неделя, 9 октомври 2016 г.

Енергетика:Мрежов кодекс определя правилата за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен токРегламент (ЕО) № 714/2009 определя правила за не дискриминационен достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия. Не дискриминационният достъп до мрежата е в основата на изграждането на напълно функциониращ взаимосвързан вътрешен пазар за електроенергия.

Освен това в член 5 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (част от Третия енергиен пакет) се изисква регулаторните органи на държавите членки да прилагат обективни и не дискриминационни технически правила, които да определят минимални изисквания за техническо проектиране и експлоатация по отношение на свързването към системата. С публикувания Мрежов кодекс се цели да се създаде общо разбиране за изискванията при присъединяване на системи за постоянен ток с високо напрежение (ПТВН) и модули от вида „електроенергиен парк“, чрез връзка за постоянен ток (ПТ).

Мрежовият кодекс е публикуван в Официален вестник на ЕС.

Регламент(ЕС) 2016/1447 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток

Целта е  държавите членки да прилагат хармонизирани правила и по този начин да се осигури ясна правна рамка за присъединяванията към мрежата, да се улесни търговията с електроенергия в целия Съюз, да се гарантира сигурността на системата, да се улесни интегрирането на възобновяеми източници на енергия, да се засили конкуренцията и да се даде възможност за по-ефективно използване на мрежата и ресурсите, в полза на потребителите.

Регламентът влиза в сила сила на 28 септември 2016 г.

Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 2, буква б), член 5, член 75, член 76 и член 78, останалите разпоредби на регламента се прилагат три години след датата на публикуване (8 септември 2019 г).

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

вторник, 4 октомври 2016 г.

4-ти жп пакет определя бъдещето на жп транспорта в Европа

От началото на 21-ви век ЕС води политика за либерализация на жп транспорта в Съюза, чиято цел е  създаването на единен жп пазар, който е отворен  за конкуренция. В преследването на тази цел последователно бяха приети три либерализационни пакета, чието прилагане не доведе до реализирането на крайната цел - създаване на единен и конкурентен европейски жп пазар. Това наложи приемането на поредния 4-ти жп пакет, който беше предложен през 2013 г. и окончателно съгласуван от Европейския парламент и Съвета през април тази година.


Четвъртият пакет за железопътния транспорт представлява набор от шест законодателни предложения, представени от Европейската комисия през януари 2013 г. Европейският парламент прие на първо четене позицията си по целия пакет през февруари 2014 г., а Съветът постигна съгласие относно позициите („общ подход“) по различните предложения в периода между юни 2013 г. и октомври 2015 г. На 19 април 2016 г. Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС постигнаха споразумение, с което се слага край на преговорите между Парламента и Съвета и се открива пътя за бързо приемане на пакета (до есента на 2016 г.). 

Прилагането на четвъртия пакет за железопътния транспорт от страна на държавите членки трябва да доведе до постепенно отваряне за конкуренция на вътрешните пазари на железопътния транспорт.


По-конкретно отварянето на жп пазара трябва да допринесе за:

Съживяване на вътрешните железопътни пазари.
През последните десетилетия железопътният транспорт отбелязва постоянен спад, като се наблюдава запазване на монопола на националните ЖП компании. С четвъртия пакет за железопътния транспорт всички предприятия в сектора на железопътния транспорт в ЕС ще могат да предлагат железопътни услуги в целия ЕС.
От 2020 г. новите участници ще могат да предоставят търговски услуги. От 2023 г. компетентните органи ще трябва да възлагат договори за обществени услуги за железопътен превоз чрез търгове на състезателни начала, открити за всички предприятия в железопътния сектор на ЕС, освен в някои конкретни случаи.

По-адекватен жп транспорт към нуждите на пазара и на потребителите
Отварянето на пазара трябва да доведе до появата на нови бизнес модели, които да предлагат на потребителите по-богат избор. Конкурентният натиск от страна на новите участници на пазара ще повлияе върху пазарното поведение на установените участници на пазара - обикновено това са историческите оператори със запазени монополни позиции на националните пазари. Те ще трябва да се адаптират към конкуренцията, създадена от ново навлизащите оператори, и по този начин адекватно ще отговорят на нуждите на потребителите. Създаването на конкуренция обаче не е самоцел: държавите членки пак ще могат пряко да възлагат договори за публични услуги в железопътния сектор, при условие че са постигнати цели като осигуряване на качество на услугите, точност и т.н., а пътниците бъдат облагодетелствани от това развитие на ситуацията в сектора. Опитът на държавите членки, които вече са отворили своите вътрешни пазари, показва, че влаковете се движат по-често, услугите са по-добри, а цените по-ниски.

Чрез постепенно отваряне на националните пазари за железопътни услуги ще се завърши изграждането на вътрешният пазар на железопътните услуги в ЕС. Целта е да се насърчат инвестициите в сектора на железопътния транспорт: данните от държавите членки с либерализиран пазар показват, че отварянето на пазара е оказало ползотворно въздействие върху създаването на работни места. И не на последно място, железопътният транспорт засега е най-устойчивият транспорт. Очакванията са привлекателността на железопътния транспорт да се повиши вследствие на прилагане на мерките от четвъртия пакет, което ще позволи  той да измести други видове транспорт, при които замърсяването на околната среда е по-голямо. 

Публикувани в Официален вестник документи:
Регламент(ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004
В сила от 15 юни 2016 г. - директно приложим от държавите членки
ДИРЕКТИВА(ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз
В сила от 16 юни 2016 г. Срок за транспониране в националното законодателство до 16 юни 2019 г. Възможност за удължаване на срока с една година при подадена обосновка от съответната държава членка до 16 декември 2018 г.
ДИРЕКТИВА(ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно безопасността на железопътния транспорт (преработен текст)
В сила от 16 юни 2016 г. Срок за транспониране в националното законодателство до 16 юни 2019 г. Възможност за удължаване на срока с една година при подадена обосновка от съответната държава членка до 16 декември 2018 г.