вторник, 30 декември 2014 г.

Енергетика: Обществена консултация относно изграждането на европейската енергийна инфраструктураЕвропейската комисия обяви, че започва обществено обсъждане на списъка с проекти за енергийна инфраструктура, предложени за получаване на статут – проекти от общ интерес  (ПОИ).

В общественото обсъждане могат да участват публични органи на държавите членки, предприятия, отраслови асоциации, МСП, организации на потребители, синдикални организации, НПО, екологични организации, консултантски фирми, федерации на работници и работодатели, други заинтересовани лица и граждани.

Целта на тази консултация е да даде възможност на заинтересованите страни да дадат становища и препоръки дали с предложените проекти от общ интерес за  газ  и  електроенергия ще се постигнат основните цели на енергийната политика  на  ЕС - сигурност на енергийните доставки, пазарна  интеграция, конкуренция и устойчивост.Период на консултацията:


От 22.12.2014 г. до 13.03.2015 г. 


В Регламент  (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година  относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура (Регламент за трансевропейската  енергийна  мрежа (TEN-E)  са  посочени  9 приоритетни коридора  и  3  тематични  области  и  са  определени  процедура  и  критерии,  по  които един  проект може  да  получи  статут  на  проект от общ интерес.

Първият  общоевропейски  списък с  проекти  от общ  интерес  беше  приет  от  Европейската  комисия през октомври 2013 г. Съгласно Регламента за трансевропейската енергийна мрежа списъкът с ПОИ  трябва да се актуализира  на всеки две години.


В одобрените ПОИ са включени и проекти свързани с развитието на енергийните пазари в България, както следва:


За електричество
Приоритетен коридор Връзки север-юг между електроенергийните мрежи в Централна  Източна и Югоизточна Европа („NSI East Electricity“)

 • Клъстер България увеличаване на капацитета с Гърция и Румъния, включващ следните  ПОИ:
1.Вътрешна връзка между Ветрен и Благоевград
2.Вътрешна връзка между Царевец и Пловдив

 • Клъстер България — Гърция между „Марица Изток 1“ и N. Santa, включващ  следните ПОИ:
1.Връзка между „Марица Изток 1“ и N. Santa (EL)
2.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и Пловдив
3.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“
4.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и Бургас

 • Клъстер България — Румъния увеличаване на капацитета, включващ следните ПОИ:
1.Вътрешна връзка между Добруджа и Бургас
2.Вътрешна връзка между Видино и Свобода
3.Вътрешна  връзка  между  Свобода  и  точката  на  разкъсване  на  връзката Варна — Stupina (RO) в България
4.Вътрешна връзка между Cernavoda и Stalpu (RO)
5.Вътрешна връзка между Gutinas и Smardan (RO)

 • Клъстер България увеличаване на капацитета с Гърция и Румъния, включващ следните  ПОИ:
1. Вътрешна връзка между Ветрен и Благоевград
2. Вътрешна връзка между Царевец и Пловдив

 • Клъстер България — Гърция между „Марица Изток 1“ и N. Santa, включващ  следните  ПОИ:
1.Връзка между „Марица Изток 1“ и N. Santa (EL)
2.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и Пловдив
3.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“
4.Вътрешна връзка между „Марица Изток 1“ и Бургас

 • Клъстер България — Румъния увеличаване на капацитета, включващ следните ПОИ:
1.Вътрешна връзка между Добруджа и Бургас
2.Вътрешна връзка между Видино и Свобода
3.Вътрешна  връзка  между  Свобода  и  точката  на  разкъсване  на  връзката  Варна — Stupina (RO) в България

 • ПОИ помпено-акумулиращи водноелектрически централи в България — Яденица За газ

Проекти, даващи възможност за газов поток от Южния газов коридор и/или терминали за ВПГ в Гърция през Гърция, България, Румъния, Сърбия и към Унгария, както и Украйна, включващи  капацитет за реверсивен поток от юг на север и интеграция на транзитни и на преносни системи:

 • Клъстер Връзка между Гърция и България и необходими укрепвания в България,  включващ следните ПОИ:
1.Връзка Гърция — България [познат понастоящем като ВГБ] между Комотини (Гърция) и Стара Загора (България)
2.Необходима рехабилитация, модернизиране и разширяване на българската преносна система

 • ПОИ Връзка между газопреносни мрежи България — Сърбия [позната понастоящем като ВБС]
 • ПОИ Постоянен реверсивен поток на гръцко-българската граница между Кулата  (България) — Sidirokastro (Гърция)
 • ПОИ Увеличаване на преносния капацитет на съществуващите тръбопроводи от  България за Гърция
Проекти, позволяващи разработването на подземни съоръжения за съхранение на природен газ в Югоизточна Европа

 • Клъстер Увеличаване на капацитета за съхранение в Югоизточна Европа, включващ  един или повече от следните ПОИ: 
1.Изграждане на ново съоръжение за съхранение на територията на България
2.Разширение на подземно съхранение на природен газ Чирен 
3.Съхранение в Южна Кавала в Гърция
4.Съхранение в Depomures в Румъния 

Приоритетен коридор Южен газов коридор („SGC“)

 • Клъстер от интегрирана, специално предвидена за целта и мащабируема транспортна  инфраструктура и свързано оборудване за пренос на най-малко 10 млрд. куб. м годишно  от нови източници на природен газ от Каспийския регион, пресичаща Грузия и Турция и  в крайна сметка достигаща пазарите на ЕС за крайно потребление чрез два възможни  маршрута: единият пресичащ Югоизточна Европа и достигащ до Австрия, а другият — достигащ до Италия през Адриатическо море, и включващ един или повече от следните ПОИ:
1.Газопровод  от  ЕС  към  Туркменистан  през  Турция,  Грузия,  Азербайджан  и Каспийско  море (познат  понастоящем  като  комбинацията  от „Трансанадолски тръбоопровод  за  пренос  на природен газ“(TANAP), „Разширяване на Южнокавказкия газопровод“ (SCP-(F)X) и „Транскаспийски газопровод“ (TCP)
2.Станция за сгъстяване на природен газ в Kipi (EL)
3.Газопровод от Гърция до Италия през Албания и Адриатическо море [познат понастоящем като „Трансадриатически газопровод“ (TAP)]
4.Газопровод от Гърция до Италия през Адриатическо море [познат понастоящем като „междусистемен газопровод Турция—Гърция—Италия“ (ITGI)]
5.Газопровод от България до Австрия през Румъния и Унгария

 • Клъстер Връзки с Турция, включващ следните ПОИ:
1.Станция  за  сгъстяване на природен  газ в Kipi (EL)  с минимален капацитет 3 млрд. куб. м годишно
2.Междусистемен газопровод между Турция и България с минимален капацитет  от 3 млрд. куб. м годишно [познат понастоящем като „ITB“]

Допълнителна  информация  за  проектите  за  електроенергия може да се намери на  уебсайта на ENTSO-E за електричество и на уебсайта на ENTSO-G за газ 


Гражданите, организациите и публичните органи могат да изпращат своите коментари и предложения, като попълнят онлайн въпросника.

За контакти

Отговорна служба: Генерална дирекция „Енергетика“, Отдел B1 „Вътрешен пазар I:
Мрежи и регионални инициативи“
E-mail: ENER-B1-PROJECTS@ec.europa.eu

Пощенски адрес 
European Commission
Directorate-General for Energy
Unit B1, Unit Internal Market I: Networks and Regional Initiatives
B-1049 Brussels
Belgium
 
Повече информация как да се участва в общественото обсъждане ТУК