петък, 25 октомври 2019 г.

Енергетика: Дългата история на механизма за капацитет на Обединеното кралство


След 5 годишна сага приключи историята по одобряване на механизма за осигуряване на капацитет на Обединеното кралство от Европейска комисия.

През юли 2014 г. Европейската комисия одобрява на Обединеното кралство, в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, механизъм за осигуряване на капацитет, чрез който се гарантира сигурността на доставките на британския пазар.

Решението на ЕК обаче се обжалва от пазарен участник пред Общия съд на ЕС.
През ноември 2018 г. Съдът  отменя решението (Case T-793/14) на Комисията, на процедурно основание.

Всъщност Общият съд не се произнася по същество за съвместимостта на схемата за осигуряване на капацитет на британския пазар с правилата на за държавни помощи на ЕС. Съдът отчита, че Комисията е трябвало да проведе  задълбочено разследване, за да събере повече информация относно някои елементи на схемата. Тези елементи са свързани по-специално с участието в схемата на потребители на енергия, които могат да предлагат да намалят консумацията си на електроенергия по време на недостиг на електроенергия на пазара (т. нар. оператори за управление на търсенето“demand response operators”).

Комисията обжалва решението на общия съд, но обжалването не спира изпълнението на решението.

Затова, за да отговори на изводите  на съда и след като отчита изразеното желание на Обединеното кралство да запази механизма за осигуряване на капацитет, Комисията започна задълбочено разследване през февруари 2019 г., за да преразгледа съвместимостта на механизма на Обединеното кралство  с правилата на ЕС за държавна помощ.

Разследването на Комисията

В рамките на задълбоченото разследване, комисията  получава и анализира информация и становища предоставени от 35 заинтересовани страни (включително производители на енергия, операторите на междусистемни електропроводи, операторите за управление на търсенето, асоциации на търговци, неправителствени организации и мрежови оператори).

Разследването на Комисията потвърждава, че схемата за осигуряване на капацитет на британския пазар за капацитет, за периода 2014-2024 е в съответствие с правилата за държавните помощи, по конкретно с Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г.

По-специално, разследването потвърждава, че схемата е необходима, за да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия във Великобритания, и е в съответствие с целите на енергийната политика на ЕС и не нарушава конкуренцията на единния пазар. В рамките на разследването Комисията не е намерила никакви доказателства, че механизма би могъл да постави оператори за управление на търсенето или други доставчици на капацитет в неизгодно положение по отношение на участието им в схемата.

В изследването са идентифицирани и въпроси свързани с 5 годишното развитие на механизма за капацитет и влиянието върху развитието му на влезлия в сила нов Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския Парламент и на Съвета  от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия.

Обединеното кралство се ангажира да прилага някои подобрения на схемата за в бъдеще.


По-специално тези подобрения са свързани с:
 • намаляване на минималния праг за капацитет за участие в търговете;
 • прякото участие на чуждестранен капацитет; 
 • правила за участие на нови видове капацитет; 
 • достъп до дългосрочни договори; 
 • обема на търговете за година напред;   
 • спазване на новия Регламент (ЕС) 2019/943 .

Механизмът за осигуряване на капацитет на британския пазар има за цел да гарантира сигурността на доставките на електроенергия с оглед очакваното увеличение на търсенето на електроенергия и предстоящото закриване на значителен дял от производствените мощности.


вторник, 8 октомври 2019 г.

Енергетика: Механизъм за осигуряване на капацитет и правилата за държавна помощ


Напоследък все по-често представители на бизнеса, синдикати  и консултанти отправят призиви България час по-скоро да поиска от ЕК да одобри механизъм за осигуряване на капацитет, чрез който да се защитят въглищните централи.
Струва ми се, че проблемът с евентуалното искане и съответното одобряване от Европейската комисия на  механизъм за осигуряване на капацитет се смята за нещо рутинно и елементарно. Едва ли не, достатъчно е само България да поиска одобряване на механизъм за капацитет и автоматично ще го получи. Ще разочаровам тези, които имат подобна представа, защото одобряването на механизъм за осигуряване на капацитет е дълга и сложна процедура. Подготовката на документите и защитата пред ГД „Конкуренция“, на необходимостта от  механизъм за осигуряване на капацитет, особено след влизане в сила на новия пакет „Чиста енергия за всички европейци“, изисква наличие на значителен по обем и дълбочина анализ, който може да се подготви от знаещи и можещи експерти, които познават много добре електроенергийния сектор, европейското енергийно законодателство и правото на конкуренция. Освен това е необходимо задълбочено познаване на процедурата и практиката по прилагане на правилата за държавна помощ в областта на енергетиката. 
Затова е добра новината, че „Български енергиен холдинг“ ЕАД е  сключил договор с международна консултантска компания, която трябва да изготви оценка на адекватността на електроенергийната система и да разработи механизъм за осигуряване на капацитет.
Въпреки добрата новина, смятам че България драстично е закъсняла с уведомлението пред Европейската комисия на механизъм за осигуряване на капацитет и няма да успее да завърши процедурата до края на 2019 г. Защо смятам така ли? Защото процедурата за одобрение на държавни помощи включва едно важно условие, а именно, държавата да е провела и завършила пазарните реформи в сектора, или поне да има ясно разписан план с мерки и срокове за провеждане на тези реформи, което засега не е факт. В допълнение бих посочила, че практиката на ЕК е показала, че тя обикновено прави задълбочени разследвания на всяко уведомление на механизъм за осигуряване на капацитет, при което процедурата по одобрение продължава до 2 години. Много често за пример се дава Полша, която има одобрен от ЕК механизъм за осигуряване на капацитет, но може би не се знае, че процедурата за това одобрение отне на Полша две години. Още през ноември 2016 г. Полша предварително уведомява ЕК за своите планове да въведе нов механизъм за осигуряване на капацитет. На 27 януари 2017 г. Комисията изпраща  искане за информация до полските власти, на което те отговорят  на 31 март 2017 г. На 10 февруари, 5 и 11 април са проведени няколко срещи или телефонни разговори между полските органи и службите на Комисията, контактите продължават на 8 юни, 19 и 27 юли, 18 август, 14 и 27 септември, 5, 11 и 18 октомври, 20 ноември 2017 г.
Вследствие на тези контакти, предхождащи уведомлението, Полша на 6 декември 2017 г. подава електронно уведомление до Комисията за мярка механизъм за осигуряване на капацитет съгласно член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
На 7 декември 2018 г. – (една година след официалното уведомление), Комисията одобрява предложения от Полша механизъм за осигуряване ва капацитет за целия пазар, на основание че той е съвместим с вътрешния пазар в съответствие с член 107, параграф 3, буква в от ДФЕС.

История на мярката механизъм за осигуряване на капацитет
През 2015 г. ГД „Конкуренция“ на ЕК започва секторно проучване на въведени от 11 държави членки различни механизми за осигуряване на капацитет, чиято цел е да се избегне евентуален недостиг на електроенергия. В рамките на тези механизми се заплаща на производители на електроенергия и други доставчици на капацитет, затова че са на разположение в случай на недостиг на електроенергия на пазара.
Опасенията на Комисията са, че с публичното подпомагане на доставчиците на капацитет се рискува да се стигне до нарушаване на конкуренцията на пазара на електроенергия и по принцип това представлява държавна помощ. Чрез секторното проучване Комисията цели да добие представа за необходимостта от механизми за осигуряване на капацитет, за тяхното проектиране и въздействия върху пазара. За тази цел комисията изследва общо 35 предходни, съществуващи или планирани механизми за осигуряване на капаците в единадесет държави членки, (в Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция).
През 2016 г. Комисията представи окончателен доклад от секторното проучване, който  дава представа за това кога механизмите за осигуряване на капацитет включват държавна помощ и как Комисията разглежда механизмите за осигуряване на капацитет в светлината на прилагането на правилата за държавните помощи на ЕС.

Основни констатации в доклада на ЕК
Защо механизмът за капацитет може да представлява проблем за конкуренцията 
 • публичното подпомагане на  доставчиците на капацитет може да доведе до нарушаване на конкуренцията на пазара на електроенергия, и по принцип това представлява държавна помощ;
 • по линия на механизмите за осигуряване на капацитет често се субсидират само национални доставчици на капацитет, при което се игнорира стойността на вноса и се нарушават инвестиционните сигнали. Това означава, че много от ползите на отворения и добре свързан вътрешен енергиен пазар се губят и разходите за потребителите се повишават;
 •  механизмите също така понякога облагодетелстват определени технологии или пазарни участници без обективно основание или възпират нови конкурентни участници да се включат активно на пазара на електроенергия. С това се нарушава конкуренцията, целите за декарбонизация се излагат на риск и се повишава цената на сигурността на доставките.
Необходимостта от механизъм за осигуряване на капацитет трябва да бъде доказана
Проучването установява, че много от въведените в Европа механизми за осигуряване на генериращи мощности не са разчетени за решаване на ясно определен проблем, свързан със сигурността на доставките. Оценките на държавите членки относно сигурността на доставките не са достатъчно задълбочени и не винаги се базират на икономически обоснована цел за сигурност на доставките. Поради това Европейската комисия изисква необходимостта от механизми за осигуряване на капацитет да бъде обосновавана със солидна оценка на адекватността на генериращите електроенергия мощности.

Разрешаване на проблемите първо чрез чрез пазарни реформи
Установените проблеми следва на първо място да се разрешават чрез конкретни пазарни реформи.
В доклада се прави извод, че държавите членки трябва да осъществят пазарни реформи, които може да намалят опасенията във връзка със сигурността на доставките или дори изобщо да премахнат необходимостта от механизми за осигуряване на капацитет.

Първата пазарна реформа следва да обхваща: 
 • премахване на регулираните цени - свободното ценообразуване ще отрази реалната стойност на електроенергията, и по този начин ще отправя сигнали за нови инвестиции в надеждни и гъвкави мощности, които са необходими за осигуряване на сигурността на доставките на електроенергия;
 • подобряване на правилата за балансиращите пазари, за да може разходите, направени от мрежовите оператори за поддържането на баланса на системата, да бъдат напълно отразени в цените за дисбаланс, заплащани от пазарните участници с нарушен баланс.
В доклада се отчита загрижеността на редица държави членки, че премахването на ценовите тавани и по-високите цени на едро при върхово потребление ще засегнат цените на дребно. В секторното проучване ЕК установява, че тези рискове може да бъдат управлявани чрез самия пазар, като се въведат например продукти за хеджиране, които дават възможност на доставчиците и на крайните потребители да се защитават от драстични увеличения на цените, включително в по-дългосрочен план чрез дългосрочни договори за хеджиране.В доклада се прави предположението, че е възможно регулаторните органи да не желаят да допускат цените на едро да се покачват, било то поради страх от злоупотреба с пазарна мощ или поради опасения, че те ще доведат до по-високи цени на дребно за домакинствата и промишлеността. Рискът от злоупотреба с пазарна мощ, свързан с колебаещите се в по-широки граници цени, може да бъде намален, като се разшири пазарното участие и се засили конкуренцията, както и като се повиши прозрачността, чрез наблюдение на пазара и публикуване на данни, достъпни за всички участници на пазара. 

Втората пазарна реформа се отнася до: 
 • пазарно участие на доставчиците на услуги за оптимизация на потреблението. Повишаването на възможностите потреблението да реагира на цените в реално време и съответно по този начин да се намали върховото потребление и съответно да се понижи необходимостта от допълнителни производствени мощности.   
 В секторния анализ изрично се посочва, че всяка:
"Държава членка, която прави уведомление пред ЕК за одобряване на механизъм за осигуряване на капацитет, трябва преди това да положи съответните усилия, за да извърши необходимите пазарни реформи. С други думи механизмът за осигуряване на капацитет не може да  замества пазарните реформи."
Оценка на Комисията на полученото уведомление
В съответствие с член 108 от ДФЕС Комисията има изключителна компетентност да оценява съвместимостта с вътрешния пазар на мерките в областта на държавните помощи, които държавите членки могат да въведат. Тази оценка се извършва въз основа на член 107, параграф 3 от ДФЕС и в съответствие с приложимите разпоредби и насоки, които Комисията може да приеме за тази цел. След получаване на уведомлението за механизъм за капацитет, Комисията, въз основа на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика, първо оценява дали мярката е необходима за отстраняването на ясно определен проблем със сигурността на доставките, който пазарът не може да реши самостоятелно. Държавата членка може да докаже това, като представи фактически доказателства, че е малко вероятно пазарът да осигури нивото на сигурност на доставките. Това включва идентифициране на пазарните неефективности, които са причина за проблема, количественото установяване на вероятното им въздействие върху инвестициите и надеждността на системата и определянето на размера на разликата между очакваното и желаното ниво на сигурност на доставките.
Трябва да се има предвид, че въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет следва да се основава на обективна и изчерпателна оценка на адекватността на електроенергийната система.
В анализа си Комисията установява, че подходите и практиките за изчисляване на адекватността на ресурсите варират в широки граници между държавите членки. Тъй като държавите членки използват различни методики, мерни единици и допускания и тъй като те не се оповестяват достатъчно ясно, е трудно да се гарантира, че резултатите са надеждни и съпоставими. За отстраняването на тези опасения в приетия нов Регламент за  структурата на пазара се въвежда координирана европейска оценка на адекватността на ресурсите, основана на хармонизиран метод (описана по-долу).

Намиране на решение съобразно проблема
Когато са извършени подходящи пазарни реформи или такива вече са планирани и надлежната оценка на адекватността е показала наличието на остатъчна регулаторна или пазарна неефективност, държавата членка следва да нотифицира до ЕК механизмът за осигуряване на капацитет, чрез който се дава подходящо решение за осигуряване на сигурността на доставките на електроенергия за потребителите. Съществуват различни видове механизми за осигуряване на капацитет, като някои от тях са по-подходящи от други за отстраняването на различни видове опасения във връзка с адекватността.

Какъв механизъм за осигуряване на капацитет за какъв проблем?
Изборът на вида на механизма за осигуряване на капацитет, следва да  отговаря на идентифицирания проблем установен от анализа на адекватността на ресурсите:
 • при дългосрочните рискове най-подходящите механизми за осигуряване на капацитет са тези, които обхващат целия пазар, но той трябва да бъде съпътстван  с пазарни реформи за ограничаване ролята на механизма за осигуряване на капацитет;
 • при временните рискове стратегическият резерв вероятно е по-подходящо решение, докато пазарът се реформира, за да се обезпечи сигурност на доставките в дългосрочен план. Резервът трябва да се поддържа извън пазара;
 • при проблем с адекватността на местно ниво, той трябва да се реши чрез по-добри мрежови връзки или по-подходящи тръжни зони, а като преходни инструменти може да са подходящи различни механизми;
 • що се отнася до развитието на гъвкаво потребление (управление на търсенето), схемата за прекъсваемост може да е подходящо решение.
 • малко вероятно е административните плащания за осигуряване на капацитет да са подходящи, тъй като отсъствието на състезателна процедура означава голям риск да не се постигне целта или да се стигне до свръхкомпенсиране.
Определяне на правилната структура
Независимо от вида на избраната схема е необходимо всички държави членки да направят избор на три основни характеристики по детайлната структура на механизмите за осигуряване на капацитет: 
 • допустимост: кой може да участва в механизма за осигуряване на капацитет?
 • разпределение: как се определя цената за осигуряване на капацитет и се избират доставчиците на капацитет?
 • структура на продукта: какви са задълженията и санкциите за доставчиците на капацитет?
Решенията във връзка с всички тези области определят доколко механизмът за осигуряване на капацитет ще може ефективно да постигне сигурност на доставките при възможно най-ниски разходи и да се избегне ограничаване на конкуренцията.

Изисквания към механизмите за осигуряване на капацитет 
 • да са отворени за всички видове потенциални доставчици на капацитет и да включват състезателна процедура за определяне на цените, за да се гарантира, че цената, която се заплаща за капацитета, е сведена до минимум благодарение на конкуренцията. Конкуренцията между доставчиците на капацитет трябва да бъде възможно най-голяма и да се обръща специално внимание на навлизането на нови участници;
 • да включват стимули за надеждност и да са проектирани по такъв начин, че да могат да функционират съвместно с цените на електроенергията при недостиг, за да се избегнат неприемливи нарушения на търговията и вътрешен свръхкапацитет; 
 • да обхващат целия пазар и да бъдат изрично отворени за трансгранично участие, за да се осигурят стимули за продължаване на инвестициите в енергийна взаимосвързаност, за да се намалят дългосрочните разходи за сигурността на доставките в ЕС.
При разработването на механизма за капацитет „всяка държава членка следва да е наясно, че преди да въведе механизъм за капацитет трябва да е осъществила пазарни реформи“

Изисквания на новия Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия от пакета „Чиста енергия за всички европейци“
Според новия регламент преди да въведат механизми за осигуряване на капацитет държавите членки следва да оценят регулаторните отклонения, допринасящи за съответното опасение за адекватността на ресурсите. От държавите членки се изисква приемането на мерки за премахване на установените отклонения и те следва да приемат срок за изпълнението им. Механизми за осигуряване на капацитет следва да се въвеждат само за вземане на мерки по проблемите с адекватността, които не може да бъдат решени чрез премахването на такива отклонения.
В регламента са  определени подробни правила за улесняване на ефективното трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет. Операторите на преносни системи следва да улесняват трансграничното участие на заинтересованите производители в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Регулаторните органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

Оценка на адекватността на ресурсите на пазара
Ако държавата членка установи опасения за адекватността на ресурсите следва да разработи и публикува план за изпълнение с график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара като част от процедурата за държавна помощ. Мерките може да включват:
а) премахване на регулаторните отклонения;
б) премахване на пределните цени;
в) въвеждане на функция за ценообразуване в условията на недостиг на балансираща енергия;
г) увеличаване на междусистемния капацитет и на вътрешния мрежови капацитет с оглед на постигането най-малко на техните цели за междусистемна свързаност;
д) предоставяне на възможност за собствено производство, съхраняване на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийна ефективност чрез приемане на мерки за премахване на всякакви установени регулаторни отклонения;
е) осигуряване на разходоефективно и основано на пазарни принципи възлагане на балансиращи и спомагателни услуги;
ж) премахване на регулираните цени;
Така изготвеният план държавата членка следва да представи на Комисията – ГД „Енергетика“.
След получаване на плана, Комисията има срок от четири месеца да даде становище,  относно това дали мерките са достатъчни за премахване на регулаторните отклонения или проявите на неефективност на пазара, и може да прикани държавите членки да изменят своите планове за изпълнение по съответния начин. Държавите членки имат задължението да наблюдават прилагането на своите планове и да публикуват резултатите от наблюдението в годишен доклад и да представят този доклад на Комисията.
Комисията изготвя становище дали плановете за изпълнение са били осъществени в достатъчна степен и дали са били отстранени опасенията относно адекватността на ресурсите.Общи принципи за механизми за осигуряване на капацитет
Държавите членки могат да въвеждат механизъм за осигуряване на капацитет в в съответствие с правилата за държавни помощи (членове 107, 108 и 109 от ДФЕС), като последна мярка, ако установят проблеми с адекватността на ресурсите.
Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет държавите членки:
 • Следва да направят всеобхватно проучване относно възможните последици от тези механизми за съседните държави членки, като се консултират поне със съседните си държави членки, с които поддържат електроенергийни връзки, и заинтересованите страни от тези държави членки. 
 • Не въвеждат механизми за осигуряване на капацитет, когато нито европейските, нито националните оценки на адекватността на ресурсите, или — при липса на национална оценка на адекватността на ресурсите — европейската оценка на адекватността на ресурсите, не са установили опасение за адекватността на ресурсите 
 • Не въвеждат механизми за осигуряване на капацитет, преди подробният пазарен план за изпълнение, да е получил становище от Комисията.
 • Механизмите за осигуряване на капацитет са временни. Те се одобряват от Комисията за срок, не по-дълъг от 10 години.
Принципи за проектиране на механизми за осигуряване на капацитет
Всеки механизъм за осигуряване на капацитет:
 а) има временен характер;
 б) не поражда ненужни смущения на пазара и не ограничава междузоновата търговия;
в) не превишава необходимото, за да се отговори на опасението за адекватност;
г) подбира доставчици на капацитет чрез прозрачен, недискриминационен и конкурентен процес;
 д) предоставя стимули за доставчиците на капацитет да бъдат на разположение в периоди на очаквано извънредно натоварване на системата;
 е) гарантира, че възнаграждението на доставчиците на капацитет се определя чрез конкурентен процес;
ж) определя технически условия за участие на доставчиците на капацитет преди процеса на подбор;
 з) е отворен за участие на всички ресурси, които са способни да предоставят изискваните технически характеристики, включително за съхраняване на енергия и управление на търсенето;
 и) прилагат подходящи санкции за доставчиците на капацитет, когато не са на разположение в моменти на извънредно натоварване на системата.
Планирането на стратегически резерви отговаря на следните изисквания:
Стратегически резерв
а) когато механизъм за осигуряване на капацитет е бил планиран като стратегически резерв, ресурсите в стратегическия резерв трябва да се диспечират само ако има вероятност операторите на преносни системи да изчерпят своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането;
б) по време на периодите за уреждане на дисбаланса, когато ресурсите в стратегическия резерв са били диспечирани, дисбалансите на пазара трябва да се уреждат най-малко на стойността на загубите от прекъсване/на стойност или на по-висока от техническите ограничения на цените в рамките на деня, в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока;
в) производството на стратегическия резерв след диспечиране трябва да бъде приписан на отговарящите за баланса лица чрез механизма за уреждане на дисбалансите;
г) възнаграждението за ресурсите, които участват в стратегическия резерв, не трябва да се осъществява чрез пазарите на електроенергия на едро, нито на балансиращите пазари;
д) ресурсите в стратегическия резерв трябва да се държат извън пазара най-малко за срока на договора.
Механизмите за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви:
а) се изграждат по начин, който гарантира, че цената, заплащана за наличност, автоматично клони към нула, когато се очаква нивото на доставяния капацитет да бъде достатъчно, за да се отговори на нивото на търсения капацитет;
б) предоставят възнаграждение за участващите ресурси само за тяхното наличие и гарантират, че възнаграждението не оказва влияние върху решенията на доставчика на капацитет дали да произвежда или не;
в) гарантират, че задълженията за осигуряване на капацитет са прехвърляеми между отговарящите на условията доставчици на капацитет.

Механизмите за осигуряване на капацитет включват в себе си следните изисквания по отношение на допустимите стойности на емисиите на CO2:
а) най-късно от 4 юли 2019 г. производственият капацитет, който е започнал производство за търговски цели на или след тази дата и е с емисии над 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия не се ангажира, нито получава плащания или задължения за бъдещи плащания в рамките на механизъм за осигуряване на капацитет;
б) най-късно от 1 юли 2025 г. производственият капацитет, който е започнал производство за търговски цели преди 4 юли 2019 г. и е с емисии над 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия и над 350 килограма CO2 от изкопаеми горива средно на година за инсталирана мощност в kW не се ангажира, нито получава плащания или задължения за бъдещи плащания в рамките на механизъм за осигуряване на капацитет.
Нормите за допустими емисии от 550 грама CO2 от изкопаеми горива за kWh електроенергия и ограничението от 350 килограма CO2 от изкопаеми горива средно на година за инсталирана мощност в kW, посочени в първа алинея, букви а) и б) се изчисляват въз основа на проектния КПД на генераторната единица, което означава нетна ефикасност при номинален капацитет съгласно относимите стандарти на Международната организация по стандартизация. До 5 януари 2020 г. Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) публикува становище, в което предоставя технически насоки, свързани с изчисляването на стойностите.
Държавите членки, прилагащи механизми за осигуряване на капацитет към 4 юли 2019 г., адаптират своите механизми, така че те да са в съответствие с изискванията на регламента, без да се засягат ангажиментите или договорите, сключени преди 31 декември 2019 г.

Практика на ЕК по по прилагане на правилата за държавна помощ при одобряване на механизмите за осигуряване на капацитет
Секторното проучване показва, че редица съществуващи механизми за осигуряване на капацитет са проектирани по начин, при който не се отстраняват всички основания за опасения за конкуренцията. За отстраняване на тези опасения, Комисията започва да работи с държавите членки за постепенното привеждане на всички съществуващи механизми за осигуряване на капацитет в съответствие с правилата за държавна помощ. В отговор на това сътрудничество с държавите членки са  одобрени от ЕК редица механизми за осигуряване на капацитет, които кратко са описани по долу.
 
2014 г.
Обединено Кралство – пазар на капацитет
През 2014 г. Комисията за първи път оценява и не се противопоставя на предложен от Обединеното кралство механизъм за осигуряване на капацитет, който е в съответствие с новите Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г.
През юли 2014 г. Европейската комисия приема, че предложеният от  Обединеното кралство механизъм за осигуряване на капацитет е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Схемата цели да гарантира, снабдяването с електроенергия и да гарантира потреблението в пиковите часове и по този начин да гарантира сигурността на енергийните доставки в Обединеното кралство (Великобритания), в съответствие с целите на ЕС, без да се нарушава конкуренцията на единния пазар.
В съответствие с решението на Комисията Обединеното кралство - Великобритания и Северна Ирландия въвеждат пазар за капацитет, който се състои от централизирани търгове за доставка на необходимия капацитет, който да  гарантира адекватността на капацитета за производство на електроенергия. Става въпрос за схема за помощи, която се състои в предоставянето на възнаграждение на доставчиците на капацитет в замяна на поето от тяхна страна задължение да доставят електроенергия, да намалят или да отложат потреблението на електроенергия в период, когато мрежата е подложена на голямо натоварване . Пазарът за капацитет действа по следния начин: размерът на необходимия капацитет се определя централизирано и пазарът чрез търгове определя съответната цена за доставката на това количество — като всички допуснати до участие доставчици на капацитет се конкурират в рамките на един и същ търг. Размерът на необходимия капацитет се определя от правителството на Обединеното кралство, като по-специално се вземат предвид препоръките на оператора на електропреносната мрежа, в случая National Grid. Що се отнася до търговете: всяка година в рамките на основните търгове се провежда наддаване за необходимия капацитет за доставка четири години по-късно (наричани по-нататък „търгове T‑4“); капацитетът, който е бил предмет на търговете през 2014 г., например следва да бъде доставен през 2018—2019 г., като периодът на доставка е от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. Други търгове се провеждат  през годината, предхождаща годината на доставка на основните търгове (наричани „търгове T‑1“).
Част от капацитета във връзка с търгове T‑4 систематично се заделя, за да бъде „запазен“ за търговете T‑1 въз основа на оценка на капацитета за „рентабилно“ управление на потреблението, който би могъл да участва в търговете T‑1, като се оповестява публично, когато бъде публикувана кривата на търсенето за търгове T‑4. Ако потреблението спадне между търгове T‑4 и търгове T‑1, се намалява размерът на капацитета, който се предлага на търгове T‑1. Търговете T‑1 представляват по-добра възможност за достъп до пазара за операторите на капацитет за управление на потреблението, правителството на Обединеното кралство се е задължило да предложи чрез търгове T‑1 поне 50 % от „запазения“ капацитет четири години по-рано. Търгове T‑4 и T‑1 представляват постоянната схема.
Трябва да се отбележи, че пазарът за капацитет е част от всеобхватна реформа на пазара на електроенергия в Обединеното кралство, която включва и други мерки за подкрепа, като например компенсацията от страна на Обединеното кралство за енергоемки потребители, относно  непреките разходи свързани с цените на въглеродните емисии, договор за разлика contract for difference (CfD ) и планираната подкрепа за изграждане и експлоатация на нова ядрена електроцентрала в Хинкли Поинт  в Самърсет.
Прилагането на този механизъм за осигуряване на капацитет се разви в неочаквана посока, тъй като през 2014 г. беше обжалван пред Общия съд на ЕС от страна на Tempus, който  иска да бъде отменено решението на Комисията. Tempus пускат на пазара технология за управление на потреблението на електроенергия, т.е. за „управление на потреблението“ за частни лица или търговци, като разполагат с лиценз за доставчик на електроенергия в Обединеното кралство.Tempus посочва две основания в подкрепа на жалбата си, като първото е изведено от нарушение на член 108, параграф 2 от ДФЕС , относно нарушение на принципите за недопускане на дискриминация, пропорционалност и защита на оправданите правни очаквания, както и относно неправилната преценка на фактите както и от няколко други правни норми, а второто — от липса на мотиви.
На 15 ноември 2018 г. Общият съд отменя Решение C(2014) 5083 окончателен на Комисията от 23 юли 2014 година да не се повдигат възражения срещу схема за помощи, свързана с пазара за капацитет в Обединеното кралство, тъй като посочената схема е съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС (държавна помощ 2014/N-2).
Съдът констатира, че „е налице съвкупност от обективни и непротиворечиви косвени доказателства, изведени, от една страна, от продължителността на етапа, предхождащ уведомлението, и свързаните с него обстоятелства, и от друга страна, от непълното и недостатъчно съдържание на обжалваното решение с оглед на факта, че на етапа на предварителното разглеждане липсва надлежна проверка от страна на Комисията на някои аспекти от пазара за капацитет, което показва, че Комисията е приела обжалваното решение въпреки наличието на съмнения. Съдът заключава, че оценката за съвместимостта с вътрешния пазар на мярката, за която е оправено уведомление, поражда съмнения по смисъла на член 4 от Регламент № 659/1999, което би трябвало да накара Комисията да започне посочената в член 108, параграф 2 ДФЕС процедура“.
За да се съобрази с решението на Общия съд, Комисията откри официална процедура по разследване съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС. В тази връзка Комисията публикува в Официален вестник на ЕС Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Към момента случаят все още не е приключил.

2016
Франция –механизъм за капацитет за целия пазар
През октомври 2014 г. Франция нотифицира пред ЕК механизъм за осигуряване на капацитет за целия пазар, при който задълженията за осигуряване на капацитет се търгуват между доставчиците на електроенергия (напр. електроцентрали или оператори за управление на търсенето) и доставчиците на електроенергия. Съгласно механизмите доставчиците на капацитет предлагат капацитет, когато търсенето е най-високо, например при екстремни зимни условия. В замяна на наличния си енергиен капацитет те получават сертификати. Доставчиците трябва да закупят сертификати от доставчици на капацитет, за да покрият пиковите нужди на своите клиенти. Тези сертификати могат да бъдат търгувани двустранно между доставчици и доставчици или чрез редовно организирана публична продан.
Комисията започва задълбочено проучване  на мярката през ноември 2015., тъй като има опасения, че планираният механизъм за капацитет може да облагодетелства определени дружества пред конкурентите им и да възпрепятства навлизането на нови участници на пазара. За да отстрани тези опасения, Франция се съгласява да измени механизма по следния начин:
По време на проучването на Комисията Франция се съгласява да измени мярката, за да отговаря тя на  правилата за държавна помощ. Комисията заключава, че преразгледаната мярка подобрява сигурността на доставките на електроенергия, като същевременно не се нарушава конкуренцията. Механизмът за осигуряване на капацитет е отворен за всички доставчици на капацитет, включително тези, намиращи се извън границата, и позволява на нови участници да навлязат на пазара. Това гарантира, че мярката е разходно ефективна и не нарушава конкуренцията.
През ноември 2016 г. Европейската комисия одобрява френските планове за механизъм за осигуряване на капацитет съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.
Новите капацитети могат да получат сертификати със седемгодишна продължителност вместо стандартната продължителност от 1 година, ако се окаже, че са по-конкурентоспособни от съществуващия капацитет. По-дългият срок ще даде достатъчна инвестиционна сигурност на новите проекти и ще улесни навлизането на нови участници на пазара. За да се даде достатъчно време да се осъществят новите проекти, ще бъдат договаряни нови капацитети чрез организиран публичен търг за период от четири години. Френският механизъм за капацитет ще бъде отворен както за доставчици на капацитет, (генериращи мощности), така и на оператори, които управляват търсенето, намиращи се в съседни държави членки. Това е първият механизъм, който изрично включва и изплаща възнаграждение на чуждестранни мощности, като по този начин допринася и за изграждането на енергиен съюз в Европа.
Освен това Франция се ангажира да въведе поредица от мерки за предотвратяване на евентуална манипулация на пазара. По-специално декларациите за капацитет на доставчиците ще бъдат сравнявани  с историческите бенчмаркове, за да не се допусне доставчиците да могат да влияят и изкуствено да повишават цените. Също така големите доставчици на капацитет ще трябва да предложат определени минимални количества сертификати по време на организираните търгове, за да се увеличи ликвидността на пазара на капацитет. 
Механизмът за капацитет, ще функционира във Франция от 2017., и има за цел да гарантира сигурността на доставките на електроенергия с оглед очакваното нарастване на търсенето на електроенергия и евентуалното закриване на част от съществуващи генериращи мощности. Френският енергиен регулатор ще преразглежда механизма всяка година, за да прецени дали механизмът все още е подходящ..

Германия – схема за прекъсваемост
През октомври 2016 г. Европейската комисия одобрява съгласно правилата на ЕС за държавните помощи германска мярка за стабилизиране на електроенергийната мрежа, нотифицирана от Германия през месец декември 2015 г.. Мярката включва намаляване на консумацията на електроенергия от големите потребители.  Комисията заключава, че мярката подобрява сигурността на доставките на електроенергия, като същевременно поддържа конкуренцията на единния пазар.
В съответствие с мярката немските мрежови оператори могат да сключват гъвкави, седмични договори с клиенти с общо 1500 мегавата (MW) капацитет. Това позволява на мрежовите оператори срещу заплащане на такса да намалят бързо и в кратък срок потреблението на тези клиенти. Прилагането на мярката ще помогне на мрежовите оператори да стабилизират електроенергийната мрежа чрез намаляване на търсенето, когато това е необходимо.
Комисията също така констатира, че от мярката има дългосрочна полза, тъй като създава по-гъвкаво потребление. Надеждната експлоатация на електроенергийната мрежа изисква предлагането  и търсенето на електроенергия да са балансирани по всяко време. С мярката мрежовите оператори ще могат да поддържат този баланс и подобряване на сигурността на доставките ще се осъществява чрез управление на търсенето, а не чрез добавяне или поддържане на капацитет за производство на електроенергия. В резултат на това електроенергийната система ще бъде по-гъвкава и ще може да овладява колебанията в производството на електроенергия, което подобрява способността на системата да интегрира нарастващ дял от променливата възобновяема енергия в енергийния микс.  Разходната ефективност на мярката се осигурява чрез седмични конкурентни търгове за определяне на таксата, платена на клиентите. Търговете са отворени за голямо разнообразие от участници: всички потребители на електроенергия, които консумират повече от 10 MW, които обикновено са средни и големи компании, могат да предложат прекъсваем капацитет на мрежовите оператори. По-малките клиенти също могат да участват, ако обединят офертите си, за да постигнат определения праг.

Германия – мрежов резерв
През декември 2016 г. Европейската комисия одобри съгласно правилата на ЕС за държавните помощи плановете на Германия за въвеждане  в продължение на четири години резерв, който да осигури достатъчен капацитет на електроенергия в Южна Германия ("мрежов резерв"). Мярката поддържа сигурността на доставките, без неоправдано да се нарушава конкуренцията на единния пазар.  През юли 2016. Германия уведомява Комисията за плана си да плаща на електроцентрали, с цел създаване на мрежов резерв. Съгласно схемата германските оператори на преносни системи плащат на операторите на електроцентрали, които имат  намерение да ги затворят, но които са от значение за осигуряване на баланса на електроенергийната система, за да останат на разположение на мрежата. Освен това чуждестранните електроцентрали, разположени например в Австрия и Италия, също могат да бъдат включени в мярката, като  намаляват намаляват производството, ако операторът на преносна система го изисква, за да се запази баланса и системата остане в равновесие.
На националните електроцентрали се предоставя ценово възнаграждение, докато чуждестранните централи се подбират въз основа на покана за участие. Германският енергиен регулатор Bundesnetzagentur оценява че разходите за мрежовия резерв възлизат на €126 000 000 през 2016. Операторите на преносни системи могат да прехвърлят тези разходи на потребителите на мрежата чрез мрежовите тарифи.  Комисията счита, че мрежовият резерв представлява вид стратегически резерв, а оттам и механизъм за капацитет. Комисията констатира, че в случая намесата на държавата е необходима с оглед избягване на тежките вътрешни претоварвания на  електроенергийната мрежа, които затрудняват движението на енергийни потоци от Северна до Южна Германия. Тъй като Германия се ангажира да предприеме значителни инвестиции в мрежовата си инфраструктура за да облекчи претоварванията и в крайна сметка да направи мрежовия резерв излишен, Комисията одобрява схемата като временна мярка до юни 2020 г. За да се премахне необходимостта от мрежов резерв в бъдеще, Германия предлага да прилага  и редица допълнителни мерки за подобряване на управлението на претоварването от операторите на преносни системи. Най-вече Германия се ангажира да подкрепи преразглеждането на тръжните зони, предприето от Европейската мрежа на операторите на преносни системи на електроенергия (ЕМОПС за енергия), и да вземе предвид резултатите от нея, включително възможността за различни тръжни зони в рамките на една държава членка.

Обединено Кралство – търг за допълнителен капацитет
През февруари 2016 г. Обединеното кралство нотифицира пред ЕК план за провеждане на допълнителни търгове за капацитет за електроенергия. ЕК констатира, че тези планове са в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. Допълнителният търг за капацитет, има за цел да гарантира наличието на достатъчен капацитет за електроенергия, като на електроцентралите и на операторите на системи се предоставя допълнително възнаграждение при увеличено търсене, което е допълнение към приходите, получени от продажбата на енергия на пазара. Обединеното кралство предприема също специфични мерки, за да гарантира, че търга за допълнителен капацитет ще се провежда в условия на конкуренция, например чрез насърчаване на построяването на нови генериращи мощности и чрез привличане на възможно най-голям брой оператори за управление на търсенето на търга за допълнителен капацитет. Поради това Комисията е убедена, че рискът от прекомерно компенсиране на участващите доставчици на капацитет е сведен до минимум.

2017 г.
Франция – търг за допълнителен капацитет в Бретан
 France– Tender for additional capacity in Brittany 
През май 2017 г. Европейската комисия условно одобрява френските планове за подпомагане на изграждане на газова електроцентрала в Бретан. Мярката се отнася до сигурността на доставките на електроенергия в Бретан и е пропорционална и необходима. 
През 2012 г., консорциум на Direct Energie и Siemens (CEB), спечелват търг за изграждане на газова електроцентрала в Бретан. За да се отговори на опасенията относно сигурността на доставките на електроенергия в Бретан, офертата предвижда субсидия от €94 000 за мегават на година за период от 20 години в замяна на поет ангажимент от операторите на централата да гарантират генерирането на електроенергия, когато тя се изисква от оператора на мрежата.
През ноември 2015 г. Комисията предприема задълбоченото проучване, при което констатира, че мярката е съвместима с правилата на ЕС за държавните помощи, и по-специално с Насоките от 2014 за защита на околната среда и енергетиката, при определени условия. Франция доказва, че мярката е необходима за изграждането на жизнеспособна електроцентрала, която може да осигури достатъчно напрежение в тази част на електрическата мрежа. В тази част на мрежата има проблем с контрола на напрежението, тъй като се намира далеч от инсталациите за производство на електроенергия. Франция също така показва, че мярката е подходяща за справяне с потребностите от доставки в региона, тъй като продукцията на газовата централа е гъвкава и може да се увеличава или намалява количеството на електроенергията  в много кратък срок, за да се гарантира баланса на системата в региона.  Комисията счита, че размерът на помощта е пропорционален, като се има предвид очакваният процент на възвръщаемост на бенефициера.
Комисията все пак отбелязва опасенията си, че мярката може при определени обстоятелства да навреди на конкуренцията, ако CEB продаде електроенергията си на националния оператор, тъй като той притежава вече значителен пазарен дял на пазара на производство. Затова Комисията одобрява мярката, при условие че CEB няма да продава продукцията от електроцентралата  чрез дългосрочни договори на всяко предприятие с дял от над 40% от френския пазар за генериране на електроенергия. При тези допълнителни условия  Комисията заключава, че мярката е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, тъй като тя е както необходима, така и пропорционална, за да се преодолеят опасенията за сигурността на доставките на електроенергия в Бретан.

Ирландия – Ирландски мехнизъм за капацитет: схема с опция за надеждност
През ноември 2017 г. Европейската комисия одобрява съгласно правилата на ЕС за държавните помощи нов механизъм за капацитет за съвместно управление на пазарите на електроенергия в Ирландия и Северна Ирландия. Уведомлението за механизма е подадено през месец февруари 2016 г. Целта на механизма е  да спомогне да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия, като същевременно се запази конкуренцията на единния пазар.
В рамките на механизма за капацитет, електроенергийните централи и другите доставчици на капацитет на "всички островни пазари" ще получат плащане за генериране на електричество или, в случай на участие на оператори за управление на търсенето, които имат готовност  да намалят  потреблението на електроенергия, за да спомогнат за баланса между търсенето и предлагането. Чрез мярката се се гарантира, че има достатъчно капацитет, който да отговаря на търсенето на електроенергия по всяко време в Ирландия и Северна Ирландия.  Доставчиците на капацитет ще бъдат избирани въз основа на редовни, конкурентни търгове. Първият търг е планиран да се проведе през декември 2017.
Комисията прави оценката на мярката съгласно Насоките за държавните помощи за опазване на околната среда и енергетика. Както се изисква от насоките, Ирландия и Северна Ирландия са доказали необходимостта от мярката въз основа на задълбочен анализ на пазара. Комисията заключава, че механизмът за капацитет е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, по-специално защото е отворен за всички потенциални видове доставчици на капацитет, включително и за участници с  управление на търсенето. Освен това мярката ще няма да се отрази съществено на разходите на потребителите благодарение на редовните, конкурентни търгове за разпределяне на договорите за капацитет.  Съвместният механизъм за капацитет на Ирландия и Северна Ирландия също така има специална особеност, за да се гарантира неговата ефективност: когато цените на електроенергията достигнат много високи нива (т. е. повече от €500 на MWh), то поражда задължение за централите, избрани в търговете, да изплащат обратно някои от държавните помощи.
Те могат да финансират това задължение за възвръщаемост от приходите, които генерират от продажбата на електроенергия. Следователно механизмът за капацитет не само гарантира, че капацитетът е наличен, но и дава на централите стимули да използват този капацитет, за да предлагат електроенергията си на пазара, когато има недостиг.

2018 г.
През февруари 2018 г. в съответствие с правилата за държавна помощ Комисията одобрява шест механизми за осигуряване на капацитет, с които се цели да се осигури сигурност на доставките на електроенергия в Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия и Полша. Одобрените 6 механизми за осигуряване на капацитет покриват различни модели на  механизми, които имат за цел да решат специфичните нужди на  всяка държава-членка, а именно стратегически резерв, механизъм за целия пазар и мерки, насърчаващи управление на търсенето.


С решенията Комисията установява, че мерките ще допринесат за гарантирането на сигурността на доставките, като същевременно се запазва конкуренцията на единния пазар. 


 •  Белгия и Германия - механизъм за стратегически резерв (strategic reserve);
 • Италия и Полша- механизъм капацитет за целия пазар (market-wide capacity mechanism);
 • Франция и Гърция - механизъм за управление на търсенето (demand response).1. Стратегически резерв - Белгия
През февруари 2018 г. Комисията одобрява план на Белгия за създаване на стратегически резерв, чрез който да поддържа определен капацитет извън пазара на електроенергия за операция само в спешни случаи. По тази мярка, финансова подкрепа се предоставя на доставчиците на капацитет (електроцентрали и оператори управляващи търсенето), които следва да предлагат капацитет или да се отказват от капацитет, когато търсенето е високо, например при зимни условия. Белгия ще прилага мярката пет поредни зими, започвайки от 2017-2018.  Операторът на преносна система на Белгия ще прави задълбочена оценка за обема и необходимостта от резерв и ще провежда конкурентни търгове. Това ще гарантира, че договорът за резервен капацитет е сключен на най-ниска възможна цена и че участващите доставчици на капацитета не са свръхкомпенсирани.
Участието в мярката е отворено за електроцентрали, които са обявили своето намерение да намалят производството, а операторите за управление на търсенето да бъдат изключени от електрическата мрежа, когато има недостиг на електроенергия и не може да се задоволи търсенето. В тясно сътрудничество с Комисията, Белгия променя първоначалния
По конкретно Белгия:
 • гарантира, че предвидената подкрепа се определя чрез ясни и количествено измерими  критерии и има цел да преодолее  риска свързан с доставките на електроенергия;
 • доказва, че има вероятност доставките на електроенергия на пазара на белгийския електроенергиен пазар да не са достатъчни при възникване на определени събития, които са малко вероятни, но ще имат голямо въздействие. Например, през зимата 2016/2017 неочаквано прекъсване на белгийска атомна електроцентрала съвпада с прекъсвания на девет ядрени реактори във Франция, което води до много тежка ситуация на пазара на електроенергия;
 • гарантира, че обемът, за който се сключват договори  всяка година, се определя въз основа на годишна оценка, извършена от белгийския оператор на преносна система. Това означава, че обемът, определян за всяка зима, ще отрази развитието на пазара. Например размерът на резерва за зима 2017/2018 е намален в сравнение с първоначалните планове на Белгия след  решението на някои електроцентрали да се завърнат на пазара. За да се гарантира конкуренцията, механизмът за осигуряване на капацитет е отворен за всички видове потенциални доставчици на капацитет, т. е. както за електроцентралите, така и за операторите за управление на търсенето. Операторът на преносна система ще провежда конкурентни тръжни процедури; 
 • гарантира, че са ограничени потенциалните изкривявания на конкуренцията: договорите при стратегическите резерви ще имат продължителност една година и са в съответствие със срока на годишните оценки за сигурността на доставките, извършваните на годишна база от преносния системен оператор;
 • стратегически резерв ще се използва само в крайни случаи след доказване, че всички пазарни решения са изчерпани и има недостиг на електроенергия.
В допълнение ограниченията върху възможността да се върнат на пазара ще бъдат приложени за електроцентрали, които са участвали в резерв. Това ще гарантира, че резервът не нарушава функционирането на пазара.
След поемането на тези ангажименти от страна на Белгия, Комисията приема, че механизма за осигуряване на капацитет е в съответствие с правилата за държавна помощ. 

2.Механизъм за резерв на капацитет - Германия
Комисията одобрява механизъм за осигуряване на капацитет от вида – резерв за осигуряване на капацитет. С механизма се възлага на германските мрежови оператори да доставят до 2 гигавата капацитет, които ще бъдат държани в резерв извън пазара. Резервът е предвиден да започне да се осигурява през октомври 2019 и ще обхване три последователни периода от две години, с продължителност до 2025.
През юли 2016 г Германия уведомява Комисията, че иска да въведе механизъм за осигуряване на капацитет., през април 2017 г. Комисията започва задълбочено разследване на предложения механизъм.  По време на разследването Германия доказва необходимостта от мярката и се ангажира да адаптира модела на резерва, за да гарантира, че той е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. През февруари 2018 г. мярката окончателно е одобрена.
По конкретна Германия гарантира, че: 
 • предвидената подкрепа се определя чрез ясни и количествено измерими  критерии и има цел да преодолее  риска свързан с доставките на електроенергия;
 • не се очаква недостиг на структурен капацитет в бъдеще, но запазването на  резервен капаците има за цел да гарантира стабилността на пазара  срещу екстремни и непредвидени развития по време продължаващата реформа на немския електроенергиен пазар ('Energiewende") и да управлява затварянето на ядрените централи; 
 • обемът на резервния капацитет ще се договаря на всеки две години като се определя въз основа на оценка, извършена от немската операторите на преносни системи (също на всеки две години). Това означава, че обемът на резерва ще отчита развитието на пазара. По време на задълбочено разследване Германия се ангажира да модифицира необходимостта и размера на резерва на капацитета и начина на изчисляване, за да отразява пазарните реалности. Максималният размер на резерва във всеки случай се ограничава до 2 гигавата;
 •  Механизмът за осигуряване на капацитет е отворен за различни потенциални доставчици на капацитет, което ще осигури ефективна конкуренция на пазара от страна на централите и от операторите за управление на търсенето. По време на задълбочено разследване на Комисията, Германия се съгласява също  да промени условията, при които операторите за управление на търсенето могат да участват в осигуряване на резервен капацитет, за да им се позволи да се конкурират равнопоставено с централите с генериращи мощности;
 • не се допуска повишаване на разходите за електроенергия на потребителите чрез провеждане на редовни, конкурентни търгове: мрежовите оператори ще осигуряват необходимия резервен капацитет чрез конкурентни тръжни процедури, на всеки две години. Те след това могат да възстановяват  възнагражденията, изплатени на бенефициерите на резерва чрез мрежовите тарифи;
 • ограничено е потенциалното нарушаване на конкуренцията: стратегическият резерв ще се използва само след като напълно са изчерпани всички пазарни решения за разрешаване на проблема с установения недостиг на капацитет. В допълнение на електроцентралите няма да бъде позволено да се върнат на  пазара, след като са участвали в предоставяне на резерв. Това ще гарантира, че резервът не нарушава функционирането на пазара.
3.Механизъм за капацитет за целия пазар - Италия 
През февруари  2018 г. Комисията одобрява план за въвеждане на механизъм за осигуряване на капацитет за целия пазар, който има за цел да гарантира сигурността на доставките на електроенергия в Италия. Механизмът за капацитет е одобрен за период от десет години, през който Италия също ще реализира пазарни реформи за справяне със структурни рискове при доставките на пазара на електроенергия.
В съответствие с мярката доставчиците на капацитет могат да получат финансова компенсация за това, че са на разположение за генериране на електроенергия или, в случай на оператори за управление на търсенето, за намаляване на тяхното потребление на електроенергия.
Италия уведомява Комисията през май 2015 г. и след близо три години през февруари 2018 г. получава одобрение от Комисията на нотифицирания механизъм за капацитет.
През този период Италия активно сътрудничество с Комисията и разработва и променя предложението си няколко пъти, за да гарантира съвместимостта на предложения механизъм за капацитет с правилата за държавните помощи.
По конкретно Италия: 
 • гарантира, че предвидената подкрепа се определя чрез ясни и количествено измерими  критерии и има цел да преодолее  риска свързан с доставките на електроенергия;
 • доказва, че очакваните приходи от продажби на електроенергия е малко вероятно да покрият разходите на голям обем от производствени мощности за електроенергия. Съществува риск значителен капацитет да излезе от пазара, а е малко вероятно да се извършат нови инвестиции. В 2017, например, собственици на електроцентрали обявяват намерението си да спрат да оперират 6 гигавата мощности от ТЕЦ.;
 • гарантира, че механизмът на капацитет е отворен за всички потенциални доставчици на капацитет и разходите за електроенергия на потребителите са ограничени от редовни, конкурентни търгове;
 • гарантира, че доставчиците на капацитет ще бъдат избрани въз основа на редовни търгове отворени за нови и съществуващи генератори (включително централи с възобновяема енергия, управление на търсенето и съхранение). Вносът също е взет под внимание, като позволява доставчици на капацитет, разположени в съседни държави-членки на ЕС да се конкурират за доставка на определено количество капацитет. По този начин те ще допринасят за интеграцията на вътрешния енергиен пазар;
 • гарантира откритост на механизма за конкуренция между различни технологии. Това гарантира, че капацитетът ще поддържа най-ниска цена за потребителите и ще се избягват нарушения на пазара на електроенергия; 
 • Гарантира, че механизмът за капацитет ще се прилага заедно с провеждане на реформи на пазара, като Италия планира да надстрои вътрешната преносна мрежа; да инвестира в трансгранични преносни мощности и да извърши редица реформи на пазара, които ще позволят пазара на електроенергия да изпрати ясни инвестиционни сигнали. Въпреки това тези реформи не са достатъчни да гарантират желаното ниво на сигурност на доставките в краткосрочен план, което означава, че  механизъм на капацитет е необходим за определен период;
 • механизмът за капацитет на Италия има специална функция за осигуряване на неговата ефективност: когато цените на електроенергията, достигне определено ниво, се включва задължение за електроцентралите, избрани в търговете да върнат обратно част от държавната помощ. Те може да финансират това задължение от реализираните приходи от продажбата на произведената електроенергия. По този начин механизмът за капацитет гарантира не само, че капацитетът е наличен, но също така дава стимул на електроцентралите да ползват този капацитет да предлагат електроенергията си на пазара, когато има недостиг.

4.Механизъм за капацитет за целия пазар - Полша
Полша разработва план за въвеждане на механизъм за осигуряване на капацитет за целия пазар. С тази мярка Полша цели да гарантира сигурността на доставките на електроенергия в Полша. Комисията одобрява този механизъм за период от десет години, през който Полша се ангажира да приложи пазарни реформи, чрез които  да реши структурните проблеми, които пораждат  рискове при доставките на електроенергйния пазар.
В съответствие с одобрените мерки доставчиците на капацитет могат за получат плащане когато са на разположение за генериране на електрическа енергия или при управление на търсенето при поискване от страна на операторите на мрежите да се намали потреблението на електроенергия.
Полша в рамките на две години от 2016 г. до 2018 г. убеждава Комисията, че за да гарантира сигурността на доставките се нуждае от механизъм за осигуряване на капацитет. В рамките на две годишно сътрудничество с Комисията Полша разработва и променя предложението си за механизъм, за да отговори на правилата за държавна помощ:
По конкретно Полша:
 • гарантира, че предвидената подкрепа се определя чрез ясни и количествено измерими  критерии и има цел да преодолее  риска свързан с доставките на електроенергия; 
 • цели с мярката да отстрани проблемите  свързани със сигурността на доставките, идентифицирани за следващите години, по-специално за периода след 2020 г. Те са причинени от неефективност на пазара на електроенергия, която пречи на  цените да отразяват реално пазарните реалности и по този начин да дават информация и  стимули за инвеститорите дали да  инвестират в нови мощности или да се запазят съществуващия капацитет на пазара. В предложението до ЕК Полша доказва, че  без държавна намеса, тази тенденция може да създаде риск от прекъсване на електрозахранването в близко бъдеще. 
 • ангажира се заедно с прилагането на  механизма за осигуряване на капацитет да извърши пазарни реформи, по-специално да увеличи тавана на  пределните цени, да преразгледа правилата за набавяне на резервен капацитет и балансиране на енергията, както и въвеждането на административни ценови механизъм за засилване на ценовите сигнали по време на недостиг. 
 • гарантира, че механизмът  за осигуряване на  капацитет ще е отворен за всички потенциални доставчици на капацитет и разходите за електроенергия на потребителите са ограничени от редовни, конкурентни търгове 
 • гарантира, че доставчиците на капацитет ще се подбират въз основа на конкурентни търгове, организирани редовно и отворени за нови и съществуващи генериращи мощности, включително производители на енергия от възобновяеми източници, управление на търсенето и съхранение. Вносът на електроенергия също се взема предвид, като се позволява на доставчици на капацитет, намиращи се в съседни държави — членки на ЕС, да се конкурират за определен обем капацитет, като по този начин те ще допринасят за интегрирането на вътрешния енергиен пазар;
 • предвижда допълнителни стимули за реагиране при управление на търсенето и за технологии с ниски емисии, като начин за стимулиране на постепенния преход към по-екологосъобразен енергиен микс; 
 • осигурява откритост на механизма, за да  гарантира конкуренция между различните технологии. Това гарантира, че капацитетът ще осигурява най-ниски разходи за потребителите, и ще се избягват нарушения на конкуренцията на пазара на електроенергия.
Въз основа на тези предложени мерки Комисията приема, че механизмът за осигуряване на капацитет, предложен от Полша е в съответствие с правилата за държавни помощи на ЕС.

5. Управление на търсенето – Франция
Комисията одобрява план за въвеждане на схема, насочена към подпомагане на развитието на управлението на търсенето във Франция, който ще се осъществява посредством годишни търгове. Управление на търсенето означава, че потребителите временно намаляват част или цялото си потребление на електроенергия. Това поведение на потребителите може да допринесе за сигурността на доставките на електроенергия, особено по време на пикове на потреблението през зимата, като същевременно мярката е по-щадяща спрямо околната среда в сравнение с изграждането на нови конвенционални централи. В съответствие с мярката доставчици на промишлени и битови клиенти  могат да участват в търговете. Мярката ще бъде в действие между 2018 и 2023. Тя ще подкрепи развитието на френския пазар за управление на търсенето, като даде на потребителите на електроенергия временна финансова подкрепа в замяна на участието им на пазара на електроенергия. Мярката допълва механизма за капацитет за целия пазар във Франция, одобрен от Комисията през месец ноември 2016 г.
Франция представя с уведомлението си задълбочен анализ на пазара, с който доказва, че мярката е необходима, за да се развие пазара на управление на търсенето в страната, където е вероятно да настъпят екстремни пикове в търсенето по време на студено време. Пазарът на управление на търсенето във Франция все още е изправен пред високи разходи свързани с първоначалното му развитие, въпреки икономическите и екологичните ползи, които може да донесе. Няколко характеристики на мярката гарантират нейната пропорционалност и поддържат разходите за електроенергия, като например предварително определени ограничения на възнаграждението и изключване на най-скъпите оферти, ако търга не е достатъчно конкурентен. Френските власти са се  ангажирали също така да ограничат подкрепата за най-замърсяващи видове оператори на управлението, които използват мерките за реагиране, като например тези, използващи дизелови генератори.
Франция уведомява Комисията през месец юни 2017 г. и получава разрешение от Комисията на 07.02.2018 г.

6. Схема за прекъсваемост в Гърция
Комисията одобрява измененията и удължава с две години съществуваща схема за прекъсваемост в Гърция, одобрена през 2014 г. за период от три години.  Схемата има за цел да гарантира сигурността на доставките на електроенергия. По схемата ползвателите на електроенергия се договарят да намалят бързо своето потребление на електроенергия в замяна на фиксирано плащане. Това може да е необходимо например в моменти на екстремни метеорологични условия, когато търсенето на електроенергия може да превиши предлагането.
Гърция също така се ангажира успоредно с прилагането на механизма за капацитет да извърши реформи на пазара на електроенергия, които имат за цел да отстранят основните регулаторни неуспехи. Операторът на гръцката мрежа, ADMIE, ще организира търгове на всеки три месеца, за да достави максимум 1 600 мегавата прекъсваем капацитет. Гърция въвежда някои промени в сравнение с предишната схема, които следва да  доведат до по-целенасочени и по-конкурентни търгове  за капацитет, намалявайки разходите за гръцките потребители. По-специално Гърция намалява общия размер на схемата, минималния размер на индивидуалните оферти, както и максималната позволена цена на офертите. Освен това Гърция намалява времето за реагиране на всички участници до 5 минути, като дава на оператора на мрежата възможността да реагира още по-бързо, при неочакван недостиг на електроенергия.