четвъртък, 31 октомври 2013 г.

По – малко бюрокрация за бизнеса

74% от европейците смятат, че в ЕС се генерира твърде много бюрокрация. В отговор на тази загриженост, през последните няколко години Комисията полага целенасочени усилия за усъвършенстване на законодателството и намаляване на регулаторната тежест. Например, в последното си съобщение относно регулаторното опростяване и управление Communication on Regulatory Fitness and Performance (REFIT), Комисията посочва области на политиката, където ще предприеме по-нататъшни действия, за да се опрости или отмени бюрократичното законодателство на ЕС.
С проведената конференция на високо равнище в Брюксел също започна дебат за това как публичните администрации на държавите членки да станат по – ефективни и прозрачни. В дискусията участват председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и заместник председателя Антонио Таяни, заедно с лидери, представители на индустрията, министри, политици и съветници от държавите членки, които обсъждат как да се направят администрациите в цяла Европа по-благоприятни за бизнеса.

Целта на конференцията, чиято тема е: Пътят към растежа: Приятелска публична администрация за бизнеса, е да се идентифицират ключовите затруднения на бизнеса при контактите му с публичните администрации. По време на конференцията са обменени идеи и опит за това как установените  трудности могат да бъдат преодолени като се покажат добрите  постижения и практики на публични администрации в държавите-членки
Какъв е проблемът ?
Едва ли е необходимо да се споменава, че фирмите се нуждаят от ефикасни, икономически ефективни и висококачествени обществени услуги. Когато става въпрос за прилагането на законовите изисквания и продължителността на процедурите, публичната администрация би следвало да взема решенията без неоправдано забавяне, за да гарантира сигурност и стабилност за бизнеса.
В специално сравнително изследване на публичните администрации на държавите членки се установява, че в много държави-членки, неефективната държавна администрация продължава да бъде една от основните пречки за конкурентоспособността на промишлеността и икономическия растеж. Както е посочено в годишния обзор на растежа един от петте основни приоритета на ЕК е реформа на публичната администрация. В съответствие с най-новите данни, представени от Комисията се вижда (графиката по-долу), че като цяло правителствената ефективност на държавите членки  в ЕС пада леко през 2012 г., в сравнение с предходната година. Само тринадесет държави членки имат запазено или подобрено обслужване спрямо позицията им през 2011 г., 15 държави-членки имат по-лоши показатели спрямо 2011 г., а четири държави-членки , Италия, Гърция , България и Румъния - се представят много слабо ( фиг.1)

  
Разликите между държавите-членки варират при показатели време и разходи, необходими за учредяване на дружество, а също така и при броя на часовете, необходими на фирмите, за да се съобразят с данъчните правила.
Например:
Бизнес компаниите  би следвало да могат да стартират бързо и на ниска цена. Съветът по конкурентоспособност от май 2011 г. посочва, че държавите членки трябва да осигурят такава бизнес среда, че дружества да могат да бъдат създавани за три дни при максимална цена € 100. Сега в анализа се установява, че въпреки постигнатия  напредък, тази цел не е постигната. Например, в Белгия, Португалия, Холандия и Унгария, за да започнат компаниите свой собствен бизнес процедурата отнема по-малко от пет дни, но в Малта, Полша, Испания, Австрия и отнема повече от 20 дни ( фиг.2). Като цяло процедурата средно  отнема 5.4 дни на цена от € 372.
Бизнесът се сблъсква с тромавите данъчни и административни процедури, което означава, че компаниите изразходват много време при съставянето на данъчните  декларации. При отделните държави членки времето варира от 60 часа до над 400 часа. Например, в Люксембург, Ирландия, Естония и Финландия тези процедури отнемат на дружествата по-малко от 100 часа. А в Чехия и България, са необходими повече от 400 часа (фиг.3). Като цяло средно за ЕС едно дружество изразходва 193 часа годишно, за да спази процедурите на данъчното законодателство.


Обществените поръчки може да допринесат за повишаване на иновациите и ефективността в държавния сектор. Публичните органи следва да са чувствителни към риска и да разполагат с експертен опит и политическа подкрепа, за да закупуват иновативни стоки и услуги. Държави с високо равнище на иновациите в областта на обществените поръчки са Дания (48% от фирмите), Кипър (45%) и Малта (40%), а Унгария има само 6% от компаниите, които продават иновативни продукти или услуги за публичния сектор (фиг.4).


Данните за България

Примери за  добри практики
- За да се използват в пълна степен предимствата на електронното правителство, Дания и Обединеното кралство са предприели стъпки към превръщането на канал "онлайн" по подразбиране за определени услуги .
- За да увеличат нивото на предсказуемост и правна сигурност, Нидерландия , Словакия, Швеция и Обединеното кралство са приложили система, в която всички нови или изменени правила могат да влизат в сила само на ограничен брой дати, предварително определени за всяка година.
- За да намали броят на новите правила за бизнеса, правителството в Обединеното кралство от януари 2013 година въвежда правилото „едно прието правило две премахнати“. Правилото гарантира, че ако с една нова регулация се въвеждат нови тежести за бизнеса, то това трябва да бъде компенсирано с премахване или промяна на действащи регулации, които да доведат до двойно намаляване на разходите на компаниите.
- През 2012 г. Испания започва да прилага експресен лицензионен режим за търговски обекти на дребно. Процедурата предвижда магазини за търговия на дребно с площ до 300 кв.метра да започват да функционират без разрешение от местните власти. За целта фирмите трябва само да подадат в  администрацията декларация, с която декларират, че ще работят в съответствие с изискванията, заложени в законодателството. Сега правителството планира да разшири обхвата на този режим за фирми с площ на търговските обекти на дребно до 500 кв.метра.
Основните изводи от конференцията имат за цел да подпомогнат Комисията и държавите-членки в по-нататъшното развитие на политиката за изграждане на модерна публичната администрация, която да спомага за повишаване на конкурентоспособността в ЕС - един от заложените  приоритети в Годишния обзор на растежа на ЕС.
Повече за темите и дискусиите от конференцията - видео.