вторник, 31 март 2020 г.

Мерки за незабавно отпускане на средства заради COVID-19


На 31 март 2020 г. В Официален вестник на ЕС са публикувани два регламента свързани с подпомагане на държавите членки за преодоляване на влиянието на епидемията от коронавирус върху икономиката и здравето на гражданите на ЕС.
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2020/460 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 март 2020 година
за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса)
С регламента се изменят правилата на структурните и инвестиционните фондове.
Инвестиционната инициатива в отговор на короновируса ще даде на държавите членки достъп до 37 млрд. евро от средствата за сближаване за укрепване на здравните системи, както и за подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми на работа и услугите в рамките на общността.
Около 8 млрд. евро от общата сума ще се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на структурните фондове. Новата мярка позволява на държавите членки да изразходват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен етап от суми, които иначе ще са дължими по-късно тази година.
Средствата ще бъдат предоставени от 1 февруари 2020 г. за покриване на вече направени разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите.
Държавите членки също така ще разполагат с повече гъвкавост, за да правят трансфери между програмите по политиката на сближаване с цел пренасочване на ресурси там, където е най-необходимо.
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2020/461 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 март 2020 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве
С регламента  се изменя обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕСза да включи в допълнение към природните бедствия и извънредните ситуации за общественото здраве. Това ще помогне на държавите членки и присъединяващите се страни да посрещнат непосредствените нужди на хората по време на пандемията от коронавирус.
Двата регламента влизат в сила от 1 април 2020 г.

понеделник, 30 март 2020 г.

Държавна помощ: Комисията одобри схема на Франция за 1,2 милиарда евро за малки предприятия с временни финансови затруднения поради епидемията от коронавирус


Европейската комисия съобщи, че е одобрила, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, предложена от Франция схема, наречена „Фонд за солидарност“ "Fonds de solidarité", с бюджет  1,2 милиарда евро за подкрепа на микропредприятия и самонаети лица, засегнати от икономическите последици от епидемията от коронавирус.
Мярката за подпомагане  на Франция
Мярката представлява  схема за подпомагане на малки и микропредприятия, както и на самонаети лица, засегнати от епидемията от коронавируса. Бюджетът на мярката е в размер на 1,2 млрд. eвро. Подпомагането е под формата на преки безвъзмездни средства, за да могат бенефициерите да се справят с оперативните си разходи в трудната ситуация, причинена от пандемията от коронавирус.  Бенефициерите са дружества с максимум 10 служители и годишен оборот, който не надвишава 1 милион евро. Помощта е допустима за дружествата, чиято дейност е била закрита с административно решение в резултат на епидемия от коронавирус, или когато месечният им оборот през март 2020 г. е спаднал със 70% спрямо оборота им през същия период на миналата година.
Според Комисията схемата, за която е направено уведомление от Франция, съответства на условията определени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. По-специално, тя позволява преки безвъзмездни средства, които не могат да надвишават 3500 евро на дружество.
Поради това Комисията стига до заключението, че мярката ще допринесе за управлението на икономическото въздействие на коронавируса във Франция.Тя  е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член  107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка.

Държавна помощ: ЕК се консултира с държавите членки за разширяване на временната мярка за държавна помощ


Европейската комисия съобщи, че на 27 март 2020 г. вечерта е изпратила до държавите членки писмо с искане на становище по проект с предложение за разширяване на  Временната рамка за държавна помощ, приета на 19 март 2020 г.,с цел подкрепа на  икономиката в контекста на епидемията от коронавирус. Комисията съобшава, че само за няколко дни е взела 14 решения за държавна помощ въз основа на Временната рамка, като е одобрила 22 национални мерки, които осигуряват така необходимата ликвидност на европейските предприятия в тези трудни времена. Сега Комисията предлага да се разшири обхвата на временната рамка, като се добавят допълнителни възможности за подкрепа чрез пет вида мерки за помощ. Държавите членки вече имат възможността да коментират проекта на комисията. Комисията има за цел да въведе изменената Временна рамка тази седмица.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заявява: "Управлението на икономическото въздействие на епидемия от коронавирус изисква решителни, бързи и най-важни координирани действия. Правилата на ЕС за държавната помощ предоставят набор от инструменти, с които държавите членки да помагат на дружествата в този труден момент. Ще добавим към този инструментариум, за да дадем възможност на държавите-членки да подкрепят компании, които разработват, тестват и произвеждат така необходимите продукти за борба с коронавируса, като ваксини, медицински изделия и предпазни средства. Ще дадем също така възможност на държавите членки да предоставят целенасочена подкрепа за запазване на работни места в сектори и региони, които са засегнати особено силно от епидемията, като ги облекчат от данъчното плащане и социалноосигурителните вноски или като предоставят субсидии за заплати. Комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи европейските правителства и граждани."

Петте предложени мерки са:
1.Повече подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, за справяне с настоящата здравна криза предизвикана от коронавируса. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
2.Повече подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за тестване на продукти, свързани с овладяването на епидемията от коронавируса, защитен материал и дезинфектанти. Държавите членки могат също да предоставят гаранции no-loss guarantees, за да стимулират компаниите да инвестират. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
3.Повече подкрепа за производството на продукти, които са от значение за справяне с епидемияте от коронавирус, като ваксини, медицинско оборудване или устройства, защитен материал и дезинфектанти. Държавите членки могат също да предоставят гаранции no-loss guarantees за да стимулират компаниите да инвестират. Може да се предостави още повече помощ, ако държавите членки си сътрудничат трансгранично.
4.Целенасочена подкрепа под формата на отлагане на плащанията на данъци и/или спирането на вноските за социално осигуряване на работодателите, за да се избегнат съкращенията, дължащи се на кризата от  коронавируса  в определени региони или сектори, които са най-тежко засегнати от епидемията.
5.Целенасочена подкрепа под формата на субсидии за заплати за служителите, за да се избегне прекъсване на работа поради кризата предизвикана от коронавируса в определени региони или сектори, които са най-силно засегнати от епидемията.

Държавна помощ: ЕК публикува списък с държави с временно непродаваеми рискове


Комисията информира, че измененя приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити

ЕК отчита, че внезапният епидемичен взрив от COVID-19 в първите месеци на 2020г. не само е довел до сериозна световна заплаха за общественото здраве, но също така предизвика големи сътресения в световната икономика и в икономиката на Съюза. В резултат на епидемичния взрив предприятията изпитват остра липса на ликвидност и техните условия за търговия са изложени на повишени финансови рискове. Работната група за експортно кредитиране към Съвета информира Комисията за оттегляне на частни застрахователи от пазара на краткосрочни експортни кредити и относно предстоящия недостиг на застраховане за покриване на всички икономически обосновани рискове по отношение на износа за всички държави по света, включително всички държави членки.

В този контекст, в съответствие с точка 35 от Съобщението Комисията проведе обществена консултация, за да оцени капацитета на частните застрахователи и презастрахователи на експортни кредити да покриват износа за държавите с продаваеми рискове и за да определи дали настоящите и очакваните пазарни условия могат да оправдаят временното Според последните макроикономически показатели в световната и европейската икономика е налице икономически спад вследствие на епидемичния взрив от COVID-19 и се очаква тази тенденция да продължи и в близко бъдеще. Въздействието на епидемичния взрив все още не е напълно отразено в настоящите държавни рейтинги. Като се вземат предвид прогнозните икономически показатели, може разумно да се очаква, че влошаването на държавните рейтинги ще настъпи в скоро време в резултат на предизвиканата от COVID-19 криза. Очаква се състоянието на корпоративния сектор да се влоши4, както и голяма корекция в прогнозите за растежана Комисията, в това число отрицателни цифри за растежа в сравнение със зимната прогноза за ЕС за 2020 г. (1,4%).

С цел да се помогне на икономиката на ЕС в контекста на епидемичния взрив от COVID-19, Комисията прие Временна рамка, която дава възможностна държавите членки да предоставят допълнителни мерки за подкрепа, като използват пълната гъвкавост на настоящите правила за държавната помощ. Тази гъвкавост може да е недостатъчна, за да се преодолеят бързо трудностите, пред които са изправени понастоящем предприятията и с които вероятно ще се сблъскат в най-близко бъдеще. Вместо това е необходим по-бърз отговор, за да се смекчат всички отрицателни последици вследствие на рязкото оттегляне на частни застрахователи от пазара на краткосрочни експортни кредити. Като се вземат предвид резултатите от обществената консултация, както и общите признаци на отрицателно въздействие на COVID-19 върху икономиката на Съюза като цяло, Комисията счита, че е налице общ недостиг на достатъчен частен капацитет за покриване на всички икономически обосновани рискове за износ към държави, класифицирани понастоящем като държави с продаваеми рискове. С оглед на тези обстоятелства Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в приложението към Съобщението, като временно непродаваеми до 31 декември 2020г., в съответствие със срока на прилагане на Временната рамка. В съответствие с точка 36 от Съобщението Комисията ще прецени дали да удължи временното изключение три месеца преди края на 2020г.

Списък на държавите с продаваеми рискове

Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени по-долу, като временно непродаваеми до 31 декември2020г.
Белгия
Кипър
Словакия
България
Латвия
Финландия
Чешка република
Литва
Швеция
Дания
Люксембург
Обединено кралство
Германия
Унгария
Австралия
Естония
Малта
Канада


петък, 27 март 2020 г.

Съвместно изявление на членовете на Европейския съвет относно мерките за справяне с Пандемията от COVID-19


След неформалната видеоконференция на 26 март 2020 г. членовете на Европейския съвет приеха изявление относно действията на ЕС в отговор на епидемичния взрив от COVID-19, разширяването на ЕС, земетресението в Хърватия и положението по външните граници на ЕС.
Пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство за Европа и за целия свят. Тя налага спешни, решителни и всеобхватни действия на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище. Ще направим всичко необходимо, за да защитим гражданите и да преодолеем кризата, като същевременно запазим нашите европейски ценности и начин на живот.
Изявление за ограничаване на разпространението на вируса Европейският съвет
Ограничаване на разпространението на вируса
 1. По съвет на своите национални здравни власти всички държави членки предприеха решителни действия за ограничаване и забавяне на разпространението на вируса. Това усилие се основава на и се подкрепя от насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и препоръките на консултативната група към Комисията за COVID-19. При необходимост ще бъдат предоставени допълнителни насоки и ще продължим да следим развитието на събитията чрез интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), задействани от хърватското председателство.
2. Засилихме контрола по външните си граници, като приложихме координирано временно ограничаване на неналежащите пътувания до ЕС. Ще направим своевременна оценка на ситуацията и ще решим дали да се удължи срокът на действие на тези мерки.
3. На местата, където е въведен временен контрол по вътрешните граници, ще гарантираме безпроблемно управление на границите за хора и стоки и ще запазим функционирането на единния пазар, въз основа на насоките на Комисията от 16 март 2020 г. и в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и насоките на Комисията относно прилагането на зелените ленти за преминаване. Със съдействието на Комисията в спешен порядък ще разгледаме оставащите проблеми по отношение на гражданите на ЕС, които са блокирани по вътрешните граници на ЕС и са възпрепятствани да се завърнат в държавите си, както и на трансграничните и сезонните работници, които трябва да са в състояние да продължат основните си дейности, като същевременно се избягва по-нататъшното разпространение на вируса. Същото важи и за доставките на стоки и основни услуги, независимо дали по сухоземни, морски или въздушни пътища. Приканваме Комисията да докладва за положението преди следващата ни видеоконференция.
4. Твърдо ще противодействаме на дезинформацията с прозрачна, своевременна и основана на факти комуникация за действията, които предприемаме, и по този начин ще повишим устойчивостта на нашите общества. Комисията и върховният представител ще участват пълноценно и ще докладват на Съвета за съвместните ни усилия. Осигуряване на медицинско оборудване
5. Призоваваме Комисията да продължи да полага усилия и да ускори действията си в подкрепа на осигуряването на неотложно и адекватно предоставяне на медицинско оборудване в целия ЕС, което е най-належащият приоритетен въпрос. Държавите членки следва тясно да си сътрудничат в това отношение и да предоставят на Комисията своевременни и надеждни данни.
6. В сътрудничество с промишления сектор Комисията ще направи преглед на запасите, производството и вноса и ще предприеме действия за подобряване на положението. Комисията ще работи активно по съвместните инициативи за обществени поръчки за набавяне на лични предпазни средства, апарати за вентилация и консумативи за тестване. Отправяме искане към Комисията да проучи начини за ускоряване на процедурите в това отношение. При необходимост Комисията ще увеличи първоначалния бюджет за стратегическия резерв rescEU от медицинско оборудване, включително за интензивно лечение, ваксини и средства за лечение.
7. Приемането на решението относно разрешението за износ на лични предпазни средства следва да доведе до пълно и ефективно премахване на всички форми на вътрешни забрани или ограничения.
8. В контекста на препоръките на СЗО, неотложно трябва да се увеличи капацитетът за извършване на тестове, а държавите членки ще докладват на Комисията за положението. Насърчаване на научните изследвания
9. Ще направим всичко възможно, за да окажем подкрепа за научните изследвания, да координираме усилията и да потърсим полезни взаимодействия в европейската научна и научноизследователска общност, за да се достигне максималният потенциал на научните изследвания в целия ЕС. Вече бяха мобилизирани 140 млн. евро за 17 проекта, включително за ваксини. Ще работим също така и с ключовите си партньори, както бе посочено в неотдавнашните изявления на Г-7 и Г-20.
10. Необходимо е спешно споделяне на научна информация и сътрудничество както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб във връзка с предизвикателството да се разработи ваксина във възможно най-кратък срок, която да се предостави на всички, нуждаещи се от нея, без каквито и да било географски ограничения. Ще увеличим и ускорим подкрепата си за европейските научноизследователски екипи и дружества в това отношение.
11. Приветстваме инициативите, предприети от Комисията, Европейския съвет по иновациите и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за предоставяне на финансова подкрепа за клиничния отговор и отговора на общественото здравеопазване на болестта COVID-19.
Изявление  за справяне със социално-икономическите последици
12. Напълно съзнаваме сериозността на социално-икономическите последици от кризата, предизвикана от COVID-19, и ще направим всичко необходимо, за да посрещнем това предизвикателство в дух на солидарност.
13. Подкрепяме решителните действия, предприети от Европейската централна банка, за да се осигурят благоприятни условия за финансиране във всички страни от еврозоната.
14. Приветстваме постигнатия напредък от Еврогрупата. На този етап приканваме Еврогрупата да ни представи предложения в рамките на две седмици. Тези предложения следва да отчитат безпрецедентния шок от COVID-19, който засяга всички наши държави, като нашият отговор ще бъде засилен при необходимост с понататъшни действия по приобщаващ начин, предвид развоя на събитията, така че да се осигури всеобхватен отговор.
15. Държавите членки предприеха значителни мерки за подкрепа на своите икономики и облекчаване на социалните проблеми и проблемите със заетостта. Ще използваме инструментите на ЕС, за да подкрепим техните действия в необходимата степен.
16. Държавите членки се нуждаят от гъвкавост, за да направят всичко необходимо. Временната рамка на Комисията за мерките за държавна помощ с цел подпомагане на икономиката при сегашната епидемия от COVID-19 представлява важна стъпка напред. Същото се отнася за безпрецедентното използване на общата клауза за дерогация по силата на Пакта за стабилност и растеж.
17. За преодоляване на последиците от кризата, съгласно предложението на Комисията за инициатива за инвестиции в реагирането срещу коронавируса ще бъдат предоставени 37 млрд. евро инвестиции по линия на политиката на сближаване. С предложеното изменение на фонд „Солидарност“ на ЕС този фонд ще може също да се използва при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, каквато е епидемията от COVID-19. Очакваме тези предложения да бъдат приети бързо. Приветстваме готовността на Комисията да увеличи допълнително гъвкавостта и възможностите за използване на инструментите на ЕС.
18. Изразяваме също задоволство от приноса на групата на ЕИБ за мобилизирането на ресурси за банкови гаранции и инвестиции в полза на европейските дружества, поспециално малките и средните предприятия, включително чрез използването на бюджета на ЕС. Приканваме министрите на финансите да проучат без забавяне възможностите за засилване на цялостния отговор на групата на ЕИБ във връзка с короновируса.
19. Приветстваме насоките на Комисията относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции и призоваваме държавите членки да предприемат всички необходими мерки за защита на стратегическите активи и технологии от чуждестранни инвестиции, които биха могли да застрашат легитимни цели на обществената политика. Това ще допринесе за стратегическата автономност на ЕС, по време на кризата и след това.
20. Пандемията от COVID-19 засяга хората и обществата по целия свят и ще окаже дългосрочно въздействие върху световната икономика и търговия. ЕС се ангажира с международно сътрудничество и многостранни решения за справяне с пандемията и последиците от нея. Той ще направи всичко необходимо да подпомогне държавите и обществата в борбата с кризата, предизвикана от COVID-19. Той също така ще направи всичко по силите си, за да се укрепи устойчивостта на глобалните интегрирани вериги за създаване на стойност и за доставки с оглед на тяхното адаптиране според необходимостта и да се смекчи отрицателното социално-икономическо въздействие на кризата.