понеделник, 27 ноември 2023 г.

Държавна помощ за пазара на водород: ЕК стартира първи търг по линия на Европейската водородна банка в подкрепа на производството на водород от ВЕИ

Европейската  комисията обяви първия търг по линия на Европейската водородна банка в подкрепа на производството на водород от възобновяеми източници в Европа, с първоначални приходи от търговията с емисии в размер на 800 милиона евро, разпределени чрез  Фонда за иновации. Фондът за иновации е с прогнозен бюджет от 40 милиарда евро за периода 2020-30 и е най-мащабната програма на ЕС за финансиране на внедряването на иновативни технологии за постигане на нулеви нетни емисии. Производителите на водород от възобновяеми източници могат да кандидатстват за подпомагане под формата на фиксирана премия за килограм произведен водород. Целта на премията е да се преодолее разликата между производствената цена и цената, която потребителите понастоящем са готови да платят, тъй като производството на водород от невъзобновяеми източници е все още по-евтино.  

Водородната банка стартира през 2022 г. Тя следва да допълва други инструменти на политиката за изграждане на пазар за водород от възобновяеми източници, стимулиране на инвестициите в производствения капацитет и увеличаване на производството. Целта е водородът от възобновяеми източници да играе решаваща роля в бъдещия енергиен микс на Европа, по-специално за декарбонизацията на тежката промишленост и някои транспортни сектори, заменяйки изкопаемите горива. Пилотният търг следва да допринесе за внедряването на иновативни водородни технологии и за постигане на целта на плана REPowerEU за производство на 10 милиона тона водород в ЕС до 2030 г.  

В рамките на пилотния търг производителите на водород от възобновяеми източници, както е определено в Директивата за енергията от възобновяеми източници и делегираните актове към нея, могат да подават оферти за подпомагане от ЕС за определен обем производство на водород. Офертите следва да се основават на предложена ценова премия за килограм произведен водород от възобновяеми източници до таван от 4,5 евро за килограм. Офертите до тази цена, които отговарят и на други изисквания, ще бъдат класирани от най-ниската до най-високата офертна цена и ще получат подпомагане в този ред до изчерпване на бюджета за този търга. Избраните проекти ще получат отпуснатата субсидия в допълнение към пазарните приходи, които ще генерират от продажби на водород, за срок до 10 години. След като бъдат подписани споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства по проектите, в рамките на пет години трябва да започне производството на водород от възобновяеми източници.  

За да се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички проекти, независимо от мястото на реализацията им, няма да бъде възможно това подпомагане да се комбинира с други видове помощ от участващите държави членки. Това ще предотврати разпокъсаността на ранен етап от европейския пазар на водород и ще намали административните разходи за предстоящите национални схеми за подпомагане на проекти за производство на водород.  

Търгове като услуга 

Комисията предлага също така нов механизъм — „търгове като услуга“, в рамките на Водородната банка. Така ще се предостави възможност на държавите членки да финансират проекти, които са участвали в търга, но не са били избрани за подпомагане от Фонда за иновации поради бюджетни ограничения. Това им позволява да отпускат национално финансиране за допълнителни проекти на тяхна територия, без да е необходимо да провеждат отделен търг на национално равнище, като по този начин се намаляват административната тежест и разходите за всички страни. Участието на държавите членки в схемата „търгове като услуга“ е доброволно и организаторите на проекти трябва също така да заявят своя интерес към нея по време на кандидатстването, за да отговарят на условията за участие. Схемата би могла да играе значителна роля, като предотвратява сегментирането на пазара и схемите за стимулиране. 

Всяко подпомагане, предлагано от държавите членки чрез тази услуга, ще се счита за държавна помощ. Те трябва да уведомят за подпомагането Комисията и ще се възползват от рационализиран процес на одобрение, тъй като търговете са разработени на равнище ЕС в съответствие с Насоките относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката.  

Как да се кандидатства

Оферентите трябва да кандидатстват чрез портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки до 8 февруари 2024 г. (17:00 ч. централноевропейско време). Организаторите на проекти настоятелно се насърчават да се консултират с тези често задавани въпроси при изготвянето на своите предложения и да се ангажират с финансова институция възможно най-скоро във връзка със застрахователните полици, които трябва да се представят като гаранция за изпълнение. 

На 30 ноември ще се проведе информационен ден онлайн, който ще предостави възможност на кандидатите за изпълнение на проекти да задават въпроси на Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), която ще проведе търга. Националните звена за контакт на Фонда за иновации също така организират информационни дни в повечето държави членки

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката още през април 2024 г. и ще подпишат споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на девет месеца след крайния срок на поканата. 

Пилотният търг ще позволи на Комисията да събира надеждни данни за потенциалните проекти в ЕС за производство на водород от възобновяеми източници, равнището на конкуренция за този вид подпомагане, разходите за производство на водород от възобновяеми източници и неговата пазарна цена. Комисията ще използва поуките от пилотната схема, за да предостави информация за бъдещи търгове, които биха могли да бъдат разработени за други технологии и продукти за декарбонизация. Комисията възнамерява да стартира втори кръг от търгове през 2024 г.

За повече информация

Търг за производство на водород от възобновяеми източници в рамките на Фонда за иновации 

Портал на ЕС за финансиране и обществени поръчки (приложение за търга)

Концептуален документ относно „търговете като услуга“ 

Често задавани въпроси за търга  

Информационен ден за тръжната процедура на Фонда за иновации през 2023 г. 

Европейска водородна банка 

Фонд за иновации