неделя, 30 януари 2022 г.

Антитръст: ЕК публикува секторно проучване на бързо разрастващия се пазар на Интернет на нещата

 Европейската комисия публикува констатациите от своето секторно проучване в областта на конкуренцията във връзка с потребителския Интернет на нещата (Internet of Things IoT). В окончателния доклад и придружаващия го работен документ на службите на Комисията се посочват потенциални опасения за конкуренцията на бързо разрастващите се пазари на свързани с IoT продукти и услуги в Европейския съюз.

Публикуваните документи представят констатациите на Комисията, като се вземат предвид коментарите, получени по време на обществената консултация относно предварителния доклад от юни 2021 г., и потвърждават заключенията на предварителния доклад, публикуван през юни 2021 г. Коментарите включват принос от заинтересованите страни, като например водещи участници в потребителския интернет на нещата, производители на интелигентни устройства, доставчици на услуги за творческо съдържание, асоциации или телекомуникационни оператори.

Основни констатации от секторното проучване

Основните констатации от секторното проучване относно потребителския интернет на нещата обхващат следните аспекти, които бяха включени и в предварителния доклад: i) характеристиките на потребителските IoT продукти и услуги, ii) характеристиките на конкуренцията на тези пазари, iii) основните проблемни области, посочени от заинтересованите страни по отношение на настоящото функциониране на потребителските IoT пазари и перспективите пред тях.

Характеристики на потребителските IoT продукти и услуги

Констатациите от секторното проучване показват, че потребителският интернет на нещата се разраства бързо и все повече се превръща в част от нашето ежедневие. Освен това се наблюдава тенденция към увеличаване на наличността на гласови асистенти, които служат като потребителски интерфейси и които дават възможност за взаимодействие с други интелигентни устройства и потребителски услуги, свързани с интернет на предметите.

Характеристики на конкуренцията на пазарите на потребителски IoT продукти и услуги

Повечето от заинтересованите страни, участвали в секторното проучване, посочват, че една от основните пречки пред навлизането или разрастването в сектора са разходите за инвестиции в технологии, които са особено високи на пазара на гласови асистенти. Друга основна пречка пред навлизането са условията на конкуренция, като голям брой заинтересовани страни съобщават, че срещат трудности да се конкурират с вертикално интегрирани предприятия, които са изградили свои собствени екосистеми в сектора на потребителския интернет на нещата и извън него (например Google, Amazon и Apple). Тъй като това са доставчиците на най-често използваните операционни системи за интелигентни и мобилни устройства, както и на водещите гласови асистенти, те определят процесите на интегриране на интелигентните устройства и услуги в потребителската IoT система.

Основни проблемни области

Заинтересованите страни изразяват опасения относно следните области:

1.Определени практики за изключителност и обвързаност по отношение на гласовите асистенти, както и практики, ограничаващи възможността за използване на различни гласови асистенти на едно и също интелигентно устройство.

2.Позицията на гласовите асистенти и операционните системи за интелигентни устройства като посредници между ползвателите, от една страна, и интелигентните устройства или потребителските IoT услуги, от друга страна. Тази позиция, съчетана с ключовата им роля в генерирането и събирането на данни, дава възможност за контрол на отношенията с ползвателите. В този контекст заинтересованите страни също така изразяват притеснения във връзка с откриваемостта и видимостта на своите потребителски IoT услуги.

3.Широкият достъп до данни, включително информация за взаимодействията на потребителите с интелигентни устройства на трети страни и потребителски IoT услуги от доставчици на гласови асистенти. Заинтересованите страни смятат, че достъпът и натрупването на големи количества данни позволяват на доставчиците на гласови асистенти да подобрят пазарната си позиция и също така да улеснят дейността си на съседни пазари.

4.Липсата на оперативна съвместимост в сектора на потребителския интернет на нещата поради широкото разпространение на патентовани технологии, което понякога води до създаването на „де факто стандарти“. По-конкретно се твърди, че няколко доставчици на гласови асистенти и операционни системи контролират едностранно процесите на интеграция и изграждане на оперативна съвместимост и са в състояние да ограничават функциите на интелигентните устройства и потребителските IoT услуги на трети страни в сравнение с тези на своите устройства и услуги.

Последващи действия във връзка със секторното проучване

Комисията ще вземе предвид информацията, събрана в контекста на секторното проучване на потребителския IoT, в своите бъдещи дейности по правоприлагане и регулиране. Мерките по прилагане във връзка с конкуренцията вследствие на секторното проучване ще трябва да се основават на оценка на всеки отделен случай. Освен това заключенията, произтичащи от секторното проучване, ще бъдат в основата на по-нататъшната работа на Комисията по изпълнението на нейната стратегия в областта на цифровите технологии. По-специално, констатациите от това секторно проучване също така ще допринесат за текущия законодателен дебат относно предложения от Комисията Законодателен акт за цифровите пазари.

Освен това подобни секторни проучвания могат да подтикнат дружествата да преразгледат своите търговски практики. В този контекст Комисията отбелязва неотдавнашното преразглеждане от Amazon на някои от условията по модела „дружество-дружество“ (В2В), приложими за неговите услуги за автоматично и интелигентно повторно поръчване на продукти.

История на секторното проучване за IoT

Секторното проучване на потребителския интернет на нещата започна на 16 юли 2020 г. като част от стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии. То бе обявено в съобщението на Комисията „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“. През юни 2021 г. Комисията публикува предварителния доклад, в който бяха изложени първоначалните констатации. В рамките на проучването Комисията е събрала информация от над 200 предприятия с различна големина, които са установени в Европа, Азия и САЩ и извършват дейност на пазарите на потребителски IoT продукти и услуги. Освен това тези предприятия споделят с Комисията над 1 000 споразумения. Комисията е получила също така 26 становища от заинтересовани страни по време на обществената консултация относно предварителния доклад.

Окончателният доклад може да бъде намерен тук заедно с придружаващия го работен документ на службите на Комисията.

За повече информация вж. въпросите и отговорите относно окончателния доклад и уебсайта за секторното проучване.

 

петък, 28 януари 2022 г.

Държавна помощ: ЕК разяснява кои са основните промени, въведени в преразгледаните Насоки за държавна помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергията

Европейската комисия публикува подробни разяснения как държавите членки да прилагат основните промени, въведени в преразгледаните Насоки относно държавната помощ за климата, опазването на околната среда и енергетиката?

Новите насоки предоставят рамката, чрез която публичните органи да подкрепят ефективно целите на Европейския зелен пакт и при минимално нарушаване на конкуренцията. По-специално с новите насоки:

 • разширяват се категориите инвестиции и технологии, които държавите членки могат да подкрепят, за да бъдат обхванати нови области (например инфраструктура за чиста мобилност, ефективно използване на ресурсите, биологично разнообразие) и всички технологии, които могат да допринесат за изпълнението на Зеления пакт (например водород от възобновяеми източници, съхранение на електроенергия и оптимизация на потреблението, декарбонизация на производствените процеси). Като цяло преразгледаните правила дават възможност да бъде предоставяна помощ в размери, покриващи до 100 % от недостига на финансиране, в случаите когато тя е отпусната въз основа на конкурентна тръжна процедура, и да бъдат въведени нови инструменти за помощ, като например договори за разлика;
 • увеличава се гъвкавостта и се рационализират действащите правила, като се въвежда опростена оценка на междусекторните мерки, осъществена съгласно един единствен раздел от насоките (например раздела относно помощта за намаляване и отстраняване на емисиите на парникови газове, включително чрез подпомагане на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност), и се премахва изискването за индивидуално уведомяване за големи екологосъобразни проекти в рамките на предварително одобрените от Комисията схеми за помощ;
 • въвеждат се предпазни мерки, като например изискване за обществена консултация над определени прагове, за да се гарантира, че помощта действително е насочена там, където е необходима, с цел подобряване на опазването на климата и околната среда, че е ограничена до необходимото за постигане на целите в областта на околната среда и не нарушава неоправдано конкуренцията или целостта на единния пазар;
 • осигурява се съгласуваност със съответното законодателство и политики на ЕС в областта на околната среда и енергетиката, наред с другото, чрез постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива.

По какъв начин насоките ще взаимодействат с Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО)?

Въпреки че насоките включват някои специфични правила за малки проекти, те обикновено са предназначени да обхванат и по-широки мерки за помощ. Те се прилагат заедно с Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), който предоставя възможност да бъдат изпълнени някои по-малки схеми без предварително одобрение от Комисията.

Понастоящем ОРГО е в процес на целево преразглеждане с цел допълнително улесняване на екологосъобразните инвестиции чрез разширяване на неговото приложно поле, за да може в него да се включи помощта за инвестиции в нови технологии, като улавянето и съхранението или използването на водород и въглероден диоксид и за области, които са от ключово значение за постигане на целите на Зеления пакт, като ефективността на ресурсите и биологичното разнообразие. Освен това правилата са по-гъвкави при определянето на допустимите разходи и интензитетите на помощта.

По какъв начин насоките ще допринесат за Зеления пакт/пакета „Подготвени за цел 55“?

Насоките ще помогнат на държавите членки да постигнат целите на Европейския зелен пакт при възможно най-ниски разходи за данъкоплатците и без ненужно нарушаване на конкуренцията. За тази цел насоките са уеднаквени със съответното законодателство и политиките на ЕС в областта на околната среда и енергетиката. По-специално:

 • в насоките се възприема технологично неутрален подход към всички технологии, които могат да допринесат за намаляването или отстраняването на парниковите газове, включително енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност; продължават обаче да са възможни търгове за специфични технологии , например когато в правото на Съюза са определени конкретни секторни или технологични цели, например за енергията от възобновяеми източници съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници.
 • За да се улесни изпълнението на Вълната на саниране, в насоките за първи път е включен специален раздел относно енергийните и екологичните характеристики на сградите. Това ще позволи на държавите членки да комбинират помощта за подобряване на енергийната ефективност на сградите с помощ за всякакви други инвестиции, които подобряват енергийните или екологичните характеристики на сградите.
 • В насоките са предвидени ясни правила за подкрепа на чистата мобилност в съответствие с Пакета за чиста мобилност. По-специално в тях се съдържа специален раздел, обхващащ помощта за придобиване на чисти превозни средства и преоборудване на превозни средства, както и за изграждане на инфраструктура за зареждане с електроенергия и гориво.
 • В насоките са предвидени широк обхват и по-ясни правила за помощта, предназначена да се повиши равнището на ресурсната ефективност на дружествата и да се даде възможност за развитие на по-кръгова икономика в съответствие с Плана за действие за кръговата икономика.
 • В съответствие с целите на Стратегията за биологичното разнообразие в насоките са предвидени ясни правила за държавите членки в подкрепа на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, възстановяването на природните екосистеми и прилагането на природосъобразни решения, за които досега не съществуват конкретни насоки за държавна помощ. 

Каква е връзката между насоките и таксономията?

Насоките и таксономията на ЕС са важни стълбове на Европейския зелен пакт, като изпълняват различни, но допълващи се роли:

 • насоките представляват набор от правила на ЕС за публична подкрепа в секторите на енергетиката и околната среда, в които се определя кои проекти могат да бъдат подпомагани с публични средства и как тази подкрепа може да бъде предоставена, като същевременно се свежда до минимум въздействието върху пазара и се осигурява стойност за европейските граждани;
 • таксономията на ЕС е инструмент, разработен, за да се създадат условия за частните инвеститори да пренасочат инвестиции към по-устойчиви технологии и предприятия. С нейна помощ ЕС ще бъде световен водач при определянето на стандарти за финансирането за устойчиво развитие. Таксономията може да бъде много полезен инструмент в контекста на оценяването на държавната помощ от ЕС. Когато мерките спазват изискванията на таксономията, оценката на държавната помощ може да бъде опростена. По-специално, при съпоставянето на положителните и отрицателните ефекти от помощта, Комисията ще обърне особено внимание на спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди.

В правилата за конкуренция съществуват обаче и други условия, които също трябва да се прилагат, за да се гарантира например, че помощта е необходима и пропорционална (например според таксономията енергията от възобновяеми източници е устойчива, а в такъв случай, според правилата за конкуренция, обикновено се изисква помощта за енергията от възобновяеми източници да бъде предоставена чрез конкурентни тръжни процедури). В някои случаи помощ може да се предоставя и за проекти, които не отговарят на стандартите, определени в таксономията, при условие че положителното им въздействие е обосновано и се избягва зависимостта от неустойчиви дейности.

По какъв начин насоките могат да допринесат за справяне с високите цени на енергията?

Настоящите високи цени на енергията в Европа се дължат най-вече на начина, по който функционират предлагането и търсенето на световните пазари на природен газ, обусловен отчасти от глобалното икономическо възстановяване.

На 13 октомври Комисията прие съобщение за „справяне с нарастващите цени на енергията и същевременно осъществяване на екологичния преход“, в което се описват основните инструменти, които държавите членки могат да използват, за да се справят с това предизвикателство, и начините, по които Комисията може да ги подкрепи в това отношение. Вследствие на съобщението от 13 октомври и както беше поискано от държавите членки, през декември 2021 г. Комисията предложи да бъде подобрена устойчивостта на газовата система и да се укрепят действащите разпоредби за сигурност на доставките.

Най-добрият начин да бъдат намалени разходите за енергия в средносрочен и дългосрочен план е да се намали зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива и по този начин да се ускори енергийният преход към енергийно ефективна електроенергийна система, основана на енергия от възобновяеми източници. Тази цел е подкрепена в насоките. Например насоките обхващат мерки за подкрепа, за да се помогне на дружествата да се адаптират бързо и да участват пълноценно в енергийния преход. Сред тях са например мерките за декарбонизация или повишаване на енергийната ефективност, за намаляване на въздействието на по-високите цени на електроенергията или природния газ върху предприятията. 

В правото в областта на конкуренцията са позволени редица мерки, които държавите членки могат да предприемат, без да нарушават неоправдано конкуренцията на пазара. Сред тях са мерките за пряко подпомагане на най-уязвимите и енергийно бедните, като например плащания или помощи за енергия. Освен това мерките от общ характер, които помагат еднакво на всички потребители на енергия, не представляват държавна помощ. Такива неизбирателни мерки могат да бъдат под формата на общо намаляване на данъците или налозите или по-ниска цена за доставката на природен газ, електроенергия или централно отопление.

По какъв начин насоките насърчават развитието на общности за възобновяема енергия и други по-малки участници?

Общностите за възобновяема енергия и останалите малки участници играят важна роля за постигането на целите на Европейския зелен пакт, както се признава и в преработената Директива за енергията от възобновяеми източници. Ето защо с насоките се предоставя допълнителна гъвкавост на тези участници, като се дава възможност на държавите членки да освобождават от изискването за конкурентна тръжна процедура проектите на общностите за възобновяема енергия и проектите на МСП, които имат инсталирана мощност под 6 мегавата (MW). Общностите за възобновяема енергия и малките и микропредприятията могат също така да разработват проекти за вятърна енергия с мощност до 18 MW без конкурентна тръжна процедура.

По-общо казано, когато се използват конкурентни тръжни процедури, насоките дават възможност на държавите членки да изготвят тръжните процедури по начин, който увеличава участието на енергийните общности, например като се намаляват изискванията за предварителен подбор.

МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация също могат да се възползват от помощ, когато изпълняват мерки за подобряване на енергийните характеристики по договори за енергоспестяване с гарантиран резултат за сгради или промишлени дейности. Освен това интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 20 процентни пункта за малки предприятия или с 10 процентни пункта за средни по големина предприятия за редица категории помощи, като например помощ за подобряване на енергийните характеристики на сгради, помощ за придобиване на превозни средства с нулеви емисии и изграждането на инфраструктура за зареждане с електроенергия и гориво, помощ за ефективното използване на ресурсите, помощ за предотвратяване или намаляване на замърсяването, различно от парниковите газове, и за проучвания или консултантски услуги по въпроси, свързани с климата, опазването на околната среда и енергетиката. 

Защо ядрената енергия не е обхваната от насоките?

Новите насоки следват същата линия като предходните насоки (Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика от 2014 г., НПОСЕ) и следователно не се прилагат за ядрената енергия. Това е така, защото подкрепата за ядрената енергия като цяло се отнася до ограничен брой много големи проекти. Тя е особено чувствителна от гледна точка на сигурността, а от правна гледна точка трябва да се вземе предвид по-специално Договорът за ЕВРАТОМ и поради това е необходима оценка за всеки отделен случай. Държавната помощ за ядрена енергия обаче може да бъде одобрена пряко по Договора и Договора за ЕВРАТОМ.

Въпреки че подкрепата за ядрената енергия сама по себе си не попада в приложното поле на насоките, подкрепата за производството на енергия от други източници въз основа на ядрена енергия, например водород с ниски въглеродни емисии, произведен чрез използване на ядрена енергия, е възможна съгласно насоките, при условие че тези проекти постигат намаляване на емисиите и не водят до повишено търсене на електроенергия, произведена от изкопаеми горива.

Обхващат ли насоките помощта за производството на продукти, допринасящи за екологичния преход (напр. превозни средства с нулеви емисии, електролизьори и др.)?

Насоките не обхващат помощ за производството на екологосъобразни продукти, машини или транспортни средства.

Както вече беше признато в предходните насоки (НПОСЕ от 2014 г.), помощта за опазване на околната среда като цяло нарушава по-малко конкуренцията и е по-ефективна, ако се предоставя на потребителя или ползвателя на екологосъобразни продукти вместо на производителя на екологосъобразния продукт. Подпомагането на производителя на екологосъобразния продукт само по себе си не носи ползи за околната среда. Ползата е действителна само ако и когато такива продукти заместват по-замърсяващи алтернативи. Въпреки това, чрез създаването на подходящи благоприятстващи условия за подпомагане, благодарение на насоките търсенето на по-екологични продукти вероятно ще се увеличи косвено. Например подкрепата за придобиването на електрически превозни средства и/или за изграждането на инфраструктура за тяхното зареждане вероятно ще увеличи пазарното търсене на тези превозни средства.

Освен това държавите членки могат да предоставят помощ за опазване на околната среда на дружества с цел да повишат равнището на опазване на околната среда на своите производствени дейности. Производителите могат също така да получат помощ за разработването на нови екологосъобразни продукти съгласно правилата за държавна помощ в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите (НИРДИ) (ОРГО или Рамката за НИРДИ).

Могат ли изкопаемите горива да бъдат подпомагани съгласно насоките?

Насоките гарантират съгласуваност с целите на Съюза в областта на климата, като допринасят за постепенното премахване на възможността за субсидии за изкопаеми горива. Що се отнася до най-замърсяващите изкопаеми горива, в насоките се предвижда, че е малко вероятна положителна оценка от Комисията съгласно правилата за държавна помощ с оглед на отрицателното им въздействие върху околната среда.

По отношение на природния газ Комисията признава неговата роля през преходен период. Държавната помощ за проекти, свързани с природен газ, е предмет на важни предпазни мерки, за да се гарантира съвместимост с целите на ЕС в областта на климата за 2030 г. и 2050 г. В този контекст е важно подкрепата за природния газ да не води до ефект на зависимост. Например малко вероятно е големите капиталови инвестиции в определена замърсяваща технология да стимулират оператора да премине в краткосрочен план към по-малко замърсяваща технология. Поради това е малко вероятно мерките, включващи нови инвестиции в природен газ, да бъдат оценени положително съгласно правилата за държавна помощ, освен ако не бъде ясно доказано, че инвестициите са съвместими с целите на Съюза в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.

Това изискване се модулира в зависимост от видовете инвестиции. Например за инфраструктура за природен газ ще бъдат необходими инвестиции за нейното адаптиране към водорода и възобновяемите газове. За производството на енергия може да са необходими допълнителни ангажименти (вж. следващия въпрос).

Как Комисията ще оцени дали инвестициите в изкопаеми горива са съвместими с целите в областта на климата за 2030 г. и 2050 г.?

Комисията може да изиска ангажименти, за да се гарантира, че зависимостта от изкопаемите горива е избегната и че мощностите с изкопаеми горива са съвместими с целите за 2030 г. и 2050 г. Тези ангажименти могат например да са свързани с бъдещото внедряване на улавянето и съхранението на въглероден диоксид (CCS), замяната на природния газ със „зелен“ газ или график за затваряне на мощността.

Насоките включват предпазни мерки, като например изискването за обществена консултация и количествена оценка на разходите за намаляване на емисиите на CO2. Защо са необходими?

Тези предпазни мерки допринасят за осигуряване на най-доброто съотношение между качество и цена, като гарантират прозрачността и приобщаването. Подобни предпазни мерки са важни и за да се гарантира, че увеличената гъвкавост и размерът на помощта, разрешен съгласно насоките, се използват ефективно там, където са необходими за подобряване на опазването на околната среда, че са ограничени до необходимото за постигане на екологичните цели и че не нарушават неоправдано конкуренцията или целостта на вътрешния пазар. Освен това някои от предпазните мерки — например изискването за обществена консултация — са приложими само за схеми или проекти, които надхвърлят определен бюджет, за да се избегне прекомерната тежест за по-малките кандидати за помощ или за рутинните мерки. Изискването за количествена оценка на ползите от мярката за околната среда е важно, за да се повиши осведомеността за относителното съотношение между качество и цена на различните подходи към декарбонизацията.

Държавите членки ще имат време да се адаптират към тези нови изисквания, които ще се прилагат едва от юли 2023 г.

По какъв начин насоките улесняват необходимата електрификация на промишлеността?

Комисията е добре запозната с предизвикателствата, пред които е изправена промишлеността при постигането на целите на Зеления пакт. Ето защо с насоките се увеличават възможностите да бъде предоставяна помощ за декарбонизация на промишлеността, включително чрез електрификация на производствените процеси. В насоките се предвижда допълнителна гъвкавост за различни инструменти за помощ, дава се възможност помощ да бъде предоставяна до пълния размер на допълнителните разходи за дейности, които са по-благоприятни за околната среда, и в тях е включен по-широк набор от технологии за постигане на целите на Зеления пакт. Когато се подпомага електрификацията обаче, е важно да се гарантира, че емисиите от електроенергията, използвана за задоволяване на допълнителното търсене на електроенергия, се вземат предвид по подходящ начин.

В този контекст с новите правила за намаляване на таксите за електроенергия се търси баланс между подпомагането на усилията на енергоемките потребители да електрифицират своите промишлени процеси, като същевременно се гарантира, че са налице и правилните стимули за повишаване на енергийната ефективност.

Ще бъдат ли утвърдените технологии привилегировани от технологично неутралната конкурентна тръжна процедура в сравнение с иновативните?

Конкурентните тръжни процедури спомогнаха да се намали цената на енергията от възобновяеми източници, благоприятствайки навлизането на по-ефективни технологии като вятърната и слънчевата енергия. Освен това конкурентните тръжни процедури могат да намалят риска от свръхсубсидиране, като по този начин се гарантира най-доброто съотношение между качество и цена за данъкоплатците. Поради тези причини в повечето раздели на насоките конкурентните тръжни процедури ще бъдат механизмът по подразбиране за предоставяне на помощ. Когато е възможно, се насърчават открити тръжни процедури в различните сравними области и технологии. 

Независимо от това в насоките е предвиден и отворен списък със ситуациите, в които специфични за дадена технология търгове са обосновани. Сред тях са проблеми с електроенергийната мрежа, доказан дългосрочен потенциал на дадена технология, ефективност на разходите и други екологични цели. Освен това в случаите, когато в правото на Съюза са определени конкретни секторни или технологични цели (например за енергийна ефективност съгласно Директивата за енергийната ефективност или за възобновяеми енергийни източници съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници) или когато трябва да бъдат показани нови технологии, насоките предоставят гъвкавост на държавите членки при разработването на по-целенасочени мерки.

Какво представлява „недостигът на финансиране“?

Недостигът на финансиране съответства на разликата между разходите и приходите от дейност, която допринася за постигането на по-високи стандарти в областта на климата, енергетиката или околната среда, в сравнение с разходите и приходите от сходна, по-малко екологосъобразна дейност, която би била извършена без помощ. Поради това недостигът на финансиране определя минималната помощ, необходима за стимулиране на подпомаганата дейност.

Специфични раздели/области от насоките

Възобновяеми енергийни източници

По какъв начин насоките подпомагат въвеждането на енергия от възобновяеми енергийни източници?

Енергията от възобновяеми източници продължава да бъде важна за постигането на амбициозните цели на ЕС в областта на климата. За да се даде възможност на държавите членки да подкрепят всички технологии и подходи, които могат да допринесат за Зеления пакт, и за да се гарантира, че насоките са съобразени във възможно най-голяма степен с бъдещите предизвикателства, новите насоки включват разпоредби, които изрично обхващат подкрепата за енергията от възобновяеми източници. Държавите членки могат да прилагат специфични схеми за енергия от възобновяеми източници, за да допринесат за постигането на целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми източници и да подкрепят конкретни технологии за енергия от възобновяеми източници, когато това води до по-ниски разходи или други ползи по отношение на ефективността или околната среда.

Енергийни и екологични характеристики на сградите

По какъв начин насоките улесняват подкрепата за енергийната ефективност на сградите? 

В насоките е включен специален раздел относно енергийните и екологичните характеристики на сградите, с който се въвежда опростена оценка, по-специално по отношение на определянето на допустимите разходи. Освен това насоките дават възможност на държавите членки да комбинират помощта за подобряване на енергийната ефективност на сградите с помощ за всякакви други инвестиции, които подобряват техните енергийни или екологични характеристики, при условие че помощта води до минимално равнище на енергоспестяване. Освен това мерките за помощ, които водят до амбициозни икономии на енергия, отговарят на условията да получат т.нар. „зелен бонус“. И накрая, в раздела са включени специфични правила относно помощта за осигуряване на ликвидност на дружествата за предоставяне на енергийни услуги, за да се улесни сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат.

Чиста мобилност

Какво е включено в насоките по отношение на чистата мобилност?

Държавната помощ за придобиване на нови транспортни средства и за преоборудване на превозни средства можеше да бъде одобрена и съгласно предишните насоки (НПОСЕ от 2014 г.). Със сегашните насоки се въвеждат четири нови елемента:

 • по-строги изисквания за превозните средства, за да се категоризират като „чисти“. Вече няма да се предоставя помощ за незначителни подобрения в нивото на емисиите на CO2 или други замърсители;
 • подробни насоки за държавите членки, които да им помогнат да разработят своите мерки за подкрепа и по този начин да улеснят навлизането на превозни средства с нулеви и ниски емисии и внедряването на необходимата инфраструктура за тяхната експлоатация. В новите правила също така се пояснява, че може да се предоставя помощ за екологизирането на всички видове транспорт, включително въздухоплаването, и се предвиждат специални разпоредби, съобразени със специфичните характеристики на различните видове транспорт;
 • по-голяма гъвкавост за държавите членки при определянето на допустимите разходи и размера на необходимата подкрепа;
 • по-широк обхват с нов раздел относно помощта за изграждането на инфраструктура за зареждане с електроенергия или с гориво за всички видове транспорт. Това ще спомогне да се повиши равнището на правна сигурност за държавите членки и заинтересованите страни и ще улесни мерките на държавите членки за подпомагане в тази важна област.

Ефективност на ресурсите

За какво се отнася главата за ресурсната ефективност? Подкрепя ли екологосъобразните продукти?

Главата относно помощта за ресурсна ефективност беше подробно преразгледана, за да се отговори на предизвикателствата, свързани с осигуряването на прехода към кръгова икономика.

Държавната помощ за управление на отпадъците, т.е. помощ за събиране, сортиране и преработка на отпадъци, остава възможна. Наред с това в насоките са включени и специални разпоредби относно помощта за намаляване, предотвратяване, подготовка за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране на отпадъци и други продукти, както и помощ за други инвестиции с цел подобряване на ресурсната ефективност на производствените процеси чрез намаляване на количеството на изразходваните ресурси или чрез замяна на първични суровини с вторични суровини.

Този раздел не обхваща помощта за производство на екологични продукти (вж. по-горе). Вместо това целта на помощта за ресурсна ефективност е да се стимулират икономическите оператори да намалят количеството отпадъци, които произвеждат, да използват по-малко ресурси, да използват повторно и да рециклират по-добре материалите, да увеличат използването на рециклирани материали и материали на биологична основа и като цяло да преминат към по-екологосъобразни производствени процеси с по-ефективно използване на ресурсите.

Сигурност на доставките на електроенергия

Какво се е променило в сравнение с НПОСЕ от 2014 г.?

С новите насоки се въвеждат редица разяснения, за да бъдат уеднаквени правилата за сигурност на доставките с Регламента за електроенергията от 2019 г. и за да се обясни начинът, по който правилата се прилагат за различни възможни мерки за сигурност на доставките, включително мерки, свързани с регионални проблеми със сигурността на доставките, причинени от недостатъчно развита мрежа.

Правилата също така допълнително ограничават потенциала на изкопаемите горива да се възползват от подпомагане съгласно мерките за сигурност на доставките и дават възможност на държавите членки да въведат екологични критерии в своите мерки за сигурност на доставките, за да се гарантира, че подпомагането е насочено към устойчиви дейности.

Енергоемки потребители

Защо Комисията разрешава подкрепа за енергоемките отрасли под формата на намаляване на таксите за електроенергия?

Комисията разрешава намаления на някои такси за електроенергия само за отрасли, за които е установено, че са енергоемки и същевременно отворени за международна търговия. Поради тези два фактора цената на електроенергията може да играе роля при вземането на евентуални решения за преместване на местоположението на предприятията. Ако тези предприятия решат да произвеждат извън ЕС, те обикновено се преместват в държави с по-ниски екологични стандарти. Освен това преминаването към електроенергия в промишлените процеси е обещаваща възможност за декарбонизация на някои от тези сектори. Следователно намаляването на таксите за декарбонизация за секторите, особено изложени на риск, може да стимулира електрификацията на техните промишлени процеси.

И накрая, съгласно новите правила намаленията на таксите следва също така да бъдат обвързани с условие за поемане на ангажимент от страна на бенефициерите да намалят въглеродния си отпечатък чрез мерки за енергийна ефективност, чрез потребление на електроенергия без въглеродни емисии или чрез инвестиции в най-съвременни технологии, които намаляват емисиите на парникови газове.

Новите насоки кодифицират съществуващата практика, съгласно която могат да се предоставят намаления не само за такси за финансиране на политики в областта на възобновяемата енергия, но и за всички такси за финансиране на декарбонизацията и социалните политики. От друга страна, на тази основа не е разрешено да се предоставят намаления на разходите за доставяне на електроенергия, като например такси за мрежата. С тези компоненти се финансират разходите за производство и разпределение на електроенергия по стабилен и сигурен начин. Цените на електроенергията трябва да отразяват тези разходи с цел клиентите да получават ефективни сигнали, които биха били опорочени от избирателни намаления на тези ценови компоненти.

Насоките дават възможност да се разшири допустимостта, за да бъдат обхванати допълнителни сектори и подсектори, които отговарят на праговете за интензивност на търговията и за интензивно потребление на електроенергия, като същевременно се гарантира, че това постоянно се основава на проверени данни, представителни на равнище ЕС. Тази възможност допринася за равнопоставени условия на конкуренция в рамките на секторите и подсекторите със сходни характеристики.

Прекратяване на употребата на въглища, торф и битуминозни шисти

Защо се въвеждат правила за помощ за прекратяване на употребата на въглища, торф и битуминозни шисти?

Преустановяването на употребата на въглища, торф и битуминозни шисти за производство на електроенергия е един от най-важните фактори за декарбонизацията на енергийния сектор в ЕС в съответствие с Европейския зелен пакт. С новите насоки се въвеждат правила за съвместимост на мерките, които държавите членки могат да предприемат, за да подпомогнат преждевременното закриване на рентабилни дейности по добиването на въглища, торф и битуминозни шисти.

Съгласно насоките също така е разрешена помощта за покриване на извънредни разходи, възникнали поради закриването на неконкурентоспособни дейности по добиването на въглища, торф и битуминозни шисти. Такава помощ може например да се използва за финансиране на обезщетителни пенсии или на повторно адаптиране и обучение на работници или за разходи, свързани с рекултивацията на закрити електроцентрали и мини.

Целта на тези правила е да се осигури рамка за начина, по който Комисията ще оценява тези мерки, и да се стимулират държавите членки да ускорят или улеснят процеса на затваряне, за да се гарантира както правна сигурност, така и безопасен, справедлив и честен преход. В Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика (НПОСЕ) от 2014 г. няма правила за съвместимост за подобни мерки.

  

вторник, 25 януари 2022 г.

REMIT: Следва ли да се криминализират манипулациите на пазара на едро на енергия и търговията с вътрешна информация

Напоследък все повече експерти и политици коментират, че в условията на либерализиран енергиен пазар важна роля трябва да играе енергийния регулатор. Изказват се мнения, че регулатора трябва да има силни правомощия, за да може да извършва пазарен надзор и ефективно да разкрива и най-вече да доказва пазарни манипулации и търговия с вътрешна информация в съответствие с чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС)  № 1227/2011 (REMIT).

Макар и много закъснели (регламентът е в сила от 2011 г.) подобни коментари  са обнадеждаващи, защото разследванията за установяване на извършени манипулации на пазара за търговия на едро с енергия и търговия с вътрешна информация са изключително сложни и изискват регулатора, освен законови правомощия за разследване, да разполага с високо професионален и мотивиран експертен състав, който е оборудван със съответните софтуерни продукти, за да се гарантират проверките на място и обработката на  големи масиви от данни, свързани с борсовата търговия. Не на последно място експертите трябва да могат да изготвят задълбочени анализи въз основа, на които да се установяват евентуални нарушения на пазара. Такива експерти може единствено да се привлекат, ако имат необходимото заплащане, обучение и гарантирано кариерно израстване.

Освен това е необходимо да се вникне по – задълбочено в проблема. В момента разследванията протичат като административно производство, което често е неефективно, затова повечето държави членки са въвели и наказателни санкции, като потенциалните злоупотреби се разследват и от прокурори.

Какво е  REMIT?

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия - REMIT е в сила от 28 декември 2011 г. и е директно приложим в държавите-членки. 

REMIT въвежда последователна рамка в целия ЕС за наблюдение и контрол на пазарите на едро при търговия с енергия като:

   •определя пазарните злоупотреби, под формата на манипулиране на пазара, опити за манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация, на енергийните пазари на едро;

    •създава нова рамка за мониторинг на пазарите на едро на енергия с цел откриване и предотвратяване на манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация;

    •осигурява изпълнение на забраните чрез права на националните регулаторни органи за разследване и санкциониране на пазарните злоупотреби.

 Защо е необходим REMIT?

  Основната цел на европейската енергийна политика е създаване на единен енергиен пазар в Европейския съюз;

  Целта се постига – чрез взаимосвързаност между либерализирани национални пазари за търговия на едро с енергия в Европейския съюз;

  Рискове – увеличава се  риска от пазарни злоупотреби, които  могат да влияят върху търговията на едро с електроенергия и природен газ извън националните граници и да засегнат потребителите и микропредприятията в целия ЕС.

  Особеност - държавите – членки не биха могли самостоятелно да гарантират интегритета на пазара на едро на енергия в ЕС.

  Решение - Необходимо е наличието на строго трансгранично наблюдение на пазара, за да се постигне напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран вътрешен енергиен пазар.

  Наблюдението е от огромно значение, за да се откриват и възпират пазарни злоупотреби на пазарите за търговия на едро с енергия. 

Прилагането на REMIT се осъществява в тясно сътрудничество с Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР).

Практическите стъпки на това сътрудничество са илюстрирани в графиката по-горе.

Ролята на АСЕР е да извършва мониторинг на пазара на едро на електроенергия и природен газ да извършва първоначални оценки на съмнително поведение на пазарните участници и да изисква от съответния национален орган да извърши разследване на предполагаемото нарушение, и ако установи нарушение да наложи глоби и санкции.

Същата задача имат и националните борси за електроенергия и газ. Те  също следва да наблюдават пазара и при подозрителни сделки да уведомяват регулатора.

За да се гарантира ефективно разследване на пазарните манипулации и търговията с вътрешна информация всяка държава членка имаше задължение (в съответствие с чл. 13 от REMIT) до 29 юни 2013 да гарантира, че нейните национални регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и за прилагане на мерки, необходими за изпълнението на тази функция.

Първият проблем свързани с разследванията е, че КЕВР получи тези правомощия през 2018 г. с изменение на Закона за енергетика ДВ, 38.05.2018 г. Или България закъсня с цели 5 години да промени закона за енергетниката и с още две години (2020 г) да сформира дирекция и да  се изгради съответния екип. За тези 5 години другите национални регулаторни органи изграждаха административен капацитет, създаваха правила и математически модели,  чрез които да са в състояние да извършват сложните разследвания свързани с манипулация и търговия с вътрешна информация.

Освен това в закона за енергетиката беше определено, че тези разследвания ще се водят само като административно производство, докато от натрупаният опит на другите държави членки се установи, че повечето от тях са криминализирали тези нарушения, защото само чрез административно производство трудно се събират доказателства, които биха издържали пред съда.  Например и в самия регламент е посочено, че основните доказателства са свързани със достъпа до съществуващи телефонни разговори, защото  манипулацията или търговията с вътрешна информация често се осъществява чрез провеждане на телефонни разходи. Още повече, че благодарение на развитието на съвременните комуникационни услуги потенциалните нарушители могат да използват Viber, WhatsApp, Messenger, Skype, и др. приложения. Това прави почти невъзможно с инструментите на едно административно производство да се съберат годни доказателства.

Ако почерпим от опита на други държави членки е видно, че повечето от тях са приели успоредно с административното производство да се прилага и наказателно разследване на нарушенията на чл. 3 (търговия с вътрешна информация) и чл. 5 (манипулация на пазара) от  REMIT.

В таблицата са посочени годините затвор (в границите от 3 до 8 години), предвидени за нарушение на чл. 3 и чл. 5 от REMIT от държави членки.

Наказателни санкции

Държава

Наказателна санкция за нарушение на чл. 3 от REMIT

Наказателна санкция за нарушение на чл. 5 от REMIT

Австрия

до 3 години затвор

 

Дания

до 1,5 година затвор:при много сериозни нарушения до 6 години затвор

до 1,5 година затвор:при много сериозни нарушения до 6 години затвор

Германия

до 5 години затвор

до 5 години затвор

Великобритания

до 2 години затвор

до 2 години затвор

Полша

затвор от 3 до 8 години

затвор до 5 години

Испания

затвор до 2 години

затвор до 2 години

Швеция

затвор до 6 години или санкция

затвор до 6 години или санкция


Примери на случаи за манипулиране на пазара на едро на енергия разглеждани паралелно като административно и наказателно производство.

Първо  наказателно разследване срещу енергийна компания

Случаят IBERDROLA - пазарна злоупотреба – задържане на капацитет  capacity withholding

Терминът задържане на капацитет се отнася до стратегия, при която доставчиците на електроенергия може да решат да намалят своите доставки с цел повишаване на цената на едро на електроенергията. Стратегията за задържане е печеливша когато води до реално увеличаване на цената на електроенергията. Тази цена обикновено силно се отклонява от оптималното ценово равнище, характерно за пазар с ефективна конкуренция.

На практика един от начините за задържане на капаците е когато производител оттегля от пазара една генерираща единица. Оператор, който внезапно  оттегля производствена мощност, трябва да има обективно обяснение за това действие: например лесно доказуема авария или проблем със сигурността на системата. Стратегията за задържане на капацитет е особено ефективна в периоди на високи цени на пазара. Търсенето  на електроенергия е нееластичното  и едно краткосрочно задържане на капацитет, в период на високи цени, може да доведе до съществено увеличение на цените.

Икономическо задържане на капацитет  еconomic withholding

Икономическо задържане на капацитет е налице когато производител с господстващо положение на пазара предлага оферта за продажба на енергия на цена, която е значително над пределните разходи за производство и е над конкурентните ценови равнища. По този начин енергията става непродаваема. Ефектът за пазара е както при физическо задържане на капацитет. В резултат цената на пазара се увеличава. Такава стратегия за ценово поведение е печеливша за производители, които могат да се възползват от високата цена на пазара, защото цените нарастват над конкурентните нива. 

Наказателно производство срещу  Ибердрола

През зимата на 2013 г. Ибердрола, испанският енергиен гигант, манипулира пазара чрез задържане на капацитет, при което увеличава цената на eдро на електроенергия със 7, 5 евро на MWh и реализира  20 милиона евро незаконна печалба

Прокурор за борба с корупцията повдига обвинение срещу компанията пред Audiencia Nacional,  върховен съд на Испания

С разрешение на разследващ съдия, Гражданската гвардия извършва претърсване  в седалището  на Iberdrola в Билбао и Мадрид в търсене на уличаващи доказателства.

Компанията обявява, че „предлага пълно сътрудничество“, но отрича „да е извършвала каквато и да било незаконна  манипулация“.

Обвинението  се основава на „престъпление срещу пазара и потребителите, съгласно член 281 от Наказателния кодекс на Испания“. За подобно престъпление се предвижда затвор от една до пет години

Административно производство  срещу IBERDROLA - пазарна злоупотреба –задържане на капацитет чл. 5 от REMIT

 

  Органът по конкуренцията на Испания (прилага и REMIT) започва разследване, което установява, че компанията умишлено е манипулирала пазара, като е задържала доставки на електроенергия от своите водноелектрически централи по реките Дуеро, Сил и Тагус през ноември и декември 2013 г.

  Задържането на количествата електроенергия, от тези централи е направено, въпреки наличните  големи резерви;

  Резултатът е по-високи цени на електроенергията със 7, 5 евро на MWh;

  Съгласно испанската система за търгове на електричество електроцентралата с най-висока цена - определя цената за всички останали;

  Всички централи, независимо от разходите им за  производство на собствената електроенергия, следват цената на най-скъпата централа;

  Правителството прекратява търга за електричество на 19 декември 2013 г., след като забелязва „аномални движения“ в цените;

  През ноември 2015 г. на дружеството е наложена санкция 25 милиона евро.

Iberdrola обжалва санкцията и до момента случая  е висящ.

Случаят Energi Danmark A / S – презапасяване с капацитет capacity hoarding

Презапасяването с капацитет се отнася до случай, когато участник на пазара резервира  целия или част от разполагаемия капацитет за пренос, без да го използва или без да го използва ефективно. Това поведение може да има вредно въздействие върху функционирането на вътрешния енергиен пазар. То би могло да навреди на използването на трансгранични междусистемни електропроводи за постигането на икономически ефективни резултати. Презапасяването с преносен капацитет може също така да намали възможностите за конкуренция на един или повече свързани пазари за търговия на едро с енергия и да попречи на сближаването на цените на енергията.

Презапасяването с капацитет може да възникне като част от стратегия за манипулиране, например когато даден участник на пазара иска:

  да получи пряка печалба от възникването на ценови спред/разлика в цените между тръжните зони, като използва презапасяването с капацитет, за да попречи на сближаването на цените и/или за да създаде възможност за раздалечаване на цените;

  да получи косвена печалба от позициите, които държи в различни тръжни зони, като част от стратегия за манипулиране на кръстосани пазари;

  да се възползва от факта, че друг участник на пазара не може да търгува между тръжни зони поради презапасяване с капацитет; или

  да накара друг участник на пазара да вземе неоптимални за него решения въз основа на лъжливи сигнали относно търсенето или предлагането на електрическа енергия в свързани тръжни зони.

Какво установява енергийния регулатор и държавния прокурор на Дания за нарушение на чл. 5 от REMIT

  енергийната компания Energi Danmark A / S  извършва манипулация на част от северния пазар на едро за електроенергия на Дания през 2015 г.

  случаят се отнася до така нареченото презапасяване с  капацитет capacity hoarding, при който компанията е запазила  капацитет на междусистемните връзки за електричество, търгувайки със себе си;

  по този начин се изключват други участници на пазара да извършват сделки, при което се възпрепятства конкуренцията;

  това поведение има потенциал да създаде подвеждащи или изкуствени цени на пазара в рамките на деня при търговията на едро на електроенергия;

  през март 2018 г. датският енергиен регулатор прехвърля делото на държавния прокурор за тежка икономическа и международна престъпност.  Подозрението е, че Energi Danmark A / S е нарушила забраната за пазарни манипулации в съответствие с член 5 от REMIT;

  държавният прокурор за тежка икономическа и международна престъпност налага на  Energi Danmark A / S санкция  в размер на 750 000 DKK (приблизително 100 000 евро)

  Energi Danmark A / S приема да заплати санкцията  и по този начин делото е приключено;

  в допълнение, държавният прокурор за тежка икономическа и международна престъпност конфискува приходите, получени благодарение на осъществената пазарна манипулация;

  приходите възлизат на 354 000 DKK (приблизително 47 000 евро).

Тези примери показват, че разследванията на нарушенията на чл. 3 и чл. 5 от REMIT са комплексни и изискват висок професионализъм и аналитично мислене от експертите. На първо място регулаторът  следва  да разполага  със съответния човешки и финансов ресурс:

Полезно би било  да се проведе публичен и задълбочен дебат на тема - как да се гарантира ефективното разследване и доказване на манипулациите на пазара на едро за търговия с енергия и търговията с вътрешна информация при нарушения на  чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г.

Този дебат би следвало да изясни дали е необходимо да се актуализира Закона за енергетиката в частта му за прилагане на REMIT  и дали не трябва освен административно да се предвиди и наказателно производство при  разследване и установяване на нарушенията по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г .