сряда, 13 юли 2022 г.

Държавна помощ: ЕК се консултира с държавите членки относно предложение за изменение на Временната рамка при кризи

 

Европейската комисия съобщи, че започва консултации с държавите членки относно проект на предложение за адаптиране на Временната рамка за държавните помощи при кризи, първоначално приета на 23 март 2022 г. с цел да се подпомогне икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

С оглед на продължителното нашествие на Русия в Украйна и на неговите преки и непреки последици за икономиката и енергийната ситуация, в момента Комисията оценява необходимостта от адаптиране на Временната рамка за държавната помощ при кризи. В представеното предложение до държавите членки е взета предвид и целта на ЕС да стане независим от изкопаемите горива. Наред с другото, Комисията се консултира с държавите членки относно възможни изменения, свързани с:

  • Адаптирането на максималните тавани на помощта, предвидени в разпоредбите за помощи с ограничен размер, които позволяват на държавите членки да предоставят преки безвъзмездни средства или други форми на помощ на предприятия във всеки сектор, засегнат от кризата, включително селското стопанство и рибарството.
  • Необходимостта от допълнителни мерки за улесняване на инвестициите в енергия от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан, съхранение на електроенергия и топлинна енергия от възобновяеми източници, включително чрез термопомпи, в съответствие с плана REPowerEU. Това изменение ще даде възможност на държавите членки да създадат схеми с опростени тръжни процедури, които могат да бъдат организирани бързо, като същевременно включат достатъчно предпазни мерки за защита на еднаквите условия на конкуренция. По-специално, държавите членки биха могли да разработят схеми за конкретна технология, която има нужда от подкрепа с оглед на специфичния национален енергиен микс, както и
  • Необходимостта от допълнителни мерки за по-нататъшно ускоряване на диверсификацията на енергийните доставки, намаляване на зависимостта от вносни изкопаеми горива чрез подкрепа за мерки за енергийна ефективност и мерки за декарбонизация на промишлените процеси. Това изменение ще даде възможност на държавите членки или i) да създадат нови схеми, основани на търгове, или ii) да подкрепят пряко проекти без тръжни процедури, с определени ограничения на дела на публичната подкрепа за всяка инвестиция. За малките и средните предприятия, както и за особено енергийно ефективните решения, ще бъдат предвидени специални допълнителни бонуси.

И в двата нови раздела държавите членки ще трябва да гарантират, че проектите се изпълняват в рамките на конкретен график, за да се гарантира ефективен ускорителен ефект при постигането на целите на REPowerEU.

Държавите членки сега имат възможност да коментират проекта на предложение на Комисията.

Мерки в съответствие с действащата Временна рамка

На 23 март 2022 г. Комисията прие Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи, която ще позволи на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на руското нашествие в Украйна.

В действащата Временна рамка при кризи се предвиждат следните видове помощ, които държавите членки могат да предоставят:

  • Помощ с ограничен размер под всякаква форма до 35 000 евро за засегнати от кризата дружества, които осъществяват дейност в секторите селско стопанство, рибарство и аквакултури, и до 400 000 евро на засегнато от кризата дружество, осъществяващо дейност в някой от останалите сектори.
  • Помощ за осигуряване на ликвидност под формата на държавни гаранции и субсидирани заеми, както и
  • Помощ за компенсиране на високите цени на енергията. Помощта, която може да бъде предоставена под всякаква форма, ще компенсира частично предприятията, по-специално енергоемките потребители, за допълнителните разходи, дължащи се на извънредни увеличения на цените на газа и електроенергията. Общият размер на помощта за бенефициер не може да надвишава 30 % от допустимите разходи, като тя не може да надхвърля 2 милиона евро във всеки един момент. Когато дружеството понася оперативни загуби, може да е необходима допълнителна помощ, за да се гарантира продължаването на дадена стопанска дейност.  Следователно за енергоемките потребители интензитетите на помощта са по-високи и държавите членки могат да предоставят помощ, надвишаваща тези тавани, до 25 милиона евро, а за предприятия, осъществяващи дейност в особено засегнати сектори и подсектори — до 50 милиона евро.

Контролираните от Русия субекти, които са обект на санкциите, ще бъдат изключени от приложното поле на тези мерки.

Временната рамка при кризи ще бъде в сила до 31 декември 2022 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на рамката да бъде удължено.

Повече информация относно Временната рамка при кризи и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите последици от руското нашествие в Украйна, може да бъде намерена тук.