четвъртък, 7 декември 2023 г.

Енергетика: Докъде стигна предложението на ЕК за нов дизайн на пазара на електроенергия

Защо е  необходим нов дизайн на пазара на електроенергия?

През 2021 г. и 2022 г. цените на енергията претърпяха безпрецедентно увеличение. Европейската комисия и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори направиха редица анализи и консултации, в резултат на които се очертаха няколко причини за това увеличение: например  намаляването на доставките на газ, особено след началото на войната на Русия срещу Украйна и използването на енергията като оръжие, както и на вътрешни дефицити на европейския пазар свързани с  водноелектрическата и ядрена енергия. Освен това повишението на цените се дължи и на увеличеното потребление на енергия, тъй като световната икономика отбеляза ръст след пандемията от COVID-19. Повишените  цените засегнаха домакинствата, промишлеността и предприятията в целия ЕС. Както на национално ровнище, така и на европейско се  предприеха редица стъпки и мерки за справяне с високите цени, особено насочени към защита на най-уязвимите потребители. Мерките включваха подпомагане на доходите, данъчни облекчения, мерки за спестяване и съхранение на газ,  плана REPowerEU, създаване на временен режим за държавна помощ и др.

Комисията стигна до извода, че отразяването на краткосрочните цени в сметките на потребителите е довело до ценови шокове, при които сметките за енергия на много потребители са се увеличили трикратно или четирикратно, въпреки че разходите за енергия от вятърни и слънчеви инсталации намаляват. Внезапното излагане на нестабилни и високи цени е довело до фалити на доставчици; много промишлени предприятия в енергоемки сектори са били принудени да прекратят дейността си.

 Наложилият се извод от анализа на енергийната криза е, че има съществени проблеми в структурата на европейския пазар на електроенергия.

Установените недостатъци на структурата на енергийния пазар са свързани с:

1. недостатъчни инструменти за защита на потребителите, включително предприятията, срещу високи краткосрочни цени;

2. прекомерно влияние на цените на изкопаемите горива върху цените на електроенергията и липсата на по-добро отразяване на евтините възобновяеми енергийни източници и нисковъглеродната енергия в сметките за електроенергия;

3. въздействие на изключителната нестабилност на цените и регулаторните намеси върху инвестициите;

4. липса на достатъчна гъвкавост във връзка с неизкопаеми източници (като например акумулиране на енергия или реакция от страната на потреблението), която би могла да намали зависимостта от генерирането на електроенергия от газ;

5.   ограничен избор на видове договори с доставчици;

6.  трудности за пряк достъп до енергия от възобновяеми източници чрез споделяне на енергия; и

7.  необходимост от строг мониторинг на енергийния пазар с цел по-добра защита срещу пазарни злоупотреби.

За да се отстранят тези недостатъци Съветът на ЕС възложи на Европейската комисия да предложи законодателен акт за нов дизайн на пазара, чрез който да се отстранят установените слабости. 

 На 14 март Европейската комисия предложи проект на регламентс който се предлага нов дизайн на пазара. С него се предлага да се преразгледат и изменят няколко законодателни акта на ЕС  — по-специално: Регламента за електроенергията - Регламент (ЕС) 2019/943, Директива (ЕС) 2019/944, Директива (ЕС) 2018/2001 допълнително се предлага изменение на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT).

Целта на реформата е:

 -да се ускори навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа;

-да се намали зависимостта на сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива;

-да се осигури по-добра защита на потребителите от бъдещи скокове на цените;

-да се засили контрола с оглед установяване на потенциално манипулиране на пазара;

-да се направи европейската промишленост по-чиста и по-конкурентноспособна.

С предложението се въвеждат мерки, чиято цел е да стимулират сключването на дългосрочни договори за производство на енергия от неизкопаеми горива, и по този начин да се въведат по-чисти гъвкави решения за конкуренция с газа в системата, като например оптимизация на потреблението и съхранението.

Целта е да се намали въздействието на изкопаемите горива върху сметките за електроенергия на потребителите и да се гарантира, че в тях ще се отразят по-ниските разходи от използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. Освен това предложената реформа си поставя цел да стимулира откритата и лоялна конкуренция на европейските пазари за търговия на едро с енергия чрез повишаване на прозрачността и интегритета на пазара.

Защита на потребителите от нестабилни цени

В предложението се предвижда на потребителите да се гарантира избор за сключване на различни договори: договори с фиксирани цени, договори с динамични цени, и др., както и на по-добра и по-ясна информация за договорите. На потребителите следва да бъде предложено разнообразие от договори, които най-добре да отговарят на техните нужди. По този начин потребителите, включително малките предприятия, могат да се възползват от сигурни, дългосрочни цени, за да смекчат въздействието на внезапни ценови шокове, и/или могат да изберат да имат договори за динамично ценообразуване с доставчици, ако желаят да се възползват от променливостта на цените, за да използват електроенергията, когато тя е по-евтина (например за зареждане на електрически леки автомобили или използване на термопомпи). Такава комбинация от динамично и фиксирано ценообразуване позволява да се запазят пазарните стимули за потребителите да коригират своето потребление на електроенергия, като същевременно се осигурява по-голяма сигурност и за тези, които желаят да инвестират във възобновяеми енергийни източници (например покривни слънчеви панели). 

В допълнение, в случай на криза, към съществуващата рамка за защита на потребителите, които са в положение на енергийна бедност и уязвими потребители,  следва да се осигури достъп до регулирани цени на дребно за домакинствата и потребителите, включително и МСП.

От доставчиците  ще се изисква да полагат повече усилия за предпазване от големи скокове на цените, чрез използване в по-голяма степен на форуърдни договори с производителите на електроенергия (фиксиране на бъдещите цени) и чрез изискване държавите членки да установят режим на доставчик от последна инстанция.

В предложението се предвижда да се  предоставят повече права на потребителите, като им се гарантира правото на пряко споделяне на енергия от възобновяеми източници, без да е необходимо да се създават енергийни общности. По-широкото споделяне на енергия (например споделяне на излишъка от енергията от слънчева ивсталация на покрива със съсед) може да подобри използването на евтина енергия от възобновяеми източници и да осигури по-голям достъп до пряко използване на енергия от възобновяеми източници за потребителите, които иначе не биха имали такъв достъп.

Дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергия

С предложението се цели да се подобри достъпът до пазара чрез сключване на дългосрочни договори за закупуване на електроенергия (Power Purchase Agreement (РРА)) между производител на електроенергия (обикновено енергия от възобновяеми източници или нисковъглеродна енергия) и потребител. Тези споразумения  могат да осигурят защита от нестабилност на цените, но понастоящем те са достъпни предимно само за големи потребители на енергия в малко държави членки. Пречка пред растежа на този пазар е кредитният риск, тъй като  потребителят невинаги може да бъде в състояние да купува електроенергията през целия период. За да се справят с това, държавите членки следва да гарантират, че инструментите за намаляване на финансовите рискове, свързани с неизпълнение на задължението за плащане от страна на купувач  в рамките на РРА, включително гаранционните схеми по пазарни цени, са достъпни за дружества, които се сблъскват с пречки за навлизане на пазара на РРА.

Договори за разлика

ЕК предлага форми на публично подпомагане - чрез гарантиране на производителите на енергия  справедлива цена, но която не му позволява да получи пълната пазарна цена когато тя е много висока. Практиката напоследък показва, че при публично подпомагане голяма част от производителите с евтина енергия,  продават при високи пазарни цени. За да се ограничи това и по този начин да се стабилизират цените, подкрепата за инвестициите следва да бъде структурирана като „двупосочнa“ (двупосочен договор за разлика (Contract for Difference (CFD), при което се определят минималната, но също така и максималната цена, така че всички приходи над тавана да се връщат обратно. 

От доставчиците  ще се изисква да полагат повече усилия за предпазване от големи скокове на цените, чрез използване в по-голяма степен на форуърдни договори с производителите на електроенергия (фиксиране на бъдещите цени) и чрез изискване държавите членки да установят режим на доставчик от последна инстанция.

Друго средство за предпазване от нестабилни цени е използването на дългосрочни договори, които фиксират бъдещи цени („форуърдни договори“). Този пазар показва ниска ликвидност в много държави членки, но може да бъде стимулиран в целия ЕС, така че повече доставчици или потребители да могат да се предпазват от прекомерно нестабилни цени за по-дълги периоди от време. Идеята е да се създадат регионални референтни цени. За тази цел е необходимо създаване на център за гарантиране на прозрачността на цените, включително  операторите на системи да се задължат да разрешават права за пренос за срок по-дълъг от една година, така че ако бъде сключен форуърден договор между страни от различни региони или през граници, те да могат да гарантират преноса на електроенергия.

И накрая, за да се гарантира, че поведението на пазарите е конкурентно и цените се определят по прозрачен начин, се предлага да се повиши способността на регулаторните органи да наблюдават лоялните пазарни отношения и прозрачността на енергийния пазар.

Предложената реформа трябва да бъде обсъдена и одобрена от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила. 

Позиция на Европейския парламент

На 27.07.2023 г. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент  внесе доклад за пленарно заседание.

Водещата комисия препоръчва позицията на Европейския парламент, да бъде приета на първо четене съгласно обикновената законодателна процедура.

В позицията се предлага  да се измени предложението на Европейската комисия, както следва:

В измененият текст да се  подчертае, че един добре интегриран пазар следва да позволи на Съюза да извлече икономическите ползи от единен енергиен пазар при всякакви обстоятелства, включително в случай на криза в цените на електроенергията, като гарантира сигурността на доставките и подкрепя процеса на декарбонизация за постигане на цел за климатична неутралност.

Комисията следва да обмисли засилване на задължението за предоставяне на 70 % от междусистемния капацитет за трансгранична търговия, за да направи пазара на електроенергия годен за енергийна система, основана предимно на възобновяема енергия, която изисква повече и по-добра взаимосвързаност за поддържане на висока сигурност на доставките.

В позицията се отбелязва огромното значение на модернизирането на електрическата мрежа.

Изрично се посочва, че укрепването на вътрешния енергиен пазар и постигането на целите за климата и енергийния преход изисква значително надграждане на електроенергийната мрежа на Съюза, за да може тя да приеме значително увеличение на възобновяемия капацитет, променливост на генерираните количества, променящи се модели на потоци на електроенергия в Европа и нововъзникващо търсене като електрическа енергия за електрически превозни средства и термопомпи. Инвестициите в мрежи са от решаващо значение за правилното функциониране на вътрешния пазар, за интегриране на енергията от възобновяеми източници, за гарантиране на сигурността на доставките и за ефективно свързване на търсенето и предлагането на енергия, както и оптимално използване на ресурсите в и извън границите на ЕС. До края на 2030 г. Съюзът ще изисква 584 милиарда евро инвестиции, за да покрие нуждите само на електрическите мрежи, както преносни, така и разпределителни.

Отбелязва се, че значителни инвестиции са необходими на ниво разпределение, като се има предвид нарастващото количество капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници, свързан с разпределителните мрежи, които ще свързват повечето нови проекти за възобновяема енергия, както и развитието на интелигентно търсене на енергия. Неуспехът да се разширят, модернизират и усъвършенстват разпределителните мрежи може да изложи на риск постигането на целите на Съюза за възобновяеми енергийни източници. При забавяне на  свързването към мрежата на нови възобновяеми мощности може да се попречи на възможността потребителите да станат активни участници в енергийния преход и в крайна сметка да се забави завършването на вътрешния енергиен пазар.

В доклада се отчита, че като цяло енергийният преход ще изисква бързо ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, наземни и офшорни, и увеличено търсене на електроенергия. Нарастващите инвестиции във ВЕИ ще доведат до усложняване на управлението на електроенергийната система.  Предизвикателствата пред преносната мрежа ще се определят от включването на  големи количества наземни и офшорни възобновяеми мощности и  пренасянето на  електроенергията до зоните на потребление. Допълнително следва да се  свързват държавите членки, което ще  даде възможност за разпределение на  потоците енергия от възобновяеми източници към други зони на потребление.

Ключова роля на регулаторните органи

В доклада се отчита, че регулаторните органи на държавите членки ще имат ключова роля и трябва да играят централна роля в новата  сложна среда за управление на електроенергийните мрежи. Техните решения следва да спомагат за  осигуряване на достатъчно инвестиции за необходимото развитие, разширяване и укрепване на мрежата. Регулаторните органи следва да насърчават използването на изпреварващи инвестиции, като насърчават ускоряването на развитието на мрежата, за да отговорят на увеличеното разгръщане на производство на енергия от възобновяеми източници и развитие на интелигентно търсене на електроенергия: например електрически превозни средства, инфраструктура за зареждане и внедряване на термопомпи, когато е приложимо, като същевременно внимателно се отчитат нуждите от електрическа мрежа, отразени в национални или местни планове за развитие на секторите енергетика, електрически транспорт и отопление. Това може да важи по-специално за определени области за ускоряване на възобновяемите енергийни източници, където изпреварващите инвестиции ще бъдат от съществено значение, за да се гарантира, че мрежите ще се превърнат в стимули за развитие на сектора, а не в тесни места. Мрежовите тарифи трябва да бъдат проектирани така, че да предоставят правилните стимули на системните оператори, чрез комбиниране на навременно признаване на традиционните инвестиции във физически мрежи и адекватна възвращаемост, с гъвкаво отразяване на оперативните разходи. Всяка пречка в националното законодателство пред необходимите и ефективни инвестиции трябва да бъде премахната.

Всяка реформа на пазара на електроенергия в ЕС трябва да допринесе за по-интегрирана европейска електроенергийна мрежа. Поради това Съюзът и държавите членки следва да засилят сътрудничеството си за премахване на пречките, улесняване на финансирането и ускоряване на всички процедури, за да се гарантира, че целта за минимални 15 % междусистемни електрически връзки за 2030 г. е изпълнена.

Споразумения за закупуване на електроенергия

В доклада се подчертава и значението на споразуменията за закупуване на електроенергия (Power Purchase Agreement (PPA)) за осигуряване на стабилни цени на потребителите и надеждни приходи на доставчиците на възобновяема енергия.

Държавите членки следва да премахнат пречките и да улеснят споразуменията за закупуване на електроенергия (PPA), по-специално споразуменията за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници, с оглед постигане на целите, определени в техния интегриран национален план „Климат и енергетика” по отношение на измерението декарбонизация и за осигуряване на по-предвидими цени на електроенергията при запазване на конкурентни и ликвидни пазари на електроенергия.

До 31 декември 2024 г. Комисията, заедно с  Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ), следва да създадат пазарна платформа за PPA, която да се използва на доброволна основа, включително незадължителните стандартизирани PPA, като същевременно се избягва подобна търговия да намалява ликвидността на съществуващите пазари на електроенергия. Посочва се, че е необходимо е да се създаде база данни на ЕС, която да улесни събирането на подходяща информация относно PPA, сключени в Съюза.

Договори за разлика

В доклада се подчертава, необходимостта от  подкрепа за  по-широкото използване на така наречените „Договори за разлика“ (Contract for Difference (CFD)) за насърчаване на енергийните инвестиции и се предлага да се остави отворена вратата за еквивалентни схеми за подпомагане, след одобрение от Комисията.

Освен това в доклада се отчита, че разгръщането на променливо генериране на възобновяема енергия ще достигне пълния си потенциал само с разгръщането на допълнителни възможности за съхранение на енергия. Бъдещата енергийна система ще се нуждае от повече гъвкавост, стабилност и надеждност, за да постигне целите на Регламент (ЕС) 2021/1119 и Европейския зелен пакт. Съхраняването на енергия може да играе решаваща роля в настоящата и бъдещата енергийна система. То може да помогне за декарбонизиране на икономиката и да повиши ефективността и сигурността на енергийните доставки чрез осигуряване на гъвкавост, стабилност и надеждност. Съхранението на енергия може също така да намали цените на електроенергията по време на пиковите часове, да намали колебанията в цените на електроенергията и да даде възможност на потребителите да адаптират своето потребление на енергия към цените и техните нужди.

По-добра защита на потребителите

Реформата в организацията на пазара на електроенергия трябва да има за цел постигане на достъпни и конкурентни цени за всички потребители. Измененият текст подчертава необходимостта от зачитане на потребителския избор, защита на местните потребители от високи цени, манипулация и злоупотреба и да се позволи на потребителите да се възползват от различни договорни оферти. Потребителите трябва да имат право на договори с фиксирана цена, договори с динамична цена, както и повече информация за опциите, за които се абонират, забранявайки на доставчиците едностранно да променят условията на договор.

Адекватна защита от прекъсвания

Измененият текст гласи, че държавите-членки трябва да забранят прекъсванията на електроенергията на уязвими битови клиенти и клиенти, засегнати от, или изложени на риск от енергийна бедност, като същевременно гарантират, че прекъсванията са забранени по време на текущи съдебни или извънсъдебни спорове между доставчик и клиенти за определен период от осем седмици. Държавите членки следва да допълнят тези права с приемането на специфични мерки за зимния и летния сезон, за да дадат възможност на битовите клиенти да оптимизират управлението на потреблението си и да избегнат високи сметки за плащане.

Освен това държавите-членки следва да гарантират също така:

- че доставчиците на електроенергия редовно канят битови клиенти без интелигентни измервателни уреди да изпращат самоотчитания, за да им помогнат да управляват потреблението си и да избегнат високи сметки за сетълмент;

- доставчиците да не изискват от битовите клиенти, които не могат да плащат сметките си за енергия, уязвимите клиенти и клиентите, засегнати или изложени на риск от енергийна бедност, да използват системи за предплащане;

- да идентифицират подходящи средства за гарантиране на обезщетение за загуби, понесени от съответните доставчици.

Позиция на Съвета

На 17.10.2023 г. Съветът постигна споразумение (общ подход) по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия (СПЕ) на ЕС. Това ще позволи на председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент за постигане на окончателно споразумение.

В своята позиция Съветът се фокусира върху следните теми:

Дългосрочни споразумения за закупуване на електроенергияпазари

Реформата има за цел да стабилизира дългосрочните пазари на електроенергия чрез стимулиране сключването на споразумения за закупуване на електроенергия (PPA), използване на двупосочните договори за разлика (CfD) и подобряване на ликвидността на форуърдния пазар.

Съветът се съгласява, че държавите-членки следва да насърчават въвеждането на споразумения за закупуване на електроенергия, като премахнат неоправданите бариери и непропорционалните или дискриминационни процедури или такси. Мерките могат да включват, наред с други неща, подкрепяни от държавата гаранционни схеми на пазарни цени, частни гаранции или съоръжения, обединяващи търсенето на PPA.

Двупосочните договори за разлика

Съветът приема, че двупосочните договори за разлика ще бъдат задължителният модел, използван когато публичното финансиране е включено в дългосрочни договори. Съветът дава разяснение, че двупосочните договори за разлика представляват дългосрочни договори, сключени от публични субекти в подкрепа на инвестициите, които допълват пазарната цена, когато тя е ниска, и изискват от производителя да върне сума, когато пазарната цена е по-висока от определено ограничение, за да се предотвратят неочаквани прекомерни печалби.

Двустранните договори за разлика ще се прилагат за инвестиции в нови съоръжения за производство на електроенергия, базирани на вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, хидроенергия без резервоар и ядрена енергия. Това би осигурило предвидимост и сигурност.

Правилата за двупосочни CfD да се прилагат само след преходен период от три години (пет години за офшорни проекти за хибридни активи, свързани с две или повече зони за наддаване) след влизането в сила на регламента, за да се запази правната сигурност за текущите проекти.

Съветът добавя изискване за гъвкавост по отношение на това как ще бъдат преразпределени приходите, генерирани от държавата чрез двупосочни договори CfD. Приходите ще бъдат преразпределени към крайните клиенти и могат също така да се използват за финансиране на разходите по схемите за директно ценово подпомагане или инвестиции за намаляване на разходите за електроенергия на крайните клиенти.

Механизъм за капацитет

Механизмите за капацитет са мерки за подкрепа, които държавите-членки могат да въведат за възнаграждение на електроцентралите, за да гарантират средносрочна и дългосрочна сигурност на доставките на електроенергия. Съветът приема да се  премахне временния характер на подобни мерки.

Съветът предлага въвеждането на дерогация от съществуващите изисквания по отношение на ограниченията на емисиите на CO2, за да могат производителите да получават подкрепа чрез механизми за капацитет при строги условия и до 31 декември 2028 г.

Държавите-членки също се съгласяват, че процедурите за одобрение на механизмите за капацитет трябва да бъдат опростени. Съветът предлага промени, насочени към рационализиране на процедурата в настоящата рамка на механизма за капацитет. Той също така иска от Комисията да представи подробен доклад за оценка на допълнителни възможни начини за опростяване на процеса на прилагане на механизмите за капацитет. Докладът ще бъде последван от предложения за опростяване на процеса три месеца след влизането в сила на регламента.

Защита на потребителите

Съветът внася разяснения в разпоредбите относно защитата на потребителите. Той се съгласява да се засили защитата на потребителите чрез установяване на свободен избор на доставчик и възможност за достъп до динамични цени на електроенергията, срочни договори и договори с фиксирана цена.

Съветът смята, че е необходимо да се прилагат по-строги правила към доставчиците по отношение на техните стратегии за хеджиране на цените, за да предпази клиентите от промени на пазарите на едро. Защита на уязвимите клиенти от прекъсвания чрез въвеждане на системи за „доставчик от последна инстанция“, за да се гарантира непрекъснатост на доставките поне за битови клиенти, ако такива системи вече не съществуват.

В позицията се приема, че всички потребители трябва да имат право на схеми за споделяне на енергия (използване, споделяне и съхраняване на собствено генерирана енергия) и че всички потребителски права ще бъдат разширени до крайните клиенти, включени в схеми за споделяне на енергия.

Достъпни цени на енергията по време на криза

Съгласно настоящите правила държавите-членки могат да прилагат регулирани цени за енергийно бедни и уязвими домакинства и като преходна мярка за домакинства и микропредприятия, независимо дали има или не ценова криза при електроенергията. Реформата добавя временна възможност за прилагане на регулирани цени, дори и под себестойността, за малки и средни предприятия (МСП) по време на криза.

Съветът приема, че държавите-членки могат да прилагат таван върху прекомерните пазарни приходи от електроенергия, произведена от генератори с по-ниски пределни разходи, като възобновяеми енергийни източници, ядрени и лигнитни въглища („инфрамаргинални генератори“) до 30 юни 2024 г.

Позициите на Европейския парламент и на Съвета следва да  послужат като мандат за преговори по окончателния вид на законодателния акт. Резултатът от преговорите ще трябва да доведе до официално приемане на регламента от Съвета и Парламента и публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Към момента няма официални данни докъде са стигнали преговорите и какви ще са окончателно приетите разпоредби. Идеята беше до края на годината да се приеме регламента, но явно това ще стане през първото тримесечие на 2024 г.