощи при кризи, първоначално приета на 23 март 2022 г. с цел да се подпомогне икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

С оглед на продължителното нашествие на Русия в Украйна и на неговите преки и непреки последици за икономиката и енергийната ситуация, в момента Комисията оценява необходимостта от адаптиране на Временната рамка за държавната помощ при кризи. В представеното предложение до държавите членки е взета предвид и целта на ЕС да стане независим от изкопаемите горива. Наред с другото, Комисията се консултира с държавите членки относно възможни изменения, свързани с:

 • Адаптирането на максималните тавани на помощта, предвидени в разпоредбите за помощи с ограничен размер, които позволяват на държавите членки да предоставят преки безвъзмездни средства или други форми на помощ на предприятия във всеки сектор, засегнат от кризата, включително селското стопанство и рибарството.
 • Необходимостта от допълнителни мерки за улесняване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан, съхранение на електроенергия и топлинна енергия от възобновяеми източници, включително чрез термопомпи, в съответствие с плана REPowerEU. Това изменение ще даде възможност на държавите членки да създадат схеми с опростени тръжни процедури, които могат да бъдат организирани бързо, като същевременно включат достатъчно предпазни мерки за защита на еднаквите условия на конкуренция. По-специално, държавите членки биха могли да разработят схеми за конкретна технология, която има нужда от подкрепа с оглед на специфичния национален енергиен микс, както и
 • Необходимостта от допълнителни мерки за по-нататъшно ускоряване на диверсификацията на енергийните доставки, намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива чрез подкрепа за мерки за енергийна ефективност и мерки за декарбонизация на промишлените процеси. Това изменение ще даде възможност на държавите членки или i) да създадат нови схеми, основани на търгове, или ii) да подкрепят пряко проекти без тръжни процедури, с определени ограничения на дела на публичната подкрепа за всяка инвестиция. За малките и средните предприятия, както и за особено енергийно ефективните решения, ще бъдат предвидени специални допълнителни бонуси.

И в двата нови раздела държавите членки ще трябва да гарантират, че проектите се изпълняват в рамките на конкретен график, за да се гарантира ефективен ускорителен ефект при постигането на целите на REPowerEU.

Държавите членки сега имат възможност да коментират проекта на предложение на Комисията.

Мерки в съответствие с действащата Временна рамка

На 23 март 2022 г. Комисията прие Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи, която ще позволи на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

В действащата Временна рамка при кризи се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:

 • Помощ с ограничен размер под всякаква форма до 35 000 евро за засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство, рибарство и аквакултури, и до 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от останалите сектори.
 • Помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми, както и
 • Помощ за компенсиране на високите цени на енергията. Помощта, която може да бъде предоставена под всякаква форма, ще компенсира частично предприятията, по-специално енергоемките потребители, за допълнителните разходи, дължащи се на извънредни увеличения на цените на газа и електроенергията. Общият размер на помощта за бенефициер не може да надвишава 30 % от допустимите разходи, като тя не може да надхвърля 2 милиона евро във всеки един момент. Когато дружеството понася оперативни загуби, може да е необходима допълнителна помощ, за да се гарантира продължаването на дадена стопанска дейност.  Следователно за енергоемките потребители интензитетите на помощта са по-високи и държавите членки могат да предоставят помощ, надвишаваща тези тавани, до 25 милиона евро, а за предприятия, осъществяващи дейност в особено засегнати сектори и подсектори — до 50 милиона евро.

Контролираните от Русия субекти, които са обект на санкциите, ще бъдат изключени от приложното поле на тези мерки.

Временната рамка при кризи ще бъде в сила до 31 декември 2022 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на рамката да бъде удължено.

Повече информация относно Временната рамка при кризи и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от руското нашествие в Украйна, може да бъде намерена тук.

 

петък, 3 юни 2022 г.

ACER и CEER провеждат обществена консултация относно бъдещото развитие на форуърд пазара на електричество

 

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия на ЕС (ACER) и Съветът на европейските енергийни регулатори (CEER) обявяват обществена консултация, с цел събиране на информация относно разработен от тях проект на документ, за определяне на политиката за справяне с ключовите предизвикателства на пазара на електроенергия в ЕС.

 

В този консултативен документ ACER и CEER идентифицират основните проблеми, порявили се на форуърдния пазар на електроенергия в ЕС, както и възможните решения за създателите на политики. Документът включва качествен анализ и предлага някои предварителни заключения относно предпочитаните варианти на политики.

 

Наред с няколко други елемента, заинтересованите страни са поканени да споделят своите възгледи относно:

 

·   идентифицирани проблеми (напр. ниска ликвидност, неадекватен матуритет, бариера пред преконфигурирането на тръжните зони)

 

·   набор от възможни политически варианти и решения на предизвикателствата

 

·   анализа и предварителните заключения.

 

Целева аудитория: Участници на пазара, които се интересуват от хеджиране (производители, потребители, търговци).

 

Обществената консултация продължава от сряда, 1 юни до петък, 29 юли 2022 г.


Линк към обществената консултация


 Линк към проект на документ

ACER and CEER Draft Policy Paper on The Further Development of The EU Electricity  Forward Market for Consultation

 

ACER и CEER също ще проведат публичен семинар в сряда, 6 юли 2022 г., от 9.00 до 12.00 CET, за да представят документа за консултации и да съберат първите становища  от заинтересованите страни.
Линк за регистрация


Следващи стъпки


ACER и CEER допълнително ще анализират и оценят вариантите на политиките, като вземат предвид резултата от консултацията. Като следваща стъпка, ACER и CEER могат да препоръчат изменения на правната рамка, за да се съобразят с една или няколко политически опции.

 


петък, 20 май 2022 г.

Енергийни пазари: Комисията представя краткосрочни спешни мерки и варианти за дългосрочни подобрения


След няколко месеца на изключително високи и нестабилни цени на енергията, Комисията публикува Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия, в което  определя редица допълнителни краткосрочни мерки за справяне с високите цени на енергията и за евентуални прекъсвания на доставките от Русия.

Според Комисията в краткосрочен план постепенното премахване на зависимостта от вноса на руски природен газ ще доведе до корекции на условията на търсене и предлагане и волатилност на цените. Ценовите нива ще продължат да бъдат високи, като диверсификацията ще оказва възходящ натиск. В същото време ускореното развитие на възобновяеми енергийни източници и значителни икономии на енергия/отговор на търсенето мерките, представени в плана REPowerEU, трябва да помогнат за смекчаване на тези ефекти и да допринесат за намаляване на цените на електроенергията в средносрочен план.

Комисията посочва и редица области, в които структурата на пазара на електроенергия може да бъде оптимизирана, за да бъде готова за прехода от изкопаеми горива и по-устойчива на ценови шокове, като същевременно се осигури защитата на потребителите и доставката на електроенергия на достъпни цени.

Краткосрочни интервенционни мерки

Комисията приканва държавите членки да продължат да използват набора от мерки за цените на енергията, който съдържа мерки за намаляване на сметките за енергия, плащани от европейските потребители. Освен това държавите членки разполагат с редица краткосрочни мерки, които могат да прилагат сега и по време на следващия отоплителен сезон.

Газовите пазари:

 •     Държавите членки могат временно да разширят регулирането на крайните потребителски цени, така че да обхванат широк кръг от клиенти, включително домакинствата и промишлеността.
 •     Те могат да прилагат временни мерки за прекратяване на търговията при резки колебания на цените на стоковите пазари и спешни мерки за осигуряване на ликвидност в подкрепа на ефективното им функциониране, при пълно спазване на разпоредбите за държавна помощ.
 •     Използвайки енергийната платформа на ЕС, на която се регистрира съвкупното търсене на газ, се осигуряват конкурентни цени на газа чрез доброволни съвместни покупки и намаляване на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива.

Възможности за намеса на държавите членки на пазарите на електроенергия:

 •     И през следващия отоплителен сезон държавите членки могат да преразпределят изключително високите подпределни приходи (т.нар. неочаквани печалби) в полза на потребителите.
 •     Освен това приходите от претоварване на мрежата могат да се използват за финансиране на помощта за потребителите.
 •     Временно може да се разшири обхватът на регулираните цени на дребно, за да се включат малките и средните предприятия.
 •     За регионите със силно ограничени междусистемни връзки е възможно да се въведат субсидии за разходите за гориво в производството на електроенергия, за да се намали цената на електроенергията, при условие че тези мерки отговарят на изискванията на Договорите на ЕС, по-специално по отношение на липсата на ограничения върху трансграничния износ, на секторното законодателство и правилата за държавна помощ.

Мерки на ЕС в случай на пълно прекъсване на доставките на газ

В случай на пълно прекъсване на доставките на руски газ може да са необходими допълнителни извънредни мерки за справяне със ситуацията. Комисията приканва държавите членки да актуализират своите планове за действие при извънредни ситуации, като вземат предвид препоръките, съдържащи се в изготвения от Комисията преглед на готовността на ЕС.

 •     Комисията ще подпомогне изготвянето на координиран план на ЕС за намаляване на търсенето с превантивни доброволни мерки за ограничаване, който да бъде готов в случай на извънредна ситуация. В дух на солидарност по-слабо засегнатите държави членки биха могли да намалят търсенето си на газ в полза на по-засегнатите държави членки.
 •     Освен това в случай на пълно прекъсване на доставките може да е необходимо въвеждането на административна горна граница на цените на газа на равнището на ЕС. Ако бъде въведена такава горна граница, тя трябва да се прилага само докато продължава извънредната ситуация в ЕС и не трябва да възпрепятства ЕС да привлича алтернативни източници на доставян по тръбопровода газ и втечнен природен газ и да намалява търсенето.

Ориентирана към бъдещето структура на пазара на електроенергия

В неотдавнашния доклад на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори на ЕС се заключава, че основните елементи на структурата на пазара носят значителни ползи за потребителите. В него също така се отбелязва, че съществуват няколко начина за подобряване на защитата на потребителите и за осигуряване на достъпна електроенергия, за повишаване на стабилността и устойчивостта на пазара спрямо бъдещи сътресения и за по-нататъшното му привеждане в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.

Поради това Комисията набеляза редица въпроси, които трябва да бъдат проучени с оглед на бъдещото оптимално функциониране на пазара. Те включват пазарни инструменти за защита на потребителите срещу нестабилност на цените, мерки за по-добра реакция на потреблението и насърчаване на индивидуални схеми за собствено потребление, подходящи инвестиционни сигнали и по-прозрачен надзор на пазара. Въз основа на представения днес анализ Комисията ще започне оценка на въздействието на възможните промени в структурата на пазара на електроенергия. 

История

След приетите през октомври 2021 г. набор от мерки за цените на енергията, на 8 март 2022 г. Комисията представи допълнителни насоки за държавите членки за предпазване на предприятията и домакинствата от високите цени. В тях се потвърждава възможността за регулиране на цените за крайните потребители при извънредни обстоятелства и е описано как държавите членки могат да преразпределят към потребителите приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии. На 23 март Комисията очерта допълнителни варианти за смекчаване на високите цени на енергията и предложи задължения за минимално запълване на газохранилищата и доброволни общи покупки на газ.

На заседанието на Европейския съвет от 24—25 март 2022 г. лидерите от ЕС поискаха от Комисията да представи предложения за решаване на проблема с прекомерните цени на електроенергията, като същевременно се запази целостта на единния пазар, както и стимулите за екологичния преход и сигурността на доставките и се избягват непропорционални бюджетни разходи. Комисията се ангажира да направи оценка на вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС и да изготви подробен план за прекратяване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива.

За повече информация

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Информационен документ с въпроси и отговори относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Комисията очерта възможностите за смекчаване на високите цени на енергията чрез съвместно закупуване на газ и задължения за минимално запълване на газохранилищата

Съобщение относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

 

 

 

четвъртък, 19 май 2022 г.

REPowerEU: ЕК представи план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход

 

Европейската комисия представи плана REPowerEU — нейния отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руската инвазия в Украйна.Реорганизирането на европейската енергийна система е неотложно по две причини: първо, за да се прекрати зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които биват използвани като икономическо и политическо оръжие и струват на европейските данъкоплатци близо 100 милиарда евро годишно и, второ, за да се преодолее кризата, породена от изменението на климата. Действайки като единен Съюз, Европа може плавно, но и по-бързо да преустанови зависимостта си от руските изкопаеми горива. 85 % от европейците са на мнение, че ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руския газ и нефт, за да подкрепи Украйна. Мерките в плана REPowerEU могат да удовлетворят тази амбиция чрез икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено пускане в употреба на енергия от възобновяеми източници, която да замени изкопаемите горива в домовете, промишлеността и производството на електроенергия.

Екологичната трансформация ще укрепи икономическия растеж, сигурността и действията в областта на климата за Европа и нашите партньори. Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на плана REPowerEU, тъй като подкрепя координираното планиране и финансиране на трансграничната и националната инфраструктура, както и на енергийните проекти и реформи. Комисията предлага да се направят целенасочени изменения на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се включат в съществуващите планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки специални глави за плана REPowerEU в допълнение към многобройните значими реформи и инвестиции, които вече са обхванати от плановете за възстановяване и устойчивост. Принос за този процес ще имат специфичните за всяка държава препоръки в рамките на цикъла на европейския семестър за 2022 г.

Сега предложения план REPowerEU предлага допълнителен набор от действия, които са насочени към:

 • икономия на енергия;
 • разнообразяване на доставките;
 • бързо заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода към чиста енергия в Европа;
 • интелигентно комбиниране на инвестиции и реформи.

Икономии на енергия

Икономиите на енергия са най-бързият и най-евтиният начин за справяне с текущата енергийна криза и за намаляване на сметките. Комисията предлага да се укрепят дългосрочните мерки за енергийна ефективност, включително като се увеличи от 9 на 13 процента обвързващата цел за енергийна ефективност в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“, който е част от законодателството по линията на Европейския зелен пакт. Пестенето на енергия сега ще ни помогне да се подготвим за потенциални предизвикателства през следващата зима. Ето защо днес Комисията публикува също план на ЕС за енергоспестяване, в който подробно се описват краткосрочните промени в поведението, които биха могли да намалят търсенето на газ и нефт с 5 %, и се приканват държавите членки да започнат специални комуникационни кампании за домакинствата и промишлеността. Държавите членки се поощряват също така да използват фискални мерки за насърчаване на икономиите на енергия, като например намалени ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни инсталации, изолации на сгради и уреди и продукти. Освен това Комисията установява извънредни мерки в случай на голямо прекъсване на доставките и ще издаде насоки относно критериите за приоритизиране на потребителите и ще способства изготвянето на координиран на равнище ЕС план за намаляване на търсенето.

Диверсификация на доставките и подкрепа за нашите международни партньори

В продължение на няколко месеца ЕС работи с международните си партньори за диверсифициране на доставките и осигури рекордни равнища на внос на втечнен природен газ и по-големи обеми доставки чрез газопроводите. Новосъздадената енергийна платформа на ЕС, подкрепяна от регионални работни групи, ще даде възможност за доброволни съвместни покупки на газ, втечнен природен газ и водород чрез обединяване на търсенето, оптимизиране на използването на инфраструктурата и координиране на контактите с доставчиците. Като следваща стъпка и възпроизвеждайки амбицията на програмата за съвместно закупуване на ваксини, Комисията ще обмисли разработването на „механизъм за съвместно закупуване“, в рамките на който ще се водят преговори и ще се сключват договори за покупки на газ от името на участващите държави членки. Комисията също така ще обмисли законодателни мерки, за да изиска от държавите членки да диверсифицират доставките на газ с течение на времето. Платформата ще даде възможност и за съвместното закупуване на водород от възобновяеми източници.

Приетата днес външна енергийна стратегия на ЕС ще улесни диверсификацията на енергийните източници и изграждането на дългосрочни партньорства с доставчиците, включително сътрудничеството в областта на водорода или други екологосъобразни технологии. В съответствие със стратегията Global Gateway в енергийната стратегия се дава приоритет на ангажимента на ЕС за глобален екологичен и справедлив енергиен преход, увеличавайки икономиите на енергия и енергийната ефективност с цел намаляване на ценовия натиск, стимулиране на развитието на възобновяемите енергийни източници и водорода и активизиране на дипломацията в областта на енергетиката. В Средиземно и Северно море ще бъдат изградени големи водородни коридори. Предвид агресията на Русия ЕС ще подкрепя Украйна, Молдова, държавите от Западните Балкани и Източното партньорство, както и най-уязвимите ни партньори. Ще продължим да работим заедно с Украйна, за да гарантираме сигурността на доставките и функционирането на енергийния сектор, като същевременно проправим пътя за бъдещата търговия с електроенергия и водород от възобновяеми източници, както и за възстановяването на енергийната система в рамките на инициативата REPowerUkraine.

Ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници

Мащабното разрастване и ускоряването на използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще способства за нашата независимост, ще даде тласък на екологичния преход и ще намали цените с течение на времето. Комисията предлага водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. С определянето на тази обща повишена амбиция ще се създаде рамка за други инициативи, включително:

·         Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г.

·         Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради.

·         Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи.

·         Препоръка на Комисията за справяне с бавните и сложни процедури за издаване на разрешения за големи проекти за енергия от възобновяеми източници и целенасочено изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да се подчертае, че енергията от възобновяеми източници е от първостепенен обществен интерес. Държавите членки следва да въведат специални предпочитани зони за възобновяемите енергийни източници със съкратени и опростени процедури за издаване на разрешения в области с по-малки рискове за околната среда. За да помогне за бързото идентифициране на такива предпочитани зони, Комисията предоставя набори от данни за екологично чувствителните райони като част от своя цифров инструмент за картографиране на географски данни, свързани с енергетиката, промишлеността и инфраструктурата.

·         Определяне на цел от 10 милиона тона вътрешно производство на водород от възобновяеми източници и 10 милиона тона внос до 2030 г., които да заменят природния газ, въглищата и нефта в трудните за декарбонизация отрасли и в транспортния сектор. За да се ускори развитието на пазара на водород, съзаконодателите ще трябва да договорят по-високи подцели за конкретните сектори. Комисията публикува и два делегирани акта относно определението и производството на водород от възобновяеми източници, за да се гарантира, че производството води до нетна декарбонизация. За да се ускори разработването на проектите за водород е предвидено допълнително финансиране от 200 милиона евро за научни изследвания, а Комисията се ангажира да приключи оценката на първите важни проекти от общоевропейски интерес до лятото.

·         В Плана за действие за биометана се определят инструменти, сред които и нов промишлено партньорство за биометан, и финансови стимули за увеличаване на производството до 35 млрд. куб. м до 2030 г., включително чрез общата селскостопанска политика.

Намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта

Замяната на въглищата, нефта и природния газ в промишлените процеси ще намали емисиите на парникови газове и ще засили сигурността и конкурентоспособността. С икономиите на енергия, ефективността, замяната на горива, електрификацията и засиленото използване на водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан от страна на промишлеността биха могли да се спестят до 35 милиарда кубични метра природен газ до 2030 г. в допълнение към предвиденото в предложенията в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“.

Комисията ще въведе договори за разлика за въглеродните емисии, за да подкрепи внедряването на чистия водород в промишлеността, и специално финансиране за REPowerEU в рамките на Фонда за иновации, като използва приходите от търговията с емисии, за да подкрепи допълнително премахването на зависимостта от руските изкопаеми горива. Комисията също така дава насоки относно споразуменията за закупуване на електроенергия и енергия от възобновяеми източници и ще предостави механизъм за технически консултации с Европейската инвестиционна банка. За да се запазят и възстановят водещите позиции в сферата на технологиите и промишлеността в области като слънчевата енергия и водорода, както и за да се подкрепи работната сила, Комисията предлага да се създаде алианс на ЕС за соларната промишленост и широкомащабно партньорство в областта на уменията. Комисията също така ще активизира работата по доставките на суровини от изключителна важност и ще изготви законодателно предложение.

За да се увеличат икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор и да се ускори преходът към превозни средства с нулеви емисии, Комисията ще представи пакет за екологизиране на товарните превози, чиято цел е да се повиши значително енергийната ефективност в сектора, и ще обмисли законодателна инициатива за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в обществените и корпоративните автомобилни паркове. Планът на ЕС за енергоспестяване включва също много препоръки към градовете, регионите и националните органи, които могат ефективно да допринесат за заместването на изкопаемите горива в транспортния сектор.

Интелигентни инвестиции

Постигането на целите на REPowerEU изисква допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро до 2027 г. Това е авансово плащане за нашата независимост и сигурност. Намаляването на вноса на руски изкопаеми горива може също да ни спести почти 100 милиарда евро годишно. Тези инвестиции трябва да бъдат осигурени от частния и публичния сектор, както и на национално, трансгранично и европейско равнище.

В подкрепа на REPowerEU вече са на разположение 225 милиарда евро под формата на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост. Днес Комисията прие законодателство и насоки за държавите членки относно начините за изменение и допълване на техните планове за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU. Освен това Комисията предлага да се увеличи финансовият пакет на Механизма за възстановяване и устойчивост с 20 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства от продажбата на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които понастоящем се държат в резерва за стабилност на пазара, за да бъдат продавани на търг по начин, който не нарушава функционирането на пазара. По този начин СТЕ не само намалява емисиите и използването на изкопаеми горива, но и набира необходимите средства за постигането на енергийна независимост.

В рамките на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) чрез политиката на сближаване вече се оказва подкрепа за проекти за декарбонизация и екологичен преход с до 100 милиарда евро чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, водород и инфраструктура. Допълнителни 26,9 милиарда евро от кохезионните фондове могат да бъдат предоставени под формата на доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Други 7,5 милиарда евро от общата селскостопанска политика се предоставят и чрез доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията ще удвои наличното финансиране за голямата покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Фонда за иновации през тази есен на около 3 милиарда евро.

Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) спомогнаха за създаването на издръжлива и взаимосвързана газова инфраструктура на ЕС. Необходима е ограничена допълнителна газова инфраструктура, инвестициите за която се оценяват на около 10 милиарда евро, за да се допълни съществуващият списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и да се компенсира изцяло бъдещата загуба на внос на руски газ. Нуждите от заместване през следващото десетилетие могат да бъдат посрещнати без установяване на зависимости от изкопаеми горива, създаване на блокирани активи или възпрепятстване на нашите амбиции в областта на климата. Ускоряването на електроенергийните ПОИ също ще бъде от съществено значение за адаптирането на електроенергийната мрежа към бъдещите ни нужди. Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи това и днес Комисията обявява нова покана за представяне на предложения с бюджет от 800 милиона евро, а друга ще бъде отправена в началото на 2023 г.

Контекст

На 8 март 2022 г. Комисията предложи план за постигане на независимост на Европа от руските изкопаеми горива доста преди 2030 г. с оглед на руското нахлуване в Украйна. На заседанието на Европейския съвет от 24—25 март лидерите от ЕС постигнаха съгласие по тази цел и поискаха от Комисията да представи подробния план REPowerEU, който беше приет днес. Неотдавнашните прекъсвания на доставките на газ за България и Полша показват спешната необходимост от преодоляване на липсата на надеждност на руските енергийни доставки.

Комисията прие 5 широкообхватни и безпрецедентни пакета от санкции в отговор на актовете на агресия на Русия срещу териториалната цялост на Украйна и нарастващите жестокости срещу украински цивилни граждани и градове. Вносът на въглища вече е обхванат от режима на санкции и Комисията представи предложения за постепенно преустановяване на вноса на нефт до края на годината, които понастоящем се обсъждат от държавите членки.

Европейският зелен пакт е дългосрочният план на ЕС за растеж, имащ за цел Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. Тази цел е заложена в Европейския закон за климата, както и в правно обвързващия ангажимент за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. През юли 2021 г. Комисията представи своя законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на тези цели. Предложенията по този пакет ще намалят потреблението ни на газ с 30 % до 2030 г., като повече от една трета от тези икономии ще се дължат на постигането на целта на ЕС за енергийна ефективност.

На 25 януари 2021 г. Европейският съвет прикани Комисията и върховния представител да подготвят нова външна енергийна стратегия. Стратегията свързва енергийната сигурност с глобалния преход към чиста енергия чрез външна енергийна политика и дипломация в отговор на енергийната криза, породена от руското нахлуване в Украйна, и екзистенциалната заплаха от изменението на климата. ЕС ще продължи да подкрепя енергийната сигурност и екологичния преход на Украйна, Молдова и държавите партньори в непосредствено съседство. В стратегията се признава, че руското нахлуване в Украйна оказва въздействие върху енергийните пазари в световен мащаб, което засяга по-специално развиващите се страни партньори. ЕС ще продължи да предоставя подкрепа за сигурна, устойчива и достъпна енергия в световен мащаб.

За повече информация

Съобщение за REPowerEU

Приложения към Съобщението за REPowerEU

Работен документ на службите на Комисията: Инвестиционни нужди, „ускорител на водорода“ и план за биометана

План на ЕС за енергоспестяване

Стратегия на ЕС за външнополитически ангажимент в областта на енергетиката

Стратегия на ЕС за слънчевата енергия

Изменения на директивите за енергията от възобновяеми източници, енергийните характеристики на сградите и енергийната ефективност

Препоръка относно процедурите за издаване на разрешения и споразуменията за закупуване на електроенергия

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Предложение за регламент относно главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост

Насоки относно плановете за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU

Въпроси и отговори за REPowerEU

Информационен документ за действията в рамките на REPowerEU

Информационен документ относно финансирането на REPowerEU

Информационен документ за външната енергийна стратегия на ЕС

Информационен документ относно икономиите на енергия

Информационен документ за чистата енергия

Информационен документ за чистата промишленост

Видеоматериал за REPowerEU

 

сряда, 4 май 2022 г.

Енергетика: документ на ACER - CEER с мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ

 

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) съвместно със Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) публикуваха документ в отговор на извънредната ситуация свързана с доставките на газ и необходимите мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ.

В документа се отчита, че при нормални експлоатационни обстоятелства доставчиците на газ като цяло биха запълнили съоръженията за съхранение до много високо ниво. В документа се подчертава, че предложените мерки трябва да се считат за изключителни, временни и конкретно насочени към настоящите геополитически обстоятелства, при които високите цени на едро, отрицателните сезонни спредове и рисковете за наличието на обеми на внос на газ пречат на пазарните играчи да складират газ.

Предложения на ACER и CEER имат за цел да отговорят на извънредната ситуация с прости правила и схеми  за разпределяне като  разглежда по-дългосрочен план, където да се доуточнят методите за по-добро справяне с правата и задълженията на държавите членки и доставчиците на газ. Ключовите мерки на регулаторите могат да бъдат обобщени, както следва:

Методи:

 •  Мерките трябва да бъдат изключителни, временни и специално насочени към настоящите обстоятелства
 • Интервенцията следва да бъде пропорционална на целите и следва да избягва изкривяването на пазара, когато е в състояние да изпълни адекватни нива на съхранение на газ 
 • Институциите на ЕС следва да намерят подходящ баланс между подходите "отгоре надолу" и "отдолу нагоре"

Общи принципи:

 • Целите за попълване следва да прилагат основана на търсенето, а не основана на капацитет обосновка, съчетаваща европейско и национално равнище
 • Прилагайте прости, но реалистични мерки в хода на тази година (2022 г.), като се вземат предвид националните специфични характеристики и ограничения
 • За бъдещето (2023 г. и по-нататък): по-добри нужди от съхранение при оценки въз основа на няколко параметъра (резервоари за ВПГ, разнообразие на предлагането, сезонност на търсенето, междусистемни мощности, зависимост от руски доставки)
 • Мерките за намаляване на риска следва да сведат до минимум използването на публично финансиране
 • Прилагане на широк мониторинг от ЕС на нивата на пълнене на складиране и на цените, платени за това запълване.


Документът на  ACER-CEER.

 

вторник, 12 април 2022 г.

Енергийна сигурност: Комисията организира първата среща на Платформата за закупуване на енергия на ЕС за осигуряване на доставките на газ, LNG и водород

За да осигури енергийните доставки на ЕС на достъпни цени в настоящия геополитически контекст и постепенно да премахне зависимостта от руския газ, Европейската комисия създаде с държавите-членки Платформа на ЕС за общо закупуване на газ, LNG и водород. Първа виртуална среща е проведена на седми април с представители на 27-те държави-членки.

Платформата е договорена от държавните и правителствените ръководители в Европейския съвет на 25 март.  Тя ще бъде доброволен координационен механизъм, обединяващ Комисията и държавите-членки, подкрепяща закупуването на газ и водород за Съюза, чрез оптимално използване на колективната политическа и пазарна тежест на ЕС.

Платформата ще помогне за гарантиране на сигурността на доставките, по-специално за презареждането на съоръженията за съхранение на газ навреме за следващата зима, в съответствие с предложението на Комисията, представено на 23 март. Освен това ще допринесе за оптималното използване на съществуващата газова инфраструктура. В допълнение, това ще засили дългосрочното сътрудничество с ключови партньори в доставките, като се разпростира и до водорода и възобновяемите енергийни източници, вероятно чрез Меморандуми за разбирателство.

Енергийната платформа на ЕС ще гарантира сътрудничество в области, в които е по-ефективно да се действа координирано на ниво ЕС, а не на национално ниво. Тези области включват:

• Обединяване на търсенето: Платформата ще работи с представители на държавите-членки за максимизиране на ливъридж за привличане на надеждни доставки от световни пазари и на стабилни цени, които отразяват предвидимостта и размера на общия пазар на ЕС. Това ще позволи да се премине, когато е уместно, към съвместни покупки.

Ефективно използване на газовата инфраструктура на ЕС: Платформата ще координира действията за максимално усвояване на вноса на втечнен природен газ, ще спазва задълженията за съхранение на газ и ще гарантира сигурността на доставките на газ. Това сще спомогне за идентифициране на допълнителни инфраструктурни нужди, подходящи за бъдещо използване на водород.

Международен обхват: Като се има предвид необходимостта да се осигурят значителни обеми неруски газ още през 2022 г. и ограниченията на глобалния пазар, Платформата на ЕС за закупуване на енергия също така ще координира и засилва международния обхват на ЕС към газовите партньори и пазари. Това ще включва основните страни износителки и вносителки на втечнен природен газ с оглед определяне и споразумение за потенциални споразумения за диверсификация, включително по отношение на водорода. Това включва да се вземе предвид капацитета за доставка на партньорите, съществуващите дългосрочни договори, както и планираните междусистемни връзки и инфраструктура за съхранение в ЕС. Наскоро обявената съвместна декларация между ЕС и САЩ относно европейската енергийна сигурност е водещ пример.

Платформата ще се основава на съществуващите политически инициативи на ЕС с държавите-членки, операторите на преносни системи, асоциациите и участниците на пазара. Тя ще използва съществуващите координационни структури за сигурност на доставките (Координационна група за газ, включително мрежа от газови оператори ENTSO-G) и регионалната оценка на енергийната инфраструктура (например групи на високо ниво: CESEC, BEMIP, Югозападна Европа).

Комисията ще управлява Платформата и ще обхваща всички аспекти на веригата на стойността, глобалното предлагане и търсене, пазарните механизми, инфраструктурата и сигурността на доставките.

Работа с индустрията на ЕС

Комисията ще създаде специална консултативна работна група, състояща се от експерти от индустрията, за да осигури достъп до пазарна информация и експертен опит по веригата за доставки на газ, Групата ще има консултантска роля и ще работи в съответствие с антитръстовите правила на ЕС, със силни гаранции срещу конфликт на интереси.

Повече информация:

Communication on security of supply and affordable energy prices
Proposal for a regulation on gas storage

EU Energy security webpage

петък, 1 април 2022 г.

Антитръст: Комисията е извършила внезапни проверки в сектора на природния газ в Германия

 

Европейската комисия съобщи, че на 29 март 2022 г. е извършила внезапни проверки в помещенията на няколко компании в Германия, занимаващи се с доставка, пренос и съхранение на природен газ.

Комисията има опасения, че инспектираните компании може да са нарушили правилата на ЕС за конкуренция, които забраняват злоупотребата с господстващо положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Служителите на Комисията са били придружени от своите колеги от германския национален орган по конкуренция.

Внезапните проверки са предварителна стъпка по разследване на предполагаеми антиконкурентни практики. Фактът, че Комисията извършва такива проверки, не означава, че компаниите са виновни за антиконкурентно поведение, нито предрешава резултата от самото разследване.

Комисията подчертава, че напълно зачита правото на защита в своите антитръстови производства, по-специално правото на компаниите да бъдат изслушани.

Комисията напомня, че няма законов краен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Тяхната продължителност зависи от редица фактори, включително сложността на всеки случай, степента, до която съответните предприятия си сътрудничат с Комисията и обхвата на упражняване на правото на защита.

четвъртък, 24 март 2022 г.

Енергетика:ЕК предлага мерки за общо закупуване на газ и задължение за минимално запълване на газохранилищата

 

Комисията представи идеи за колективни европейски действия за справяне с първопричините за проблема на пазара на газ и гарантиране на сигурността на доставките на разумни цени за следващата зима и след това. Лидерите на държавите членки ще продължат обсъждането на тези варианти на заседанието на Европейския съвет тази седмица.

Комисията предлага законодателно предложение, с което се въвежда задължение от минимална степен на запълване на газохранилищата от 80 % за следващата зима, за да се гарантира сигурността на енергийните доставки. През следващите години тази минимална степен ще достигне 90 %. За да отговори на опасенията във връзка с продължаващите високи цени на енергията, Комисията прие също така съобщение, в което се представят вариантите за намеса на пазара на европейско и национално равнище и се прави оценка на предимствата и недостатъците на всеки вариант.

Партньорствата на ЕС с трети държави за колективно закупуване на газ и водород могат да подобрят устойчивостта и да доведат до намаляване на цените. Комисията е готова да създаде работна група за общо закупуване на газ на равнището на ЕС. Чрез обединяване на търсенето работната група ще улесни и засили международните контакти на ЕС с доставчици, допринасяйки за гарантиране на внос на добри цени преди следващата зима. Работната група ще се подпомага от представители на държавите членки в управителен съвет. Съвместен преговорен екип под ръководството на Комисията ще проведе разговори с доставчици на газ и ще подготви почвата за сключването на бъдещи енергийни партньорства с ключови доставчици, насочени отвъд втечнения природен газ и газа. Тази инициатива ще бъде вдъхновена от опита с пандемията от COVID-19, когато мащабните действия на ЕС бяха от решаващо значение за гарантирането на достатъчно доставки на ваксини за всички. 

Законодателно предложение за гарантиране на запълване на газохранилищата за зимата

След срещата на върха във Версай Комисията ускори работата си и днес представи законодателно предложение, съгласно което държавите членки трябва да гарантират, че подземните им газохранилища са запълнени до поне 80 % от вместимостта си до 1 ноември 2022 г.. Степента на запълване ще нарасне на 90 % през идните години с междинни цели от февруари до октомври. Операторите на газохранилища следва да докладват за степента на запълване на националните органи. Държавите членки следва да наблюдават степента на запълване на месечна основа и да докладват на Комисията.

Газохранилищата са критична инфраструктура за гарантиране на сигурността на доставките. Въвеждането на ново задължително сертифициране на всички оператори на системи за съхранение ще предотврати потенциални рискове, произтичащи от външно влияние върху критичната инфраструктура за съхранение, което означава, че несертифицираните оператори ще трябва да се откажат от собствеността или контрола върху газохранилищата в ЕС. В допълнение за да може дадено газохранилище да закрие дейността си, то трябва да получи разрешение от националния регулаторен орган. За да стимулира презареждането на газохранилищата в ЕС, Комисията предлага 100 % отстъпка върху капацитетно базираните тарифи за пренос на входните и изходните точки на хранилищата.

Спешни мерки относно цените на енергията и запасите от газ 

От миналото лято насам Комисията предприема действия за смекчаване на въздействието на високите цени на енергията върху домакинствата и предприятията. Преди две седмици председателят Фон дер Лайен пое ангажимента да представи до края на месеца конкретни извънредни краткосрочни варианти за справяне с верижния ефект от цените на природния газ върху цените на електроенергията. Комисията представи работата си, която ще бъде използвана по време на заседанието на Европейския съвет тази седмица, и публикува днес съобщение, в което се описват тези варианти.

Няколко варианта за спешни мерки за ограничаване на въздействието на високите цени на електроенергията бяха предложени от държавите членки. Всички варианти обаче предполагат разходи и имат недостатъци. Краткосрочните варианти за цените на електроенергията могат да бъдат групирани в общи линии в две категории:Както се посочва в съобщението, предвид разнородната ситуация в държавите членки по отношение на техния енергиен микс, структура на пазара и равнища на междусистемна свързаност, лесен начин за справяне с високите цени на електроенергията няма. Комисията посочва предимствата и недостатъците на различни подходи, които европейските лидери ще продължат да разглеждат, и е готова да продължи работата си по целесъобразност. Макар че много от вариантите по-горе са съсредоточени върху симптомите, важно е да се отстранят първопричините за текущите високи цени на електроенергията чрез колективни европейски действия на пазара на газ.

Комисията ще представи своя подробен план REPowerEU, ще извърши оценка на вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия и е готова да предложи план на ЕС за икономии на енергия. Също така тя обмисля да предостави насоки на държавите членки относно начините за оптимално използване на специфични за всяка държава дерогации съгласно Директивата за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.

Контекст

Инструментариумът на Комисията за цените на енергията от миналия октомври помогна на държавите членки да смекчат въздействието на високите цени върху уязвимите потребители и продължава да бъде важна рамка за националните мерки. На 8 март Комисията представи на държавите членки допълнителни насоки, в които беше потвърдена възможността за регулиране на цените при извънредни обстоятелства и беше посочено как държавите членки могат да преразпределят приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии за потребителите. Днес беше приета нова временна рамка за мерки за държавна помощ при кризи, даваща възможност за подпомагане на предприятия, които пряко или непряко са засегнати от икономическите последици от войната в Украйна, под формата на ограничени преки безвъзмездни средства, подкрепа за ликвидността и помощ за нарасналите разходи за газ и електроенергия.

На 10—11 март 2022 г. във Версай лидерите на ЕС се споразумяха постепенно да премахнат зависимостта на ЕС от вноса на руски газ, нефт и въглища във възможно най-кратък срок и приканиха Комисията да представи до края на март план за гарантиране на сигурност на доставките и на енергия на достъпни цени през следващия зимен сезон. Успоредно с това лидерите на ЕС поеха ангажимент спешно да вземат предвид и да разгледат конкретни варианти, като се основават на съобщението от 8 март 2022 г., за справяне с въздействието на повишените цени на енергията върху нашите граждани и предприятия, особено върху уязвимите граждани и МСП, включително на следващото заседание на Европейския съвет на 24—25 март 2022 г.

За повече информация

Съобщение относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията

Приложение към Съобщението относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията

Предложение за регламент относно запълването на газохранилищата

Приложение към Предложението за регламент относно запълването на газохранилищата

Въпроси и отговори във връзка с предложението относно газохранилищата

Информационен документ във връзка с предложението относно газохранилищата

Уебсайт, посветен на Европейския зелен пакт

Уебсайт „Подкрепа от ЕС за Украйна“