сряда, 23 септември 2015 г.

Енергетика: Новите технологии – пети стълб на Енергийния съюзЕвропейската комисия публикува актуализиран Европейски стратегически план за енергийните технологии (SET-Plan). Планът има за цел да ускори развитието на интегрирани стратегически енергийни технологии (SET), което е в изпълнение на 5-тия стълб за изграждане на Енергийния съюз. Енергийната стратегия на Съюза на Европейската комисия, приет през февруари 2015 г. разглежда научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността като пети стълб за изграждане на Енергийния съюз.
Стремежът е да  се намалят разходите чрез координиране на научните изследвания и  се финансират проекти, които подобряват новите технологии.
Планът SET насърчава научни изследвания и иновации, които могат да  допринесат за ефективната трансформация на европейската енергийна система към система с ниски въглеродни емисии. Насърчава се сътрудничеството между страните от ЕС, фирми, изследователски институции, както и в самия ЕС. Целта е да се ускорят усилията за въвеждане по-бързо на пазара на нови, ефективни и икономически конкурентни нисковъглеродни технологии.
По-специално, Планът SET:
 -Идентифицира 10 действия за научни изследвания и иновации, въз основа на оценка на нуждите на енергийните системи за трансформиране на енергийната система и отчита потенциала им за създаване на растеж и работни места в ЕС;
 -Определя действията по цялата иновационна верига, от фундаменталните научни изследвания до прилагането на технологиите на пазара, както по отношение на финансиране, така и от гледна точка на регулаторната рамка;
 -Адаптира структурите, създадени по силата на плана SET, за да се осигури по-ефективно взаимодействие с държавите-членки и заинтересованите страни;
 -Предлага да се измери напредъкът, като част от годишния доклад за отчитане напредъка на Енергийния съюз, чрез прилагане на общи ключови показатели за изпълнението (Key Performance Indicators (KPI’s)), също нивото на инвестиции в R & I, както и специфични KPI за измерване на напредъка по намаляване на разходите за приетите приоритети.
Повече информация за SET-Plan и новите технологии:
European Wind Initiative website
European Wind Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
Solar Europe Initiative website
European Solar Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European Electricity Grid Initiative website
European Electricity Grids Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative website
European CCS Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
Sustainable Nuclear Initiative website
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European Industrial Bioenergy Initiative website
European Bioenergy Industrial Initiative Team Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
The Smart Cities and Communities Initiative website
Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative website
 

петък, 11 септември 2015 г.

Енергетика: ЕК обяви стартирането на обществена консултация за междуправителствените споразумения в областта на енергетикатаЕдна от целите на Енергийния съюз е да направи енергийните пазари по-прозрачни и конкурентни. Съществена пречка пред изграждането и функционирането на единен европейски енергиен пазар се явяват подписаните междуправителствени споразумения (МС) между държавите членки на ЕС и трети страни извън ЕС, в областта на енергетиката. Често клаузи от тези споразумения не са в съответствие с правото на ЕС.

ЕК отбелязва този проблем в Енергийната стратегия на Съюза, приета през февруари 2015 г., в която се отбелязва, че осигуряването на сигурността на енергийните доставки (особено при газа) зависи от пълното съответствие с правото на ЕС на сключените споразумения от държавите членки за закупуване на енергийни ресурси от трети страни.

Европейският съвет в заключенията си от 19-ти март 2015 също така призова за "пълно съответствие с правото на ЕС на всички споразумения, свързани със закупуването на газ от външни доставчици, по-специално чрез засилване на прозрачността на такива споразумения и съвместимостта им с разпоредбите на ЕС в областта на енергийната сигурност".

Трябва да се отбележи, че през октомври 2012 бе направен опит да се подобри прозрачността при МС с приемането на Решение № 994/2012/ЕС. С решението се създаде механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (Решението МС).

Главната особеност на този механизъм е, че Комисията извършва проверки за съответствие на МС след като вече конкретната държава-членка и третата страна са сключили споразуменията. При прилагането на механизма се получава информация за съществуващите МС, при което могат да се идентифицират проблеми, свързани с тяхната съвместимост с правото на ЕС. Това обаче не е достатъчно, за да се решат бързо установените проблеми.

Съгласно плановете на Европейската комисия за енергийния съюз, и в съответствие с международната  ситуация, където енергийната сигурност е в центъра на политическия дебат, Комисията планира да  преразгледа решението за МС.

С обявената сега обществена консултация Комисията заявява, че иска да чуе мнението на всички заинтересовани страни, които могат да предложат и идеи за това, как да се повиши прозрачността и да се гарантира спазването на правото на ЕС при подписването на споразумения с трети страни в областта на енергетиката. Целта е да се подобри енергийната сигурност на ЕС.

Консултацията приключва на 22 октомври, 2015.
Въпросникът

Повече информация за консултацията.

понеделник, 7 септември 2015 г.

ГД „Конкуренция“ публикува „План за управление 2015 г.“


В рамките на политическите насоки на Комисията за постигане на растеж, особено място има провеждането на ефективна политика за конкуренция. ГД „Конкуренция“, (заедно с националните органи за конкуренция) има изключителната компетентност да  прилага правилата за конкуренция и се очаква да подкрепи действията на Комисията в развитието на приоритетните отрасли.
Наскоро ГД“Конкуренция“ публикува „План за управление 2015“, в който определя приоритетните сектори от икономиката, които ще подлежат на особено внимание от нейна страна при прилагане на правилата за конкуренция. ГД „Конкуренция“ декларира, че ще положи всички усилия, за да гарантира, че политиката на конкуренция на ЕС се води по начин, който улеснява пазарите да работят възможно най-добре. Те трябва да предоставят конкретни ползи за потребителите и предприятията. Политиката на конкуренция на ЕС трябва да насърчава също ефективността и иновациите, които водят до растеж и ползи за обществото като цяло.

През 2015 г. ГД „Конкуренция“ ще съсредоточи също дейността си по разкриване и предотвратяване на картели на пазара, установяване на злоупотреби с господстващо положение и антиконкурентни сливания, както и целенасочено и правилно прилагане на правилата за държавните помощи. Секторите и областите, които са най - значими и са в съответствие с политическите насоки на Комисията, ще са във фокуса по прилагане на правилата на конкуренция.Енергиен съюз

ГД „Конкуренция“ разглежда енергетиката като един от ключовите секторите, в които завършването на единния пазар ще донесе значителни ползи за потребителите и предприятията в Европа. Изграждането на Енергийния съюз, основан на енергийна ефективност, сигурност на доставките и устойчиво развитие, изисква инвестиции и развитие на енергийната инфраструктура. В същото време изграждането и развитието на енергийния съюз трябва да става при пълно зачитане и последователно прилагане на правилата на вътрешния пазар и конкуренция на ЕС. Това може да доведе до оценка на голям брой случаи за предоставени  държавни помощи от страна на държавите членки, както и необходимост от изработването на нови насоки. ГД „Конкуренция“ отбелязва, че повечето от националните механизми за подкрепа на производството на енергия от  възобновяеми източници, за развитие на капацитета за производство и инвестиции в инфраструктурата, включват държавна помощ. Прилагането на новите Насоки за държавна помощ за околната среда и енергетиката ще спомогне за по-добро насочване на държавната подкрепа за възобновяемите енергийни източници като същевременно ще се насърчава използването на субсидии за подобряване на междусистемните връзки и трансграничните  мрежи.

През 2015 г. ГД „Конкуренция“ ще продължи своята дейност по прилагане на антитръстовите правила (член 101 и 102 от ДФЕС)  във връзка с антиконкурентно поведение на предприятия в енергийния сектор. Ефективното прилагане на антитръстовите правила може да осигури справедлив и недискриминационен достъп до енергийната инфраструктура, да премахне бариерите пред свързването на пазарите и да насърчи конкуренцията както на национално равнище, така и между държавите членки, което ще  поддържа справедливи цени на енергията.

Това включва проучването на потенциалното изкривяване на пазара при докладването на цените на петрола и биогоривата и определянето на съответния бенчмарк от Агенцията за докладване на цените Price Reporting Agency. Ще продължи разследването срещу „Газпром“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение на пазара за доставка на природен газ за Централна и Източна Европа. Ще продължат и двете антитръстови разследвания срешу „Българския енергиен холдинг” (БЕХ) за възможно затваряне и възпрепятстване на конкуренцията на националния пазар за газ и налагане на евентуални териториални ограничения при препродажбата на електрическа енергия, което може да раздели пазарите за електроенергия.

ГД „Конкуренция“ е активна и в сектор околна среда по специално при управление на отпадъците, където разследва потенциална злоупотреба от страна на ARA, която им господстващо положение на пазара за управление на отпадъци от опаковки в Австрия.


Свързан единен цифров пазар
ГД „Конкуренция“ ще работи за създаване на единен европейски цифров пазар. Колкото повече прогресира интеграцията на цифровия  пазар, толкова по-голяма е необходимостта от прилагане на правилата за конкуренция на ЕС, за да се гарантира справедлива равнопоставеност на всички дружества при предлагане на стоки и услуги он-лайн и в цифров вид в рамките на ЕС. Характерна черта на подобни иновативни и бързо развиващи се пазари е, че дадено предприятие бързо може да постигне господстващо положение на съответния пазар. По-специално, мрежовите ефекти могат да развият пазара в полза на конкретен играч, който е в състояние бързо да постигне почти монополно положение на пазара. В секторите, основани на знанието, ГД „Конкуренция“ ще продължи антитръстовото дело срещу Google, при което  ще отчете всички относими факти, необходими за окончателното приключване на това комплексно проучване.

Финансови услуги
Финансовите услуги са третата област, в която политиката на конкуренция е направила значителен положителен принос през последните години. ГД „Конкуренция” обявява, че ще остане активна  в сектора на финансовите услуги, поради системното значение и ролята на сектора за осигуряване на финансиране на реалната икономика.
До 2015г. структурите за  оздравяване на банковия сектор трябва да са в състояние да осъществяват оперативна дейност. Въпреки това, когато е необходимо, ГД „Конкуренция“  ще продължава да играе роля в преструктурирането на банките. Освен това ГД „Конкуренция“ ще продължи разследванията си спрямо антиконкурентни практики, които включват възможно манипулиране на референтните  показатели, предполагаемо тайно споразумение между някои банки за блокиране на обмена на информация с цел затваряне на пазара само за техните CDS, както и предполагаеми нарушенията в областта на плащанията. ГД „Конкуренция“ също възнамерява да играе активна роля при предстоящото създаване на добре регулиран и интегриран капиталов пазар. Според амбициите на Комисията до 2019г. трябва да се обединят капиталовите пазари на всички държави членки.