събота, 28 април 2012 г.

Цифрови технологии: Комисията започва публична консултация как да се намалят разходите свързани с разгръщането на високоскоростен интернет


Европейската комисия започва публична консултация, за да търси начините за намаляване на разходите необходими за изграждането на нови мрежи за високоскоростен интернет на територията на Европейския съюз.
Високоскоростният интернет е в основата на всички сектори на съвременната  икономиката. Всяко нарастване на разпространението на широколентовия интернет  с 10 % води до икономически растеж от 1 до 1,5%. Затова особено важно е да се търсят начини за намаляване на разходите за изграждане на нови мрежи. Желанието на ЕК е да събере мнения от всички заинтересовани публични  и частни  страни, например: телекомуникационни оператори и предприятия за обществени услуги, от инвеститори, публични и регулаторни органи и потребители. По-конкретно Комисията се интересува от начини за намаляване на разходите за инженерно строителство, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнесто-оптични кабели, чийто дял може да достигне до 80 % от общите разходи. Комисията предполага, че разходите за създаване на широколентова инфраструктура могат да бъдат намалени с около една четвърт.

По повод на стартиралото обществено обсъждане заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заявява:
 „Трябва да намалим строителните разходи за разгръщането на широколентови мрежи, ако искаме да изградим инфраструктура за по-бърз широколентов достъп в цяла Европа. Трябва да изпробваме на практика идеи за намаляване на разходите за изграждане на тази инфраструктура, за улесняване на достъпа до нея, за нейната повторна употреба и съвместното ѝ използване.  Няма нищо по-неприятно за гражданите от разкопаните пътища и нищо по-спъващо бизнеса от ненужните административни формалности."

Според анализите на Комисията строителните работи  поглъщат до 80 % от средствата, които се инвестират в изграждането на широколентова инфраструктура. Това се дължи на липсата на координация на инженерно-строителните проекти, недостатъчната степен на повторно използване на налична инфраструктура и липсата на сътрудничество между различните участници. Например предприятията, осигуряващи канализационната, енергийната и железопътната инфраструктура, често имат свои собствени мрежи и разкопават пътища без да координират дейността си с телекомуникационните предприятия.  Бързото разгръщане на широколентовите инфраструктури е допълнително затруднено от продължителни, непрозрачни и утежнени процедури за уреждане на права на преминаване и получаване на всички необходими разрешителни на национално или местно ниво.

Смятам, че посочените пречки са твърде познати и на българските предприемачи, развиващи този бизнес, затова сега е момента да се включат активно в тази публична консултация и да посочат конкретните пречки пред изграждането и развитието на широколентовите мрежи.

Накратко,  Комисията търси мнения относно:
  • пречките пред инвестициите в широколентовата инфраструктура;
  • начините за подобряване на използването на съществуващата инфраструктура;
  • координацията на инженерно-строителни работи; 
  • мерките за подобряване на координацията между компетентните органи и за опростяване на разрешителните процедури;
  • „подготвеността“ на новите сгради за разполагане на инфраструктури за високоскоростен интернет.
Публичната консултация ще продължи до 20 юли 2012 г. ЕК очаква резултатите от нея да допринесат за намаляването на инвестиционните разходи за широколентови инфраструктури и — в крайна сметка — на цените на дребно.

Евростат: Данни за БВП, дефицита и държавния дълг на държавите в ЕС


Евростат публикува подробни данни за Брутния вътрешен продукт (БВП), дефицита и държавния дълг за евро зоната, Европа 27 и по държави -членки.
Данните са за четири последователни години - от 2008 г. до 2011 г., при което се проследява динамиката на изменение на показателите.


През 2011 г. дефицитът както за евро зоната  (EA17) така и за ЕС 27 намалява в абсолютни стойности в сравнение с 2010 г., докато държавния  дълг  нараства и в двете зони. В еврозоната бюджетен дефицит и БВП е намалял от 6,2% през 2010  до 4,1% през 2011 г., а в ЕС-27 от 6,5% до 4,5%. В еврозоната държавния дълг към БВП се е увеличил от 85,3% в края на 2010 г. до 87,2% в края на 2011 г. и в ЕС-27 от 80,0% до 82,5%.


През 2011 са регистрирани най-големите държавни дефицити като процент от БВП в Ирландия (-13,1%), Гърция (-9.1%), Испания (-8.5%), Обединеното кралство (-8,3%), Словения (-6.4%), Кипър (-6,3%), Литва (-5.5%), Франция и Румъния (-5,2%) и Полша (-5.1%). Най-ниските дефицити са регистрирани във Финландия (-0.5%), Люксембург (-0.6%) И Германия (-1,0%). В Унгария (4.3 процента), Естония (1.0%) и Швеция (+0.3%) е регистриран излишък през 2011 г.

По надолу са данните на 27 - те държави членки на ЕС
В края на 2011 г., са регистрирани най-ниските съотношения на държавния дълг към БВП в Естония (6,0%), България (16,3%), Люксембург (18,2%), Румъния (33,3%), Швеция (38,4%), Литва (38,5%), Чешката република (41.2%), Латвия (42,6%), Словакия (43,3%) и Дания (46,5%).

В Гърция това съотношение е най-високо (165,3%), следва Италия (120,1%), Ирландия (108.2%), Португалия (107.8%), Белгия (98,0%), Франция (85,8%), Обединеното кралство (85,7%), Германия (81.2%), Унгария (80.6%), Австрия (72.2%), Малта (72.0%), Кипър (71.6%), Испания (68.5%) и Холандия (65.2%).През 2011 г. държавните разходи в еврозоната е еквивалентно на 49,3% от БВП, а приходите до 45,2%. Данните за ЕС-27 са съответно 49,1% и 44,6%.

И в двете зони, съотношението на държавните разходи намалява между 2010 и 2011 г., докато съотношението на приходите се е увеличило.петък, 27 април 2012 г.

Ядрена енергетика: Стрес - тестовете на ядрените централи продължават с допълнителни посещения в атомните централи

В съвместна декларация на Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност (ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group) и Европейската комисия (ЕК) от 26 април 2012 г., комисарят по енергетика в ЕК Гюнтер Йотингер и Андрей Ститар, председател на ENSREG обявиха, че е готов техническия доклад с резултатите от проведените стрес тестове и въз основа на констатациите в него ще се разгледат някой аспекти на ядрената безопасност в по – големи подробности, чрез посещения в атомните централи през следващите няколко месеца.
По повод на доклада Гюнтер Йотингер заявява:
"Този обширен доклад е основен елемент на нашите стрес-тестове. Сега ние ще направим допълнителни посещения на електроцентралите и ще анализираме по-подробно някои аспекти на безопасността. Гражданите на ЕС имат право да знаят и да разберат колко безопасна е ядрената централа, разположена в близост до дома им. Сигурността е по-важна от сроковете. "
Анализът на резултатите от партньорската проверка, направен в доклада, ще се допълни с допълнителни проверки. ENSREG и ЕК са се споразумели да продължат с проверките, свързани с установяване на безопасността на атомните електроцентрали чрез проследяване на допълнителни аспекти на безопасността.
Допълнителните проверки ще включват:
  • Допълнителни посещения на атомни електроцентрали
  • Изпълнение на препоръките на доклада на ENSREG
  • Изпълнение на плана за действие на МААЕ
  • Резултати от извънредното заседание на Конвенцията за ядрената безопасност
  • Информацията за всяка отделна атомна електроцентрала ще бъде публична и ще е на разположение на специална интернет страница.
Европейската комисия ще представи доклада на ENSREG за информация на Европейския съвет, който ще се проведе през юни.
Докладът на ENSREG идентифицира четири основни области за подобрение, които следва да бъдат обсъдени на европейско равнище, включително установената липса на последователност при оценката на природните бедствия, необходимостта от редовни оценки и изпълнението на известни познати мерки за безопасност, както и мерки за подобряване на превенцията чрез използване на мобилно оборудване за защита срещу екстремни природни опасности, центрове за реагиране при извънредни ситуации, защита срещу екстремни природни опасности и замърсяване, и наличие на спасителни екипи и оборудване, които да са на разположение и бързо да реагират и да подпомагат местните оператори.
Докладът е резултат от извършването на три последователни стъпки на стрес-тестовете. При първата стъпка – ядрените оператори извършват самостоятелна оценка на безопасността на ядрената централа, втората стъпка включва изготвянето на доклад от националния регулатор. При третата стъпка мултинационални екипи анализират националните доклади, представени от националните власти.
За да изготвят анализите мултинационалните екипи са посетили ядрени реактори, на място. Това е направено по техен избор като са били посетени между един и четири реактора във всяка от 17-те страни, участващи в теста (15 държави от ЕС с ядрени централи плюс Украйна и Швейцария).
В ЕС има 147 ядрени реактори, през март 2012 г. по време на партньорската проверка експертите са посетили 38 ядрени реактора.

             
               
понеделник, 16 април 2012 г.

Антитръст: Важно за мениджърите на българските предприятия -непознаването на процедурите по антитръстовите разследвания може да доведе до високи санкции за предприятието

С едно от последните си решения, Европейската комисия даде ясен сигнал към всички предприятия, опериращи на европейския пазар, че ще бъде безкомпромисна и ще налага санкции, когато тe възпрепятстват проверките ѝ  по антитръстови дела.  Санкцията от 2 500 000 евро, наложена на две енергийни компании от Чехия, които са възпрепятствали инспекция на Европейската комисия,  е достатъчен аргумент в подкрепа на това твърдение.

Какъв е  случаят
На 24 до 26 ноември 2009 г. служители на  ГД «Конкуренция» на ЕК извършват инспекция в офисите на Energetický a průmyslový holding и EP Investment Advisors, намиращи се в Прага. Внезапната проверка (инспекцията) е във връзка с предприето от ЕК антитръстово разследване  срещу двете компании. Предприятията оперират на пазарите на едро на електроенергия и лигнитни въглища и са заподозрени, че нарушават чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз..

Какво е противоправното поведение
По време на внезапните проверки разследваните компании отказват да блокират имейл акаунт и да отклонят входящата електронна кореспонденция на ключови мениджъри на предприятието, което е в нарушение на задължението им да сътрудничат на експертите на Комисията по време на провеждане на инспекция и да предоставят всички документи относими към разследването.

Развитие на събитията по време на инспекцията:
На 24 ноември 2009 г., след представяне на разследваните предприятие решението на ЕК за извършване на внезапна проверка, служителите на  Комисията изискват от компаниите да блокират имейл акаунтите на ключови техни представители. След това представителите на комисията задават нови пароли към имейлите, известни само на тях. Това е стандартна мярка при започване на инспекции по антитръстови случаи, която цели да осигури на инспекторите изключителен достъп до съдържанието на имейл акаунтите и да възпрепятства всякакви промени на имейл акаунтите по време на инспекцията.

На втория ден от проверката служителите на Комисията установяват, че паролата на един от акаунтите е променена, в следствие на което собственика на акаунта е имал достъп до елекронната си поща.

На третия ден от проверката, служителите на Комисията откриват, че предишния ден един от служителите е поискал от ИТ отдела да отклони всички електронни писма, пристигащи в определени блокирани акаунти, към компютър сървър. Компанията признава, че тази процедура е била приложена само за един акаунт на електронната поща. В резултат входящата електронна поща е останала невидима за инспекторите, те не са могли да я прегледат, което води до компрометиране на претърсването.

За това нарушение, изразяващо се във възпрепятстване на проверка по антитръстов случай, Комисията предяви твърдение за извършено нарушение през декември  2010 г, а сега за пръв път излиза с решение за установено нарушение свързано с възпрепятстване на преглед на документи разменени чрез електронна поща.

По този повод Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ на политиката на конкуренция, заявява:
"В днешни дни информацията на предприятията се съхраняват в електронна ИТ среда като системите за електронна поща и може бързо да бъде променена или изтрита. Това решение изпраща ясно послание към всички фирми, че Комисията няма да толерира действия, които биха могли да застрашат целостта и ефективността на разследванията й чрез подправяне на информацията по време на инспекцията. "
В съобщението по повод на взетото решение за налагане на санкцията, Комисията още веднъж напомня, че правомощието й да извършва проверки на място в офисите на предприятията е едно от най-важните средства за разследване и доказване на антитръстови нарушения (картели и злоупотреби). По време на проверките на място служителите на комисията имат правомощията да преглеждат документи, свързани с дейността на предприятията и да вземат копия от тях независимо от носителя, на който се съхраняват (на хартия или в електронен вариант). В стремежа си да избегнат  унищожаване на електронни файлове инспекторите  на Комисията обикновено прилагат практика, чрез която ограничават достъпа до електронните пощи на ключови представители на разследваното предприятие, с което предотвратяват унищожаването на файлове с важна информация. Целта е да се прегледат не само файловете, пристигнали по електронна поща преди инспекцията, но и тези разменящи се по време на самата инспекция.

В съответствие с антитръстовия Регламент 1/2003 на Съвета (чл. 20, ал. 4 и чл. 23 ) по време на инспекцията предприятията са задължени да сътрудничат на Комисията като предоставят коректна информация и осигуряват на експертите на ЕК пълен достъп до всички документи на предприятието.

Тези задължения на предприятията са потвърдени и от Общия съд през декември 2010 г. по случая T-141/08. E.ON Energie AG срещу Европейската комисия, при който ЕК наложи санкция от 38 милиона евро, заради нарушен печат по време на инспекция.

Комисията, в съответствие с чл. чл. 23, ал. 1 от Регламент №1/2003г.,  може да наложи санкция до 1% от общият оборот на предприятие, което умишлено или по непредпазливост предоставя непълна или подвеждаща информация или откаже да се подчини на разпорежданията на експертите по време на инспекцията.
От самото начало Energetický a průmyslový holding признава пред ЕК, че направените нарушения са от неопитност по отношение на тази област на европейското право и липса на познания за процедурите на Комисията по време на инспекции по антитръстови дела. За извършване на нарушението е допринесъл и факта, че представителите на предприятието са считали, че то е твърде малко, за да бъде обект на разследване от страна на ЕК и да бъде подложено на такава проверка.
Според председателя на холдинга Křetínský от изказването на комисаря по конкуренция е очевидно, че Европейската комисия използва този случай, за да изпрати ясно послание към предприятията за необходимостта от безусловна дисциплина по време на проверки, извършвани от Европейската комисия, което включва и гарантиране на пълен достъп до електронните пощи.
В същото време предприятието обмисля след обстойно проучване на решението на Комисията да обжалва наложената санкция.

По повод на решението на ЕК редица видни консултанти по антитръстови дела изказват мнение, че предприятията трябва да познават процедурите за инспекции при антитръстови случаи и да бъдат много внимателни по време на самата инспекции на Комисията, особено що се отнася до достъпа до информацията, съхранявана на електронен носител. Трябва да се има предвид, че вследствие на навлизането на новите ІТ технологии процедурите по изземване на документи съществено са променени. В миналото експертите основно са преглеждали документи на хартиен носител, но сега търсенето на доказателства се фокусира основно върху електронните документи и електронната кореспонденция на предприятията, чрез специален софтуер (форенсик лаборатория).
Между другото правомощията на Комисията за защита на конкуренция при разследване на национални антитръстови случаи са напълно индентични с процедурата за инспекции по Регламент 1/2003 г. По конкретно в чл. 50 до чл. 52 от Закона за защита на конкуренцията  подробно са изброени  правомощията на КЗК и процедурите за събиране на доказателства, които служителите на комисията прилагат при проверки на място в офисите на проучваните предприятия. В допълнителните разпоредби на закона е дадено и определението какво се смята за доказателство, съхраняване на електронен носител - "Форенсик доказателство" е доказателство, събрано при проверка на място чрез специална техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация, представляващо точно копие (форенсик имидж) на конкретния носител на тази информация.
"Цифрово доказателство" е информация с доказателствена стойност, която е съхранявана или предавана в цифров формат.

Поуката от решението на ЕК за налагане на санкции на двете дружества от Чехии за мениджърите е, че трябва много внимателно да преценяват стъпките, които предприемат по време на проверките по антитръстовите дела, тъй като вземането на погрешно решение, направено дори и от незнание, може да доведе до високи санкции за предприятието, което управляват.