петък, 21 декември 2012 г.

Среща на високо равнище ЕС-Русия

Пресконференция на председателя на ЕС Рампой, председателя на ЕК Барозу и президента на Русия Путин за резултатите от проведената среща на високо равнище ЕС - Русия в Брюксел на 20-21 декември 2012 г.

петък, 14 декември 2012 г.

Енергетика: ЕК с подкрепа за газопровода България – Сърбия


Днес министър-председателят  на Република България, Бойко Борисов и министър-председателят  на Република Сърбия Ивица Дачич, в присъствието на еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер, подписаха споразумение за изграждане на първия газопровод между България и Сърбия. Газопроводът  Ниш-Димитровград-София ще допринесе на страните сигурност при доставките на газ. Това е особено важно, като се има предвид, че и двете страни  бяха сериозно засегнати от прекъсването  на доставките на газ през  2009 г.. Този двупосочен газопровод е от решаващо значение за развитието на пазара на газ на целия регион. Това е част от концепцията за газовия пръстен на Енергийната общност, насърчаван от Европейската комисия. Инвестициите, необходими за този 180 км тръбопровод с капацитет около 1,8 млрд. куб. м годишно, се оценява на 100-120 млн. евро. С това споразумение, сега могат да се вземат инвестиционни решения от двете страни на границата, за да се позволи завършването на проекта и започване на строителството до юли 2014. Първите количества  газ трябва да потекат в края на 2015.

Енергетика: Какви са перспективите пред партньорството между ЕС и Русия в областта на енергетиката


На 12 декември 2012 г. в Никозия се проведе седмата среща в рамките на Постоянното партньорство в областта на енергетиката ЕС- Русия. EU-Russia Permanent Partnership for Energy.
Участниците в срещата-  руският министър на енергетиката, А. Новак, и комисарят  на ЕС за енергетиката, Г.Йотингер, са разглеждали енергийните отношения между ЕС и Русия в навечерието на срещата на  върха ЕС-Русия, която ще се проведе на 21 декември 2012 г. в Брюксел.
В съвместно съобщение за пресата участниците в срещата информират, че са обсъждали текущи задачи, които трябва да се извършват в рамките на енергийния диалог ЕС-Русия, с оглед неговото по-нататъшно развитие. Взели са под внимание работата по съществуващите споразумения между двете страни, приветстват интензивната работа на Консултативния съвет за газ, създаден през 2011 г., който трябва да оцени развитието на пазарите на газ в ЕС и Русия и да направи независими препоръки за дългосрочното сътрудничество межде ЕС-Русия в областта на природния газ. Двете страни също съобщават, че са обсъдили  промените в световните и  европейски пазари на газ и са отбелязали  ролята на дългосрочните договори и инвестиции за осигуряването на енергийната сигурност, предвидимост и прозрачност на доставките.
Двете страни изтъкват напредъка, постигнат в създаването на Пътната карта до 2050 г. за развитие на съвместен енергиен пазар между ЕС и Русия и че в техен интерес е  да продължат дискусиите по нерешените въпроси с цел завършването на картата.
Комисар Йотингер и министър Новак са обсъдили и  инфраструктурни въпроси и в този контекст приветстват пускането в експлоатация през октомври 2012 г. на втория лъч на "Северен поток“  и отбелязват  старта на „Южен поток“ през декември. Те са обменили мнения относно трансграничното поддържане и развитие на инфраструктурата, чрез  удължаването  на "Северен поток" и строежа на „Южен поток“ в контекста на съответните регулаторни рамки. Също на срещата са дискутирани въпроси относно съвместната експлоатация на  енергийните системи на Балтийските държави, Руската федерация и Беларус и състоянието на водените преговори по тези въпроси.
На срещата е постигнато споразумение за изработване на план за работа за продължаване на енергийния диалог ЕС-Русия през 2013 г.

сряда, 12 декември 2012 г.

Енергетика: Какво е бъдещето на световната енергетика според Енергийния съвет ЕС-САЩ


На 5 – ти декември в Брюксел се проведе четвърти поред Енергиен съвет ЕС-САЩ. Срещата е председателствана от върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън, комисаря по енергетика Гюнтер Йотингер, държавния секретар Хилъри Клинтън и заместник-секретаря за енергетика Даниел Понеман.
Видео от срещата
След срещата бе публикувана обща декларация на двете страни. Интересно е да се прочетат заложените основни моменти при бъдещото сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на енергетиката, тъй като и двете страни са най-големите потребители на енергийни ресурси в света и в същото време силно зависими от енергийните доставки от трети страни. Не на последно място диалогът ЕС-САЩ по енергийните въпроси, свързани с определяне на  политиките относно развитието на енергийния сектор в Европа, засягат директно и България като държава членка на ЕС.
Какви ще са политики в енергийния пазар според Съвместната декларация ЕС-САЩ и очертаните перспективи за сътрудничество по въпросите на:
Енергийната сигурност
Енергийният Съвет ЕС-САЩ подкрепя продължаващата работа за консолидиране на вътрешния енергиен пазар на ЕС, който значително ще намали уязвимостта на страните-членки на ЕС при прекъсване на доставките на газ, ще диверсифицира възможностите за избор на източниците и маршрутите за доставка на електроенергия и газ, както и ще доведе до подобряване на възможностите за развитие на производителите на енергия от възобновяеми източници. Също така в декларацията се посочва, че  разширяването на производството на шистов газ и на нефт от битуминозни шисти в САЩ и държавите-членки ще има огромно влияние върху световните енергийни пазари. Това трябва да става при  обмен на информация относно най-добрите практики и регулаторни изисквания, специално в рамките на планираната платформа на високо равнище от Международната агенция по енергетика International Energy Agency за споделяне на най-добри практики за добив на неконвенционален газ.
За Иран
Съветът в декларацията заявява, че част от положителното сътрудничество между  ЕС и САЩ в областта на енергетиката включва и оказване на натиск спрямо Иран, който трябва да изпълни  международните си задължения. ЕС и САЩ потвърждават  ангажимента си да окажат двустранен натиск, включително чрез налагане на санкции върху износа на ирански суров петрол и петролни продукти.
За Русия
Енергийният съвет подчертава значението на взаимно изгодните отношения в областта на енергетиката с Русия, които следва да се основават на прозрачност, равни условия, лоялна конкуренция и сътрудничество, за да се гарантират безопасни и сигурни доставки на енергия.
За Украйна
Енергийният съвет приветства напредъка на Украйна при осъществяване на реформите в съответствие с поетите задължения в договора за Енергийна общност, като същевременно подчертава необходимостта реформите  да продължат.
Съветът по енергетика също отбеляза, че реализирането на Южния газов коридор остава основен приоритет, тъй като  той ще разнообрази доставките за Европа и ще даде възможност на  нови доставчици на природен газ да участват на европейския енергиен пазар.
За Турция
Съветът приветства подкрепата на Турция към проекта Южен газов коридор и отбелязва, че предложението към централноазиатските производители  да се  свържат с Южния газов коридор е валидно и непроменено. Съветът отбелязва, че настоящите и очертаващите се бъдещи открития на природен газ в Източното Средиземноморие може да повишат енергийната сигурност на страните в региона. ЕС и САЩ декларират, че са готови да помогнат на заинтересовани страни да използват по –най добрия начин енергийните си  ресурси в интерес на собствените национални и регионални икономически интереси.
За Нигерия, Либия и Ирак
Съветът по енергетика ЕС-САЩ подкрепя започналите през последните години дискусии, свързани с добива на въглеводороди в Нигерия, Либия и Ирак, засягащи развитието на световните  пазари, доброто управление, развитието  и инвестициите.
Освен това, ЕС и САЩ декларират взаимния си ангажимент да спомагат за прилагане на практики, свързани с доброто управление, прозрачността, всеобщия достъп, подобряване на енергийната ефективност и по-голям дял на възобновяема енергия в енергийния сектор в световен мащаб, включително чрез подкрепа на важни инициативи като Инициативата за прозрачност на добивната промишленост (ИПДП) ExtractiveIndustries Transparency Initiative (EITI)  (и съответното изискванията за задължително докладване) и инициативата на ООН Устойчива енергия за всички UN’s Sustainable Energy for All .
По отношение на енергийната политика
За шистовия газ
Съветът по енергетика подчерта продължаващото добро сътрудничество в областта на глобалните пазари на нефт и газ, включително ролята на неконвенционалния газ и развитието на конкурентни глобални енергийни пазари като средство за повишаване на енергийната сигурност и създаване на  климат, благоприятен за икономически растеж. Съветът приветства по-специално обмена  на опит между  представителите на САЩ и  Координационната група за природен газ на  ЕС и очаква този диалог да продължи в рамките на международната  конференция, която ще се организира от Европейската комисия през 2013 г. относно икономическите аспекти на шистовия газ.
За  улавянето и съхранението на въглерод Carbon Capture and Storage (CCS) 
Съветът по енергетика ЕС-САЩ признава значението на по-широк глобален обмен на знания между регионите на двустранна основа относно новите технологии, свързани със съхранението на въглевороди, включително необходимостта от осигуряване на  необходимите  инвестиции и коректното информиране на  обществеността. В тази връзка се очакват предложения от   Global CCS Institute. Европейската мрежа за демонстрационни проекти, European CCS Demonstration Project Network, както и продължаващото глобално сътрудничества за споделяне на знания във форума Carbon Sequestration Leadership Forum.
Съветът отбелязва успеха на осем напълно интегрирани активни демонстрационни проекти в Съединените щати, постигнати посредством прилагането на модерна интегрирана газификация с комбиниран цикъл Integrated_gasification_combined_cycle (IGCC), технологии за съхранение и форсиран добив на нефт, както и развитие на мащабни  технологии за улавяне на въглероден диоксид.
За интелигентните мрежи
Съветът по енергетика признава значението на засиленото сътрудничество за развитие на интелигентните  енергийни  мрежи и в този контекст Съединените щати приветстват предстоящото присъединяване на ЕС към Международната мрежа за интелигентни мрежи International Smart Grid Action Network (ISGAN).
Съветът по енергетика ЕС - САЩ също приветства отличното сътрудничество при изследванията свързани с развитието на интелигентните мрежи, стандартите за eMobility и оперативната съвместимост, както и в контекста на Трансатлантическия Икономически съвет (ТИС) Transatlantic Economic Council (TEC).
За енергийната ефективност
Енергийният съвет приветства продължаващото сътрудничество в областта на енергийната ефективност и по- специално на подновеното споразумение между ЕС и САЩ относно общата енергийна ефективност, спецификациите за офис оборудване и общото използване на логото на ENERGY STAR.
 Съветът по енергетика признава водещата роля и значението на ЕС и САЩ при  насърчаване и постигане на високи нива на безопасност, при които  да се сведе до минимум въздействието върху околната среда на енергийните технологии в енергийния микс. В допълнение се  приветства постоянния ангажимент за координация и хармонизиране на регулаторните и технически мерки в областта на ядрените електроцентрали, добива на нефт и природен газ и производството на енергия.

Енергийният съвет ЕС-САЩ приветства успеха на проекта Solar Decathlon Europe, включително демонстрацията през 2012 г. в Испания Solar Decathlon Европа 2012, и по нататъшното му развитие, чрез предстояща демонстрация  в Калифорния САЩ Solar Decathlon през 2013 г., и ангажимента на Франция да бъде домакин на Solar Decathlon "Европа 2014". Съветът споделя идеята  да се търсят нови възможности за сътрудничество.
Енергийни технологии
В декларацията Енергийният съвет потвърждава значението на сътрудничеството между ЕС и САЩ при изследванията в областта на енергетиката и иновациите, които насърчават енергийната сигурност и спомагат за постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на нови, чисти и нисковъглеродни технологии – които са ключови при създаването на диверсифицирани енергийни системи.
Енергийният съвет приветства работата, извършена от Работната група по технологиите, с цел подобряване на  сътрудничество и финализиране на Съвместния подробен план за действие, Joint Rolling Action Plan, който да развива сътрудничеството чрез съвместни и координирани научни изследвания, побратимяване на проекти и обмен на изследователи, фокусирани върху четирите приоритетни области, одобрени от Съвета през 2011 г.:
  • развитие на интелигентните мрежи, включително за съхранение на енергия;
  • изобретяване на нови материали, включително критични материали;
  • продължаване на изследванията, свързани с термоядрения синтез;
  • проучвания, свързани с  технологии за водородни горивни клетки.
Съветът призова за по-нататъшни действия в тези области през 2013 г., както и продължаване на  работата по съществуващи и нови съвместни дейности, обхванати в девет работни технологични области.
Енергийният съвет изразява подкрепа на сътрудничеството между лабораториите при техните изследвания, за насърчаване на изследователските партньорства от двете страни на Атлантика, включително чрез дискусии между академичните среди, индустрията и правителствата, националните лаборатории по енергетика и наскоро създадените иновативни центрове Energy Innovation Hubs, Алианса на европейските изследователски лаборатории за енергия EuropeanEnergy Research Alliance laboratories и на Съвместния изследователски център JointResearch Centre.
Съветът също изразява своята продължаваща подкрепа за Международния термоядрен експериментален реактор International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).


След всичко изложено дотук може да се каже, че светът върви към  нова технологична революция в енергийния сектор, с безспорни лидери в този процес ЕС и САЩ. България като държава членка на ЕС би следвало също да гради енергийната си политика в синхрон със заложените общи цели, свързани с бъдещото развитие на европейския енергиен пазар. Но за съжаление, ние в България сме се вторачили единствено в руските енергийни проекти „Южен поток“ и „Белене“, смело анатемосваме енергията от възобновяеми източници, а за интелигентни мрежи, иновации и нови технологии изобщо не говорим. В същото време става все по-ясно,  че науката и новите технологии коренно ще променят световния енергиен пазар в следващите 15-20 години. Настъпващите технологични промени очертават вече новите играчи  на газовия пазар, вследствие на разработването на шистовия газ в САЩ, а на пазара за електроенергия през последните две години бележи възходящ тренд производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. На дневен ред е въвеждането на интелигентни мрежи и измервателни уреди, които ще променят основните характеристики на взаимоотношенията потребител-доставчик на електроенергия на бъдещия енергиен пазар. Говори се вече и за възможност в близко бъдеще да се овладее и термоядрения синтез, да се разработят и използват в енергетиката критични материали и т.н и т.н.


вторник, 11 декември 2012 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу електроенергийната борса на Румъния


Европейската комисия съобщи за поредното антитръстово производство в енергийния сектор. ГД „Конкуренция“ открива  официална производство срещу OPCOM и Transelectrica, за  да разследва дали операторът на единствената енергийна борса в Румъния злоупотребява с господстващото си положение. Комисията има опасения, че OPCOM прилага дискриминационни практики спрямо  компаниите, желаещи да търгуват на борсата,  въз основа на тяхната националност или място на установяване, което е в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията напомня, че откриването на официално производство  не предрешава резултата от разследването, а това е обичайната процедура, чрез която се постига по - задълбочено разследване на случая. Комисията ще разследва изискването на  OPCOM  всички участници на спот пазарите на електроенергийната борса да имат  румънска регистрация по ДДС и следователно да са установени в Румъния.
Според Комисията тази бизнес практика може да увеличи разходите за чуждестранни търговци, които искат да правят бизнес чрез електроенергийната борса на Румъния и да възпрепятства чуждестранните търговци да навлязат на пазара на едро на електроенергия в Румъния. По този начин се намалява пазарната ликвидност и ефективност.
Борсите за електроенергия са от решаващо значение за прозрачното и  надеждно пазарно формиране на цените на електроенергията. Те осигуряват публичност на  ценовия индекс, който може да се използва за целия пазар на електроенергия.
Повече информация за това разследване ще бъде на разположение в публичния регистър на ГД“Конкуренция“,  случая се води под дело номер 39 984- румънска борса  за електроенергия. OPCOM.

сряда, 5 декември 2012 г.

Антитръст: Комисията наложи рекордна санкция от 1,47 млрд евро за картел


Европейската комисия съобщи, че е наложила санкции на седем международни икономически групи с общ  размер от 1 470 515 000 евро,  за участие в един или в два различни картели в сектора на катодно-лъчевите тръби (cathode ray tubes (CRT)). В продължение на почти десет години, между 1996 и 2006 г., компаниите са фиксирали цени, разпределяли са пазари и клиенти помежду си и са ограничавали производството си. Единият от картелите засяга пазара на цветните телевизионни тръби, използвани за телевизори, а  другият за  цветни  тръби за дисплеи, използвани в областта на компютърните монитори. Действието на картелите е покривало целия свят. Нарушенията, установени от Комисията обхващат цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП). 
Chunghwa, LG Electronics, Philips и Samsung SDI са  участвали  и в двата картели, Panasonic, Toshiba, MTPD (понастоящем дъщерно на Panasonic) и Technicolor (Thomson) са участвали  само в картела за телевизионни тръби. Компанията Chunghwa е получила пълно освобождаване от санкции, тъй като първа е  разкрила на Комисията съществуването на двата картела.
Други компании, в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер, са получили намаляване на размера на санкцията, тъй като са  сътрудничили при  разследването на Комисията.
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията Хоакин Алмуния, оценява действието на двата  картела „като по учебник“: те са включвали всички от най-тежките форми на антиконкурентно поведение, които са строго забранени за компании, развиващи бизнес в Европа. Катодните тръби са много важен компонент при производството на телевизионни и компютърни екрани. Те съставляват от  50 до 70% от цената на екрана.Според анализа на Комисията това дава индикация,  че действието на картела е нанесъл  сериозна вреда едновременно на производителите на телевизори и на компютри в рамките на ЕИП. А в крайна сметка това противоправно поведение е причинило  вреди на европейските потребители през годините .

Двата картела  са сред най-добре организираните картели, които Комисията е разследвала. В продължение на почти10 години, участниците в картела, са прилагали най-вредните антиконкурентни практики, включително определяне на цените, подялба на пазара, разпределение на клиенти, координиране на  капацитета и производството и обмен на чувствителна търговска информация. Картелът също е имал изградена система за контрол, чрез която се е следило изпълнението на взетите решения, включително и специален одит за контрол дали се спазват плановете за ограничаване на капацитета.

Картелът е действал чрез организирани срещи на високо управленско ниво, наречени от самите участници в картела "зелени срещи", тъй като те често са завършвали с  игра на голф. На тези срещи са се определяли общите насоки за действие на картела, а подготовката и изпълнението  са осъществявани чрез срещи на по-ниско ниво  наричани "стъклени срещи". Те са се осъществявали регулярно, на тримесечна, месечна, понякога дори седмична база. Срещите са се провеждали на различни места в Азия (Тайван, Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Хонг Конг и др.) и в Европа (Амстердам, Будапеща, Глазгоу, Париж, Рим). Картелът е покривал  търговската дейност на компаниите в целия свят.
Многостранните срещи обикновено са започвали с анализ на търсенето, производството, продажбите и капацитета в основните области на продажби, включително и в Европа, след което се е пристъпвало към обсъждане на цените, включително и за индивидуални клиенти, т.е. производители на телевизори и компютри. Според Комисията картелите са имали пряко въздействие върху клиентите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в крайна сметка са нанесли вреди на крайните потребители. Участниците в картела са се опитвали тайно да въздействат на спада на пазара на CRT в ущърб на потребителите. Намерен е документ, в който са записани разискванията по време на среща на картела, където ясно е посочено: "необходимо е производителите да избегнат ценовата конкуренция, чрез контролиране на производствения им капацитет".
Разследването на ЕК също разкрива, че фирмите са били наясно, че нарушават закона. Например, в документ открит по време на проверките на Комисията е отправено предупреждение, както следва: "От всеки се изисква да го запази в тайна, тъй като то би  ни нанесло сериозни щети, ако достигне до клиенти или Европейската комисия". Поради тази причина участниците са взимали предпазни мерки, за да не бъдат намерени в тях документи, уличаващи ги в антиконкурентни практики. Някои документи са имали надпис: "Моля, изхвърлете следния документ, след като го прочетете."
                                                                                         
Санкциите на компаниите  са определени въз основа на Насоките от 2006 г. на Комисията, относно изчисляване на санкциите при антитръстови нарушения.
При определяне на размера на санкциите, Комисията е взела предвид продажбите на предприятията на съответните продукти в рамките на ЕИП, много сериозния характер на нарушението, неговия географски обхват, изпълнението му и неговата продължителност. Изчислената санкция за компанията Chunghwa е в размер съответно от 8 385 000 евро  и 8  594 000 евро за участие в двата картела, но тя е получила пълно освобождаване от санкция, тъй като е  разкрила съществуването на картела на ЕК.
Samsung SDI, Philips и Technicolor получават  намаляване на глобите, вариращи в границите от 10 до 40% заради  сътрудничеството им по програмата на Комисията за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. Намаленията отразяват времето на тяхното сътрудничество и важността на представените от тях доказателства, помогнали на Комисията да докаже картелите.


Санкциите на предприятията 

Повече информация по този случай ще бъде публикувана в публичния регистър на Комисията под номер дело 39437, след като бъде  заличена информацията, представляваща търговска тайна.

Иск за обезщетение
ЕК също напомня, че всяко лице или фирма, засегнати от антиконкурентното  поведение, както е описано в този случай, може да отнесе въпроса пред съдилищата на държавите-членки и да потърси обезщетение. Според съдебната практика на Съда на Европейските общности (СЕО) и Антитръстовия Регламент (Регламент 1/2003 на Съвета), решението на Комисията може да се използва като доказателство пред националните съдилища, че поведението на компаниите е незаконно.
Повече информация за исковете  за обезщетение за вреди

Пресконференция на комисар Алмуния