петък, 20 май 2022 г.

Енергийни пазари: Комисията представя краткосрочни спешни мерки и варианти за дългосрочни подобрения


След няколко месеца на изключително високи и нестабилни цени на енергията, Комисията публикува Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия, в което  определя редица допълнителни краткосрочни мерки за справяне с високите цени на енергията и за евентуални прекъсвания на доставките от Русия.

Според Комисията в краткосрочен план постепенното премахване на зависимостта от вноса на руски природен газ ще доведе до корекции на условията на търсене и предлагане и волатилност на цените. Ценовите нива ще продължат да бъдат високи, като диверсификацията ще оказва възходящ натиск. В същото време ускореното развитие на възобновяеми енергийни източници и значителни икономии на енергия/отговор на търсенето мерките, представени в плана REPowerEU, трябва да помогнат за смекчаване на тези ефекти и да допринесат за намаляване на цените на електроенергията в средносрочен план.

Комисията посочва и редица области, в които структурата на пазара на електроенергия може да бъде оптимизирана, за да бъде готова за прехода от изкопаеми горива и по-устойчива на ценови шокове, като същевременно се осигури защитата на потребителите и доставката на електроенергия на достъпни цени.

Краткосрочни интервенционни мерки

Комисията приканва държавите членки да продължат да използват набора от мерки за цените на енергията, който съдържа мерки за намаляване на сметките за енергия, плащани от европейските потребители. Освен това държавите членки разполагат с редица краткосрочни мерки, които могат да прилагат сега и по време на следващия отоплителен сезон.

Газовите пазари:

 •     Държавите членки могат временно да разширят регулирането на крайните потребителски цени, така че да обхванат широк кръг от клиенти, включително домакинствата и промишлеността.
 •     Те могат да прилагат временни мерки за прекратяване на търговията при резки колебания на цените на стоковите пазари и спешни мерки за осигуряване на ликвидност в подкрепа на ефективното им функциониране, при пълно спазване на разпоредбите за държавна помощ.
 •     Използвайки енергийната платформа на ЕС, на която се регистрира съвкупното търсене на газ, се осигуряват конкурентни цени на газа чрез доброволни съвместни покупки и намаляване на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива.

Възможности за намеса на държавите членки на пазарите на електроенергия:

 •     И през следващия отоплителен сезон държавите членки могат да преразпределят изключително високите подпределни приходи (т.нар. неочаквани печалби) в полза на потребителите.
 •     Освен това приходите от претоварване на мрежата могат да се използват за финансиране на помощта за потребителите.
 •     Временно може да се разшири обхватът на регулираните цени на дребно, за да се включат малките и средните предприятия.
 •     За регионите със силно ограничени междусистемни връзки е възможно да се въведат субсидии за разходите за гориво в производството на електроенергия, за да се намали цената на електроенергията, при условие че тези мерки отговарят на изискванията на Договорите на ЕС, по-специално по отношение на липсата на ограничения върху трансграничния износ, на секторното законодателство и правилата за държавна помощ.

Мерки на ЕС в случай на пълно прекъсване на доставките на газ

В случай на пълно прекъсване на доставките на руски газ може да са необходими допълнителни извънредни мерки за справяне със ситуацията. Комисията приканва държавите членки да актуализират своите планове за действие при извънредни ситуации, като вземат предвид препоръките, съдържащи се в изготвения от Комисията преглед на готовността на ЕС.

 •     Комисията ще подпомогне изготвянето на координиран план на ЕС за намаляване на търсенето с превантивни доброволни мерки за ограничаване, който да бъде готов в случай на извънредна ситуация. В дух на солидарност по-слабо засегнатите държави членки биха могли да намалят търсенето си на газ в полза на по-засегнатите държави членки.
 •     Освен това в случай на пълно прекъсване на доставките може да е необходимо въвеждането на административна горна граница на цените на газа на равнището на ЕС. Ако бъде въведена такава горна граница, тя трябва да се прилага само докато продължава извънредната ситуация в ЕС и не трябва да възпрепятства ЕС да привлича алтернативни източници на доставян по тръбопровода газ и втечнен природен газ и да намалява търсенето.

Ориентирана към бъдещето структура на пазара на електроенергия

В неотдавнашния доклад на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори на ЕС се заключава, че основните елементи на структурата на пазара носят значителни ползи за потребителите. В него също така се отбелязва, че съществуват няколко начина за подобряване на защитата на потребителите и за осигуряване на достъпна електроенергия, за повишаване на стабилността и устойчивостта на пазара спрямо бъдещи сътресения и за по-нататъшното му привеждане в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.

Поради това Комисията набеляза редица въпроси, които трябва да бъдат проучени с оглед на бъдещото оптимално функциониране на пазара. Те включват пазарни инструменти за защита на потребителите срещу нестабилност на цените, мерки за по-добра реакция на потреблението и насърчаване на индивидуални схеми за собствено потребление, подходящи инвестиционни сигнали и по-прозрачен надзор на пазара. Въз основа на представения днес анализ Комисията ще започне оценка на въздействието на възможните промени в структурата на пазара на електроенергия. 

История

След приетите през октомври 2021 г. набор от мерки за цените на енергията, на 8 март 2022 г. Комисията представи допълнителни насоки за държавите членки за предпазване на предприятията и домакинствата от високите цени. В тях се потвърждава възможността за регулиране на цените за крайните потребители при извънредни обстоятелства и е описано как държавите членки могат да преразпределят към потребителите приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии. На 23 март Комисията очерта допълнителни варианти за смекчаване на високите цени на енергията и предложи задължения за минимално запълване на газохранилищата и доброволни общи покупки на газ.

На заседанието на Европейския съвет от 24—25 март 2022 г. лидерите от ЕС поискаха от Комисията да представи предложения за решаване на проблема с прекомерните цени на електроенергията, като същевременно се запази целостта на единния пазар, както и стимулите за екологичния преход и сигурността на доставките и се избягват непропорционални бюджетни разходи. Комисията се ангажира да направи оценка на вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС и да изготви подробен план за прекратяване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива.

За повече информация

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Информационен документ с въпроси и отговори относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Комисията очерта възможностите за смекчаване на високите цени на енергията чрез съвместно закупуване на газ и задължения за минимално запълване на газохранилищата

Съобщение относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

 

 

 

четвъртък, 19 май 2022 г.

REPowerEU: ЕК представи план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход

 

Европейската комисия представи плана REPowerEU — нейния отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руската инвазия в Украйна.Реорганизирането на европейската енергийна система е неотложно по две причини: първо, за да се прекрати зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които биват използвани като икономическо и политическо оръжие и струват на европейските данъкоплатци близо 100 милиарда евро годишно и, второ, за да се преодолее кризата, породена от изменението на климата. Действайки като единен Съюз, Европа може плавно, но и по-бързо да преустанови зависимостта си от руските изкопаеми горива. 85 % от европейците са на мнение, че ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руския газ и нефт, за да подкрепи Украйна. Мерките в плана REPowerEU могат да удовлетворят тази амбиция чрез икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено пускане в употреба на енергия от възобновяеми източници, която да замени изкопаемите горива в домовете, промишлеността и производството на електроенергия.

Екологичната трансформация ще укрепи икономическия растеж, сигурността и действията в областта на климата за Европа и нашите партньори. Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на плана REPowerEU, тъй като подкрепя координираното планиране и финансиране на трансграничната и националната инфраструктура, както и на енергийните проекти и реформи. Комисията предлага да се направят целенасочени изменения на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се включат в съществуващите планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки специални глави за плана REPowerEU в допълнение към многобройните значими реформи и инвестиции, които вече са обхванати от плановете за възстановяване и устойчивост. Принос за този процес ще имат специфичните за всяка държава препоръки в рамките на цикъла на европейския семестър за 2022 г.

Сега предложения план REPowerEU предлага допълнителен набор от действия, които са насочени към:

 • икономия на енергия;
 • разнообразяване на доставките;
 • бързо заместване на изкопаемите горива чрез ускоряване на прехода към чиста енергия в Европа;
 • интелигентно комбиниране на инвестиции и реформи.

Икономии на енергия

Икономиите на енергия са най-бързият и най-евтиният начин за справяне с текущата енергийна криза и за намаляване на сметките. Комисията предлага да се укрепят дългосрочните мерки за енергийна ефективност, включително като се увеличи от 9 на 13 процента обвързващата цел за енергийна ефективност в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“, който е част от законодателството по линията на Европейския зелен пакт. Пестенето на енергия сега ще ни помогне да се подготвим за потенциални предизвикателства през следващата зима. Ето защо днес Комисията публикува също план на ЕС за енергоспестяване, в който подробно се описват краткосрочните промени в поведението, които биха могли да намалят търсенето на газ и нефт с 5 %, и се приканват държавите членки да започнат специални комуникационни кампании за домакинствата и промишлеността. Държавите членки се поощряват също така да използват фискални мерки за насърчаване на икономиите на енергия, като например намалени ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни инсталации, изолации на сгради и уреди и продукти. Освен това Комисията установява извънредни мерки в случай на голямо прекъсване на доставките и ще издаде насоки относно критериите за приоритизиране на потребителите и ще способства изготвянето на координиран на равнище ЕС план за намаляване на търсенето.

Диверсификация на доставките и подкрепа за нашите международни партньори

В продължение на няколко месеца ЕС работи с международните си партньори за диверсифициране на доставките и осигури рекордни равнища на внос на втечнен природен газ и по-големи обеми доставки чрез газопроводите. Новосъздадената енергийна платформа на ЕС, подкрепяна от регионални работни групи, ще даде възможност за доброволни съвместни покупки на газ, втечнен природен газ и водород чрез обединяване на търсенето, оптимизиране на използването на инфраструктурата и координиране на контактите с доставчиците. Като следваща стъпка и възпроизвеждайки амбицията на програмата за съвместно закупуване на ваксини, Комисията ще обмисли разработването на „механизъм за съвместно закупуване“, в рамките на който ще се водят преговори и ще се сключват договори за покупки на газ от името на участващите държави членки. Комисията също така ще обмисли законодателни мерки, за да изиска от държавите членки да диверсифицират доставките на газ с течение на времето. Платформата ще даде възможност и за съвместното закупуване на водород от възобновяеми източници.

Приетата днес външна енергийна стратегия на ЕС ще улесни диверсификацията на енергийните източници и изграждането на дългосрочни партньорства с доставчиците, включително сътрудничеството в областта на водорода или други екологосъобразни технологии. В съответствие със стратегията Global Gateway в енергийната стратегия се дава приоритет на ангажимента на ЕС за глобален екологичен и справедлив енергиен преход, увеличавайки икономиите на енергия и енергийната ефективност с цел намаляване на ценовия натиск, стимулиране на развитието на възобновяемите енергийни източници и водорода и активизиране на дипломацията в областта на енергетиката. В Средиземно и Северно море ще бъдат изградени големи водородни коридори. Предвид агресията на Русия ЕС ще подкрепя Украйна, Молдова, държавите от Западните Балкани и Източното партньорство, както и най-уязвимите ни партньори. Ще продължим да работим заедно с Украйна, за да гарантираме сигурността на доставките и функционирането на енергийния сектор, като същевременно проправим пътя за бъдещата търговия с електроенергия и водород от възобновяеми източници, както и за възстановяването на енергийната система в рамките на инициативата REPowerUkraine.

Ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници

Мащабното разрастване и ускоряването на използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще способства за нашата независимост, ще даде тласък на екологичния преход и ще намали цените с течение на времето. Комисията предлага водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. С определянето на тази обща повишена амбиция ще се създаде рамка за други инициативи, включително:

·         Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г.

·         Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради.

·         Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи.

·         Препоръка на Комисията за справяне с бавните и сложни процедури за издаване на разрешения за големи проекти за енергия от възобновяеми източници и целенасочено изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да се подчертае, че енергията от възобновяеми източници е от първостепенен обществен интерес. Държавите членки следва да въведат специални предпочитани зони за възобновяемите енергийни източници със съкратени и опростени процедури за издаване на разрешения в области с по-малки рискове за околната среда. За да помогне за бързото идентифициране на такива предпочитани зони, Комисията предоставя набори от данни за екологично чувствителните райони като част от своя цифров инструмент за картографиране на географски данни, свързани с енергетиката, промишлеността и инфраструктурата.

·         Определяне на цел от 10 милиона тона вътрешно производство на водород от възобновяеми източници и 10 милиона тона внос до 2030 г., които да заменят природния газ, въглищата и нефта в трудните за декарбонизация отрасли и в транспортния сектор. За да се ускори развитието на пазара на водород, съзаконодателите ще трябва да договорят по-високи подцели за конкретните сектори. Комисията публикува и два делегирани акта относно определението и производството на водород от възобновяеми източници, за да се гарантира, че производството води до нетна декарбонизация. За да се ускори разработването на проектите за водород е предвидено допълнително финансиране от 200 милиона евро за научни изследвания, а Комисията се ангажира да приключи оценката на първите важни проекти от общоевропейски интерес до лятото.

·         В Плана за действие за биометана се определят инструменти, сред които и нов промишлено партньорство за биометан, и финансови стимули за увеличаване на производството до 35 млрд. куб. м до 2030 г., включително чрез общата селскостопанска политика.

Намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта

Замяната на въглищата, нефта и природния газ в промишлените процеси ще намали емисиите на парникови газове и ще засили сигурността и конкурентоспособността. С икономиите на енергия, ефективността, замяната на горива, електрификацията и засиленото използване на водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан от страна на промишлеността биха могли да се спестят до 35 милиарда кубични метра природен газ до 2030 г. в допълнение към предвиденото в предложенията в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“.

Комисията ще въведе договори за разлика за въглеродните емисии, за да подкрепи внедряването на чистия водород в промишлеността, и специално финансиране за REPowerEU в рамките на Фонда за иновации, като използва приходите от търговията с емисии, за да подкрепи допълнително премахването на зависимостта от руските изкопаеми горива. Комисията също така дава насоки относно споразуменията за закупуване на електроенергия и енергия от възобновяеми източници и ще предостави механизъм за технически консултации с Европейската инвестиционна банка. За да се запазят и възстановят водещите позиции в сферата на технологиите и промишлеността в области като слънчевата енергия и водорода, както и за да се подкрепи работната сила, Комисията предлага да се създаде алианс на ЕС за соларната промишленост и широкомащабно партньорство в областта на уменията. Комисията също така ще активизира работата по доставките на суровини от изключителна важност и ще изготви законодателно предложение.

За да се увеличат икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор и да се ускори преходът към превозни средства с нулеви емисии, Комисията ще представи пакет за екологизиране на товарните превози, чиято цел е да се повиши значително енергийната ефективност в сектора, и ще обмисли законодателна инициатива за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в обществените и корпоративните автомобилни паркове. Планът на ЕС за енергоспестяване включва също много препоръки към градовете, регионите и националните органи, които могат ефективно да допринесат за заместването на изкопаемите горива в транспортния сектор.

Интелигентни инвестиции

Постигането на целите на REPowerEU изисква допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро до 2027 г. Това е авансово плащане за нашата независимост и сигурност. Намаляването на вноса на руски изкопаеми горива може също да ни спести почти 100 милиарда евро годишно. Тези инвестиции трябва да бъдат осигурени от частния и публичния сектор, както и на национално, трансгранично и европейско равнище.

В подкрепа на REPowerEU вече са на разположение 225 милиарда евро под формата на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост. Днес Комисията прие законодателство и насоки за държавите членки относно начините за изменение и допълване на техните планове за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU. Освен това Комисията предлага да се увеличи финансовият пакет на Механизма за възстановяване и устойчивост с 20 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства от продажбата на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които понастоящем се държат в резерва за стабилност на пазара, за да бъдат продавани на търг по начин, който не нарушава функционирането на пазара. По този начин СТЕ не само намалява емисиите и използването на изкопаеми горива, но и набира необходимите средства за постигането на енергийна независимост.

В рамките на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) чрез политиката на сближаване вече се оказва подкрепа за проекти за декарбонизация и екологичен преход с до 100 милиарда евро чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, водород и инфраструктура. Допълнителни 26,9 милиарда евро от кохезионните фондове могат да бъдат предоставени под формата на доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Други 7,5 милиарда евро от общата селскостопанска политика се предоставят и чрез доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията ще удвои наличното финансиране за голямата покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Фонда за иновации през тази есен на около 3 милиарда евро.

Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) спомогнаха за създаването на издръжлива и взаимосвързана газова инфраструктура на ЕС. Необходима е ограничена допълнителна газова инфраструктура, инвестициите за която се оценяват на около 10 милиарда евро, за да се допълни съществуващият списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и да се компенсира изцяло бъдещата загуба на внос на руски газ. Нуждите от заместване през следващото десетилетие могат да бъдат посрещнати без установяване на зависимости от изкопаеми горива, създаване на блокирани активи или възпрепятстване на нашите амбиции в областта на климата. Ускоряването на електроенергийните ПОИ също ще бъде от съществено значение за адаптирането на електроенергийната мрежа към бъдещите ни нужди. Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи това и днес Комисията обявява нова покана за представяне на предложения с бюджет от 800 милиона евро, а друга ще бъде отправена в началото на 2023 г.

Контекст

На 8 март 2022 г. Комисията предложи план за постигане на независимост на Европа от руските изкопаеми горива доста преди 2030 г. с оглед на руското нахлуване в Украйна. На заседанието на Европейския съвет от 24—25 март лидерите от ЕС постигнаха съгласие по тази цел и поискаха от Комисията да представи подробния план REPowerEU, който беше приет днес. Неотдавнашните прекъсвания на доставките на газ за България и Полша показват спешната необходимост от преодоляване на липсата на надеждност на руските енергийни доставки.

Комисията прие 5 широкообхватни и безпрецедентни пакета от санкции в отговор на актовете на агресия на Русия срещу териториалната цялост на Украйна и нарастващите жестокости срещу украински цивилни граждани и градове. Вносът на въглища вече е обхванат от режима на санкции и Комисията представи предложения за постепенно преустановяване на вноса на нефт до края на годината, които понастоящем се обсъждат от държавите членки.

Европейският зелен пакт е дългосрочният план на ЕС за растеж, имащ за цел Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. Тази цел е заложена в Европейския закон за климата, както и в правно обвързващия ангажимент за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. През юли 2021 г. Комисията представи своя законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ за изпълнение на тези цели. Предложенията по този пакет ще намалят потреблението ни на газ с 30 % до 2030 г., като повече от една трета от тези икономии ще се дължат на постигането на целта на ЕС за енергийна ефективност.

На 25 януари 2021 г. Европейският съвет прикани Комисията и върховния представител да подготвят нова външна енергийна стратегия. Стратегията свързва енергийната сигурност с глобалния преход към чиста енергия чрез външна енергийна политика и дипломация в отговор на енергийната криза, породена от руското нахлуване в Украйна, и екзистенциалната заплаха от изменението на климата. ЕС ще продължи да подкрепя енергийната сигурност и екологичния преход на Украйна, Молдова и държавите партньори в непосредствено съседство. В стратегията се признава, че руското нахлуване в Украйна оказва въздействие върху енергийните пазари в световен мащаб, което засяга по-специално развиващите се страни партньори. ЕС ще продължи да предоставя подкрепа за сигурна, устойчива и достъпна енергия в световен мащаб.

За повече информация

Съобщение за REPowerEU

Приложения към Съобщението за REPowerEU

Работен документ на службите на Комисията: Инвестиционни нужди, „ускорител на водорода“ и план за биометана

План на ЕС за енергоспестяване

Стратегия на ЕС за външнополитически ангажимент в областта на енергетиката

Стратегия на ЕС за слънчевата енергия

Изменения на директивите за енергията от възобновяеми източници, енергийните характеристики на сградите и енергийната ефективност

Препоръка относно процедурите за издаване на разрешения и споразуменията за закупуване на електроенергия

Регламент за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Предложение за регламент относно главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост

Насоки относно плановете за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU

Въпроси и отговори за REPowerEU

Информационен документ за действията в рамките на REPowerEU

Информационен документ относно финансирането на REPowerEU

Информационен документ за външната енергийна стратегия на ЕС

Информационен документ относно икономиите на енергия

Информационен документ за чистата енергия

Информационен документ за чистата промишленост

Видеоматериал за REPowerEU

 

сряда, 4 май 2022 г.

Енергетика: документ на ACER - CEER с мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ

 

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) съвместно със Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) публикуваха документ в отговор на извънредната ситуация свързана с доставките на газ и необходимите мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ.

В документа се отчита, че при нормални експлоатационни обстоятелства доставчиците на газ като цяло биха запълнили съоръженията за съхранение до много високо ниво. В документа се подчертава, че предложените мерки трябва да се считат за изключителни, временни и конкретно насочени към настоящите геополитически обстоятелства, при които високите цени на едро, отрицателните сезонни спредове и рисковете за наличието на обеми на внос на газ пречат на пазарните играчи да складират газ.

Предложения на ACER и CEER имат за цел да отговорят на извънредната ситуация с прости правила и схеми  за разпределяне като  разглежда по-дългосрочен план, където да се доуточнят методите за по-добро справяне с правата и задълженията на държавите членки и доставчиците на газ. Ключовите мерки на регулаторите могат да бъдат обобщени, както следва:

Методи:

 •  Мерките трябва да бъдат изключителни, временни и специално насочени към настоящите обстоятелства
 • Интервенцията следва да бъде пропорционална на целите и следва да избягва изкривяването на пазара, когато е в състояние да изпълни адекватни нива на съхранение на газ 
 • Институциите на ЕС следва да намерят подходящ баланс между подходите "отгоре надолу" и "отдолу нагоре"

Общи принципи:

 • Целите за попълване следва да прилагат основана на търсенето, а не основана на капацитет обосновка, съчетаваща европейско и национално равнище
 • Прилагайте прости, но реалистични мерки в хода на тази година (2022 г.), като се вземат предвид националните специфични характеристики и ограничения
 • За бъдещето (2023 г. и по-нататък): по-добри нужди от съхранение при оценки въз основа на няколко параметъра (резервоари за ВПГ, разнообразие на предлагането, сезонност на търсенето, междусистемни мощности, зависимост от руски доставки)
 • Мерките за намаляване на риска следва да сведат до минимум използването на публично финансиране
 • Прилагане на широк мониторинг от ЕС на нивата на пълнене на складиране и на цените, платени за това запълване.


Документът на  ACER-CEER.