петък, 22 август 2014 г.

Обществените поръчки – време за промянаОт години една от най острите критики на Европейската комисия към България е свързана с процедурите по обществените поръчки. Обикновено повтарящите се препоръки към България са - да предприеме стъпки за намаляване на риска от корупция в процедурите за възлагане на обществени поръчки, като ги направи по-прости и по-прозрачни и не на последно място да предприеме конкретни мерки за въвеждане на електронни обществени поръчки.
В същото време от няколко месеца е в сила ново европейско законодателство, уреждащо процедурите за обществени поръчки и концесии. И точно тук е шанса на България да избегне съдбата си на вечно изоставаща държава членка при прилагане на правилата за обществените поръчки. Това може да стане, ако България изработи ясна визия и програма как да въведе коректно и точно европейското законодателство в националната правна рамка. Но това няма да е достатъчно, ако не се предприемат следващи стъпки - за изграждане на  надеждна система за ефективно прилагане на новите европейски процедури за обществени поръчки.

Новите директиви

1.ДИРЕКТИВА2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО
Според директивата държавите членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 18 април 2016 г. Те незабавно следва да съобщат на Комисията текста на тези разпоредби.


2.ДИРЕКТИВА2014/25/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО
Според директивата държавите членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 18 април 2016 г. Те незабавно следва да съобщат на Комисията текста на тези разпоредби.


3.ДИРЕКТИВА2014/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТАот 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки
Според директивата държавите членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните мерки, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 27 ноември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Какво представляват новите правила за обществените поръчки?
Обществена  поръчка  е  възлагането  на  договор  за  строителство,  услуги  или  доставки  от  публични органи (например министерства или кметства) на избрани от тях предприятия.
Пример:  строителство  на  държавно  училище,  закупуване  на  мебели  за  министерство, услуги за чистене на железопътна гара.

Защо се въвеждат нови правила?
Действащите в момента правила за обществените поръчки датират от 2004 г. Тези правила са израз на принципите и свободите, установени с Договорите на ЕС. Тяхната цел е процедурите за  възлагане  на  обществени  поръчки  да  бъдат  прозрачни  и  достъпни  за  всички  европейски предприятия, които да могат да предлагат своите услуги и стоки на цялата територия на Съюза. 
В  следствие  на  промяната  на  икономическата,  социалната  и  политическата  обстановка  и  на настоящите бюджетни ограничения се наложи правилата да бъдат реформирани, за да станат  по-прости и по-ефикасни както за купувачите от обществения сектор, така и за предприятията.  Освен  това  чрез реформата  се цели  гарантиране на най-доброто  съотношение между цена и  качество за обществените поръчки и възлагането им в условия на прозрачност и конкуренция.   Обществените  поръчки  в  цифри:  425 млрд.  евро  или  3,4 %  от  БВП  на  Европейския  съюз  (данни от 2011 г.) – поръчки, обхванати от разпоредбите на европейските директиви 

1.КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ С НОВИТЕ ПРАВИЛА?
 • С новите правила процедурите за възлагане обществени поръчки стават по-прости и по- гъвкави, което е от полза както за купувачите от обществения сектор така и  за предприятията и по-конкретно за МСП.

o  купувачите  от  обществения  сектор  или  т.  нар.  възложители  по  договори  ще имат  по-голяма  възможност  да  договарят  условията  на  поръчката  с предприятията  и  в  резултат  да  получават  услуга,  която  отговаря  по-добре  на техните нужди;
o  минималните крайни срокове за процедурите ще бъдат по-кратки;
o регионалните  и  местните  органи  ще  се  ползват  от  облекчение  на задълженията си за оповестяване и ще могат да определят крайните срокове на процедурата  (например  за  представяне  на  оферти)  по  общо  съгласие  с  участващите предприятия;
o  единствено предприятието, на което ще бъде възложена поръчката, ще трябва да представи пълната документация, доказваща, че то отговаря на условията за изпълнение на съответния договор. За участие в процедурата ще е достатъчно да бъде представена  клетвена декларация  за зачитане на тези  условия. Това ще  намали драстично обема на документите, необходими за подбор на предприятията.
o  за  допълнително  намаляване  на  бюрокрацията,  свързана  с  обществените поръчки,  в  дългосрочен  план  общуването  в  рамките  на  процедурите  за обществени  поръчки ще  се  извършва  задължително  по  електронен  път,  а  не както в момента чрез пощенски писма.

 • Обществените поръчки стават инструмент на политическите стратегии: благодарение на новите правила обществените поръчки ще допринесат за изпълнение на политиките в областта на околната среда, социалното приобщаване и иновациите на купувачите от обществения сектор. Така например:
o обществените  органи  ще  могат  да  избират, отчитайки  разходите  за  целия жизнен  цикъл  на  предлаганите  продукти.  В  този  смисъл  въглеродния отпечатък на продуктите може да бъде от решаващо значение;
o същото  ще  важи  и  за  производствения  процес,  свързан  с  възложеното строителство, услуги или доставки на продукти. Участието в него на повече лица в  уязвимо  или  неблагоприятно  положение  или  използването  на  нетоксични вещества могат да бъдат решаващи при избора на предприятие;
o новата  процедура  за  закупуване  на  новаторски  продукти  и  услуги  ще стимулира иновациите;
o предвидени  са  и  допълнителни  мерки  за  насърчаване  на  социалното приобщаване: всеки купувач от публичния сектор ще може да запазва поръчки не  само  за  предприятия,  в  които  работят  хора  с  увреждания,  но  и  за предприятия,  чиято  основна  цел  е  професионалното  приобщаване  на работници  в  неравностойно  положение,  при  условие  че  тези  работници представляват поне 30 % от общия брой заети в даденото предприятие (спрямо 50 % в момента).
 • Европейските МСП, които имат значителен потенциал за създаване на работни места, растеж и иновации, трябва да имат по-лесен достъп до обществени поръчки.
o обществените  органи  ще  се  насърчават  да  възлагат  няколко  договора  на различни  малки  предприятия,  вместо  да  сключват  един-единствен  договор  с по-голямо предприятие;
o размерът на оборота, който може да бъде изискван за участие в обществената поръчка, ще бъде ограничен до максимум два пъти стойността, предвидена за договора.
 • Взети са мерки за по-ефикасно  предотвратяване  на конфликтите на интереси, фаворизирането  и корупцията.
o държавите  членки  ще  трябва  да  предприемат  мерки  за  ефективно предотвратяване,  установяване  и  корекция  на  конфликтите  на  интереси  въз основа на вече ясно формулирано с новите правила определение;
o  лицата, които са се опитали да повлияят на купувач от публичния сектор или са направили лъжливи декларации, могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка;
o  с новите правила ще се знае по-лесно, в които случаи дадена поръчка може да бъде  променена  след  възлагането  ѝ  без  нова  покана  за  представяне  на предложения;
o  накрая, купувачите от публичния сектор ще трябва да отхвърлят всички оферти, чиято цена е ненормално ниска, поради нарушение от страна на съответното предприятие  на  европейското  или  международното  право  в  областта  на социалните, трудовите и екологичните въпроси. 
 • Социалните услуги и услугите в областта на културата, здравеопазването, както и някои други  услуги,  като  например  юридически,  хотелиерски  и  ресторантьорски  услуги, посочени в директивите, са обект на новия опростен режим.
o този режим важи за обществени поръчки на стойност над 750 000 евро (спрямо 200 000 евро за останалите услуги);
o купувачите  от  обществения  сектор  могат  да  предоставят  договорите  на предприятия,  чиито  оферти  отговарят  на  всички  критерии  за  качество,  като например  достъпност,  непрекъснатост  и  устойчивост  на  предлаганите  услуги, които те смятат за определящи за съответната услуга;
o освен задължението за равно третиране на всички предприятия и осигуряване на подходяща публичност на обявлението на поръчката и нейното възлагане, за съответните процедури ще важат единствено националните правила.
 • Новите  европейски  правила  не  засягат  националната  организация  на  обществените услуги:
o държавите  членки  избират  сами  начина  на  организация  на  обществените услуги. Публичните органи могат съответно да изпълняват сами своите задачи от  обществен  интерес  като  използват  собствените  си  ресурси  или  да  ги поверяват на външни изпълнители;
o  правилата  за  обществените  поръчки  и  концесиите  се  прилагат  единствено  в случаите,  когато  даден  обществен  орган  реши  да  повери  изпълнението  на съответните услугите на външно предприятие;
o сътрудничеството  между  обществените  органи  и  по-конкретно  между общините не попада в обхвата на правилата за обществените поръчки; с новите правила  вече  са  предвидени  конкретните  условия  за  такова  сътрудничество

2. ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Намаляване на административната тежест
Участниците  в  обществени  поръчки  или  така  наречените  оференти  могат  да  докажат  своята пригодност, финансово  състояние и  способности  с  лични декларации  вместо да предоставят доказателствени документи, както се изискваше преди. Благодарение на единния европейски документ  за  обществени  поръчки  –  стандартен  формуляр  за  декларация  от  собствено  име, това ще бъде по-лесно.
Единствено  печелившият  участник  ще  трябва  да  представи  пълна  доказателствена документация. Данните  се  предоставят  от  спечелилия  кандидат  или  възлагащият обществен орган  си  набавя  информацията  пряко  от  национални  бази  данни,  ако  кандидатът  е  посочил такива в единния европейски документ за обществени поръчки.По-добър достъп на МСП до обществени поръчки


 •   Финансово състояние на участниците
Възлагащите органи  следва да приемат всички  участници, чието финансово  състояние им позволява  да  участват  в  процедурата.  В  миналото  по-малките  предприятия  често  бяха изключени от процедурите за обществени поръчки, тъй като възлагащите органи изискваха високи  нива  на  годишен  оборот,  дори  за  поръчки  с  ниска  парична  стойност.  В  бъдеще изискваният  годишен  оборот  нормално  не  трябва  да  надвишава  с  повече  от  два  пъти стойността на обществената поръчка.
 •  Възлагане на договори на малки части (обособени позиции)
Големите  обществени  поръчки  често могат да  бъдат  разделени  на  по-малки  части,  което позволява  участието  на  по-малки  предприятия.  Възлагащите  органи  се  насърчават  да разделят по-големите поръчки на по-малки  части. Те не  са длъжни да правят  това, но в такъв случай ще трябва да обяснят защо са решили така.

 

3. ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ВЪЗЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ

Видове процедури – по-голям избор, по-лесен достъп

В  новата директива  се използва  подходът  на  инструментариума,  който дава на възлагащите органи  повече  гъвкавост, възможности и нови начини  за  провеждане  на процедури  за  обществени поръчки. Те разполагат с много по-голяма свобода да избират вида и начина на подготовка на процедурата в съответствие със своите нужди:

 • Достъпът  до  процедури,  включващи  договаряне,  е  много  по-голям  и  по-гъвкав отколкото по настоящите директиви, за да могат купувачите от обществения сектор да използват такива процедури всеки път, когато е необходимо договаряне.

 • Новата  състезателна  процедура  с  договаряне  заменя  настоящата  процедура  на договаряне с публикуване на обявление за поръчка. За да се гарантира справедливост, прозрачност  и  ефикасност,  новата  процедура  е  по-ясно  структурирана.  Тя  е  насочена към  подобряване  на  обществените  поръчки  и  предоставя  на  възлагащите  органи ефикасни  инструменти  за  постигане  на  най-добри  резултати  при  договарянето  на обществени поръчки.

 • Състезателният  диалог  бе  опростен  и  използването  му  вече  е  по-лесно.  Съгласно настоящите  правила  той  вече  е  достъпен  при  същите  условия  както  състезателната процедура с договаряне, предоставяйки пълно право на избор на възлагащите органи.

 • Новото партньорство  за иновации разширява  възможностите на  възлагащите органи. То им позволява да намират  високо иновативни решения посредством  комбинация от научноизследователски услуги и покупка на новаторски продукти (вж. ФИШ №9).

По-гъвкави и ефикасни процедури

Купувачите от обществения сектор също така ще могат организират процедурите за възлагане на  обществени  поръчки  по  възможно  най-гъвкавия  и  ефикасен  начин.  Правилата  за управлението на процедурите  за обществени поръчки бяха променени  коренно,  за да  станат по-ефикасни и по-практични. Едни от най-важните промени:

 •  Сроковете  за  участие  и  представяне  на  оферти  бяха  съкратени,  позволявайки  на възлагащите  органи  да  организират  по-бързи  и  по-целенасочени  процедури  за възлагане на поръчки.
 • Нов  стандартен  електронен  европейски  документ  за  обществени  поръчки  дава възможност  за  лично  удостоверяване  на  предоставяната  информация  вместо представяне на документация на етапа на класиране. Обикновено възлагащите органи ще  трябва  да  проверят  само  документацията  на  печелившия  оферент  в  края  на процедурата и преди вземане на решението за възлагане на поръчката. За целта те ще имат достъп до електронни бази данни на вътрешния пазар, където ще могат бързо да консултират надеждна и актуална документация.

 • Купувачите  от  обществения  сектор  могат  да  изискват  строителните  или  ремонтни дейности,  услугите  или  закупуваните  консумативи  да  имат  специален  етикет,  който удостоверява,  че  те  отговарят  на  екологични,  социални  или  други  стандарти, определени за дадената поръчка. Това се отнася например за екологични етикети или етикети за справедлива търговия.

 • При  отворените  процедури  възлагащите  органи  могат  да  решават  в  какъв  ред  да протече процедурата. Те могат да следват традиционния ред, вземайки първо решение относно  допустимостта  на  участниците,  преди  да  оценят  техните  предложения  и  да вземат решение за възлагане на поръчката. В други случаи обаче те могат да решат да действат по обратния ред и първо да разгледат предложенията на участниците, преди да проверят дали участниците са изпълнили критериите за подбор и дали съществуват основания за тяхното изключване от процедурата.

 • Възлагащите органи могат да изключат даден оферент от процедурата, ако в миналото този  оферент  е демонстрирал  значителни  или  трайни  пропуски  при  изпълнението  на обществена поръчка.

 • При  оценката  на  участниците  възлагащите  органи  могат  да  вземат  предвид квалификацията и опита на персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на поръчката, когато това може съществено да повлияе на крайния резултат.

Допълнителна гъвкавост за местните и регионалните органи 

Съгласно  новата  директива  страните  членки  ще  могат  да  решават  да  използват  опростена система за публикуване на обявления за поръчки за някои категории възлагащи органи:

 • Засегнати  органи:  така  наречените  „нецентрални  възлагащи  органи“,  т.е.  всички възлагащи  органи  на  подправителствено  ниво,  като  например  кметства,  регионални органи или други обществени органи;

 • Процедура:  вместо  да  публикуват  пълно  общоевропейско  обявление  за  всяка обществена  поръчка  над  определения  праг,  горепосочените  възлагащи  органи  ще имат  възможност  за  определени  поръчки  просто  да  публикуват  обявление  за предварителна информация, в което се посочва, че:

o  поръчката ще бъде възложена без допълнителна публикация на обявление и

o че  предприятията  могат  да  изразят  интерес  към  поръчката,  за  да  бъдат директно информирани за процедурата.

Това дава на публичните органи повече гъвкавост при започването на процедура и им спестява средства и време.

Работа в екип
 • Благодарение на новите директиви възлагащите органи ще могат по-лесно да групират
своите покупки като:

o  използват съвместни процедури за възлагане на поръчки или

o  купуват посредством централен орган за покупки.

Това ще може да става на национално или трансгранично ниво.

 • Опитът показа, че съвместното трансгранично възлагане на обществени поръчки може съществено да подобри резултатите, използвайки пълния потенциал на единния пазар.

В  новите  директиви  за  пръв  път  са  формулирани  изрични  и  ясни  правила  за съвместното  трансгранично  възлагане  на  обществени  поръчки,  с  които  се  гарантира необходимата  правна  сигурност  за  възлагащите  органи  и  централните  органи  за покупки.4. КОМПЮТЪРИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


Електронните обществени поръчки могат да подобрят качеството на процедурите.

Процедурите  за  възлагане  на  електронни  обществени  поръчки  ще се  извършват  по електронен път. Това включва публикуване на обявления за поръчки онлайн (електронни обявления),  публикуване  на  всички документи за покана за  участие  в  търг  онлайн (електронен  достъп  до  тръжна  документация),  изпращане  на  оферти  от  участниците  до купувачите  от  обществения  сектор/възлагащите  органи  по  електронен  път  (електронно подаване на оферти) и др.

Електронните обществени поръчки могат да  се осъществяват по  значително по-опростен начин, както и да доведат до намаляване на отпадъците и по-добри резултати  (по-ниски цени и по-добро качество) чрез стимулиране на по-голяма конкуренция на единния пазар.

Купувачите  от  обществения  сектор,  които  вече  използват  електронни  обществени поръчки, обикновено декларират икономии на своите разходи в размер между 5 и 20 %. Като се има предвид размерът на общия пазар за обществени поръчки в ЕС, 5 % може да означава спестяване на около 100 млрд. евро обществени средства.

Електронните обществени поръчки постепенно ще станат задължителни в ЕС

Предвид  предимствата  на  електронните  обществени  поръчки,  в  новите  директиви  се предвижда  тяхното  използване  постепенно  да  стане  задължително.  На  практика  това означава:
 • до март 2016 г. електронните обявления (изпращането и публикуването на обявления по електронен път) и електронния достъп до тръжна документация ще станат задължителни;

 • до март 2017 г. електронното подаване на оферти ще стане задължително за централните органи за покупки (купувачи от обществения сектор, които купуват от името на други публични органи);

 •  до септември 2018 г. електронното подаване на оферти ще стане задължително за всички възлагащи органи.
Електронните обществени поръчки трябва да са достъпни за всички предприятия

В  новите  директиви  се  посочва,  че  инструментите  и  устройствата,  използвани  за комуникация  онлайн,  трябва  да  бъдат  недискриминационни,  широко достъпни  и оперативно съвместими. Това означава, че купувачите от обществения сектор не трябва да ограничават възможността на дадено предприятие за участие в процедура за възлагане на обществена  поръчка.  Така  например  възлагащ  орган  не  може  да  задължи  дадено предприятие да купи софтуер, който не е широко достъпен, за да може да участва в тръжна процедура.


Електронни подписи

Електронните подписи могат да  се използват  в рамките на процедурите  за възлагане на обществени  поръчки,  за  да  се  гарантира  автентичността  на  предприятието,  представило оферта. В много  случаи  електронен подпис  се използва  също  за  защита на подписаното съдържание (криптиране).

Съгласно  новите  директиви  страните  членки  имат  право  да  решат  дали  да  използват електронни  подписи, но трябва да се има предвид, че поради  възможни  проблеми  с оперативната съвместимост използването им не е задължително. 

За да се помогне на купувачите от обществения сектор да валидират електронни подписи, издадени в друга страна от ЕС, в новите директиви се предвижда взаимното признаване на електронните подписи, включени в доверителен списък. Всяка страна публикува в свой доверителен списък електронните подписи, които смята за надеждни. Всяка страна членка следва да приема подписите, които останалите страни от ЕС смятат за надеждни.  


E-Certis е безплатна онлайн информационна система за предприятия и възлагащи органи, съдържаща:
 • различни  документи,  необходими  при  представяне  на  оферти  за  обществени поръчки в друга страна,
 •  най-често използваните сертификати в тръжни процедури в целия Съюз, за да бъде ясно каква информация се изисква / предоставя и да се определят взаимно допустимите еквиваленти.
Съгласно новите директиви  страните  членки поддържат  актуална информация  за  всички сертификати, необходими за процедурите за обществени поръчки на тяхна територия. По този  начин  потребителите  могат  да  бъдат  сигурни,  че  консултирайки  e-Certis  те  винаги имат достъп до  актуални и  точни данни. Като общо правило  купувачите от обществения сектор  следва  да  изискват  видовете  сертификати,  достъпни  в  e-Certis,  за  да  се  избегне изискването на прекалено много сертификати от предприятията.

Динамични системи за покупки

Динамичните  системи  за  покупки  (ДСП)  са  електронни  системи,  които  предоставят  на купувачите  от  обществения  сектор  възможност  да  консултират  голям  брой  потенциални доставчици  на  стандартни  („готови“)  строителни  дейности,  консумативи  или  услуги  и чиито възможности вече са били проверени. В новите директиви ДСП са преразгледани:
 • Всички елементи на тези системи са опростени.
 • Предприятията могат  да  влизат  лесно  в  системата  и  по  всяко  време  на  нейния период на валидност.
 • Обявлението, информиращо предприятията  за наличието и целта на различните ДСП, ще се публикува редовно.
Електронни търгове
Процедурата за използване на електронни търгове като цяло следва настоящите правила.
При специална процедура за възлагане на поръчка, когато офертите са били представени и  разгледани,  може  да  се  организира  електронен  търг  за  определяне  по-конкретно  на крайната  цена,  която  да  бъде  заплатена,  обикновено  за  стандартни  строителни  или ремонтни дейности, стоки или услуги.
Електронни каталози
Електронният каталог е съвършено нов електронен инструмент за обществени поръчки, достъпен  за  купувачите  от  обществения  сектор  и  предприятията.  Посредством електронния  каталог предприятията могат да представят оферти  в  структуриран формат. Тяхната  оферта  може  да  бъде  оценявана  автоматично  от  системата  за  електронни обществени поръчки на купувача, като по този начин се пестят средства и и се повишава ефективността.

5. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПУБЛИЧНИ ОРГАНИ

За пръв път в новите директиви са формулирани изрични законови правила, посочващи какви договори могат да бъдат сключвани между органи от обществения сектор без провеждането на процедури  за  обществени  поръчки.  Тези  правила  се  базират  на  съдебната  практика  на Европейския съд, но също така отчитат често изразяваната от заинтересованите лица в областта на обществените поръчки нужда от по-голяма правна сигурност. Правилата ще помогнат най-вече  на  местните  и  регионалните  органи  да  се  възползват  изцяло  от  възможностите  за сътрудничество и да изпълняват своите задължения в полза на гражданите по възможно най-ефективния начин.
Вътрешни отношения
Правилата  за  вътрешните  отношение  („вертикално  сътрудничество“)  следват  основните принципи, формулирани от Европейския съд. 
 • Възлагащ  орган  може  да  възложи  обществена  поръчка  на  предприятие  –  например
предприятие  за  комунални  услуги  или  обществено  дружество  за  управление  на отпадъци – без да провежда процедура за обществена поръчка ако са изпълнени  три условия:
                    o възлагащият орган трябва да упражнява върху предприятието контрол, подобен на  този,  който  упражнява  върху  собствените  си  структурни  звена. На  практика това означава,  че  възлагащият орган  трябва да има  решаващо  влияние  върху стратегическите цели и важните решения на контролираното предприятие;
                      o контролираното предприятие трябва да извършва стопанска дейност предимно за контролиращия възлагащ орган: повече от 80 % от неговата дейност трябва да  е  свързана  с  извършването  на  задачи,  поставени  му  от  контролиращия възлагащ орган или органи;
                      o не  трябва  да  има  директно  частно  участие  в  капитала  на  контролираното предприятие. Единственото изключение е, когато участието на частен партньор се  изисква  по  закон,  при  условие  че  частният  партньор  няма  блокиращи  или контролиращи  права  или  каквото  и  да  било  друго  решаващо  влияние  върху предприятието.
 • Контролът може да се упражнява от:
                      o един-единствен възлагащ орган или
                 o  като съвместен контрол от няколко възлагащи органа, например в случаите на асоциации  на  обществени  органи,  контролирани  от  всички  общини  в  даден регион. Ако контролът се упражнява съвместно, следва да се гарантира, че:
 • всички контролиращи възлагащи органи са представени в структурите за вземане на решения на контролираното предприятие;
 • контролираното  предприятие  не  преследва  интереси,  които  са  в противоречие с интересите на контролиращите възлагащи органи.
Сътрудничество между възлагащи органи
В  новите  директиви  са  включени  и  случаите,  в  които  възлагащи  органи  сключват  договори помежду  си  без  да  създават  контролирано  предприятие  („хоризонтално  сътрудничество“). Това  е  възможно  например,  когато  няколко  общини  решат  да  обединят  своите  ресурси  в областта  на  управлението  на  отпадъци,  като  всяка  от  участващите  общини  извършва определени услуги за всички партньори в сътрудничеството.
В рамките на подобно сътрудничество поръчки могат да се възлагат между възлагащи органи – без участието на частни партньори – ако са изпълнени следните условия:
 • с поръчката  трябва  да  се  установява  или  осъществява  сътрудничество  между участващите възлагащи органи, което има за цел да гарантира, че задълженията им за предоставяне на обществени услуги се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели;
 • осъществяването  на  сътрудничеството  се  ръководи  единствено  от  съображения, свързани с обществения интерес;
 • стопанската  дейност  на  пазара  извън  сътрудничеството  трябва  да  бъде  строго ограничена:  участващите възлагащи органи  следва да извършват по-малко от 20 % от дейностите,  за  които  се  отнася  сътрудничеството,  на  свободния  пазар  (т.е.  извън рамките на сътрудничеството).
Прехвърляне на обществено задължение
Накрая  се  уточнява,  че  обикновеното  прехвърляне  на  правомощия  и  отговорности  за извършването на обществено задължение от един публичен орган на друг в никакъв случай не влиза  в  обхвата  на  директивите,  при  условие  че  не  представлява  изпълнение  на  поръчка срещу  заплащане. По  този  начин  се  осигурява  така желаната  яснота  и  правна  сигурност,  по-конкретно  за  местните  и  регионалните  власти,  които  желаят  да  обединят  конкретни обществени задължения, като ги прехвърлят на асоциации или други публични структури.6. НОВ РЕЖИМ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ
Възлагане на договори за услуги – нови правила
Европейските  правила  за  възлагане  на  договори  за  обществени  поръчки  са  различни  за различните категории услуги:
 • Повечето услуги изискват пълно прилагане на правилата  за обществените поръчки  за договори  на  стойност  над  207 000 евро  (над  134 000 евро  за  поръчки,  възлагани  от централни правителствени органи).
 • Независимо  от  това,  за  някои  услуги,  по-конкретно  услуги  в  областта  на  здравето, културата  и  социалните  дейности  се  прилага  опростен  режим  за  възлагане  на поръчки, за да бъде отчетен техният специфичен характер.
Нов по-лек режим за услуги в областта на здравето, културата и социалните дейности
В рамките на новия опростен режим:
 • европейските  правила  за  обществените  поръчки  се  прилагат  само  за  договори  над 750 000 евро,
 • възлагащите  органи  следва  да  оповестяват  предварително  своето  намерение  да възлагат  договори  на  такава  стойност  и  да  обявяват  решението  за  възлагане  на поръчка след края на процедурата,
 • няма процедурни правила, освен задължението за равно третиране на участниците в процедурата,
 • под 750 000 евро европейските правила не се прилагат за възлагане на договорите.
Този  опростен  режим  следва  да  осигури  качеството  на  горепосочените  услуги,  както и други важни  аспекти  като  непрекъснатост,  достъпност  и  добри  цени  на  услугите  за  потребителите, включително за лица с увреждания и в неравностойно положение.


Запазване на договори за услуги в областта  на  здравеопазването,  културата  и  социалните дейности за определени организации
Възможно е определени договори за предоставяне на услуги в областта на здравето, културата и социалните дейности да бъдат запазвани за организации, които преследват цел в услуга на обществото, свързана с предоставянето на тези услуги, ако са изпълнени следните условия: 
 • организациите  преразпределят  или  инвестират  повторно  своите  печалби  и  се управляват на базата на собственост на служителите или други принципи за участие,
 • възможността  за  запазване  на  договори  е  ограничена  до  договори  с  максимална неподновяема продължителност от 3 години.

Услуги, изключени от обхвата на европейските правила за възлагане на обществени поръчки
 Някои договори за услуги могат да бъдат възлагани, без да се прилагат европейските правила за обществените поръчки:
 • някои услуги вече бяха изключени в миналото и това ще продължи да бъде така,
 • в допълнение някои нови услуги ще бъдат изключени от обхвата на директивите, както е посочено подробно по-долу:Запазване на договори за услуги в областта  на  здравеопазването,  културата  и  социалните дейности за определени организации
Възможно е определени договори за предоставяне на услуги в областта на здравето, културата и социалните дейности да бъдат запазвани за организации, които преследват цел в услуга на обществото, свързана с предоставянето на тези услуги, ако са изпълнени следните условия: 
 • организациите  преразпределят  или  инвестират  повторно  своите  печалби  и  се управляват на базата на собственост на служителите или други принципи за участие,
 • възможността  за  запазване  на  договори  е  ограничена  до  договори  с  максимална неподновяема продължителност от 3 години.
Услуги, изключени от обхвата на европейските правила за възлагане на обществени поръчки
 Някои договори за услуги могат да бъдат възлагани, без да се прилагат европейските правила за обществените поръчки:
 • някои услуги вече бяха изключени в миналото и това ще продължи да бъде така,
 • в допълнение някои нови услуги ще бъдат изключени от обхвата на директивите, както е посочено подробно по-долу:

Запазване на договори за услуги в областта  на  здравеопазването,  културата  и  социалните дейности за определени организации
Възможно е определени договори за предоставяне на услуги в областта на здравето, културата и социалните дейности да бъдат запазвани за организации, които преследват цел в услуга на обществото, свързана с предоставянето на тези услуги, ако са изпълнени следните условия: 
 • организациите  преразпределят  или  инвестират  повторно  своите  печалби  и  се управляват на базата на собственост на служителите или други принципи за участие,
 • възможността  за  запазване  на  договори  е  ограничена  до  договори  с  максимална неподновяема продължителност от 3 години.
Услуги, изключени от обхвата на европейските правила за възлагане на обществени поръчки
 Някои договори за услуги могат да бъдат възлагани, без да се прилагат европейските правила за обществените поръчки:
 • някои услуги вече бяха изключени в миналото и това ще продължи да бъде така,
 • в допълнение някои нови услуги ще бъдат изключени от обхвата на директивите, както е посочено подробно по-долу:


7:ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

С новите правила се цели по - лесно и ефикасно да се включват екологичните съображения в процедурите по възлагане на обществени поръчки.
В правилата е включена хоризонтална клауза,  използването на екоетикети и както отнасяща  се  наред  с  друго  до  екологични  изисквания,  разпоредби  за използването на екоетикети, отчитане на екологичните аспекти в целия производствен процес и разходите за целия жизнен цикъл на даден продукт или услуга. 

Хоризонтална клауза

·         При  изпълнението  на  договори  за  обществени  поръчки  предприятията  трябва  да спазват  приложимите  екологични  задължения,  произтичащи  от  европейското, международното и националното право.
 •         Предприятие,  което  не  спазва  съответните  екологични  задължения,  може  да  бъде изключено от тръжна процедура.
 •         Предприятието,  което  е  представило  най-добрата  оферта,  може  да  не  получи съответния договор, ако не спазва екологичните задължения.
 •          Дадена  оферта  следва  да  бъде  отхвърлена,  ако  цената  ѝ  е  ненормално  ниска  за предоставяните  строителни  или  ремонтни  дейности,  консумативи  или  услуги  поради факта, че не са спазени екологичните задължения.
Етикети

·         Етикетът е знак/документ, удостоверяващ, че даден продукт отговаря на установени и предварително  дефинирани  условия  и  изисквания.  С  новите  правила  купувачите  от обществения  сектор  имат  възможност  да  посочват  конкретен  етикет  или  екоетикет, когато  описват  екологичните  характеристики  на  строителните  дейности,  стоките  или услугите, които желаят да закупят.
·         Съществуват обаче някои условия, които трябва да бъдат спазени:
o всички  изисквания,  които  следва  да  бъдат  изпълнени  за  получаване  на съответния  етикет,  трябва  да  са  свързани  с  конкретните дейности,  стоки  или услуги,  които  ще  бъдат  закупени,  т.е.  те  трябва  да  се  отнасят  за  тях.  Ако даденият  етикет  включва  изисквания,  свързани  със  самото  предприятие  или неговата политика, той не може да бъде използван от възлагащите органи като изискване.  В  подобен  случай  могат  да  бъдат  използвани  единствено изискванията на етикета, които се отнасят за закупуваните дейности, стоки или услуги;
o изискванията за етикетите трябва да се формулират чрез прозрачна процедура, която се провежда от независими органи и в която всички заинтересовани лица като  правителствени  органи,  потребители,  производители,  дистрибутори  и неправителствени организации могат да участват;
o   етикетът трябва да се основава на обективни и недискриминиращи критерии и да бъде достъпен за всички заинтересовани страни;
o ако дадено предприятие не е могло да получи етикета навреме, купувачите от обществения  сектор  трябва  да  приемат  еквивалентни  етикети  или  други начини за удостоверяване на съответните изисквания.

Производствен процес

·         Възлагащите  органи  могат  да  вземат  под  внимание  всички  фактори  на производствения процес, доставките или търговията, дори когато съответните фактори не са свързани с материалното естество на продукта. Така например:
o  когато описват техническите характеристики на продуктите или услугите, които желаят  да  закупят,  те  могат  да  изискват  да  не  бъдат  използвани  токсични химикали  или  продуктите  да  бъдат произвеждани/доставяни  с енергийно ефективни машини;
o  купувачите  от  обществения  сектор  могат  също  така  да  решат  да  възложат договора  на  предприятието,  което  предлага  продуктите/услугите,  отговарящи възможно най-точно на тези изисквания, или да предпочетат продукт, обект на справедлива търговия;
o   възлагащите  органи  могат  да  оценяват  икономическата  изгода  на  базата  на екологични аспекти, като например дали дадени книги са били произведени от рециклирана хартия или устойчив дървен материал.

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл

 •         С  новите  правила  се  насърчава  оценката  на  разходите  за  целия  жизнен  цикъл. Понятието за "оценка на разходите за целия жизнен цикъл" включва всички разходи в рамките на жизнения цикъл на дадена поръчка за строителни или ремонтни дейности, доставки  или  услуги.  Това  са  вътрешни  разходи,  както  и  разходи,  свързани  с екологични фактори:
o  вътрешните  разходи  включват  разходи  за  научноизследователска  и  развойна дейност,  производство,  транспорт,  консумация  на  енергия,  поддръжка  и депониране в края на жизнения цикъл;
o външни  ефекти  могат  да  бъдат  емисиите  на  парникови  газове  или замърсяването, причинено от добива на суровините за продукта, самия продукт или неговото производство.
 •          Разходите, свързани с външни ефекти върху околната среда могат да бъдат вземани под  внимание,  само  ако  тяхната  парична  стойност  може  да  бъде  определена  и проверена.  Ако  не  съществува  общ  метод  на  ЕС  за  изчисление  на  разходите  за жизнения  цикъл,  такива  методи  могат  да  бъдат  разработвани  на  национално, регионално или местно ниво. Тези методи обаче трябва да бъдат общи, т.е. не трябва да бъдат специално разработени за конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, да бъдат обективни и да изискват данни, които могат да бъдат предоставени относително лесно от предприятията.

8:  СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА НОВИТЕ ПРАВИЛА
 •          Новите директиви вече съдържат хоризонтална „социална клауза“:
o   с  нея  се  подчертава  принципът  на  зачитане  на  задълженията  в  областта  на околната  среда,  социалните  дейности  и  трудовото  право,  произтичащи  от европейското, националното и международното право, както и  от колективните трудови  договори.  Държавите членки  и  публичните  органи следва  да следят  за спазване на съответните задължения, приложими  на  мястото  на извършване на закупуваните дейности или услуги;
o   предприятие,  което  не  зачита  тези  задължения,  може  да  бъде  изключено  от процедурите за възлагане на обществени поръчки;
o   публичните органи следва да изключват всички оферти, чиято цена е ненормално ниска,  ако  се  установи,  че  това  е  в  резултат  от  незачитане  на  задълженията  в областта на околната среда, социалните дейности и трудовото право, произтичащи от европейското, националното и международното право, както и от колективните трудови  договори.  Тази  клауза  представлява  нов  инструмент  за  борба  със социалния дъмпинг.
 • В рамките на процедурите  за обществени поръчки могат да бъдат предвидени  социални
o  по  този  начин  купувачите  от  публичния  сектор  вече  ще  могат  да  отчитат производствения  процес  на  стоките,  услугите  или  съответните  дейности,  които възнамеряват да закупят. Така например те могат да решат да възложат поръчката на предприятието, което ще наеме на работа най-голям брой лица в неравностойно положение,  като  например  дългосрочно  безработни,  за  да  достави  съответните продукти или услуги. Възлагащите органи ще могат също да отчитат специфичните условия на  труд на  засегнатите служители, които могат да надхвърлят  законовите задължения на предприятието;
o  въпреки  това  критериите  могат  да  се  отнасят  единствено  за  персонала,  който участва в извършването на дейностите, производството или доставката на стоките или  предоставянето  на  услугите,  конкретно  посочени  в  съответната  обществена поръчка.  Следователно  няма  да  бъде  възможно  да  се  изисква  предприятието  да провежда политика на социална или екологична ангажираност като цяло, тъй като подобно изискване не е характерно за закупуваните стоки или услуги.
 •          Социалното  приобщаване  също  се  насърчава:  вече  ще  бъде  възможно  да  се  запазват поръчки:
o  за всякакви дейности, услуги или доставки, предоставяни от специални структури (защитени предприятия, в които работят  хора  с увреждания) или от предприятия, чиято  цел  е  приобщаването  на  лица  в  неравностойно  положение.  За  участие  в процедури  за  запазени  поръчки  изискванията  за  процента  на  служителите  в неравностойно положение вече ще е 30 %;
o  само  за някои  социални услуги и  то  за ограничен период  (максимум 3  години) за предприятия  с  идеална  цел,  които извършват  публични  услуги и  са изградени  на базата на участието на персонала. 
 •        Социалните услуги и услугите в областта на културата, здравеопазването, както и някои други услуги, като например юридически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, изброени в директивите, са обект на новия опростен режим:
o  този режим ще се прилага за обществени поръчки на стойност над 750 000 евро (спрямо 200 000 евро за останалите услуги). Смята се, че обществените поръчки с  по-ниска  стойност, които  не  получават  европейски  средства,  са  от  интерес единствено за предприятията от съответната страна от ЕС;
o  купувачите  от  обществения  сектор  ще  могат  да  възлагат  договорите  на предприятия, чиито  оферти  отговарят  на  всички  критерии  за  качество,  като например  достъпност, непрекъснатост  и  устойчивост  на  предлаганите  услуги, които те смятат за определящи за съответната услуга;
o   освен задължението за равно третиране на всички предприятия и осигуряване на подходяща  публичност  на  обявлението  на  поръчката    опростен  вид)  и нейното възлагане, за съответните процедури ще важат националните правила.
 •         Новите  европейски  правила  не  засягат  националната  организация  на  обществените
услуги:
o  държавите  членки  избират  сами  начина  на  организация  на  обществените услуги.  Публичните  органи  могат  съответно  или  да  изпълняват  сами  своите задачи от обществен интерес като използват собствените си ресурси, или да ги поверяват на външни изпълнители;
o   правилата  за  обществените  поръчки  и  концесиите  се  прилагат  единствено  в случаите  когато  даден  обществен  орган  реши  да  повери  изпълнението  на съответните услугите на външно предприятие;
o  сътрудничеството между обществени органи, като например между общини, не попада  в  обхвата  на  правилата  за  обществените  поръчки.  С  новите  правила вече  са  предвидени  конкретните  условия  за  такова  сътрудничество.
 •        Предприятията, които нарушават определени правила или задължения се изключват от процедурите за възлагане на обществени поръчки. Обществените органи вече имат задължение да изключват предприятията:
o в случай на присъда за неплащане на такси и вноски за социално осигуряване. Изключването  е  възможно  и  без  да  има  присъда  от  момента,  в  който съответният  обществен  орган  разполага  с  доказателства  за  неплащането  на задълженията;
o   когато не е спазена хоризонталната „социална клауза“ (виж по-горе).
 •         Подизпълнението вече е предмет на специални разпоредби:
o националните  компетентни  органи  трябва  да  гарантират  зачитането  на задълженията в областта на околната среда, социалните дейности и трудовото право, произтичащи от европейското, националното и международното право, както и от колективните трудови договори, включително в рамките на договори за подизпълнение;
o  на  етапа  на  публикуване  на  поканата  за  представяне  на  предложения  е възможно  всички  предприятия  да  трябва  да  посочат  изрично  всички  части  от поръчката, чието изпълнение възнамеряват да поверят на трети лица. В някои случаи предприятието, на което е възложена обществената поръчка, трябва да предостави  на  възлагащия  орган  имената  и  данните  за  контакт  на подизпълнителите,  чиито  услуги  възнамерява  да  използва.  Горепосочените задължения  ще  могат  да  се  прилагат  и  за  подизпълнителите  на подизпълнителите;
o   ще е възможно да се установи верига на отговорността;
o предоставяните  от  подизпълнителя  услуги  ще  могат  да  бъдат  заплащани директно от купувача от обществения сектор.

9:  ИНОВАЦИИ

Иновации и обществени поръчки 

В  областите,  които  са  предимно  или  изключително  от  компетентността  на публичния  сектор,  като  например  здравните  услуги  и  образованието, противопожарните дейности или  градоустройството, обществените поръчки играят решаваща  роля  за  иновациите.  Качеството  на  дадена  обществена  поръчка  на практика  е  определящо  за  качеството  на  стоките  или  услугите,  предмет  на поръчката,  и  за  техния  новаторски  характер.  Ако  купувачите  са  консервативни, икономическите  оператори  нямат  стимул  или  дори  право  да  разработват новаторски продукти. 
Предимствата  на  иновациите  се  изразяват  в  техните  (по-добри)  резултати.  Едно новаторско решение е от интерес поради  своето по-добро  качество и/или поради по-конкурентната си цена. Такива решения ще позволят да се оптимизира работата на  публичния  сектор  посредством  въвеждането  на  нови  процеси,  технологии  или суровини. 

Новостите в реформата

С новите правила се запазват всички налични до момента инструменти (технически спецификации относно функционалните изисквания, вариантите, изключенията за научноизследователски  и  развойни  проекти,  сред  които  обществени  поръчки  за продукти  в  предпазарен  стадий)  и  същевременно  се  насърчава  способността  на предприятията за иновации:
 • Във  всички  процедури ще могат  да  се  вземат  под  внимание  разходите  за целия  жизнен  цикъл  на  закупуваните  стоки  или  услуги  по  време  на оценяването  на  офертите.  По  този  начин новаторските  оферти  могат  да бъдат предпочетени, отчитайки техните предимства в дългосрочен план.
 •  Разработването на иновации в областта на  социалните и  здравните услуги ще  бъде  по-лесно  благодарение  на  новия  по-лек  и  съответно  по-гъвкав режим.
 • Процедурата за проекти с особена техническа и финансова сложност, т. нар. състезателен диалог, е опростена.
 • Нова процедура – партньорството за иновации, ще даде възможност на купувачите от обществения сектор да избират конкурентни партньори, които да разработват новаторски решения, отговарящи на нуждите на купувача:
o  предприятията се конкурират в самото начало на процедурата, когато се  избират  най-подходящите  партньори  по  отношение  на компетенциите, способностите и предлаганата цена;
o партньорите  разработват  новото  решение  в  сътрудничество  с възлагащия орган и според неговите нужди. Този етап на изследвания и разработване може да бъде разделен на няколко етапа, по време накоито  броят  на  партньорите  постепенно  да  бъде  намален,  според степента на изпълнение на предварително определените критерии;
o   избраният партньор предоставя финалното решение (пазарен стадий).
Обществените поръчки  за продукти в предпазарен  стадий и партньорствата за  иновации  са  два  алтернативни  подхода,  които  съответстват  на  различни нужди/ситуации.  Партньорството  за  иновации  представлява  реална процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  всички  произтичащи правни  гаранции, докато закупуването от обществени органи на продукти в предпазарен  стадий  е  методология,  която  се  налага  като  изключение  и  е извън обхвата на директивата.
 • Със  специални  разпоредби  по  отношение  на  съвместните  трансгранични обществени поръчки ще се даде възможност на органи в различни страни от ЕС да купуват заедно продукти или услуги. Обединяването на  търсенето ще позволи по-лесно да  се  споделя риска, свързан  с новаторски проекти, и ще привлече повече рискови инвестиции.

10: ПРОЗРАЧНОСТ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Повече гаранции за надеждни процедури: прозрачността е гаранция за провеждането на  справедливи,  безпристрастни  и  недискриминиращи  процедури.  Конфликтите  на интереси и незаконните действия вредят на нормалното провеждане на процедурите за  възлагане  на  обществени  поръчки  и  на  правилното  прилагане  на  правилата. Корупцията  в  областта  на  обществените  поръчки  струва  около  2 млрд.  евро  на обществото. Ето защо бе от изключително значение да се укрепи законодателството в тази област.

Конфликт на интереси:

o  този  феномен  вече  е  ясно  определен  и  се  отнася  до  всяка  ситуация,  в  която участници  в  процедура  за  обществена  поръчка  или  лица,  които  могат  да повлияят върху нейното възлагане от страна на обществен орган, имат пряк или непряк  финансов,  икономически  или  личен  интерес,  който  може  да компрометира  тяхната  безпристрастност  и  независимост  в  рамките  на съответната процедура;
o страните от ЕС следва да предприемат мерки за предотвратяване, откриване и корекция на конфликтите на интереси.
·         Предварителни  консултации:  в  рамките  на  подготовката  на  дадена  покана  за представяне на оферти е възможно купувачите от обществения сектор първо да трябва да  се  консултират  с  някои  предприятия.  Подобни  консултации  могат  да  поставят съответните предприятия в благоприятна позиция, което да доведе до нарушаване на конкуренцията. С новите правила тези консултации са по-добре регламентирани:
o   купувачите  от  обществения  сектор  трябва  да  предприемат  необходимите мерки,  за  да  се  избегне  нарушаване  на  конкуренцията  в  рамките на  дадена процедура за  възлагане  на  обществена  поръчка  поради  участието  в  нея  на предварително консултирано предприятие;
o   цялата  информация,  която  предприятието  е получило  по  време  на предварителната  консултация,  следва  да  бъде  предоставена  на  останалите участващи в процедурата предприятия;
o   изключването от процедурата на съответното предприятие ще бъде възможно единствено в краен случай и при невъзможност да се гарантира по друг начин равното третиране на всички участващи предприятия. 
 • Основанията  за  изключване  от  процедури  за  обществени  поръчки  са  подсилени  и разширени.  Освен  наличието  на  присъда  за  измама  и  корупция,  основания  за изключване вече са и:
o ситуациите, в които дадено предприятие е повлияло по незаконен начин върху процеса на вземане на решение за възлагане на обществена поръчка;
o лъжливите  декларации  в  рамките  на  процедура  за  възлагане  на  поръчка, независимо  дали  става  въпрос  за  деклариране  на  отсъствието  на  мотиви  за изключване от процедурата, или на професионални, технически или финансови възможности,  както  и  непредставянето  на  съответните  изисквани удостоверения;
o   споразуменията, които имат за цел да нарушат конкуренцията.
Възлагащите  органи могат да  изключват  предприятия,  за  които е установен  някой  от горепосочените случаи.  Изключването може да бъде наложено директно от страната членка.
Освен  в  случаите  на  съдебно  решение,  всички  изключени  от  дадена  процедура предприятия  могат  все пак  да демонстрират своята надеждност, представяйки доказателство за мерките, които са предприели,  за  да  отстранят  проблема  или  да поправят нанесените щети.  
 • Промяната на договорите в  хода на процедурата без публикуване на нова покана  за представяне на оферти може да противоречи на правилата за обществените поръчки. За отстраняване на съмненията в това отношение съответните правила вече са по-ясни и  по-прости.  По-конкретно,  няма  нужда  да  бъде  публикувана  нова  покана  за представяне на оферти, когато промените са: 
o  несъществени,  т.е.  не  нарушават  естеството  или  финансовото  равновесие  на договора;
o на стойност под праговете за прилагане на директивите, която освен това е по-малка от 10 % от стойността на началния договор за стоки и услуги и от 15 % – за строителни и ремонтни дейности;
o   посочени в договора, без значение каква е тяхната стойност;
o   в  резултат  на  непредвидени  обстоятелства  или  се  отнасят  до  допълнителни строителни  дейности,  стоки  или  услуги,  които  са  необходими,  но  поради технически  причини  или  по  причини  за  взаимозаменяемост,  оперативна съвместимост  или  разходи  могат  да  бъдат  предоставени  единствено  от предприятието, на което е възложен договорът. И в двата случая повишението на  стойността  на  договора  не  може  да  надвишава  50 %  от  неговата първоначална стойност.
 •  Прозрачност    разпоредбите,  отнасящи  се  до  прозрачността,  също  са  укрепени  в рамките  на  мерките  за  управление  на  процедурите  за  възлагане  на  обществени поръчки:
o   Страните  членки имат  задължения  за мониторинг,  в резултат на  които  следва да изготвят доклади. В този смисъл те следва:
 • да съобщават за нарушения на правилата за обществените поръчки на националните  органи  за  одит  или  на  всеки  друг  национален  орган (съдилища,  национални  парламенти  и  др.)  и  да  оповестяват  публично резултатите от своя мониторинг;
 • на всеки 3 години да представят доклад на Комисията с информация за най-честите  причини  за  неправилно  изпълнение  или  правна несигурност,  включително  за  евентуални  проблеми  с  прилагането  на правилата,  за  нивото  на  участие  на  МСП  и  за  предотвратяването, откриването  и  проследяването  на  случаи  на  измама,  корупция, конфликти на интереси или други сериозни нередности;
 • купувачите  от  обществения  сектор  следва  да  пазят  екземпляр  от сключените договори на  стойност над  1 000 000 евро  за договорите  за услуги  и  консумативи  и  над  10 000 000 евро  за  договорите  за строителни  или  ремонтни  дейности  и  то  през  целия  период  на изпълнение  на  договора.  Тези  документи  ще  бъдат  достъпни  за обществеността,  освен  ако  това  е  невъзможно  поради  национални разпоредби относно достъпа до документи и защитата на лични данни.
o  За  всички  процедури  за  възлагане  на  обществени  поръчки,  купувачите  от обществения сектор следва да съставят специален доклад. Докладът трябва:
 • да съдържа обяснения за основните решения в съответната процедура;
 • ако е приложимо, да описва всички установени конфликти на интереси и мерките, предприети за тяхното неутрализиране;
 •  да бъде представян на Комисията/националните органи при поискване.

11:НОВО ЗА СЕКТОРИТЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНСПОРТА И ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Както и в миналото горепосочените  сектори  са обект  на  отделни  по-гъвкави  правила.  Те  се прилагат не  само  за  традиционните  купувачи  от  обществения  сектор  (държави,  общини, региони и др.), но и за публични или частни предприятия.
 • Засегнатите сектори:
Както  става  ясно  по-горе  правилата  се  отнасят  за  секторите  на  водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.
Въпреки това дейностите за проучване на нефтени и газови находища и някои услуги, свързани  с  пощенските  услуги  (финансови,  логистични,  електронни  и  филателистки услуги), вече ще бъдат изключени от обхвата на директивата.
 • Преразглеждането  на  правилата,  приложими  към  горепосочените  сектори,  като  цяло  е съобразено  с  преразглеждането  на  правилата  за  възлагане  на  обществени  поръчки  и необходимото  им  адаптиране,  за  да  се  запазят  възможностите  за  по-гъвкави  практики, присъщи  на  структури,  които  упражняват  търговска  или  промишлена  дейност.  По-конкретно:
o разпоредбите  относно  конфликтите  на  интереси  ще  се  прилагат  само  за възлагащите  органи,  но  не  и  за  публичните  или  частните  предприятия;
o  купувачите  си  запазват  пълното  право  да  възлагат  няколко  отделни  договора  на няколко  по-малки  предприятия,  вместо  един-единствен  договор  на  едно  голямо предприятие  (без  да  се  изразяват  предпочитания  в  директивата  за  един  от вариантите);
o  задължението  да  изключват  дадени  предприятия  в  определени  случаи  се  отнася единствено за възлагащите органи;
o прагът за прилагане на новия опростен режим за услугите в областта на социалните дейности,  културата  и  здравеопазването,  както  и  някои  други  услуги  е 1 000 000 евро,  вземайки  предвид  по-високите  прагове,  които  се  прилагат  за секторите  на  водоснабдяването,  енергетиката,  транспорта,  и  пощенските  услуги.
В  сравнение  с  настоящите  правила,  приложими  за горепосочените  сектори  (Директива 2004/17/ЕО), остават непроменени в своята същност:
o   правилата за използване на процедурата на договаряне;
o   определенията за „публично предприятие“ и „свързано предприятие“;
o   разпоредбите, приложими за оферти от трети държави.
 • Правилата се прилагат за покупките на консумативи, услуги и строителни или ремонтни дейности  от  операторите  в  секторите  на  водоснабдяването,  енергетиката,  транспорта,  и пощенските  услуги,  когато  тези  покупки  се  правят  с  цел  да  се  предостави  съответната услуга; така например в обхвата на директивата ще влизат:
o договорите  за  поддръжка  на  инфраструктура  или  за  построяване  на електроцентрала, които ще бъдат сключени от доставчика на енергия  (съответния оператор);
o покупката  на  автомобили,  предназначени  за  персонала,  който  извършва поддръжката на водоснабдителната мрежа;
o  покупката на автобуси или компютри, предназначени  за административния отдел на транспортна служба.
 • За  да  се  определи  кои  правила  се прилагат при покупката  от трети страни  на услуги  на операторите, посочени в директивата, е необходим анализ на всеки отделен случай, тъй като има различни възможности. Така например:
o   закупуването  от  дадено  министерство  на  услуги  за  транспортиране  с автобус на неговите  служители  следва  да  подлежи  на  правилата  на  основната  директива  за обществените поръчки;
o  при  закупуването  на  електричество  от  железопътна  компания  ще  се  прилагат правилата  на  директивата  за  секторите  на  водоснабдяването,  енергетиката, транспорта, и пощенските услуги, а
o   отдаването  на  концесия  за  управлението  на  летище  трябва  да  следва  новите разпоредби на директивата за концесиите.
 • Понятието за „специални и изключителни права“ е уточнено:
o   за разлика от директивата  за обществените поръчки директивата  за секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта, и пощенските услуги се прилага и за обществени поръчки възлагани от публични предприятия  (върху които купувачите от  обществения  сектор  имат  доминиращо  влияние),  както  и  за поръчките, възлагани от частни структури,  които  са получили специално  или  изключително право да извършват дейност в един от горепосочените сектори;
o въпреки това, когато изключителното или специалното право е било предоставено въз основа на прозрачна процедура (състезателна процедура или предоставяне на лиценз  при  поискване),  базирана  върху  обективни критерии,  съответният  частен оператор  е  освободен  от  задължението  да  прилага  европейските  правила  при възлагане на поръчки;
o    европейските закони/процедури, отговарящи на тези изисквания за прозрачност и обективност са изброени изрично.
 • Процедура за освобождаване от задължение:
o Съгласно  настоящите  правила  (процедура  по  член  30  от  Директива  2004/17/ЕО) страна  от  ЕС  може  да  поиска  от  Комисията  даден  сектор  да  бъде  освободен  от прилагането на директивата. За целта достъпът до този сектор трябва да е напълно свободен и той трябва да бъде пряко изложен на конкуренция. Тези две условия се запазват.
o С  новите  правила  самата  процедура  по  освобождаване  се  подобрява,  по-конкретно що се отнася до крайните срокове.
o   Рамкови споразумения:
o  Става  въпрос  за общи  споразумения, чиито  разпоредби  обхващат относително подробно поредица от отделни поръчки или услуги.
o  Чрез новите правила се цели процедурите за сключване на подобни споразумения да станат по-прозрачни. Така например:
 • максималната  продължителност  на  дадено  рамково споразумение  ще бъде, освен в изключителни случаи, 8 години;
 • критериите за възлагане на договори въз основа на рамково споразумение трябва да бъдат обективни и прозрачни.