вторник, 18 май 2021 г.

ACER обяви консултация за междусистемните връзки за газ между ЕС и Енергийната общност и в рамките на Енергийната общност


Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) и Секретариатът на Енергийната общност (ECS) започват обществена консултация относно капацитет за пренос на газ в редица точки за взаимно свързване (интерконектори (IP)) по границите на ЕС и Енергийната общност и в рамките на Енергийна общност. IP адресите, за които се провежда консултацията, са изброени в Таблица 1 по-долу (препратките към кодове обикновено са тези, които се предлагат в картата на ENTSOG или се използват от Енергийната общност.) Целта на консултацията е ACER и ECS да получат по-ясно разбиране на възгледите на заинтересованите страни за най-добрите практики в преследване на подобряване на свързаността, оптимално използване на съществуващия капацитет, пазарна интеграция и конкуренция в съответните междусистемни връзки (IP). ACER и ECS се консултират с пазара, за да разберат по-добре нуждите на пазара и да се запознаят с възможните подходи за избягване на прекъсвания на мрежата и да оптимизират като цяло наличността на капацитет в IP на ЕС / Енергийната общност.

Въпросникът е оформен по начин, който  да позволи на респондентите да споделят своите виждания за подходи, осигуряващи оптимално използване на капацитета и гарантиране на сигурен и надежден поток на газ, като същевременно дава възможност за правилно сътрудничество по отношение на подобряването на услугите свързани с газовите мрежи в съответните IP.

Данните от консултацията ще бъдат използвани от ACER и ECS за определяне и споделяне на възможно най-добри практики с оглед постигане на по-добре функциониращи пазари, ефективно използване на инфраструктурата и подобрена сигурност на доставките.

Отговори на консултацията могат да бъдат изпратени до 30 юни 2021 г. 23:59 ч. (CET).

ACER и ECS ще анализират получените отговори и ще публикуват резюме на консултацията, включително оценка на отговорите.

Линк към  обществената консултация.

вторник, 11 май 2021 г.

Енергетика: ACER определи регионите за изчисляване на преносна способност

 

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) е взела решение, по предложение на всички оператори на преносни системи (ОПС), с което определя региони за изчисляване на преносна способност

Определянето на регионите за изчисляване на капацитета е в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) на Комисията 2015/1222 от 24 юли 2015 г. от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.

Определянето на регионите за изчисляване на преносната способност е от значение за функционирането на вътрешния енергиен пазар, тъй като се определят границите на тръжните зони, за които се изчислява преносната способност.


България е включена в 8-ми регион - Югоизточна Европа за изчисление на преносна способност, който включва още Гърция и Румъния.

Повече информация за решението на ACER и Анексите към него