сряда, 13 октомври 2021 г.

Цени на енергията: Комисията представя набор от инструменти за справяне с изключителната ситуация и нейното въздействие върху цените

 

Днес Комисията публикува съобщение, с което предлага мерки, чрез които да се помогне на държавите  членки, бизнеса и потребителите да се справят с изключителното покачване на световните цени на енергията, което се очаква да продължи през зимата.

Съобщението включва „набор от инструменти“, който ЕС и неговите държави - членки могат да използват за справяне с непосредственото въздействие на текущите резки повишения на цените и за допълнително укрепване на устойчивостта срещу бъдещи сътресения. Краткосрочните национални мерки включват спешна подкрепа за доходите на домакинствата, държавна помощ за компании и целенасочено намаляване на данъците. Комисията също така ще подкрепи инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност; да проучи възможните мерки за съхранение на енергия и закупуване на запаси от газ; и да оцени текущия дизайн на пазара на електроенергия.

Наборът от инструменти включва краткосрочни и средносрочни мерки

ЕК отбелязва, че настоящият скок на цените изисква бърза и координирана реакция. Съществуващата правна рамка дава възможност на ЕС и неговите държави - членки да предприемат действия за справяне с непосредствените въздействия върху потребителите и бизнеса.

Следва да се даде приоритет на целеви мерки, които могат бързо да смекчат въздействието на повишаването на цените за уязвимите потребители и малките предприятия. Тези мерки трябва да бъдат лесно регулируеми през пролетта, когато се очаква ситуацията да се стабилизира. В същото време се подчертава, че дългосрочният преход и инвестициите в по-чисти енергийни източници не трябва да се нарушава.

Незабавни мерки за защита на потребителите и бизнеса:

• Да се осигури спешна подкрепа за доходите на енергийно бедни потребители, например чрез ваучери или частично плащане на сметки, които могат да бъдат подкрепени с приходи от СТЕ на ЕС;


• Да се разрешат временни отсрочки на плащания по сметки;

• Да се предвидят предпазни мерки, за да се  избегнат прекъсвания от мрежата;

• Да се осигурят временни, целенасочени намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства;

• Да се предоставят помощи на компании или индустрии, в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ;

• Да се засили международния обхват на енергийния пазар, за да се гарантира прозрачността, ликвидността и гъвкавостта на международните пазари;

• Да се проучи възможно антиконкурентно поведение на енергийния пазар и поискайте от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) да засили допълнително мониторинга на развитието на пазара на въглерод;

Националните регулаторни органи, заедно с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори да осигурят ефективното прилагане на REMIT

• Да се улесни по - широк достъп до споразумения за закупуване на енергия от възобновяеми източници и тяхното подпомагане чрез странични мерки.

ЕК отново потвърждава, че  политиката за  преход към чиста енергия е най - добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори. ЕС ще продължи да развива ефективна енергийна система с висок дял на възобновяема енергия. Докато по - евтините възобновяеми енергийни източници играят все по - голяма роля при снабдяването с електрическа енергия и определянето на цената, други енергийни източници, включително газ, все още са необходими във времена на по - голямо търсене. Съгласно настоящия пазарен дизайн, газът все още определя общата цена на електроенергията, когато се използва, тъй като всички производители получават една и съща цена за един и същ продукт. когато. Съществува общо мнение, че настоящият модел на пределно ценообразуване е най - ефективният, но по - нататъшен анализ е наложителен. Кризата обърна внимание и на значението на складирането н агаз за функционирането на газовия пазар на ЕС. Понастоящем ЕС има капацитет за съхранение за повече от 20% от годишното си потребление на газ, но не всички държави - членки имат съоръжения за съхранение и тяхното използване и задължения за тяхното поддържане варират.


Средносрочни мерки за декарбонизирана и устойчива енергийна система:

• Да се увеличат инвестициите във възобновяеми източници, обновяване и енергийна ефективност и ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и разрешителните процеси;

• Да се развива капацитет за съхранение на енергия, за да се подкрепи развиващия се дял на възобновяемите източници, включително батерии и водород;

• Да се сътрудничи с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER), за да се проучат ползите и недостатъците на съществуващия дизайн на пазара на електроенергия и да се предложат препоръки на Комисията, когато е уместно;

• Да се обмисли преразглеждане на регламента за сигурността на доставките, за да осигурите по -добро използване и функциониране на хранилищата за газ в Европа;

• Да се проучат потенциалните ползи от доброволните съвместни поръчки от държавите - членки на запаси от газ;

• Да се създадат нови трансгранични регионални рискови групи за газ, които да анализират рисковете и да се консултират с държавите-членки относно проектирането на техните национални превантивни и аварийни планове за действие;

           • Да се увеличи ролята на потребителите на енергийния пазар, като им се даде възможност да избират и сменят доставчици, да произвеждат електричество за собствено потребление и да се стимулират да се присъединяват към енергийни общности.

Мерките, посочени в придложения набор от инструменти, следва да помогнат за своевременното реагиране на настоящия ръст на  на цените на енергията, които са следствие от изключителна глобална ситуация. Те също така ще допринесат за достъпен, справедлив и устойчив енергиен преход за Европа и за по -голяма енергийна независимост.

Инвестициите във възобновяема енергия и енергийна ефективност не само ще намалят зависимостта от вносни изкопаеми горива, но и ще осигурят по - достъпни цени на едро на енергия, които са по - устойчиви при глобалните ограничения на предлагането. Преходът към чиста енергия е най - добрата застраховка срещу ценови сътресения в бъдеще и трябва да се ускори, също и заради климата.

Следващи стъпки

Съобщението с посочените мерки ще бъде представено за обсъждане на членовете на Европейския парламент в четвъртък, 14 октомври, и на министрите на енергетиката на 18 октомври. След това европейските лидери трябва да обсъдят цените на енергията на предстоящия Европейски съвет на 21-22 октомври. Това съобщение е приносът на Комисията към продължаващия дебат сред политиците на ЕС.

Комисията заявява, че ще продължи обмена на информация  с националните администрации, промишлеността, потребителските групи и международните партньори по тази важна тема и е готова да отговори на всякакви допълнителни искания от държавите - членки.

За повече информация

Съобщение относно цените на енергията

Въпроси и отговориотносно съобщението относно цените на енергията

Информационен лист за енергийнияпазар на ЕС и цените на енергията

Информационен лист вкутията с инструменти

Уебсайт на цените наенергията в ЕС