понеделник, 29 ноември 2021 г.

Енергетика: За цените на електроенергията, конкуренцията и „слона в стаята“

 

Цените на електроенергията на едро през последните месеци наистина полудяха и то не само в България, но и в Европа. В цяла Европа се наблюдава безпрецедентен ръст на цените на едро на електроенергията. В повечето случаи България е на едно от първите места по ръст на цените. От всички страни започнаха да валят най-различни предложения за справяне с ценовата криза.

Но преди да се предприемат каквито и да е стъпки би следвало трезво да се прецени какви са причините за  ръста на цените.

От една страна има обективни причини за повишаване на цените, които са отбелязани в редица сериозни анализи.

Какво обясняват анализаторите за високите цени на електроенергията?

- Възстановяването на икономиката след миналогодишното затваряне на бизнеси, заради Ковид 19, доведе до повишено търсене на енергийни ресурси.

- Недостиг на природен газ - един от проблемите е доставката на природен газ, използван за производство на около една пета от електроенергията в Европа. Недостигът повиши цената му  и следователно цената на електричеството е по - висока.

- Около една трета от европейските доставки идват от Русия; още една пета идва от Норвегия. И двете страни бяха засегнати от прекъсвания, като например пожар в преработвателен завод в Сибир, довели до ограничени доставки по-ниски от очакваното.

- Пазарът на втечнен природен газ (LNG), не можа да компенсира недостига. търсенето на втечнен природен газ в Китай и Япония нараства, което води до високи цени.

- Европа претърпя студена и продължителна зима, която изчерпа запасите от природен газ. Те са с около 25% под дългосрочната си средна стойност.

- Използването на повече въглища също не е решение, тъй като цената на въглеродните емисии са на рекордно високи нива.

- Друг фактор е вятърът - или по-скоро липсата му. Около една десета от енергията на Европа се генерира от вятъра. В някои страни, включително Германия и Великобритания, делът е два пъти по - голям. Напоследък обаче се отчита липсата на вятър, което е необичайно.  Според анализатори в Германия например през първите две седмици на септември производството на вятърна енергия е било с 50% под средното за пет години.

- В допълнение към това се наблюдава, че Русия забавя доставките на природен газ чрез тръбопроводите в региона, което повдига въпроси дали това може да е умишлен ход, за да се ускори  стартирането на  Северен поток 2.

Всички тези фактори се отразяват неблагоприятно  на енергийния пазар в Европа, включително и в България, която донякъде (все още не напълно) е част от общия енергиен пазар.

Повечето анализатори очакват цените на електроенергията да останат високи през зимата, когато търсенето на електроенергия за отопление  ще достигне своя пик.

Тези обективни проблеми характерни за енергийния пазар на целия Европейски съюз  естествено се отразяват и на цените на електроенергията в България.

И тук е мястото да се каже, че освен влиянието на тези обективни фактори, България има специфични проблеми, за чието решаване се предлагат мерки, които са краткосрочни, а правото на конкуренцията ги определя като поведенчески. Имам предвид предложените мерки свързани с промяна на правилата за поведение на пазарните участници, търгуващи на борсата. Например преразглеждане на изискванията за лицензиране или правилата за поведение на търговците на борсата. Такива мерки могат да дадат резултат на българския пазар за търговия на едро с електроенергия, само ако заедно с тях се предприемат дълбоки и смели структурни реформи в сектора.

При сравнение  на цените на едро (базови) на електроенергията на пазар ден напред на Българската независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ) и борсите в югоизточния регион на ЕС прави впечатление, че цените в България (червената линия)  в повечето случаи са  високи и се позиционират в горната част на графиката. Интересно е сравнението на цените в България и тези в Германия (зелената линия). Видно от графиката цените в България в повечето случаи са по-високи от тези в Германия. Трябва да се отчете, че пазарът на електрическа енергия има специфична характеристика, която го отличава от всички други пазари. Електрическата енергия е единствения продукт, който не може да се съхранява, а в същото време търсенето му е нееластично. Енергийната система трябва да се подържа в баланс като производството следва да отговаря на възникналото в момента потребление. Уникалните характеристики на продукта електроенергия могат да улеснят пазарните злоупотреби и манипулациите на пазара. Тези манипулации  обикновено са специфични и могат да причинят необосновано увеличаване на цените на електроенергията.

        Как Германия чрез структурни промени разви ефективна конкуренция на пазара на едро на електроенергия след установена пазарна злоупотреба от страна на E.ON AG.

Пазарна злоупотреба чрез задържане на капацитет (capacity withholding)

Задържането на капацитет се отнася до стратегия, при която производителите на електроенергия може да решат да намалят своите собствени доставки с цел повишаване на цената. Стратегията за задържане е печеливша, когато води до увеличаване на цената на електроенергията. Тази цена обикновено силно се отклонява от оптималното ценово равнище, характерно за пазар с ефективна конкуренция.

При пазарите „ден напред“, цената се определя, когато цената на предлагане се срещне с предложената цена на търсене. Ако по време на голямо търсене се намалят предложенията за доставки, това може да доведе до значително увеличение на цената. Практиката е показала, че такова пазарно поведение може да се прилага успешно от предприятие с господстващо положение на пазара. Поради специфичната характеристика на електроенергийния пазар на един олигополен пазар, централите, произвеждащи електроенергия, често са в състояние да упражняват пазарна мощ и ефективно да прилагат стратегия за задържане на капацитет. Особено в случай на ограничена преносна способност.

На практика един от начините е физическо задържане на капацитет, когато от пазара се оттегля/не се предлага определена производствена единица. Операторът на електроцентралата, внезапно оттеглил или непредоставил на пазара производствена мощност, трябва да има обективно обяснение за това оттегляне: например лесно доказуема авария или проблем със сигурността на системата. Стратегията за задържане на капацитет е особено ефективна в периоди на високи цени на пазара. Като се има предвид нееластичното търсене на електроенергия, едно краткосрочно задържане на капацитет в период на високи цени може да доведе до екстремно увеличение на цените.

Задържането на капацитет за производство на електроенергия може да се осъществи и чрез икономическо задържане. Икономическо задържане на капацитет се реализира когато производител с господстващо положение на пазара предлага оферта за продажба на енергия на цена, която е значително над пределните разходи за производство и е над конкурентните ценови равнища. По този начин енергията става непродаваема. Ефектът за пазара е както при физическо задържане на капацитет. В резултат цената на пазара се повишава. Такава стратегия за ценово поведение е печеливша за производители, които могат да се възползват от високата цена на пазара, защото цените нарастват над конкурентните нива. Задържането на капацитет за производство на електроенергия може да бъде извършено от един или повече участници на пазара, действащи независимо или съгласувано.

Случай със задържане на капацитет

През 2008 г. Европейската комисия прие решение по антитръстово дело срещу E.ON AG във връзка с предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, включващо германските пазари на електроенергия. Случаят се отнася да предполагаема злоупотреба с господстващо положение от страна на E.ON на германския пазар на едро. За първи път в практиката на Комисията се взема решение за продажба на значителни активи на дружеството.

В своето проучване Комисията стига до извода, че E.ON може да е прилагало стратегия за задържане на  налични мощности (капацитет capacity withholding ) за производство на електроенергия  в периода 2001 - 2007 г. По този начин дружеството е ограничило доставките на електроенергия от някои централи за краткосрочния пазар — на енергийната борса в Германия EEX. Целта на това задържане е да се увеличат цените на електроенергията в ущърб на потребителите. Комисията определя това поведение на Е.ОН  като злоупотреба с господстващо положение на германския електроенергиен пазар на едро по смисъла на чл. 82 от Договора за ЕО (сега чл. 102 от ДФЕС). Освен това, Комисията се опасява, че това поведение може да е част от средносрочна и дългосрочна стратегия на E.ON за възпиране на настоящи или потенциални конкуренти от навлизане на пазара на производство на електроенергия и следователно за ограничаване на пазарния обем при производството на електроенергия.

Балансиращ пазар за електроенергия

Комисията изразява също опасение, че E.ON може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара за търсене на вторични балансиращи резерви в мрежата на E.ON съгласно член 82 от Договора за ЕО първо, чрез увеличаване на собствените си разходи, за да облагодетелства производството на филиалите си, и чрез прехвърляне на разходите върху крайния потребител, и второ, чрез възпрепятстване на производители на електроенергия от други държави-членки да изнасят балансираща електроенергия на балансиращия пазар на E.ON.

Комисията също отбелязва, че електроенергийния сектор и търговията с електроенергия, имат особени характеристики, поради невъзможността електроенергията да се складира и съхранява. Поради тези характеристика производството на електроенергия следва да отговаря на възникналото в момента търсене. Тази особеност на електроенергийния пазар може да позволи на всеки по-голям участник на пазара на производство на електроенергия да упражнява господстващо положение на пазара.

В анализа за положението на Е.ОН на пазара Комисията отчита, че пазара на едро на електроенергия в Германия е силно концентриран.  Дружеството има съвместно господстващо положение на пазара на едро заедно с дружествата RWE и Vattenfall Europe. За периода 2002-2006 г. общият пазарен дял на трите дружества е в рамките на 67%-75%.

Година

E.ON

RWE

Vattenfall

Общо

2002

(20-30%)

(30-40%)

(10-20%)

75%

2003

(20-30%)

(30-40%)

(10-20%)

75%

2004

(20-30%)

(30-40%)

(10-20%)

70%

2005

(20-30%)

(20-40%)

(10-20%)

67%

2006

(20-30%)

(20-40%)

(10-20%)

67%

Трите дружества не само, че контролират основните производствени мощности, но те също съвместно осъществяват контрол над относително най-евтините технологии за производство на електроенергия – хидро, ядрена и лигнитни въглища. Те общо имат 77% дял от технологиите за производство на електроенергия в Германия, с най-ниски пределни разходи за производство.

Комисията прилага правилото, че на един конкурентен пазар цените на електричеството се определят от централата с най-високите пределни  цени, която произвежда електричеството в един определен момент, т.е. от производителя, който се намира на горния край на кривата на предлагането. В сектора на електроенергията тази крива се нарича  merit curve „качествена крива или крива на заслугите “.

Комисията приема, че при задържане на капацитет от централа с ниски производствени разходи на пазара на едро в Германия, търсенето ще се премести към централите с по-високи цени. В крайна сметка пазарната цена ще се повиши, вследствие на осъществената манипулация на пазарното предлагане чрез задържането на производствена мощност с ниски пределни разходи.

ЕК изработи схематичен модел (графиките по-долу ), който илюстрира как задържането на капацитет от централа с ниски пределни разходи води до ръст на цената. Този ръст не е в резултат на пазарните сили на търсенето и предлагането, а на успешно осъществена манипулация на пазара, изразяваща се в задържане на капацитет.

За да отстрани установените от Комисията проблеми за конкуренцията на пазара на едро на електроенергия в Германия, E.ON предлага да поеме ангажименти съгласно чл. 9 от Регламент (EO) № 1/2003.

Основните елементи на ангажиментите включват:

1. E.ON преотстъпва следните производствени мощности в Германия:

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си във водноелектрическите централи ÖKB/Inn (182,5 MВ), Weser (42 MВ), Inn (Nußdorf, Egglfing, Ering; общо: 102,2 МВ) и Jansen (5,1 MВ) (Trausnitz, Tanzmühle; общо: 5,1 МВ),

E.ON отпуска специални права за тираж за целия оставащ жизнен цикъл (включително и възможните удължения) в атомните електроцентрали Gundremmingen B, C (643 MВ), Krümmel (673 MВ) и Unterweser (184 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралите, захранвани с лигнитни въглища Lippendorf (445,5 MВ),

E.ON отпуска специални права за тираж от 159 МВ за целия оставащ жизнен цикъл (включително и съответните права за участие в ново строителство) в електроцентралата, захранвана с лигнитни въглища Buschhaus,

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралите, захранвани с антрацитни въглища: Rostock (256 MВ), Zolling (449 MВ), Farge (350 MВ), Mehrum (345 MВ), както и за Veltheim 2/3 (265,3 MВ) и Bexbach (79,3 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралата, захранвана с природен газ Robert Frank (491 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в нефтената електроцентрала Erzhausen (220 MВ) и Jansen (Kainzmühlsperre, Reisachhochspeicher; общо: 127 МВ).

2.По отношение на преносната система

E.ON преотстъпва преносната си система, състояща се от преносна мрежа с напрежение от 380/220 киловолта, операционната система на контролираната от E.ON зона и свързаните с нея дейности.

Комисията прави оценка, че преотстъпването на около 5 000 MW от производствените мощности на E.ON ще отговори на опасенията, свързани с конкуренцията на електроенергийния пазар на едро.

Това преотстъпване премахва възможността и стимула за спиране на производствени мощности по изгоден начин, което е било възможно по-специално в резултат на структурата на портфолиото от електроенергийни централи на E.ON. 

Преотстъпените централи ще помогнат на настоящи и потенциални конкуренти да получат достъп до нови централи и до централи с технологии, които те не притежават. В допълнение, конкурентите ще получат достъп до нови обекти, което ще им помогне да изградят (или да възстановят) повече производствени мощности с нови електроенергийни централи.

Според Комисията преотстъпването на преносната система на E.ON, състояща се от преносна мрежа с напрежение от 380/220 киловолта, управлението на системите на контролираната от E.ON зона и свързаните с това дейности, отговаря на опасенията, свързани с балансиращия пазар, като тези опасения възникват в резултат на вертикално интегрираната структура на E.ON

С оглед на тези констатации, Комисията прекратява производството за установяване на злоупотреба по смисъла на чл. 102 от ДФЕС и прави правно обвързващи предложените ангажименти.

Нека да се върнем на пазара на едро в България

Българският енергиен холдинг, който чрез трите си дъщерни дружества за производство на електроенергия (АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и водноелектрическите централи на НЕК) има  господстващо положение на пазара и задушава всякаква конкуренция като не позволява цените да се формират в конкурентни условия, още по-малко да се предлагат различни портфолиа от продукти, за които отдавна настоява бизнеса. С една дума има "слон в стаята"  който никой не иска да забележи. В България пазарната структура е силно концентрирана, което е предпоставка за манипулации и злоупотреба с пазарна сила. Дъщерните дружества на БЕХ реализират приблизително 60 процента от брутното вътрешно производство и имат доминираща позиция на българския електроенергиен пазар. Националният пазар има два пазарни сегмента на пазара на едро - регулиран и свободен, като все още значителна част от пазара на едро е регулиран. В съответствие с Правилатаза търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) степента на пазарна концентрация се изчислява чрез използване на показателите индекс на Херфиндал-Хиршман индекс (HHI) и коефициент на пазарна концентрация СR, според който общият пазарен дял на трите най-големи участника на пазара е 79% на база произведена енергия.

 Според праговете, регламентирани в ПТЕЕ, при стойности на индекса за концентрация CR3 в рамките на 70 до 100 %, пазарът се определя като слабо конкурентен. Ефективна конкуренция е налице, когато нито един пазарен участник, самостоятелно или съвместно с други търговски участници, няма значително въздействие върху пазара.

При съществуващата структура на пазара с доминиращо участие на дъщерните дружества на БЕХ ЕАД, индексите на концентрация са с високи стойности – индексът Херфиндал-Хиршман е над 4000, определящ пазара като силно концентриран с ограничена конкуренция на пазара при производство на първична електроенергия.

При наличие на господстващо предприятие на пазара и с оглед особеностите на електроенергийния пазар за поддържане на електроенергийната система в баланс между търсенето и предлагането, съществува реален риск от потенциална злоупотреба с пазарна сила и прилагане на забранени манипулации на пазара.

БЕХ се опитва да омаловажи своята позиция и поведение на пазара като се определя като финансов холдинг, който не влияе на пазарното поведение на дъщерните дружества. Тази теза  беше защитавана и по антитръстовото дело на Европейската комисия  - БЕХ електричество, която след подробен анализ беше отхвърлена от ЕК. В решението по антитръстовото дело срещу БЕХ ЕАД – електричество, Европейската комисия (ЕК) направи задълбочен анализ на пазара на едро и прие, че БЕХ ЕАД е с господстващо положение на пазара и на практика няма никакъв конкурентен натиск върху дружествата от БЕХ ЕАД от страна на останалите производители на енергия.

Аналогия със структурата на  пазара в Германия

Прави впечатление, че Е.ON има само 22% пазарен дял, но той е бил достатъчен, за да упражни пазарна мощ на пазара на едро и да осъществи пазарни злоупотреби. Пазарният дял на БЕХ е над 80 % (през 2014 г. според антитръстовото решение на ЕК) и над 60 %  за 2018 г. Може да се предположи, че високият пазарен дял, определя БЕХ като предприятие с пазарна власт, която дъщерните дружества може да използват, за да прилагат търговски практики, които водят до манипулации и пазарни злоупотреби.

Друг интересен момент е, че Комисията не пристъпва към налагане на санкции на Е.ON, а приема по ефективния подход - преструктуриране на компанията (Е.ON продава централи с обща мощност 5000 MW и преносната си система), като целта е да се  улесни навлизането на нови компании на пазара, което да доведе до  ефективно развитие на конкуренцията на пазара на едро в Германия.

Изводът се налага от само себе си, а именно господстващото положение на БЕХ (трите дъщерни предприятия - АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ „Марица-изток 2“ и НЕК)  е пречка пред ефективното развитие на  конкуренция на българския пазар на едро. Само ефективната конкуренция на пазара може да доведе до справедливи цени и разнообразно портфолио  от продукти. Развитие на конкурентен пазар (освен чрез законови изменения за либерализация на пазара) може да се осъществи чрез преструктуриране  на БЕХ, за да се намали пазарната му мощ. В противен случай ще продължават да съществуват реални предпоставки и възможности за манипулации на пазара. Наличието на предприятия със значителна пазарна мощ на пазара на едро на електроенергия е предпоставка за високи цени, пазарни злоупотреби и манипулации, поради особените характеристики на този пазар.

В условията на конкуренция може да се развият форуърдните пазари. Форуърдните цени отразяват периоди на голямо и слабо търсене и позволяват както на производителите, така и на доставчиците да намалят рисковете от краткосрочни движения в цените на енергията. Ефективните форуърдни пазари също могат да гарантират предлагането на разнообразни форуърдни продукти, които  да включват различни срокове на падеж, включително продукти най-малко за тримесечие и за година напред, за постоянно доставяне както на базов, така и на върхов товар. Сроковете за доставка могат да са с различни падежи до две години напред.