сряда, 18 септември 2019 г.

Енергетика: Общият съд на ЕС отмени решение на ЕК, което нарушава принципа на енергийна солидарност


Общият съд на европейския съд отмени решение на Комисията, което е прието в нарушение на принципа на енергийна солидарност.

От 2008 ЕК в редица документи Европейската комисия подчертава важността на ернергийната солидарност, за гарантиране  сигурност на доставките на природен газ за всички държави членки. Тези призиви за енергийна солидарност оставаха на хартия и обикновено носеха гръмките заглавия като Втори стратегически енергиен преглед "План за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност".

Нещо повече в чл. 194 на Договора за функционирането на Европейския съюз изрично се подчертава, че политиката на Съюза в областта на енергетиката има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки:

а) да осигури функционирането на енергийния пазар;

б) да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

в) да насърчава енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници; и

В действителност през годините тези добри намерения за енергийна солидарност в ЕС оставаха само „дух“ и красива фраза, повтаряна многократно, но без конкретни  действия.

И сега, като че ли решението на Общия съд, с което се  отменя решението на Комисията, с което одобрява изменението на режима на освобождаване на газопровода OPAL относно експлоатацията на газопровода,  дава яснота как следва да се разбира и прилага на практика критерият  „енергийна солидарност“ .

Общият съд на европейския съд отменя решение на Комисията, тъй като е прието в нарушение на принципа на енергийна солидарност.
История и обстоятелства по спора

С решение C(2009) 4694 от 12 юни 2009 година Европейската Комисия е поискала от Bundesnetzagentur (BNetzA, Федерална мрежова агенция, Германия) по силата на член 22 от Директива 2003/55/ЕО да измени решението си от 25 февруари 2009 г. за изключване на капацитета за пренос на проекта за газопровод Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL), който представлява наземният участък на изток на газопровод Nord Stream 1, чиято входна точка се намира в околностите на Лубмин, близо до Грайфсвалд в Германия, а изходната точка в околностите на Брандов в Чешката република, от прилагането на предвидените в Директива 2003/55/ЕО правила за достъп на трети лица и от правилата за тарифите.
 

Решението на Комисията от 12 юни 2009 г. определя следните условия:
a) Без да се засяга правилото, посочено в [буква] б), предприятие с господстващо положение на един или повече големи пазари на природен газ за добив или надолу по веригата, обхващащи Чешката република, не може да резервира през период от една година повече от 50 % от капацитета за пренос на газопровод OPAL на чешката граница. Резервациите на предприятия, принадлежащи към една и съща група, като „Газпром“ и Wingas, се разглеждат съвместно. Резервациите на предприятия с господстващо положение/на групи предприятия с господстващо положение, сключили големи дългосрочни договори за газоснабдяване, се разглеждат на обобщено равнище […]

б) Границата от 50 % от капацитета може да бъде превишена, ако съответното предприятие прехвърли на пазара обем от 3 милиарда m³ газ върху газопровод OPAL, по открита, прозрачна и недискриминационна процедура („програма за прехвърляне на газ“). Дружеството, управляващо газопровода или предприятието, което е длъжно да изпълни програмата, трябва да гарантира наличността на съответния капацитет за пренос и свободния избор на изходната точка („програма за прехвърляне на капацитети“). Формата на програмите „прехвърляне на газ“ и „прехвърляне на капацитети“ се одобрява от BNetzA“.

На 7 юли 2009 г. BNetzA изменя решението си от 25 февруари 2009 г., като го адаптира към условиято от решението на Комисията от 12 юни 2009 г. Дерогацията от правилата е предоставена от BNetzA за период от 22 години.

 Газопроводът OPAL е пуснат в действие на 13 юли 2011 г. и притежава капацитет от около 36,5 милиарда m³. По силата на решението на Комисията от 12 юни 2009 г. и на решението на BNetzA от 25 февруари 2009 г., изменено с решението му от 7 юли 2009 г., капацитетът на газопровода OPAL е напълно освободен от прилагането на правилата относно регламентирания достъп на трети лица и на тарифните правила.

 Нерезервираните 50 % от капацитета на този газопровод така и не са използвани, тъй като „Газпром“ не е приложило посочената в решението на Комисията от 12 юни 2009 г. програма за прехвърляне на газ.

На 13 май 2016 г. BNetzA съобщава на Комисията въз основа на член 36 от Директива 2009/73/ЕО за намерението си да измени някои разпоредби на предоставената през 2009 г. дерогация относно отсечката от газопровода OPAL, управлявана от Opal Gastransport GmbH & Co. KG (OGT).

На 28 октомври 2016 г. въз основа на член 36, параграф 9 от Директива 2009/73 Комисията приема Решение за изменение на условията за изключване на газопровода OPAL от обхвата на задължението за прилагане на правилата за достъп на трети лица (TPA) и тарифните регулации съгласно Директива 2003/55/ЕО, което е изпратено на BNetzA.

На 28 ноември 2016 г. BNetzA изменя дерогацията, която е предоставила на оператора на газопровода OPAL с решението си от 25 февруари 2009 г., в съответствие с решението на Комисията от 2016 г.

Полша обжалва решението на Комисията

Считайки, че решението на Комисията нарушава принципите на енергийната сигурност и енергийната солидарност, на 16 декември 2016 г Полша  подава  жалба  до Общия съд на Европейския съюз за отмяна на решението на Комисията от  28 октомври 2016 г.

 Според Полша  предоставянето на ново освобождаване, свързано с тръбопровода OPAL, застрашава сигурността на доставките на газ в Европейския съюз, по-специално в Централна Европа.

Основания и основни доводи на Полша

В подкрепа на жалбата си Полша  излага пет основания.

Първо основание: нарушение на член 36, параграф 1, буква а) от Директива 2009/73/ЕО във връзка с член 194, параграф 1, буква б) от ДФЕС и на принципа на солидарност, доколкото е допуснато ново регулаторно изключение за газопровода Opal, въпреки че то застрашава сигурността на газовите доставки.

Второ основание: произнасяне на Комисията извън кръга на правомощията ѝ и в нарушение на член 36, параграф 1 във връзка с член 2, точка 17 от Директива 2009/73/ЕО, доколкото е допуснато ново регулаторно изключение за газопровода Opal, въпреки че той не е „междусистемен газопровод“.

Трето основание: нарушение на член 36, параграф 1, буква б) от Директива 2009/73/ЕО, доколкото е допуснато ново регулаторно изключение за газопровода Opal въпреки липсата на риск инвестицията да не бъде направена, ако не се допусне такова изключение.

Четвърто основание: нарушение на член 36, параграф 1, букви а) и д) от Директива 2009/73/ЕО, доколкото е допуснато ново регулаторно изключение за газопровода Opal въпреки негативното отражение на това изключение върху конкуренцията.

Пето основание: нарушение на обвързващи Европейския съюз международни договори, а именно на Договора за енергийната харта, Договора за създаване на Енергийна общност и Споразумението за асоцииране с Украйна.

Решението на Общия съд

С решението си от  10 септември 2019 г. по дело T-883/16 Общият съд на първо място отхвърля твърдението на Полша, че решението от 2016 г. предоставя ново освобождаване от достъп на трети страни. В тази връзка той отбелязва, че Комисията не одобрява въвеждането на ново освобождаване, а изменението на съществуващо освобождаване.

На второ място Общият съд разглежда аргумента на Полша, че решението от 2016 г. нарушава принципа на енергийна солидарност, тъй като позволява на Газпром и предприятията от групата на Газпром да пренасочват допълнителни количества газ на пазара на ЕС, като използват изцяло капацитета на газопровода „Северен поток 1“.  В тази връзка Общият съд отбелязва, че принципа за енергийна солидарност  налага не само задължения за взаимопомощ, когато, например, след природни бедствия или терористични актове, държава-членка е в критична или спешна ситуация по отношение на доставката на газ, но и изисква Европейският съюз и държавите-членки да се  стремят при упражняването на своите правомощия в областта на енергийната политика да избягват приемането на мерки, които могат да засегнат интересите на ЕС и други държави-членки по отношение на сигурността на доставките, нейната икономическа и политическа жизнеспособност, диверсификацията на предлагането или източниците на доставка и да се вземе предвид взаимозависимостта им и фактическата солидарност.

Общият съд посочва, че прилагането на принципа за енергийна солидарност не означава, че енергийната политика на ЕС никога не трябва да има отрицателно въздействие върху конкретните интереси на държава-членка в областта на енергетиката.

Институциите на ЕС и държавите-членки обаче са длъжни да вземат предвид, в контекста на прилагането на тази политика, интересите както на Европейския съюз, така и на различните държави-членки и да балансират тези интереси, когато има конфликт.

Следователно в контекста на решението от 2016 г. Общият съд смята, че Комисията е била длъжна да прецени дали изменението на режима за освобождаване на тръбопровода OPAL, предложен от BNetzA, може да засегне интересите в областта на енергетиката на други държави-членки и, ако е така, да балансира тези интереси с интереса, който тази промяна има за Германия и, ако е приложимо, за Европейския съюз.
               Общият съд намира, че принципът на солидарност не е упоменат в решението от 2016 г. и не е видимо, че Комисията всъщност е прилагала този принцип. Решението от 2016 г. се отнасят само до ефекта от въвеждането в експлоатация и увеличаването на ефективно използвания капацитет на газопровода OPAL върху сигурността на доставките в ЕС като цяло. Комисията само отчита, че наличието на допълнителни преносни мощности на германско-чешката граница би облагодетелствало всички региони, достъпни от това място от съществуващите или бъдещи инфраструктури, и второ, че допълнителният капацитет не позволява други транзитни маршрути да бъдат изцяло заместени. В същото време Комисията не е анализирала влиянието на промяната на режима за освобождаване на тръбопровода OPAL върху сигурността на доставките в Полша. Освен това в решението за 2016 г. не са  разгледани по-широките аспекти на принципа за енергийна солидарност.

Съдът прави заключение, че Комисията не е проучила  влиянието на промяната на режима за освобождаване на газопровода OPAL върху сигурността на доставките в Полша. Освен това в решението от 2016 г. не са разгледани по-широките аспекти на принципа за енергийна солидарност.


При тези обстоятелства Общият съд намира, че решението за 2016 г. е прието в нарушение на принципа за енергийна солидарност.Следователно Общият съд отменя решението на Комисията.


В решението си Общият съд напомня, че държавите-членки, европейските институции и лица могат, при определени условия, да предявят иск за отмяна пред Съда или Общия съд на актове на институциите на Европейския съюз, които противоречат на правото на Европейския съюз. Ако искът е основателен, актът се анулира. Съответната институция трябва да запълни всеки правен вакуум, създаден с отмяната на акта.
 
  Информация за решението