вторник, 29 юли 2014 г.

Какви са приоритетите на новия председател на ЕКНа 15 юли пред Европейския парламент новият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер представи идеята си за обновяване на Европейския съюз  въз  основа  на Програма  за работни места,  растеж, справедливост  и демократична промяна.

Програмата се фокусира  върху  десет  области  на  политиката. Акцентът е поставен върху постигането на  конкретни резултати в  тези  десет области.1.Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Първият приоритет на новия председате на ЕК ще бъде засилване на конкурентноспособността на Европа, стимулиране на инвестициите с цел създаване на работни места.

През  първите  три  месеца  в контекста  на  прегледа  на  стратегията  „Европа 2020“ ще бъде представен амбициозен  пакет  от  мерки  за  работни  места,  растеж  и инвестиции. Чрез прилагането на тези мерки трябва да се мобилизират допълнителни публични и частни инвестиции  в  реалната  икономика  в  размер  до 300 милиарда евро  през следващите три години. Тези допълнителни  инвестиции  основно следва  да  са  насочени към създаване на инфраструктури,   по-специално изграждане на широколентови  и  енергийни  мрежи, както и транспортна инфраструктура в промишлените центрове; а също така и в образованието,  научните  изследвания  и  иновациите;  и  възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Важна задача ще бъде и опростяването на регулаторните режими, особено за малките и средните предприятия (МСП). 
астежът и инвестициите ще се завърнат в Европа само ако се създаде подходящата  регулаторна  среда, която да насърчи  благоприятния климат за предприемачество и създаване на работни места."


2. Свързан цифров единен пазар 

Новият председател зявява, че ЕК ще използва много по-оптимално огромните възможности, свързани  с  цифровите технологии. За тази  цел  ще трябва да се сложи край на изолираното функциониране на националните системи в областта  на  регулирането на  далекосъобщенията, законодателството за защита на авторското право и данните, управлението на радиовълните и в прилагането на правото в сферата на конкуренцията.

Ако направим това, можем да гарантираме, че европейските граждани скоро ще могат  да  ползват  мобилните  си  телефони  в  цяла  Европа,  без  да  трябва  да плащат  такси  за  роуминг. Можем  да  гарантираме,  че  потребителите ще  имат достъп  до  услуги,  музика, филми  и  спортни  събития  чрез  своите  електронни устройства, независимо къде се намират в Европа и независимо от границите.

Реално това може да се постигне, ако се създадат равнопоставени условия за конкуренция, при които всички дружества, предлагащи стоките или услугите си в Европейския съюз, спазват  едни  и  същи  правила  за  защита  на  данните  и  потребителите, независимо къде  се  намира  техният  сървър.  Прогнозата е, че чрез  създаването  на  свързан цифров  единен  пазар  може  да се генерира  допълнителен  растеж  в Европа  в размер  до  250 милиарда евро  през  мандата  на  следващата Комисия и по този начин да се създадат стотици хиляди нови работни места, по-специално за по-младите, които търсят работа, както и едно жизнено общество, основано на знанието.

За постигането на тази цел новият председател възнамерява в рамките на първите шест месеца от  мандата  си  да  предприема  амбициозни  законодателни  мерки  в посока създаването на свързан цифров единен пазар.3. Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Юнкер припомня, че текущите  геополитически  събития  твърдо  напомниха,  че Европа разчита в прекалено  голяма  степен  на  вноса  на  горива  и  газ.

Ето защо  аз  искам  да реформирам  и  реорганизирам  енергийната  политика  на Европа  в  нов европейски  енергиен  съюз.  Необходимо  е  да  обединим  ресурсите си,  да съчетаем  инфраструктурата  си  и  да  обединим  възможностите  си  за въздействие  при  воденето  на  преговори  по  отношение  на  трети  държави. Трябва да диверсифицираме енергийните си източници и да намалим силната енергийна зависимост на няколко от държавите членки."

В същото време целта е европейският енергиен пазар да остане отворен за съседните страни.

Но според Юнкер: 

Ако обаче цената на енергията от Изтока стане прекалено висока, било от търговска или от политическа гледна точка, Европа  следва да е  в състояние да премине много бързо към други канали за доставка. Трябва да сме в състояние при нужда да осъществяваме пренос в обратна посока. 

В програмата е заложено да се увеличи  дела  на  енергията  от възобновяеми източници в ЕС и заначително да се повиши енергийната ефективност отвъд целта за 2020 г., по-специално що се отнася до сградите.

Стремежът е също Европейският съюз да играе водещата роля в борбата с глобалното затопляне преди срещата на ООН в Париж през 2015 г. и след нея, в съответствие с целта за ограничаване на повишаването на температурите до най-много 2 градуса по Целзий в сравнение с равнищата от преди индустриализацията.  
Дължим  това на идните поколения.


4.  По-задълбочен  и  по-справедлив  вътрешен  пазар  със  засилена промишлена база

Растежът не може да се гарантира само от развитие на услугите. Необходимо е да се поддържа и укрепва силна  и  ефективна промишлена  база на вътрешния пазар:

Трябва  да  върнем  дела  на  промишлеността  в  БВП  на  ЕС  от  сегашните  по-малко от  16 %  до  20 %  в  срок  до  2020 г. 

В програмата се посочва, че решаването на проблемите в банковия сектор и нарастването на частните инвестиции ще продължава да има приоритетно  значение.

Аз  твърдо подкрепям развитието  на  по-строг  контрол  на  банките  посредством единен  надзорен механизъм и единен механизъм за преструктуриране с единен фонд  за преструктуриране,  които ще бъдат изградени постепенно.   Моята Комисия ще работи активно и бдително  с цел да  гарантира,  че прилагаме в пълна  степен."


Предлага се на по-късен етап новите европейски правила да се допълнят със Съюз на капиталовите пазари. Целта е да се доразвият и интегрирарат капиталовите пазари, за да се подобри финансирането на европейската икономика.

Свободното  движение  на  работници  ще остане един основните  стълбове  на вътрешния  пазар,  но в същото  време се признава  правото  на  националните  органи да  се борят  със  злоупотребите  и измамите.  Новата ЕК ще гарантира строгото прилагане на Директивата  за  командироването  на  работници  и ще  поставя началото  на целенасочен  преглед  на  тази  директива,  за  да  гарантирам,  че  в Европейския съюз няма място за социален дъмпинг.

В нашия Съюз за една и съща работа на едно и също място трябва да се получава еднакво заплащане. 

Засилване на усилията за борба с укриването  на данъци и данъчни измами.

Своевременно приемане на предложените по-строги правила на Съюза срещу изпирането на пари.5. По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз


Новият председател на ЕК заявява, че през  следващите  пет  години  ще продължи реформата  на  икономическия  и  паричен  съюз,  за  да  може  единната  валута  да  се запази стабилна, да  се  засили сближаването на икономическите и фискалните политики и политиките за пазара на  труда  между държавите членки, които използват единната валута.

Още през първата година на мандата ЕК ще стартира законодателни и незаконодателни инициативи за задълбочаване на икономически и  паричен съюз. Тези инициативи ще включват преглед на т.нар. пакет от  шест  законодателни  акта  и  пакет  от  два  законодателни акта.

Амбицията на новата ЕК е в бъдеще Европа да е в състояние да замени „тройката“ с по-демократична структура с по-голяма отчетност въз основа на европейските институции, като се упражнява по-голям парламентарен контрол както на европейско, така и на национално равнище. В бъдеще за всяка програма за подпомагане и реформи следва да се извършва не само оценка на фискалната  устойчивост,  но и  оценка  на социалното й въздействие.

Социалното  отражение  на  структурните  реформи  трябва  да  бъде  предмет  на публични дискусии, а борбата с бедността трябва да бъде приоритет. Силно вярвам в социалната пазарна икономика. Според мен фактът, че по време на криза корабособственици и спекуланти  станаха още по-богати, докато някои пенсионери нямат възможност да се издържат, е несъвместим със социалната пазарна икономика.

6. Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

По  време  на  мандата  ми  Комисията следва да се договори  разумно и балансирано търговско споразумение със Съединените американски щати в дух на взаимна  полза  и прозрачност. Това включва премахване на митата и взаимно признаване на продуктовите стандарти.

В качеството си на председател на Комисията обаче ще бъда много ясен: няма да  пожертвам  стандартите  за  безопасност,  здравните  и  социалните стандарти и стандартите за защита на данните на Европа, нито културното ни многообразие  в  името  на  свободната  търговия.

По специално няма да подлежат на преговори безопасността на храните, които се консумират в Европа. Също така няма да подлежат на преговори защитата на личните данни на европейците. Юнкер не приема също така юрисдикцията на съдилищата в държавите членки да  се ограничава  от специални  режими  за разрешаване  на спорове между инвеститори. Принципът на върховенство на закона и на равенство пред закона трябва да се прилага и в този контекст. 

Ще  настоявам  за  по-голяма  прозрачност  за  гражданите  и  Европейския парламент на всички етапи от преговорите. Именно той ще има последната дума за сключването на споразумението съгласно договорите за ЕС. 


7.  Пространство  на  правосъдие  и  основни  права,  изградено  върху взаимно доверие

Европейският съюз трябва да е повече от голям общ пазар. В програмата се посочва, че това е също така Съюз на  споделени  ценности,  които  са  записани  в  договорите  и  в  Хартата на основните  права.

Новият председател възнамерява да използва прерогативите на Комисията, за да поддържа, в рамките на правомощията, европейските споделени ценности, върховенството на закона и основните права,  като едновременно с това се зачита многообразието от  конституционни  и  културни  традиции  на  28-те  държави  членки.
Смятам  да възложа на един комисар да отговаря специално за Хартата на основните права и върховенството на закона. Този комисар ще отговаря също така за договарянето на присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за правата на човека,  което представлява задължение съгласно Договора за ЕС." 

Защитата на данните  ще продължава да е от изключително значение в ерата на цифровите технологии. В контекста на неотдавнашните разкрития за масово наблюдение от близки партньори, като Съединените щати, ЕК ще търси потвърждение, че действащите договорености относно неприкосновеността на личния живот са наистина сигурни. САЩ трябва  да  гарантират  също  така,  че  всички граждани  на  ЕС  имат  право  да упражняват  правата  си  за  защита  на  данните  в американските  съдилища, независимо  от  това  дали  пребивават  в  САЩ.  Това  ще бъде  от  основно значение за възстановяването на доверието в трансатлантическите отношения.

Борбата с трансграничната престъпност и тероризма ще бъде обща европейска отговорност. Политикана на ЕК ще е насочена към разбиване на мрежите на организираната престъпност, като трафика на хора, контрабандата и киберпрестъпността.

Трябва  да  се  справим  с  корупцията,  да  водим  борба  срещу  тероризма  и  да предприемем  ответни  действия  срещу  радикализацията,  гарантирайки спазването на основните права и ценности, в това число процесуалните права  и защитата на личните данни.

Тъй като все повече граждани учат, работят, правят бизнес, сключват брак и имат деца  в целия Съюз, съдебното сътрудничество между държавите — членки  на ЕС, трябва постепенно да бъде подобрявано. Политиката на новата Комисия ще бъзде насочена към изграждане на мостове между различните съдебни системи, укрепване на общите инструменти като Евроюст, постигане на напредък по новите инструменти, например Европейската прокуратура, чиято задача ще е да се бори срещу престъпните измами,  нанасящи  щети  на  бюджета  на  ЕС,  и чрез  взаимното признаване  на  съдебните  решения,  така  че  гражданите  и  дружествата  да упражняват по-лесно правата си в Съюза. 8. Към създаването на нова политика за миграцията

Европа трябва да  управлява  по-добре  миграцията  във  всички  нейни аспекти. Държавите трябва да работият  в  тясно  сътрудничество  и  в  дух  на  солидарност. ЕК ще прилага силна обща политика по предоставяне на убежище. Ще се насърчава приемането на нова европейска политика за законната миграция. Като  първа  стъпка новата ЕК ще преразгледа  законодателството относно  Синята  карта  и незадоволителното му прилагане. Ще се предприемат и по-твърди  действия срещу  незаконната миграция, чрез по-добро сътрудничество  с третите държави, включително по въпросите на обратното приемане. Ще бъде възложено  на един комисар да отговаря специално за миграцията, за да  се работи  по  този  въпрос  съвместно  с  всички  държави  членки  и  с  най- засегнатите трети държави. 

Новата ЕК ще работи, за да  направи  границите  на  Европа сигурни. Общите  политики   по предоставяне на убежище и миграцията ще дадат  резултат  единствено  ако  успешно се предотврати  неконтролирания приток на незаконни мигранти. За тази цел ще се увеличи оперативният капацитет  на Европейската  агенция  за  сътрудничество  по  външните  граници FRONTEX. Годишният бюджет от едва 90 млн. EUR не съответства на  задачата  за  защита  на  общите  граници  на  Европа. Ще се  мобилизират повече ресурси от държавите членки, за да се подобри работата на  FRONTEX  и  за  да могат  европейските  екипи  за  гранична  охрана  да  бъдат  бързо  разгръщани  при  съвместни  операции  и  действия  за  бърза  гранична намеса на FRONTEX. Това е обща отговорност на всички държави — членки на  ЕС, в  Северна  и  в  Южна  Европа,  която  трябва  да  бъде  поета  в  дух  на  солидарност.

ЕК по-строго ще прилага новите общи европейски правила за налагането на наказания на  трафикантите на хора.9. По-силен участник на световната сцена

Прпедседателят Юнкер защитава тезата, че Европа трябва да е по-силна в областта на външната политика. Кризата в  Украйна  и  тревожната  ситуация  в  Близкия  изток  показват колко  важно  е Европа  да  бъде  единна  по  отношение  на  външната  си  политика.  В  това отношение все още трябва да бъде постигнато много.  Оценката му е, че Европа не може да е доволна от функционирането на общата си външна политика и има нужда от по-добри механизми, за да може да предвижда по-рано бъдещите събития и да намира бързо общ  отговор.

Следващият върховен  представител  на  Европа  по  въпросите  на външните работи и политиката на сигурност трябва да бъде силна и опитна личност и да съчетава по-ефективно отколкото в миналото националните и европейските инструменти,  както и всички инструменти, с които Комисията разполага. Той/тя трябва да работи съвместно с нашите европейски комисари по въпросите на търговията, развитието и хуманитарната помощ и политиката за съседство. За тази цел върховният представител  трябва  да  играе  по-пълноценна роля в рамките на колегиума на членовете на Комисията. За да е възможно това, аз възнамерявам да възложа на други комисари с компетенции в областта на външните отношения функцията на  заместници на върховния представител както в рамките на работата  на колегиума, така и на международната сцена.


Според новия председател ЕК трябва да работи за по-силна Европа в областта на сигурността и отбраната. Европа се счита от своите партньори за „мека сила“. Но дори и най-силните меки  сили не могат да бъдат ефективни в дългосрочен план без да  имат  поне известен интегриран отбранителен капацитет. Договорът от  Лисабон  предоставя възможност  на  държавите  членки,  които  желаят, да обединят своя отбранителен капацитет  под  формата  на  постоянно структурирано сътрудничество. Това  означава, че държавите  членки, които желаят, могат да участват в общи мисии на ЕС в кризисни региони, ако това е необходимо. Освен това държавите членки ще трябва да създадат повече полезни взаимодействия по отношение на обществените поръчки в областта на отбраната. В настоящите  времена  на оскъдни ресурси амбициите трябва да бъдат съразмерни с ресурсите, за да се избегне припокриването на програми.

"Аз съм напълно съгласен, че разширяването беше исторически успех, който донесе мир  и стабилност  на  нашия  континент.  Въпреки  това  Съюзът  и  нашите граждани  сега  трябва да  асимилират  приемането  на  13  държави членки  през последните  десет  години.  ЕС трябва  временно  да  спре  с  разширяването,  за да може  да  консолидира  постигнатото  от  28-те  държави членки."
Затова през следващия мандат на Комисията започнатите преговори ще продължат, по-специално със Западните Балкани, които трябва  да запазят своята европейска перспектива. През следващите 5  години обаче няма  да  има  ново  разширяване.  Ще се засили  тясното сътрудничество,  асоцииране  и  партньорство  с  източните съседи,  по-специално  Молдова  и Украйна, за да се укрепят допълнително икономическите и политическите им връзки с Европа. 10. Съюз на демократична промяна

Предложението и изборът на председател на Европейската комисия в светлината на резултатите от изборите  за  Европейски  парламент  без съмнение са от значение, но те са само първата крачка към постигането на по-демократичен Европейски съюз. Новият председател смята да се ангажира и да вдъхне нов живот на партньорството между Европейската комисия с Европейския  парламент,  залегнало  в  Рамковото споразумение  от 2010  г. 
"Аз искам да водя с Вас политически, а не технократски диалог. Възнамерявам  винаги да изпращам политически представители на важните тристранни преговори  и очаквам  Съветът да стори същото."

Освен това новият председател се ангажира да въведе по-голяма прозрачност при контактите  със заинтересованите  страни  и  лобистите
"Нашите граждани имат право да знаят с кого разговарят комисарите и служителите на Комисията, членовете на Европейския парламент и представителите на  Съвета в контекста на законодателния процес. Затова ще предложа на Парламента и Съвета междуинституционално споразумение за създаване на задължителен регистър на лобистите, общ за трите институции. Комисията ще има водеща роля в този процес."

За новия председател отношенията с националните парламенти също ще бъдат от голямо значение, по-специално  що  се  отнася  до  прилагането  на  принципа  на  субсидиарност. Ще се проучат начините за  подобряване  на  взаимодействието  с националните парламенти, за да се  доближи Европейския съюз до неговите граждани.

Освен това ще се подложи на преразглеждане законодателството в областта на разрешаването на генетично модифицирани организми. Комисията трябва да може да взема предвид мнението на мнозинството от демократично избраните правителства поне в същата степен както и научното становище, по-специално когато става въпрос  за  сигурността на  храните  и  околната среда в ЕС.

сряда, 16 юли 2014 г.

Решението за КТБ и правилата за държавна помощВ завихрилата се през последните дни дискусия по предложението на БНБ за разрешаване на кризата с КТБ, част от което е и намерението да се компенсират влоговете над 100 000 евро, се оформиха два лагера. Първите предложения са да се спасява КТБ с мерки за преструктуриране и оздравяване, а вторите  да се остави банката да фалира и евентуално вложителите да се компенсират над гарантирания законов праг от 100 000 евро. Всеки представител на тези два лагера се изказа за и против по тези две предложение със съответните сериозни аргументи.

В случая обаче се подминава един важен въпрос, а именно че каквито и мерки да се предприемат, те трябва да се нотифицират пред ЕК, тъй като тя трябва да прецени дали те включват държавна помощ и доколко тя е допустима.
В отговор на финансовата криза през 2008 г. редица европейски правителства  предприеха масивна интервенция за намаляване на неблагоприятните последици от шока. Основната цел на тези мерки бе да се върне и възстанови доверието във финансовия сектор  и да се избегне системна криза.

Основното задължение на държавите членки, предприели  мерки за ограничаване на последиците от финансовата криза, бе да спазват правилата за държавните помощи. Задължение директно произтичащо от  чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

В съответствие с европейското законодателство в областта на конкуренцията всяка държавна помощ  за финансовия сектор трябва да се отпуска в рамките на правилата за конкуренция в частта за държавните помощи. Единствено Комисията има правомощието да взима решения доколко предложените мерки за разрешаване на държавна помощ са в съответствие с правилата за държавни помощи. По специално за бързо и ефективно справяне с разразилата се финансова криза  и за да подпомогне държавите членки да изберат и приложат мерки, които са в съответствие с чл. 107 от ДФЕС, ЕК прие пакет от правила и мерки относно прилагане на  правилата за държавна помощ за финансовия сектор.

Така например от началото на финансовата криза Комисията прие шест съобщения, известни още като „съобщенията относно кризата“. Всички съобщения могат да се видят ТУК. С тях бяха предоставени подробни насоки относно критериите за съвместимост на държавните помощи с вътрешния пазар, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, за финансовия сектор по време на финансовата криза.

С тези съобщения ЕК осигури цялостна рамка за координирани действия в подкрепа на финансовия сектор, така че да се гарантира финансовата стабилност, като същевременно се сведат до минимум нарушенията на конкуренцията между банките и между държавите-членки в единния пазар. В тях се определят условията за достъп до държавна помощ и изискванията, които трябва да бъдат спазени, за да бъде определена такава помощ за съвместима с вътрешния пазар с оглед на принципите за държавната помощ, предвидени в Договора. Чрез съобщенията относно кризата правилата за държавната помощ, уреждащи публичната подкрепа за финансовия сектор, при необходимост бяха редовно актуализирани, за да бъдат адаптирани към развитието на кризата.

Актуализацията на правилата  бе продиктувана от развитието на кризата и от анализа на  резултатите от прилаганите мерки за стабилизиране на банковия сектор за периода 2008 до 2012 г..

Трябва да се отбележи, че по съображения за финансова стабилност през първите години на кризата правилата за държавната помощ не задължаваха кредиторите да допринасят за оздравяването на кредитни институции.

С развитието на кризата на държавния дълг обаче пролича, че такава политика не би могла да гарантира финансовата стабилност в дългосрочен план, особено за държавите-членки, чието бюджетно състояние се влоши значително поради спасяването на банките. Отчитайки, че някои държави-членки трябваше да надвишат минималните изисквания, определени в правилата за държавната помощ и се наложи да въведат нови правни рамки с по-строги изисквания за споделяне на тежестта ex ante. Това развитие доведе до разлики между държавите-членки в подходите за споделяне на тежестта, като някои от тях се задоволиха само с минималните изисквания съгласно правилата за държавната помощ, докато други надхвърлиха тези изисквания, като изискаха от инвеститорите или кредиторите да допринесат за рекапитализацията чрез вътрешни средства.

С оглед на посочените проблеми, ЕК предприе стъпки за повишаване на  минималните изисквания за споделяне на тежестта. Новите правила изискват преди да бъде отпусната помощ за преструктуриране на банка, независимо дали става дума за мярка за рекапитализация, или за обезценени активи, следва да бъдат изчерпани всички решения за генериране на собствен капитал, в това число чрез преобразуване на подчинен дълг, при условие че се зачитат основните права и финансовата стабилност не е изложена на риск. Понеже помощите за преструктуриране са необходими, за да бъде избегната евентуалната неструктурирана несъстоятелност на банка, с цел помощта да бъде ограничена до минимум, тези мерки за споделяне на тежестта следва да бъдат спазвани независимо от първоначалната платежоспособност на банката. Следователно, преди да отпуснат помощ за преструктуриране на банка, държавите-членки трябва да гарантират, че акционерите на банката и притежателите на обикновени акции правят необходимото, за да осигурят изисквания от тях принос, или да създадат нужната нормативна уредба за получаването на този принос.

Това наложи да се приеме ново Съобщение на Комисията относно прилагането от 1 август 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Съобщение относно банковия сектор“) публикувано във Официален вестник на ЕС на 30 юли 2013 г.. В съобщението отново ясно  се подчертава, че дори по време на криза общите принципи на контрола на държавните помощи продължават да се прилагат. По специално не следва да  се допуска нарушаване на конкуренцията между банките, а за да бъде отстранен моралният риск, помощта следва да бъде ограничена до необходимия минимум, а бенефициерът ѝ следва да осигури адекватен собствен принос към  разходите за преструктуриране.

Според правилата банката и нейните акционери следва да допринесат за преструктурирането възможно най-много със собствени си ресурси. Държавна подкрепа следва да се предоставя при условия за адекватно споделяне на тежестта между инвестиралите в банката. 

Следователно всяка мярка, предприета с цел разрешаване на кризата с КТБ трябва да се преценява в съответствие с правилата за държавна помощ. Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК, защото само тя има компетенции да ги одобри.

От горното следва, че всяка мярка за разрешаване проблема с КТБ трябва да се преценява през призмата на правилата за държавна помощ.  Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК. В противен случай ЕК може да предприеме наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство.

Следователно всяка марка предприета с цел разрешаване на кризата с КТБ трябва да се преценява в съответствие с правилата за държавна помощ. Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК, която има компетенцията да ги одобри.
 


От горното следва, че всяка мярка за разрешаване проблема с КТБ трябва да се преценява през призмата на правилата за държавна помощ.  Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК. В противен случай ЕК може да предприеме наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство.
 
От горното следва, че всяка мярка за разрешаване проблема с КТБ трябва да се преценява през призмата на правилата за държавна помощ.  Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК. В противен случай ЕК може да предприеме наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство.


От горното следва, че всяка мярка за разрешаване проблема с КТБ трябва да се преценява през призмата на правилата за държавна помощ.  Приетите мерки трябва да се нотифицират пред ЕК. В противен случай ЕК може да предприеме наказателна процедура за неспазване на европейското законодателство.