петък, 27 януари 2023 г.

Защо срещу България ЕК започна наказателна процедура заради ВЕИ?

       Европейската комисия съобщи, че започва наказателна процедура срещу България, защото не насърчава развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници. За целта е необходимо да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001).

С последните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се въведе улесняване на производството на енергия от ВЕИ от граждани, но условието  е енергията да се използва само за собствено потребление. Една от основните цели на Директива (ЕС) 2018/2001 е потребителят да се овласти и да се постави в центъра на пазара на електроенергия, като му се предостави възможност да произвежда, потребява и продава електрическа енергия или да се превърне в т.н prosumer. Освен това следва да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за възобновяема енергия и съхранение на такава енергия при недискриминационни условия и без да се възпрепятства финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.

В директивата са дадени определения потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ означава краен потребител, извършващ дейност в свои помещения, разположени в определени граници или, когато това е разрешено от държава членка, в други помещения, който произвежда възобновяема електрическа енергия за собствено потребление и който може да съхранява или продава собствено произведената възобновяема електрическа енергия, при условие че за небитовите потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници тези дейности не представляват основната им търговска или професионална дейност; и на съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ означава група от най-малко двама съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, които са разположени в една и съща сграда или в многофамилна жилищна сграда;.

Могат да се посочат вече много примери за успешно участие на местното население и местните органи в проекти за възобновяема енергия чрез общности за възобновяема енергия в ЕС. Чрез създаване на енергийни общности  на местно равнище, се отчита допълнителна добавена стойност, изразяваща се в положително възприемане на възобновяема енергията на местно равнище и достъп до допълнителен частен капитал, което води до инвестиции на местно равнище, по-голям избор за потребителите и по-активно участие на гражданите в енергийния преход. Такова местно ангажиране има решаващо значение за увеличаване на мощностите за възобновяема енергия. Мерките, даващи възможност на общностите за възобновяема енергия да влязат в равноправна конкуренция с други производители, имат за цел и да повишат гражданското участие на местно ниво в проектите за възобновяема енергия, като по този начин допринесат за по-положителното възприемане на възобновяемата енергия.

Чрез пакета „Чиста енергия за всички европейци“, приет през 2019 г., ЕС въведе концепцията за енергийни общности в своето законодателство, по-специално като граждански енергийни общности и общности за възобновяема енергия.

По-конкретно, Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия ((ЕС) 2019/944) включва нови правила, които позволяват активно участие на потребителите, индивидуално или чрез граждански енергийни общности, на всички пазари, или чрез генериране, потребление, споделяне или продажба електричество или чрез предоставяне на гъвкави услуги чрез реакция на търсенето и съхранение. Директивата има за цел да подобри възприемането на енергийните общности и да улесни гражданите да се интегрират ефективно в електроенергийната система като активни участници.

Освен това преразгледаната Директива за възобновяема енергия (2018/2001/ЕС) има за цел да засили ролята на потребителите на възобновяема енергия и общностите, използващи възобновяема енергия. Поради това държавите от ЕС трябва да гарантират, че je могат да участват в наличните схеми за подпомагане наравно с големите участници.

Овластяването на общностите за възобновяема енергия да произвеждат, консумират, съхраняват и продават енергия от възобновяеми източници също ще помогне за подобряване на енергийната ефективност в домакинствата, ще подпомогне използването на възобновяема енергия и в същото време ще допринесе за борбата с бедността чрез намалено потребление на енергия и по-ниски тарифи за доставка.

Европейската комисия разработи платформа с цел да подпомогне местни участници (включително граждани, местни власти и предприятия) при създаването и напредъка на проекти за чиста енергия, управлявани от енергийните общности в градските райони в цяла Европа. Инициативата допринася за справедлив преход към климатична неутралност, която позволява на гражданите да поемат собственост върху потреблението и производството на енергия. Чрез платформата се предоставя техническа подкрепа на енергийни общности, чиито дейности са предимно в градските райони. За селските общности е предвидена втора инициатива, консултантският център за селски енергийни, който ще предоставя персонализирана техническа помощ. Двете програми ще работят в тясно сътрудничество и е възможно вътрлешно прехвърляне при споразумение  на енергийни общности  в зависимост от изразените нужди.

Повече информация ТУК и ТУК 

Потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници

С транспониране на Директива 2018/2001/ЕС в националното законодателство, България следва да гарантира, че потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги имат право:

да произвеждат възобновяема енергия, включително за собствено потребление, да акумулират и да продават своите излишъци от тази електрическа енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за закупуване на възобновяема електрическа енергия, доставчици на електрическа енергия и търговски споразумения между партньори, без да бъдат подлагани на

1.дискриминационни или непропорционални процедури и такси, както и такси за мрежата, които не отразяват разходите, по отношение на електрическата енергия която потребяват от мрежата или с която захранват мрежата;

2. дискриминационни или непропорционални процедури и каквито и да е такси по отношение на произведената от самите тях електрическа енергия от възобновяеми източници, която остава в рамките на техните помещения;

да инсталират и да експлоатират системи за съхранение на електрическа енергия в съчетание с инсталации за производство на възобновяема електрическа енергия за собствено потребление, без да са задължени да плащат каквито и да е двойни такси, включително такси за мрежата за съхраняване на електрическа енергия в рамките на техните помещения;

да запазят своите права и задължения на крайни потребители;

–да получат заплащане, включително където е приложимо чрез схеми за подпомагане, за подадената към мрежата произведена от тях възобновяема електрическа енергия, което отразява пазарната цена и което може да отчита дългосрочната стойност на подадената към мрежата електрическа енергия и аспектите на околната среда и обществото.

България следва да въведе благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развитието на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници въз основа на оценка на съществуващите неоснователни пречки и на потенциала на потреблението на собствена електрическа енергия на тяхната територия и в техните енергийни мрежи. Тази благоприятна рамка, наред с другото:

а)урежда достъпността на потреблението на възобновяема собствена електрическа енергия за всички крайни потребители, включително за тези с ниски доходи или за уязвимите домакинства;

б)урежда въпроса за неоснователните пречки пред финансирането на проекти на пазара и мерките за улесняване на достъпа до финансиране;

в)разглежда други неоснователни регулаторни пречки за потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, включително за наемателите;

г)предвижда стимули за собствениците на сгради да създават възможности за потребление на възобновяема собствена електрическа енергия, включително за наемателите;

д)предоставя на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, за електрическата енергия, която подават към мрежата, недискриминационен достъп до съответните съществуващи схеми за подпомагане, както и до всички сегменти от пазара на електрическа енергия;

е)гарантира, че потребителите на собствена електрическа енергия допринасят по балансиран и подходящ начин за цялостното споделяне на разходите за системата, когато мрежата се захранва с електрическа енергия. 

Общности за възобновяема енергия

България следва да гарантира, че крайните потребители, и в частност битовите потребители, имат право да участват в общност за възобновяема енергия, без да губят своите права или задължения като крайни потребители и без да трябва да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в общност за възобновяема енергия, при условие че в случая на частните предприятия тяхното участие не представлява основната им търговска или професионална дейност.


·  Общностите за възобновяема енергия следва да имат право:

а)да произвеждат, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;

б)да споделят в рамките на общността за възобновяемата енергия, възобновяемата енергия, произведена от производствени единици, притежавани от общността за възобновяема енергия, при спазване на другите условия, предвидени в настоящия член и при зачитане на правата и задълженията на членовете на общността за възобновяема енергия като потребители;

в)да имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия както пряко, така и чрез агрегиране.

България следва да   извърши оценка на съществуващите препятствия и на потенциала за развитие на общностите за възобновяема енергия на националния пазар.


·  България следва да  осигури рамка, благоприятстваща насърчаването и улесняването на развитието на общностите за възобновяема енергия. Наред с другото рамката гарантира, че:

а)необоснованите регулаторни и административни пречки пред общностите за възобновяема енергия са премахнати;

б)по отношение на общностите за възобновяема енергия, които предлагат енергия или агрегиране или други търговски енергийни услуги, се прилагат разпоредбите, отнасящи се за тези дейности;

в)съответният оператор на разпределителна система си сътрудничи с общностите за възобновяема енергия с цел улесняване преноса на енергия в рамките на общностите за възобновяема енергия;

г)за общностите за възобновяема енергия се прилагат справедливи, пропорционални и прозрачни процедури, включително регистрация и лицензиране, както и отразяващи разходите такси за мрежата и съответните такси, налози и данъци, като се гарантира, че те допринасят по адекватен, справедлив и балансиран начин за разпределянето на общите разходи за системата в съответствие с прозрачен анализ на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси, направен от националните компетентни органи;

д)общностите за възобновяема енергия са обект на недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни потребители, производители, доставчици, оператори на разпределителни системи или като други участници на пазара;

е)общностите за възобновяема енергия са достъпни за участие на всички потребители, включително домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства;

ж)има на разположение инструменти за улесняване на достъпа до финансиране и информация;

з)се предоставя регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при улесняването и създаването на общности за възобновяема енергия и при улесняването на прякото участие на органите;

и)са въведени правила, за да се гарантира еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, които участват в общността за възобновяема енергия.

Основните принципи на благоприятната рамка и нейното прилагане са част от докладите за напредъка и актуализациите на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999.

четвъртък, 26 януари 2023 г.

Комисията предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, за да се гарантира развитието на ВЕИ


Европейската Комисия обяви, че предприема правни действия, за да гарантира развитието на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС и да намали емисиите на парникови газове, енергийната зависимост и високите цени.Тя предявява искове срещу България и Словакия пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не са транспонирали в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001).

Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 30 юни 2021 г. До момента България и Словакия не са уведомили за никакви мерки за транспониране. През юли 2021 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма на двете държави членки. През декември 2021 г., след като не получи уведомление за мерки за транспониране, Комисията изпрати мотивирани становища, в които призовава двете държави  да уведомят за всички свои мерки предприети за транспониране на директивата. Към днешна дата България и Словакия са единствените две държави членки, които не са уведомили за мерки за транспониране на директивата. Поради това Комисията предявява искове пред Съда на Европейския съюз срещу двете държави членки.

Европейската комисия напомня, че енергията от възобновяеми източници е ключов елемент от Европейския зелен пакт, както и централен стълб на плана REPowerEU. В качеството си на пазител на Договорите Комисията трябва да гарантира пълното и правилно транспониране на правото на ЕС в националното законодателство. Що се отнася до прилагането на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници, досега Комисията е започнала производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу всичките 27 държави членки поради факта, че не са уведомили за мерки за пълното транспониране на директивата до крайния срок — 30 юни 2021 г.

Директивата за енергията от възобновяеми източници е приета през 2018 г. и осигурява правната рамка за развитието на енергията от възобновяеми източници в електроенергетиката, секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта в ЕС до 2030 г. В нея е поставена задължителна на равнище ЕС цел за 2030 г. най-малко 32 % от енергията да се произвежда от възобновяеми източници и се съдържат мерки, за да се гарантира, че подкрепата за енергията от възобновяеми източници е икономически ефективна, и да се опростят административните процедури за проектите за енергия от възобновяеми източници. Тя също така улеснява участието на гражданите в енергийния преход, като дава възможност за собствено потребление и създаване на общности за енергия от възобновяеми източници. Освен това в нея се определят конкретни цели за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта до 2030 г., където напредъкът на възобновяемите енергийни източници е по-бавен, отколкото в сектора на електроенергетиката. С директивата се укрепват и критериите за осигуряване на устойчивост на биоенергията.

Съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ако съответната държава членка не се съобрази с мотивираното становище в срока, определен от Комисията, последната може да сезира Съда на Европейския съюз. Освен това съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции на държавите членки, които не са изпълнили задължението си да уведомят за мерките за транспониране на дадена директива.

За повече информация

Правила на ЕС за енергията от възобновяеми източници

Производство за установяване на нарушение


 

понеделник, 23 януари 2023 г.

Дизайн на пазара на електроенергия: Комисията започва консултация относно реформа на електроенергийния пазар в подкрепа на прехода към чиста и достъпна енергия


Европейската комисия обяви, че започва обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз, за да защити по-добре потребителите от прекомерна нестабилност на цените, да подкрепи достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и да направи пазара по-устойчив.

ЕК отчита, че настоящия модел е  осигурявал ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години. В днешни условия  обаче системата демонстрира и някои недостатъци. В настоящата криза на високи и нестабилни цени на електроенергията икономическата тежест е прехвърлена върху крайните потребители. Следователно е необходима реформа, за да се предпазят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се увеличи устойчивостта и да се ускори преходът, заложен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

Предложението за реформа е съсредоточена върху аспекти, изискващи спешни корекции, за да се направи пазарът по-устойчив и да се намали въздействието на цените на газа върху сметките за електроенергия, като същевременно се подкрепя енергийният преход.

Целта на тази реформата е бързо да предостави добавена стойност на гражданите и компаниите на ЕС по време на продължаващата криза за отоплителния сезон 2023/2024 г. Реформата включва изменения в Регламент за електроенергията (ЕС) 2019/943, Директива за електроенергията (ЕС)2019/944 и Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT).

От решаващо значение е всички европейци, от големите промишлени потребители до МСП и домакинствата, да се възползват от растежа и ниските оперативни разходи на възобновяемите енергийни източници. Гарантирането на директен достъп до достъпна чиста енергия за всички потребители ще изисква пазарни инструменти за постигане на по-стабилни цени и договори, основани на реалните разходи за производство на енергия.

Комисията очаква резултатите от обявената консултация да  подпомогне работата й  по изработване на законодателно предложение, което трябва да бъде представено през първото тримесечие на 2023 г.

 Консултацията ще продължи до 13 февруари и ще се фокусира върху четири основни области:

• Намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на изкопаемите горива и насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия;

• Подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и пълното използване на алтернативите на газа, като съхранение и отговор на търсенето;

• Подобряване на защитата и овластяването на потребителите;

• Подобряване на прозрачността, мониторинга и интегритета на пазара.

Целева аудитория

Консултацията е насочена главно към представители на министерства и публични органи, национални регулатори, оператори на преносни системи, оператори на разпределителни системи, пазарни оператори, компании, извършващи бизнес в енергийния сектор, индустриални потребители и асоциации, неправителствени организации и др.

Линк към адреса на консултацията 

вторник, 17 януари 2023 г.

Пазар на природен газ: засилване на солидарността в ЕС чрез по-добра координация на покупките на газ

 

От края на 2022 г. е сила РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2022/2576 НА СЪВЕТА от 19 декември 2022 година относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ

1. С регламента се установяват временни правила и мерки за:

·  бързото създаване на услуга, позволяваща обединяване на търсенето и съвместно закупуване на газ от предприятия, установени в Съюза;

·   платформи за резервиране на вторичен капацитет и за прозрачност за съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) и за съоръжения за съхранение на газ; и

·  управление на претоварването на газопреносните мрежи.

2. С регламента се въвеждат временни механизми за защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени чрез временен механизъм за управление на нестабилността в рамките на деня за прекомерните колебания на цените и ad hoc референтен показател за (ВПГ), който да бъде разработен от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

3. С регламент се установяват временни мерки, случая на извънредна ситуация с природния газ за справедливо трансгранично разпределение на газ, за да се запази газът за клиентите в най-критично положение и да се гарантира предоставянето на трансгранични мерки за солидарност.

 

Постигане на по-добра координация на покупките на газ в Съюза, чрез прозрачност и обмен на информация

За тази цел:

·  предприятията за природен газ или предприятията, потребяващи газ, установени в Съюза, или органите на държавите членки, които възнамеряват да обявят търг за закупуване на газ или да започнат преговори с производители или доставчици на природен газ от трети държави за закупуване на газ с обем над 5 TWh/годишно, информират Комисията, за сключването на договор за доставка на газ или на меморандум за разбирателство или за обявяването на търг за закупуване на газ.

·  уведомлението се дава най-малко шест седмици преди предвиденото сключване или обявяване или в рамките на по-кратък срок, при условие че преговорите са започнали по-близо до датата на подписване на договора, но не по-късно от две седмици преди предвиденото сключване или обявяване.

Ако Комисията счете, че съвместното закупуване или че обявяването на търг за закупуване на газ или планираните покупки на газ могат да имат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, върху сигурността на доставките или върху енергийната солидарност, тя може да отправи  препоръки към предприятията за природен газ или предприятията, потребяващи газ, установени в Съюза, или органите на държавите членки да обмислят подходящи мерки.

 

Участие в обединяването на търсенето и съвместното закупуване

·  Участието в обединяването на търсенето и съвместното закупуване следва да е открито и прозрачно за всички предприятия за природен газ и предприятия, потребяващи газ, установени в Съюза, независимо от заявения обем. Предприятията за природен газ и предприятията, потребяващи газ, са изключени от участие като доставчици, производители и купувачи в обединяването на търсенето и съвместното закупуване, ако те са:

а) обект на ограничителните мерки на Съюза, приети съгласно член 215 от ДФЕС, по-специално ограничителни мерки на Съюза, приети с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, или във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

б) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на физически или юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат такива ограничителни мерки на Съюза; или

в) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на Руската федерация или нейното правителство, или на каквото и да е руско физическо или юридическо лице или образувание или орган, установени в Русия.

 

·  Въвеждат се договорни задължения, с които да се гарантира, че никакви финансови средства или икономически ресурси, произтичащи от участието в процеса на съвместно закупуване, организиран от доставчика на услуги, не се предоставят пряко или непряко, или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, които са:

 

а) обект на ограничителните мерки на Съюза, приети съгласно член 215 от ДФЕС, по-специално ограничителни мерки на Съюза, приети с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, или във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

б) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на физически или юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат такива ограничителни мерки на Съюза; или

в) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по тяхно указание на Руската федерация или нейното правителство, или на каквото и да е руско физическо или юридическо лице или образувание или орган, установени в Русия.

 

 

·  Държавите членки или другите заинтересовани страни могат да предоставят помощ за осигуряване на ликвидност, включително гаранции, на участниците в процеса на съвместно закупуване, организиран от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за държавна помощ. Това може да включва гаранции за покриване на нуждите от обезпечения или за покриване на риска от допълнителни разходи вследствие на неплатежоспособност на други купувачи по същия договор за съвместно закупуване.

·  Предприятията за природен газ и предприятията, потребяващи газ, установени в рамките на договарящите се страни от Енергийната общност, могат да участват в обединяването на търсенето и съвместното закупуване, при условие че са налице необходимите мерки или договорености, които да им позволят да участват в обединяването на търсенето и съвместното закупуване съгласно регламента.

 

Доставки на природен газ, изключени от съвместното закупуване

Доставките на природен газ с произход от Руската федерация не подлежат на съвместно закупуване, включително доставките на природен газ, които влизат в държавите членки или договарящите се страни от Енергийната общност през следните входни пунктове:  


a)            Greifswald

б)            Lubmin II

в)            Imatra

 г)            Narva

 д)           Varska

 е)           Lihamaa

 ж )         Sakiai

 з)            Kotlovka

 и)            Kondratki

 й)            Wysokoje

 к)            Tieterowka

 л)            Мозир

 

м)           Кобрин

 н)           Суджа (RU)/Украйна

 о)           Белгород (RU)/Украйна

 п)           Валуйки (RU)/Украйна

 р)           Серебрянка (RU)/Украйна

 с)            Писаревка (RU)/Украйна

 т)            Сохрановка (RU)/Украйна

 у)            Прохоровка (RU)/Украйна

 ф)           Платово (RU)/Украйна

 х)            Странджа 2 (BG) /Malkoclar (TR)

 

   В регламента са изброени и   мерки за предотвратяване на прекомерно високи цени на газа и прекомерна нестабилност в рамките на деня на пазарите на енергийни деривати, което включва и  Механизъм за управление на нестабилността в рамките на деня, на базата на горна и долна ценова граница („ценови граници“), подробно описан в регламента.

 

Оправомощаване на ACER да събира и публикува обективни данни за цените

Задачи и правомощия на ACER да изготвя оценки на цените и референтни показатели

1.  Не по - късно от 13.01.2023 г.   ACER следва да изготвяи публикува оценка на дневната цена на ВПГ. За целите на оценката на цената на ВПГ ACER системно събира и обработва пазарни данни за сделките с ВПГ.

2.   Не по-късно от 31 март 2023 г. ACER изготвя и публикува дневен референтен показател за ВПГ, който се определя въз основа на спреда между оценката на дневната цена на ВПГ и цената на сетълмент за договор с най-кратък срок за изпълнение на пазара TTF Gas Futures, определяна ежедневно от ICE Endex Markets B.V. За целите на референтния показател за ВПГ ACER системно събира и обработва всички пазарни данни за ВПГ.

3.   Чрез дерогация от член 3, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1227/2011 за участниците на пазара на ВПГ се прилагат задълженията и забраните на участниците на пазара от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). Правомощията, предоставени на ACER съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 и съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, се прилагат и по отношение на участниците на пазара на ВПГ, включително разпоредбите относно поверителността.

 

Публикуване на оценките на цените на ВПГ и референтния показател за ВПГ

1.   Оценката на цената на ВПГ се публикува ежедневно и до не по-късно от 18:00 ч. централноевропейско време за оценката на окончателната цена на сделката. До 31 март 2023 г., в допълнение към публикуването на оценката на цената на ВПГ, ACER ежедневно публикува също така референтния показател за ВПГ до не по-късно от 19:00 ч. централноевропейско време или веднага щом това е технически възможно.

2.   За целите на оценката  ACER може да използва услугите на трета страна.

Предоставяне на пазарни данни за ВПГ на ACER

1.   Участниците на пазара на ВПГ предават ежедневно на ACER пазарни данни за ВПГ в съответствие със спецификациите, посочени в член 21, в стандартизиран формат, чрез висококачествен протокол за пренос и възможно най-близо до реално време, до степента, до която го позволяват технологиите, преди публикуването на ежедневната оценка на цената на ВПГ (18:00 ч. централноевропейско време).

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на момента, в който пазарните данни за ВПГ трябва да бъдат предадени преди ежедневното публикуване на оценката на цената на ВПГ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 29 от регламента.

3.   Когато е целесъобразно, ACER, след консултация с Комисията, издава насоки относно:

а) елементите от информацията, която трябва да се докладва в допълнение към настоящите подробни данни за подлежащите на докладване сделки и основните данни съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, включително оферти „купува“ и „продава“; и

б) процедурата, стандартния и електронния формат и техническите и организационните изисквания за подаване на данни, които да се използват за осигуряване на изискваните пазарни данни.

 

4.   Участниците на пазара на ВПГ предоставят на ACER необходимите пазарни данни за ВПГ безплатно и чрез каналите за докладване, създадени от ACER, като използват, когато е възможно, вече съществуващи и налични процедури.


четвъртък, 12 януари 2023 г.

Конкуренция: Нови правила за оценка на чуждестранните субсидии, които нарушават конкуренцията

 

От 12.01.2023 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2560 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар (РЧС). Регламентът включва набор от правила, като целта им е се ограничат нарушенията на конкуренцията  на европейския пазар, причинени от чуждестранни субсидии. Прилагането на тези правила ще позволи на ЕС да остане отворен за търговия и инвестиции, като същевременно ще се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар.

Как се прилагат новите правила за оценка на чуждестранните субсидии, които нарушават  конкуренцията 

„Чуждестранна субсидия“ е финансова помощ от страна на правителство извън ЕС, която облагодетелства дадено дружество, извършващо дейност в ЕС и която е „селективна“, т.е. ограничена до отделно дружество, отрасъл или категория. Чуждестранните субсидии могат да предоставят на дружествата несправедливо предимство, да изтласкат несубсидирани дружества, да навредят на иновациите и на качеството и избора на стоки и услуги за потребителите.

РЧС се прилага за всички икономически дейности в ЕС: той обхваща концентрациите (сливания и придобивания), процедурите за възлагане на обществени поръчки и всички други пазарни ситуации. С новите правила на Комисията се предоставя правомощието да разследва финансовата помощ, предоставена от публични органи на държави извън ЕС на дружества, упражняващи стопанска дейност в ЕС, и да коригира при необходимост нейните нарушаващи ефекти.

РЧС се състои от три вида мерки, които ще бъдат прилагани от Комисията:

  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията за концентрации, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, при които i) придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 50 милиона евро;
  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които i) прогнозната стойност на поръчката е най-малко 250 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 4 милиона евро на държава извън ЕС; Комисията може да забрани при такива процедури да бъдат възложени обществени поръчки на дружества, които се ползват от нарушаващи конкуренцията субсидии.
  • При всички други пазарни ситуации Комисията може да започне разследвания по собствена инициатива (ex officio), ако подозира, че са намесени чуждестранни субсидии, нарушаващи конкуренцията. Това включва възможността да се изискват ad hoc уведомления процедури за възлагане на обществени поръчки и за по-малки концентрации. 

Правомощия и процедури за разследване

Концентрация, за която има съмнение, че включва финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, Комисията следва да направи разследване. В тези  случаи концентрацията не може да бъде завършена и не може  да бъде възложена обществена поръчка, докато Комисията води разследване по тях. В случай на нарушение на това задължение Комисията може да налага глоби, които могат да достигнат до 10 % от общия годишен оборот на дружеството. Комисията може също така да забрани субсидирана концентрация или възлагането на обществена поръчка на субсидиран оферент.

РЧС предоставя на Комисията широк набор от правомощия за разследване с цел събиране на необходимата информация, включително:

1.да изпраща искания за информация до дружествата;

2.да провежда посещения за установяване на фактите в рамките на Съюза и извън него и

3.да започва пазарни проучвания на конкретни сектори или видове субсидии.

Комисията може също така да разчита на информация, предоставена от дружества, от държавите членки, както и от всяко физическо или юридическо лице или сдружение.

Структура на оценката

Процедурата за разследване на чуждестранните субсидии ще включва предварителен преглед и — ако са налице данни за наличие на субсидия — задълбочено разследване.

1.Комисията ще преценява дали финансовата помощ от правителство на държава извън ЕС представлява чуждестранна субсидия по смисъла на регламента и дали тя нарушава единния пазар.

2.Ако това е така и когато е оправдано, Комисията ще претегля евентуалните положителни ефекти от чуждестранната субсидия спрямо нарушението на конкуренцията.

3.Когато отрицателните въздействия са повече от положителните, Комисията може да наложи    структурни или неструктурни компенсационни мерки на дружествата или да ги приеме като ангажименти, за да се отстрани нарушаването на конкуренцията (например продажба на определени активи или забрана на определено пазарно поведение).Като общо правило се счита, че субсидиите на стойност под 4 милиона евро за период от три години „е малко вероятно“ да доведат до нарушения на конкуренцията, докато субсидиите под прага на ЕС за държавна помощ de minimis не се считат за нарушаващи конкуренцията. 

В контекста на подлежащите на уведомяване концентрации и процедурите за възлагане на обществени поръчки Комисията може да разгледа чуждестранните субсидии, отпуснати до три години преди операцията. Регламентът обаче не се прилага спрямо приключени концентрации и обществени поръчки, започнати преди 12 юли 2023 г.

Във всички останали ситуации Комисията може да разгледа субсидиите, предоставени през предходните 10 години. При все това регламентът се прилага само за субсидиите, отпуснати през петте години преди 12 юли 2023 г., когато тези субсидии нарушават функционирането на единния пазар след началото на прилагането.

Следващи стъпки

С влизането в сила на РЧС ще се премине към решаващата фаза на прилагането му, като той ще започне да се прилага след шест месеца, считано от 12 юли 2023 г. Считано от тази дата, Комисията ще може да започва разследвания ex officio. На 12 октомври 2023 г. ще влезе в сила задължението дружествата да подават уведомление.

През следващите седмици Комисията ще представи проект на регламент за изпълнение, в който ще бъдат изяснени приложимите правила и процедури, включително формулярите за уведомяване за концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки, изчисляването на сроковете, процедурите за достъпа до преписката и поверителността на информацията. След това заинтересованите страни ще разполагат с 4 седмици, за да представят коментарите си по тези проекти на документи, преди правилата за изпълнение да бъдат финализирани и приети до средата на 2023 г.