неделя, 11 февруари 2018 г.

Енергетика: Кога има забранени манипулации на пазара на едро за електроенергияС развитието на свободния пазар на електроенергия все повече представители на бизнеса заговориха за осъществени  манипулации на пазара на едро на електрическа енергия. Твърди се, че има манипулации на свободния пазар на едро на електрическата енергия, която води до високи цени на енергията във вреда на цялата икономика. Тези твърдения са твърде общи и не описват точния характер на манипулациите, а те са различни видове. За да бъде успешна борбата с манипулациите на пазара на едро на електроенергия е необходимо на първо място да се разпознават различните видове манипулации, кой ги прилага и как те влияят върху конкуренцията на пазара. Само в тези случаи могат да се предприемат правилните мерки за преодоляване на пазарните злоупотреби.

Трябва да се признае, че пазарът на електрическа енергия има специфична характеристика, която го отличава от всички други пазари. Електрическата енергия е единствения продукт, който не може да се съхранява, а в същото време търсенето му е нееластично. Енергийната система трябва да се подържа в баланс като производството следва да отговаря на възникналото в момента потребление. Уникалните характеристики на продукта електроенергия могат да улеснят манипулациите на пазара. Тези манипулации  обикновено са специфични и могат да причинят необосновано увеличаване на цените на електроенергията.

Видове пазарни манипулации


Задържане на мощност capacity withholding

Терминът задържане на мощност се отнася до стратегия, при която доставчиците на електроенергия може да решат да намалят своите собствени доставки с цел повишаване на цената. Стратегията за задържане е печеливша когато води до увеличаване на цената на електроенергията. Тази цена обикновено силно се отклонява от оптималното ценово равнище, характерно за пазар с ефективна конкуренция.

При пазарите ден напред цената се определя когато цената на предлагане се срещне с предложената цена на търсене. Ако по време на голямо търсене се намалят предложенията за доставки, това може да доведе до значително увеличение на цената. Практиката е показала, че такова пазарно поведение може да се прилага успешно от предприятие с господстващо положение на пазара. Поради специфичната характеристика на електроенергийния пазар на един олигополен пазар централите, произвеждащи електроенергия, често са в състояние да упражняват пазарна мощ и ефективно да прилагат стратегия за задържане на мощност. Особено в случай на ограничена преносна способност.

Успешното прилагане на стратегия за задържане на мощност може да причини криза в доставките на електроенергия и дори до срив на цялата енергийна система, какъвто е случая с енергийната криза в Калифорния пре 2000 и 2001 г.

На практика един от начините за задържане на мощност е когато от пазара се  оттегля една производствена единица. Операторът на електроцентралата,  внезапно оттеглил производствена мощност, трябва да има обективно обяснение за това оттегляне: например лесно доказуема авария или проблем със сигурността на системата. Стратегията за задържане на мощност е особено ефективна в периоди на високи цени на пазара. Като се има предвид нееластичното  търсене  на електроенергия едно краткосрочно задържане на мощност в период на високи цени може да доведе до огромно увеличение на цените.Икономическо задържане на мощност еconomic withholding
Икономическо задържане на мощност се реализира когато производител с господстващо положение на пазара предлага оферта за продажба на енергия на цена, която е значително над пределните разходи за производство и е над конкурентните ценови равнища. По този начин енергията става непродаваема. Ефектът за пазара е както при физическо задържане на мощност. В резултат цената на пазара се повишава. Такава стратегия за ценово поведение е печеливша за производители, които могат да се възползват от високата цена на пазара, защото цените нарастват над конкурентните нива.Правило "трябва да предложи, трябва да отговаря"  “must offer, must comply”


Правилото "трябва да предложи, трябва да отговаря" “must offer, must comply” се прилага, когато на законово равнище се приеме всички централи с мощност над  5 MW да предлагат произведената електроенергия на пазара. С прилагане на правилото се цели да се ограничи манипулациите на пазара на едро от предприятията със значителна пазарна сила. Те би следвало да да не могат физически да задържат мощност с цел увеличаване на цената.

Правилото не е ефективно при манипулации с икономическо задържане на мощност.  То не може да възпрепятства предприятие да упражни пазарната си мощ чрез предлагане на част от електроенергията си на високи неконкурентни цени и по този начин ефективно да откаже купувачите да закупят предложената енергия. На практика, въпреки правилото"трябва да предложи, трябва да отговаря" е възможна манипулация на пазара чрез икономическо задържане на мощност.Поведението на производители в щата Албърта–Канада осъществили икономическо задържане на мощност е изследвано подробно от колектив от Харвард.Презапасяване с преносна способност capacity hoarding
Презапасяване с преносна способност обикновено се осъществява на пазар на едро на електроенергия в рамките на деня, когато:
 • се ангажира цялата или значителна част от наличната на пазара преносна способност
 • тя не се използва ефективно
Ключовият момент при презапасяване с преносна способност е, че мрежата не се използва ефективно, което води до претоварване и в крайна сметка до по-високи цени на електроенергията. Например  предприятие със силна  пазарна позиция на тръжна зона А може да се стреми да блокира навлизането на конкурент в тази тръжна зона като не използва ангажираната преносна способност. По този начин може да възпрепятства навлизането на конкуренти в тръжна зона А, което ще доведе до високи цени. 
В световната практика има няколко основополагащи примера за реално осъществени манипулации на пазара. Обикновено тези примери се изучават и анализират както от експерти на регулаторни органи, така и от академичната общност.

История на енергийната криза в Калифорния 2000-2001 г.


Голямата енергийна криза в Калифорния през 2000 и 2001 г., е чудесен пример как при успешно осъществена манипулация на пазара, чрез задържане на производствена мощност, може да се увеличат цените на едро на електроенергията над 10 пъти в рамките на две години.

През 2000-2001 г. в Калифорния се разгръща енергийна криза, която води не само до срив на енергийната система, но и до икономическа криза  и фалит на предприятия. Спира захранването с електроенергия на фирми и домакинства. Два милиона домакинства остават без електричество и щата  потъва в тъмнина. В същото време енергийните компании жънат високи печалби.

През 1999 г. Калифорния дерегулира пазара на едро на електроенергия. През 2000 г. цените на електроенергията започват да нарастват и от близо $30 MWh през април достигат  $100 MWh през юни.  До ноември цените нарастват неимоверно и достигат между $250 MWh и $450 MWh . За първите пет месеца на 2001 г.цените продължават да растат.  Обемът на пазара на едро от $7,4 милиарда нараства с 277% до   $27,1 млрд през 2000 г. През 2001 г. цените продължава да са високи, а обема на пазара е 26.7 милиарда щатски долара.

Така например средната цена през 2001 г. в Калифорния е  $313/MWh, докато в другите щати тя е в рамките на $39/MWh -  $74/MWh 

Федералната комисия за енергийно регулиране (ФКЕР) започва проучване, за да установи какви са причините за това състояние на пазара. Първоначално тя не открива доказателства за прилагани незаконни практики. В разследване на кризата се намесва и прокуратурата на щата, вследствие на което започва безпрецедентно и изчерпателно разследване. В хода на производството ФКЕР събира и  анализира огромно количество данни -  5 терабайта, издава множество  призовки и заповеди и провежда изслушвания, за да установи причините за развихрилата се криза.


Как се манипулира пазар на едро на електроенергия


Според показания на свидетели, когато операторът на преносната система в Калифорния обявява  кризисна ситуация и недостиг на електроенергия, производителите подават 8 пъти фалшиви данни, че централите не работят поради технически проблеми. В други 22 случая по време на извънредни ситуации в енергийната система, производителите оттеглят от пазара определени производствени единици, за да повишат цените и да извлекат печалби. Нарушенията на правилата са толкова всеобхватни и комплексни (включват нелоялни търговски практики, антитръстови нарушения, манипулации и измами), че прокуратурата създава специален отдел за разследване на енергийния пазар.


През март 2003 г. във Федералната Комисия за енергийно регулиране са  представени телефонни разговори, които представляват пряко доказателство за осъществена манипулация на пазара. (На уебсайта на калифорнийската прокуратура са качени всички телефонни разговори).

Тези записи представляват неоспоримо доказателства, че на пазара е  прилагана стратегия за задържане на мощност с цел повишаване на цените. В основата на стратегиите за манипулиране на пазара е енергийния гигант Enron. Компанията заедно с партньори търговци използва  различни стратегии за манипулиране на пазара. Стратегиите имат  конкретни  имена (Fat Boy, Death Star, Get Shorty, и Ricochet) и се прилагат в зависимост от конкретната ситуация на пазара. Така например от юли до декември 2000 г., през часовете когато е имало високо търсене на електроенергия, от пазара са оттеглени мощности, които е можело да захранят 1 милион домакинства с електричество.

В един от многото телефонни разговори между Enron и търговец се вижда как те се договарят да оттеглят от пазара мощност, защото цените са твърде ниски. Изразяват голяма радост, че са оттеглили 2000 мегавата мощност и са увеличили  цената с 13 цента на киловатчас електроенергия.

 
Най-голямо възмущение сред обществеността предизвиква открит телефонен разговор, в който търговците цинично и с радост се поздравяват, че с успешното повишаване на цената на електроенергията са окрали парите на възрастните хора, наричали ги  „баба Мили“.

Тези  нарушение нанасят огромни вреди на бизнеса и домакинствата в Калифорния. Някои експерти изчисляват, че общите щети за икономиката на Калифорния  възлизат на повече  от 40 милиарда щатски долара. Фалират много предприятия (като PG &) и др.

ФКРЕ и прокурорът, който представлява държавата,  започват да предявяват искания и да  определят сумите, които енергийните компании следва да възстановят на фирмите и домакинствата, претърпели огромни вреди в разгара на  кризата. Общо 48 броя енергийни компании възстановяват на бизнеса и домакинствата почти $7.5 милиарда. (списък със сумите и имената на компаниите може да се видят ТУК).


Констатацията на Комисията допринася за образуване на многобройни наказателни дела от страна на Министерството на правосъдието, а в допълнение са наложени 300 милиона щатски долара санкции от Комисията за търговия със стокови фючърси. Commodity Futures Trading Commission.

ФКЕР изготвя доклад до Конгреса на САЩ, в който  заключава, че пазарните условия -  суша, недостатъчна инфраструктура и неправилен дизайн на пазара на електроенергия са спомогнали за ефективно манипулиране на пазара, което удължава и изостря енергийната криза.


От своя страна генералния прокурор на Калифорния издава специална Бяла книга, в която подробно разглежда причините за енергийната криза и необходимите мерки (структурни и законодателни), които следва да се предприемат, за да не се допускат подобни кризи  в бъдеще.

Energy White Paper: A Law Enforcement Perspective On The California Energy Crisis Recommendations For Improving Enforcement And Protecting Consumers In Deregulated Energy Markets

В кратък период се променят политиките и програмите на ФКЕР в сравнение с тези по време на кризата. В комисията е създадена Служба за наблюдение в реално време на работата на пазарите на електроенергия и природен газ. Въз основа на събраната информация Комисията изготвя регулярни анализи на пазара.  Освен това през 2005 г. се приема Закон за енергийната политика, който дава  на регулатора усъвършенствани инструменти за надзор на бързо променящите се и все по-сложни енергийни пазари. Законът дава на ФКЕР широки правомощия за разследване и налагане на санкции при установени манипулации на пазара и нарушения на правилата и стандартите на Комисията.
Националната политика е да се подкрепят конкурентните пазари на електроенергия на едро. Основната задача на ФКЕР е да води политика на засилване на  конкуренцията на пазара на едро на електроенергия, да насърчава навлизането на пазара на нови производители на електроенергия, да подобрява достъпа до пазара и електроенергийната мрежа, да предотвратява упражняването на пазарна мощ и манипулиране на пазара, да гарантира ефективно прилагане на пазарните правила.Допълнителна информация: 
FURTHER ANALYSIS OF THE EXERCISE OF MARKET POWER IN THE CALIFORNIA ELECTRICITY MARKET
The California Electricity Crisis: Lessons for the Future

Задържане на мощност на европейския пазар

През 2008 г. Европейската комисия прие особено важно решение на случай за задържане на мощност, в което задава един емпиричен модел за анализ на това поведение в условията на либерализиран пазар. Решението е свързано със злоупотреба с господстващо положение от страна на една от големите енергийни компания Е.ОН на пазара на едро на електроенергия в Германия.


История на случая

Проучването на Комисията стартира с извършване на проверки на място в офисите на E.ON през месец май и месец декември 2006 г. В периода 2006-2008 г. Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия продължава проучването като изисква голям обем информация от Е.ОН и други участници на пазара.

На 7 май 2008 г. Комисията представя на дружеството изложение на възраженията, в което дава предварителна оценка в съответствие с член 9 (1) от Регламент 1/ 2003 (ЕС) за наличие на злоупотреба на пазара на едро на електроенергия по смисъла на чл. 82 от Договора (с влизане в сила на Лисабонския договор, чл. 82 става чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).  

Пазар на едро на електроенергия

В своето проучване Комисията стига до извода, че E.ON може да е прилагало стратегия за задържане на  налични мощности за производство на електроенергия capacity withholding в периода 2001 - 2007 г. По този начин дружеството е ограничило доставките на електроенергия от някои централи за краткосрочния пазар — на енергийната борса в Германия EEX. Целта на това задържане е да се увеличат цените на електроенергията в ущърб на потребителите. Комисията определя това поведение на Е.ОН  като злоупотреба с господстващо  положение на германския електроенергиен пазар на едро по смисъла на чл. 82 от Договора. Освен това, Комисията се опасява, че това поведение може да е част от средносрочна и дългосрочна стратегия на E.ON за възпиране на настоящи или потенциални конкуренти от навлизане на пазара на производство на електроенергия и следователно за ограничаване на пазарния обем при производството на електроенергия.  

Балансиращ пазар за електроенергия

Комисията изразява също опасение, че E.ON може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара за търсене на вторични балансиращи резерви в мрежата на E.ON съгласно член 82 от Договора за ЕО първо, чрез увеличаване на собствените си разходи, за да облагодетелства производството на филиалите си, и чрез прехвърляне на разходите върху крайния потребител, и второ, чрез възпрепятстване на производители на електроенергия от други държави-членки да изнасят балансираща електроенергия на балансиращия пазар на E.ON.

Комисията също отбелязва, че електроенергийния сектор и търговията с електроенергия, имат особени характеристики, поради невъзможността електроенергията да се складира и съхранява. Поради тези характеристика производството на електроенергия следва да отговаря на възникналото в момента търсене. Тази особеност на електроенергийния пазар може да позволи на всеки по-голям участник на пазара на производство на електроенергия да упражнява господстващо положение на пазара.

В анализа за положението на Е.ОН на пазара Комисията отчита, че пазара на едро на електроенергия в Германия е силно концентриран.  Дружеството има съвместно господстващо положение на пазара на едро заедно с дружествата RWE и Vattenfall Europe. За периода 2002-2006 г. общият пазарен дял на трите дружества е в рамките на 67%-75%.


Година
E.ON
RWE
Vattenfall
Общо
2002
(20-30%)
(30-40%)
(10.20%)
75%
2003
(20-30%)
(30-40%)
(10.20%)
75%
2004
(20-30%)
(30-40%)
(10.20%)
70%
2005
(20-30%)
(20-40%)
(10.20%)
67%
2006
(20-30%)
(20-40%)
(10.20%)
67%

Трите дружества не само, че контролират основните производствени мощности, но те също съвместно осъществяват контрол над относително най- евтините технологии за производство на електроенергия – хидро, ядрена и лигнитни въглища. Те общо имат 77% дял от технологиите за производство на електроенергия в Германия, с най-ниски пределни разходи за производство.

Комисията прилага правилото, че на един конкурентен пазар цените на електричеството се определят от централата с най-високите пределни  цени, която произвежда електричеството в един определен момент, т.е. от производителя, който се намира на горния край на кривата на предлагането. В сектора на електроенергията тази крива се нарича  merit curve „качествена крива или крива на заслугите “.

Комисията приема, че при задържане на мощност от централа с ниски производствени разходи на пазара на едро в Германия, търсенето ще се премести към централите с по-високи цени. В крайна сметка пазарната цена ще се повиши, вследствие на осъществената манипулация на пазарното предлагане чрез задържането на производствена мощност с ниски пределни разходи.

В графиките по-долу схематично е показано как задържането на мощност от централа с ниски пределни разходи (централа на въглища) води до ръст на цената. Този ръст не е в резултат на пазарните сили на търсенето и предлагането, а на успешно осъществена манипулация на пазара, изразяваща се в задържане на мощност.


За да отстрани установените от Комисията проблеми за конкуренцията на пазара на едро на електроенергия в Германия, E.ON предлага да поеме ангажименти съгласно чл. 9 от Регламент (EO) № 1/2003.


Основните елементи на ангажиментите включват:

1. E.ON преотстъпва следните производствени мощности в Германия:

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си във водноелектрическите централи ÖKB/Inn (182,5 MВ), Weser (42 MВ), Inn (Nußdorf, Egglfing, Ering; общо: 102,2 МВ) и Jansen (5,1 MВ) (Trausnitz, Tanzmühle; общо: 5,1 МВ),

E.ON отпуска специални права за тираж за целия оставащ жизнен цикъл (включително и възможните удължения) в атомните електроцентрали Gundremmingen B, C (643 MВ), Krümmel (673 MВ) и Unterweser (184 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралите, захранвани с лигнитни въглища Lippendorf (445,5 MВ),

E.ON отпуска специални права за тираж от 159 МВ за целия оставащ жизнен цикъл (включително и съответните права за участие в ново строителство) в електроцентралата, захранвана с лигнитни въглища Buschhaus,

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралите, захранвани с антрацитни въглища: Rostock (256 MВ), Zolling (449 MВ), Farge (350 MВ), Mehrum (345 MВ), както и за Veltheim 2/3 (265,3 MВ) и Bexbach (79,3 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в електроцентралата, захранвана с природен газ Robert Frank (491 MВ),

E.ON преотстъпва изцяло дяловете си в нефтената електроцентрала Erzhausen (220 MВ) и Jansen (Kainzmühlsperre, Reisachhochspeicher; общо: 127 МВ).

2.По отношение на преносната система

E.ON преотстъпва преносната си система, състояща се от преносна мрежа с напрежение от 380/220 киловолта, операционната система на контролираната от E.ON зона и свързаните с нея дейности.
Комисията прави оценка, че преотстъпването на около 5 000 MW от производствените мощности на E.ON ще отговори на опасенията, свързани с конкуренцията на електроенергийния пазар на едро. Това преотстъпване премахва възможността и стимула за спиране на производствени мощности по изгоден начин, което е било възможно по-специално в резултат на структурата на портфолиото от електроенергийни централи на E.ON. Преотстъпените централи ще помогнат на настоящи и потенциални конкуренти да получат достъп до нови централи и до централи с технологии, които те не притежават. В допълнение, конкурентите ще получат достъп до нови обекти, което ще им помогне да изградят (или да възстановят) повече производствени мощности с нови електроенергийни централи.
Според Комисията преотстъпването на преносната система на E.ON, състояща се от преносна мрежа с напрежение от 380/220 киловолта, управлението на системите на контролираната от E.ON зона и свързаните с това дейности, отговаря на опасенията, свързани с балансиращия пазар, като тези опасения възникват в резултат на вертикално интегрираната структура на E.ON
С оглед на тези констатации, Комисията прекратява производството за установяване на злоупотреба по смисъла на чл. 102 от ДФЕС и прави правно обвързващи предложените ангажименти.
Допълнителна информация :
Abuse of Dominance and Antitrust Enforcement in the German Electricity Market

Strategic  Capacity Withholding Through Failures in the German-Austrian Electricity Market

Strategic withholding through production failures
Аналогия със структурата на  българския пазар на едро

Решението на ЕК за злоупотребата на Е.ON би следвало да послужи катно отправна точка за анализ на проблемите на българския пазар.

Ако сравним пазарният дял  на Е.ON на пазара на едро от 22% и пазарният дял на БЕХ, който е над 80 % (според антитръстовото решение на ЕК) може да се предположи, че високият пазарен дял, изразен в тотално господстващо положение на пазара създава благоприятни условия за манипулации, описани по-горе.

Прави впечатление, че Е.ON има само 22% пазарен дял, но той е бил достатъчен, за да упражни пазарна мощ на пазара на едро и да го манипулира. Друг интересен момент е, че Комисията не пристъпва към налагане на санкции, а приема по ефективния подход -преструктуриране на компанията (Е.ON продава централи с обща мощност 5000 MW и преносната си система), което ще улесни навлизането на нови компании на пазара и ефективно развитие на конкуренцията.

В тази връзка възниква въпроса как при пазарен дял на БЕХ (трите дъщерни предприятия- АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ „Марица-изток 2“ и НЕК)  над 80 %  може да се развие конкуренция на българския пазар на едро дори и да се задължат всички останали производители над 5 MW да продават на свободния пазар. Те няма да бъдат в състояние да оказват ефективен конкурентен натиск на БЕХ и опасността от манипулация ще остане. Един от пътищата за развитие на конкурентен пазар (освен законови поправки) е да се намали пазарната мощ на БЕХ, чрез  преструктуриране. Иначе ще продължават да съществуват реални предпоставки и възможности за манипулиране на пазара. Трудно могат да се оборят изследванията на учени от Кеймбридж, Харвард, Станфорд и др. университети, които проучвайки случаите на манипулации (посочени по-горе), стигат до извода, че наличието на предприятия със значителна пазарна мощ на пазара на едро на електроенергия е предпоставка за ефективно манипулиране на електроенергийния пазар, поради особените характеристики на този пазар.

REMIT

Практиката по прилагане на правилата на конкуренция в енергийния сектор, както от Европейската комисия, така и от редица национални органи по  конкуренция показа, че не всички незаконни практики  за манипулация на пазара на едро за електроенергия могат да се обхванат и решат  чрез прилагане на антитръстовото законодателство.

Поради спецификата на енергийния пазар манипулации на пазара могат да се осъществяват и от пазарни участници, които нямат господстващо положение на пазара.

От друга страна последователната европейска енергийна политика има амбициозната цел да изгради вътрешен конкурентен енергиен пазар, на който потребителите и другите участници на пазара да имат доверие, че цените, отразяват единствено  взаимодействието  между търсенето и предлагане, и че не се извличат неправомерни печалби от пазарни злоупотреби.

В отговор на тази политика през 2011 г. е приет РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, който взема предвид специфични за сектора условия, които не са обхванати от други директиви и регламенти. Целта на регламента е да гарантира интегритета и прозрачността на пазарите на търговия на едро с енергия, като насърчава  откритата  и честна конкуренция на тези  пазари в полза на крайните потребители на енергия. 

REMIT забранява извършването или опитът за извършване на манипулиране на пазара по отношение на пазарите за търговия на едро с енергия.

„Манипулиране на пазара“ означава:
Извършването на каквато и да е сделка или издаването на каквото и да е нареждане за търгуване с енергийни продукти на едро, с което се:
 • дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
 • дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
 • дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
 • определя или се прави опит да се определи, чрез действията на едно или повече лица, действащи заедно, цената на един или повече енергийни продукти на едро на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е издало нареждането за търгуване, докаже, че причините, които са го накарали да направи това, са законни и че въпросната сделка или въпросното нареждане за търгуване са съобразени с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия; или
 • използва или се прави опит да се използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
„Опит за манипулиране на пазара“ означава:
Извършването на каквато и да е сделка, издаване на каквото и да е нареждане за търгуване или предприемането на каквото и да било друго действие, свързано с енергиен продукт на едро, с намерение да се:
 • дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;
 • определят цената на един или повече енергийни продукти на едро на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е издало нареждането, докаже, че причините, които са го накарали да направи това, са законни и че въпросната сделка или въпросното нареждане за търгуване са съобразени с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия; или
 • използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или могат да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро;


Според разпоредбите на регламента Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори следва да публикува необвързващи насоки за прилагането на определенията предвидени в регламента.

В отговор на това задължение Агенцията публикува специални разяснителни насоки, в които представя повече подробности и примери за манипулация на пазара чрез изпрани сделки. Насоките описват една обща рамка, която насърчава националните регулаторни органи да прилагат последователен подход при оценка на манипулация на пазара осъществена чрез изпрани сделки. В насоките са дадени конкретни примери за видовете и характеристиките  на изпраните сделки.

                                                           

Манипулация чрез изпрани сделки wash trades

Терминът изпрани сделки се отнася за търговия на пазара на едро на електроенергия, при която участник на пазара продава или купува енергиен продукт на едро на високи цени без да променя цената или количеството на енергията. Тези сделки обикновено не  променят ползата или пазарния риск и се осъществяват между участници на пазара, които са постигнали предварително споразумение и прилагат съгласувана практика при осъществяването й.Схематично този вид сделки могат да се опишат по следния начин.

Изпрана сделка А - А 
Изпрана сделка може да се осъществи когато търговец изкупува обратно предложената от него доставка на предложената висока цена и по този начин създава впечатлението, че на пазара се осъществяват сделки на високи ценови равнища. Изпрана сделка А-В-А
Изпрана сделка А – В – А се отнася до ситуация, при която участник на пазара се  споразумява с друг търговец за продажба или покупка на едро на енергиен продукт, при което няма промяна в ползите или в пазарния риск, или ползите и пазарния риск е прехвърлен между страни, които действат съгласувано и имат тайно споразумение да осъществят сделките.

Търговски модели, при които между търговци се сключват сделки, при които няма промяна в ползите за участниците или няма пазарен риск, са индикация за евентуално манипулиране на пазара, а сделките се  определят като изпрани сделки.Изпраните сделки може да бъдат част от по-голяма търговска стратегия, която цели манипулация на пазара на едро на енергия. Изпрани сделки има когато е налице намерение да се манипулира пазара чрез:

 • създаване на илюзията, че пазарът е ликвиден и активен; 
 • създаване на илюзията, че пазарът се движи и в двете посока - на продажби и на покупки; 
 • изпращат се фалшиви сигнали към другите участници на пазара чрез цени, които се отклоняват от текущата пазарна цена; 
 • промяна на нивата на цените, използвани за определяне на средни цени или пазарни индекси на цените; или
 • задържане на преносна способност чрез мълчаливо премахване на наличната преносна способност от пазара.

Изпраните сделки отговарят на общото определение за манипулиране на пазара.

Те могат да дадат фалшива или заблуждаваща  информация за пазара по отношение на предлагането, търсенето или цената на едро на определен енергиен продукт. Това фалшиво или погрешно впечатление може да предизвика другите участници на пазара да вземат решения за търговия въз основа на подвеждаща информация. Те могат да бъдат заблудени относно реалната ликвидност и  цената и ще действат по начин, който е различен от този при отсъствие на изпрана сделка.

Подробно информация с примери за различните видове изпрани сделки може да се намери в Насоките на АСЕР за изпраните сделки.


GUIDANCE NOTE 1/2017 ON THE APPLICATION OF ARTICLE 5 OF REMIT ON THE PROHIBITION OF MARKET MANIPULATION  WASH TRADES