вторник, 12 април 2022 г.

Енергийна сигурност: Комисията организира първата среща на Платформата за закупуване на енергия на ЕС за осигуряване на доставките на газ, LNG и водород

За да осигури енергийните доставки на ЕС на достъпни цени в настоящия геополитически контекст и постепенно да премахне зависимостта от руския газ, Европейската комисия създаде с държавите-членки Платформа на ЕС за общо закупуване на газ, LNG и водород. Първа виртуална среща е проведена на седми април с представители на 27-те държави-членки.

Платформата е договорена от държавните и правителствените ръководители в Европейския съвет на 25 март.  Тя ще бъде доброволен координационен механизъм, обединяващ Комисията и държавите-членки, подкрепяща закупуването на газ и водород за Съюза, чрез оптимално използване на колективната политическа и пазарна тежест на ЕС.

Платформата ще помогне за гарантиране на сигурността на доставките, по-специално за презареждането на съоръженията за съхранение на газ навреме за следващата зима, в съответствие с предложението на Комисията, представено на 23 март. Освен това ще допринесе за оптималното използване на съществуващата газова инфраструктура. В допълнение, това ще засили дългосрочното сътрудничество с ключови партньори в доставките, като се разпростира и до водорода и възобновяемите енергийни източници, вероятно чрез Меморандуми за разбирателство.

Енергийната платформа на ЕС ще гарантира сътрудничество в области, в които е по-ефективно да се действа координирано на ниво ЕС, а не на национално ниво. Тези области включват:

• Обединяване на търсенето: Платформата ще работи с представители на държавите-членки за максимизиране на ливъридж за привличане на надеждни доставки от световни пазари и на стабилни цени, които отразяват предвидимостта и размера на общия пазар на ЕС. Това ще позволи да се премине, когато е уместно, към съвместни покупки.

Ефективно използване на газовата инфраструктура на ЕС: Платформата ще координира действията за максимално усвояване на вноса на втечнен природен газ, ще спазва задълженията за съхранение на газ и ще гарантира сигурността на доставките на газ. Това сще спомогне за идентифициране на допълнителни инфраструктурни нужди, подходящи за бъдещо използване на водород.

Международен обхват: Като се има предвид необходимостта да се осигурят значителни обеми неруски газ още през 2022 г. и ограниченията на глобалния пазар, Платформата на ЕС за закупуване на енергия също така ще координира и засилва международния обхват на ЕС към газовите партньори и пазари. Това ще включва основните страни износителки и вносителки на втечнен природен газ с оглед определяне и споразумение за потенциални споразумения за диверсификация, включително по отношение на водорода. Това включва да се вземе предвид капацитета за доставка на партньорите, съществуващите дългосрочни договори, както и планираните междусистемни връзки и инфраструктура за съхранение в ЕС. Наскоро обявената съвместна декларация между ЕС и САЩ относно европейската енергийна сигурност е водещ пример.

Платформата ще се основава на съществуващите политически инициативи на ЕС с държавите-членки, операторите на преносни системи, асоциациите и участниците на пазара. Тя ще използва съществуващите координационни структури за сигурност на доставките (Координационна група за газ, включително мрежа от газови оператори ENTSO-G) и регионалната оценка на енергийната инфраструктура (например групи на високо ниво: CESEC, BEMIP, Югозападна Европа).

Комисията ще управлява Платформата и ще обхваща всички аспекти на веригата на стойността, глобалното предлагане и търсене, пазарните механизми, инфраструктурата и сигурността на доставките.

Работа с индустрията на ЕС

Комисията ще създаде специална консултативна работна група, състояща се от експерти от индустрията, за да осигури достъп до пазарна информация и експертен опит по веригата за доставки на газ, Групата ще има консултантска роля и ще работи в съответствие с антитръстовите правила на ЕС, със силни гаранции срещу конфликт на интереси.

Повече информация:

Communication on security of supply and affordable energy prices
Proposal for a regulation on gas storage

EU Energy security webpage

петък, 1 април 2022 г.

Антитръст: Комисията е извършила внезапни проверки в сектора на природния газ в Германия

 

Европейската комисия съобщи, че на 29 март 2022 г. е извършила внезапни проверки в помещенията на няколко компании в Германия, занимаващи се с доставка, пренос и съхранение на природен газ.

Комисията има опасения, че инспектираните компании може да са нарушили правилата на ЕС за конкуренция, които забраняват злоупотребата с господстващо положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Служителите на Комисията са били придружени от своите колеги от германския национален орган по конкуренция.

Внезапните проверки са предварителна стъпка по разследване на предполагаеми антиконкурентни практики. Фактът, че Комисията извършва такива проверки, не означава, че компаниите са виновни за антиконкурентно поведение, нито предрешава резултата от самото разследване.

Комисията подчертава, че напълно зачита правото на защита в своите антитръстови производства, по-специално правото на компаниите да бъдат изслушани.

Комисията напомня, че няма законов краен срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Тяхната продължителност зависи от редица фактори, включително сложността на всеки случай, степента, до която съответните предприятия си сътрудничат с Комисията и обхвата на упражняване на правото на защита.