неделя, 27 ноември 2016 г.

Пазар на мляко:Пакет от мерки за укрепване на позициите на млекопроизводителите в хранителната веригаЕвропейската комисия публикува втория доклад за пазара на млякото - "Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „пакета за млякото“". Пакетът от мерки за млякото стартира през 2012 г. и цели укрепване на позицията на млеко производителите във веригата на доставки на млечни продукти и подготовка на сектора за устойчиво развитие в пазарна среда.

Докладът показва, че след три годишно прилагане на мерките, европейските земеделски производители все повече използват инструментите, предвидени в пакета за млякото, като например колективното договаряне на условия по договори чрез организации на производители или използването на писмени договори. Мярката за колективното договаряне има за цел да укрепи позицията на млеко производителите при водене на преговори, а писмените договори осигуряват на селскостопанските производители по-голяма прозрачност и проследимост.

В доклада също така се разглеждат допълнителни възможности за производителите на мляко и млечни продукти. Така например, в него се подчертава потенциалът на два ключови инструмента от пакета за млякото — организациите на производители (ОП) и колективното договаряне, които все още не се използват пълноценно от държавите членки и от организациите на производители и земеделски стопани. В доклада се описват различни начини за повишаване на тяхната ефективност както на европейско, така и на национално равнище.

По-специално, държавите членки се насърчават да предприемат необходимите действия за стимулиране на създаването на организации на производителите с колективни действия, които излизат извън рамките на колективното договаряне, като по този начин се повишава тежестта на производителите във веригата на доставки на мляко. В допълнение към тези препоръки, се разглежда възможността за разширяване на ролята на междубраншовите организации (МБО).
Повече информация за пакета за млякото

вторник, 15 ноември 2016 г.

Селскостопански пазари: Как да се засили позицията на земеделските производители във веригата за доставка на хранителни стокиПрез последните няколко години земеделските производители, като част от веригата за доставка хранителни стоки (the food supply chain), не получават справедливо заплащане за произведената от тях продукция. Те са подложени на въздействието на неблагоприятни пазарни тенденции, изразяващи се в устойчиви ниски изкупни цени.


В отговор на опасенията, че земеделските производители са основните потърпевши от ценовата нестабилност и продължителното поддържане на ниски цени беше създадена независима експертна група, която да анализира пазарната ситуация и да предложи доклад с предложения как да се подобри позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни.

Сега ЕК публикува доклада на експертите. Основният извод в доклада е, че трябва да се подобри рамката, с която се регулира веригата за доставка на хранителни стоки. Наред с останалите заключения в доклада се призовава за приемането на нови европейски правила относно установените  нелоялни търговски практики и за въвеждането на действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган (Adjudicator.)

Другите препоръки в доклада се отнасят до увеличаване на прозрачността на пазара, засилване на сътрудничеството между земеделските производители, улесняване на техния достъп до финансиране и по-добро използване на инструментите за управление на риска
По-конкретно експертната група препоръчва:

  • подобряване на прозрачността на пазара, въвеждане на задължително докладване на цените и предоставяне на по-навременни и стандартизирани данни;
  • във връзка с нелоялните търговски практики в доклада се посочва, че макар доброволните инициативи да са полезни, те не са достатъчни за въвеждане на действащо и независимо правоприлагане. Поради това е необходимо да се приеме европейско рамково законодателство и свързани с него действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган. В доклада също така се препоръчва въвеждането на задължителни писмени договори, които биха били от полза и за земеделските производители;
  • що се отнася до засилването на сътрудничеството между земеделските производители, правилата на колективната организация и законодателството в областта на конкуренцията трябва да бъдат ясни, ефективни и реално насочени към увеличаване на възможностите за такова сътрудничество;
  • с оглед улесняване на достъпа на земеделските производители до финансиране съществува потенциал за по-широко използване на финансовите инструменти, като във връзка с това се подчертава ролята на Европейската инвестиционна банка и участието ѝ в разработването на евентуален механизъм за гарантиране на експортни кредити;
  • необходимо е да се подобрят съществуващите инструменти за управление на риска. Допълнително решение в тази насока представляват фючърсните пазари, но трябва да се работи целенасочено за повишаване на информираността и осигуряване на съответното обучение.Следваща стъпка

Европейската комисия ще разгледа препоръките от доклада и ще изготви подходящ политически отговор за подкрепа на селскостопанския сектор.

Допълнителна информация за доклада ТУК.

петък, 4 ноември 2016 г.

Антитръст: Резюме на решението на ЕК за БЕХВ Официален вестник на ЕС е публикувано резюме на решение  на Комисията от 10 декември 2015 г. относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу  БЕХ (Дело AT.39767 — BEH Electricity).

Според Комисията БЕХ е злоупотребявал с господстващото си положение на свободния пазар на едро за доставка на електроенергия в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора, като е налагал клаузи за местоназначение в договорите, сключвани от дъщерните дружества на БЕХ за доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени на субекти, различни от крайните потребители.

Териториалните ограничения за препродажба са се съдържали в договорите за продажба на електроенергия на пазара за доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени в България от страна на изцяло притежаваните дъщерни дружества на Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) — Националната електрическа компания ЕАД (НЕК), ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, („ТЕЦ Марица Изток 2“) и АЕЦ Козлодуй ЕАД („АЕЦ Козлодуй“) (наричани в решението общо „дъщерните дружества на БЕХ“).

За да отстрани проблемите пред конкуренцията на пазара на едро на електроенергия, БЕХ предлага да поеме ангажименти, които с решението на Комисията от 10 декември 2015 г. стават правно обвързващи за дружествата.

Според поетите ангажименти БЕХ се задължава:

  • да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с експертен опит относно функционирането на енергийни борси;
  • да предлага определени количества електроенергия на пазара ден напред на борсата (които ще се увеличават всяка година в съответствие с количествата, търгувани от енергийните борси в региона през първите години от тяхната дейност) чрез споразумения за осигуряване на ликвидност, сключени между БЕХ и неговите дъщерни дружества и енергийната борса; профилът на предлаганите количества ще се променя на месечна, дневна и часова основа в зависимост от моделите на товаровия профил в България;
  • да предлага обеми на пазара за сделки за ден напред на максимална цена въз основа на разходите на дъщерните дружества на БЕХ;
  • в началото обемите електроенергия, предлагани от БЕХ и неговите дъщерни дружества, ще бъдат само почасови продукти; от втората година на функционирането част от продуктите могат да се предлагат като блокови продукти (с продължителност между 3 и 24 часа);

БЕХ поема ангажимент да прехвърли собствеността на енергийната борса в срок от шест месеца след официалното уведомление за решението на Комисията като прехвърли нейния капитал на българската държава, чиито права ще се упражняват от Министерството на финансите.

Срокът на изпълнение на ангажименти ще започне от датата на уведомлението за решението относно ангажиментите и ще изтече пет години след началото на функционирането на енергийната борса. БЕХ също така ще назначи управител, който да контролира как БЕХ спазва ангажиментите.

Освен това БЕХ и неговите дъщерни дружества незабавно ще престанат да включват клаузи за местоназначение или мерки с равностоен ефект в своите двустранни договори за доставка на електроенергия.