сряда, 31 юли 2013 г.

Държавна помощ: Комисията провежда консултации по осъвременени правила за държавна помощ за летищата и авиокомпаниитеЕвропейската комисия откри обществено обсъждане  на правилата за държавни помощи на ЕС за публично финансиране на летищата и първоначалната помощ за авиокомпании. Предложените правила са част от амбициозния план на ЕК, който цели да модернизира правилата за държавна помощ на ЕС. Част от тези правила са предложените за обсъждане актуализирани  правила за държавна помощ за летищата и авиокомпаниите. 
Проектът за новите насоки  прави равносметка на новата правна и икономическа ситуация относно публичното финансиране на летищата и авиокомпаниите и определя условията, при които такова публично финансиране може да представлява държавна помощ по смисъла на член 107 (1) от Договора за функционирането на на Европейския съюз ("ДФЕС"), и ако представлява държавна помощ, при какви условия тя може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар. 
Основните разпоредби на предложените актуализирани насоки са:
 •  Държавна помощ за инвестиции в летищната инфраструктура се допуска, ако е налице реална потребност от транспорт и е необходима обществена подкрепа, за да се осигури достъп до даден регион. Има се предвид, че настоящите насоки не дават яснота относно интензитета на инвестиционната помощ. За да се гарантира правилната комбинация между публичните и частните инвестиции, предложените осъвременени правила определят максимално допустимите интензитети на помощта в зависимост от големината на летището. Така на практика отпускането на помощ ще се  насочва към по-малките летища, а не към големите летища.
 • Настоящите насоки не допускат отпускането на  оперативна помощ за летищата. Комисията предлага да се разреши такава помощ за преходен период от 10 години, при определени условия, за да се даде време на летищата да приспособят своя бизнес модел към условията на пазара .Оперативната помощ трябва да намалява през този период. Отпускането й ще зависи от финансовото състояние на всяко летище.
 • Предвижда се предоставяне на начална помощ за авиокомпании, които поставят началото на нов въздушен маршрут на въздуха, при условие че тя се предоставя за ограничено време. В проекта на новите насоки, условията за съвместимост, за първоначалната помощ за авиокомпании са рационализирани и са адаптирани към последните развития на пазара.
С предложението за ревизиране на правилата се цели също така да се постигне по-добро планиране на държавното подпомагане, което да  засили икономическия растеж и избегне нарушенията на конкуренцията в рамките на единния пазар.
Коментарите трябва да бъдат изпратени до 25 септември 2013 г. на адрес:
Повече информация за общественото обсъждане.

Държавна помощ:Насоки за регионална помощ за периода 2014-2020 г.


На 23 юли 2013 г. в Официален вестник на ЕС са публикувани


Насоките имат за цел да дадат яснота на държавите-членки как да предоставят инвестиционна помощ за предприятия, за да подкрепят развитието на необлагодетелстваните региони в Европа между 2014 и 2020. Тези насоки са част от по-широка стратегия за модернизиране на контрола на държавните помощи, която има за цел да насърчава растежа в рамките на единния пазар чрез прилагане  на по-ефективни мерки за помощ, които да допринесат за изостаналите региони в Европа и същевременно да не оказват негативно влияние  върху конкуренцията на пазара.
Насоките ще влязат в сила на 1 юли 2014 година.
Насоките за регионална помощ 2014-2020 са приети след обстойни консултации с редица заинтересовани страни (държавите-членки, регионалните и местни власти, бизнес асоциации, групи по интереси, отделни фирми и граждани) и с Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. Насоките съдържат правила, въз основа на които държавите-членки могат да изготвят карти на регионалните помощи, да определят в кои географски райони фирмите могат да получават помощ за инвестиции и на какво ниво.
Основни характеристики на новите насоки са:

 • Общият дял на регионите, в които регионалната помощ може да бъде отпусната, ще се увеличи от сегашното ниво 46,1% до 47,2% от населението на ЕС. Днес само около един на всеки четирима европейци живее в по-малко развити региони (региони с БВП под 75% от средния за ЕС), в сравнение с един на три по времето на насоките за периода 2007-2013 г. Въпреки това, за да намалеят регионалните различия, Комисията увеличава покритието на  населението, вземайки предвид и последиците от икономическата криза.

 • По-малко мерки за помощ  ще бъдат  предмет на контрол от страна на Комисията - категории помощи ще бъдат освободени от задължението за предварително уведомяване на Комисията , което ще ограничи административната тежест и ще позволи на държавите-членки да харчат сами по-малките  суми за помощ. Очаква се това да улесни усвояването на европейските фондове в случаите, когато мерките за помощ са съфинансирани от структурните фондове. Комисията ще се съсредоточи върху случаите, при които е най-вероятно да се наруши конкуренцията. Тези случаи ще бъдат подложени на по-строг контрол, за да се гарантира равнопоставеност между предприятията  в рамките на единния пазар.
 • Големите мерки за помощ ще бъдат  предмет на по-задълбочена оценка на въздействието, чрез анализ на стимулите, пропорционалността, приноса за регионалното развитие и въздействието  върху конкуренцията. Комисията ще разглежда тези помощи в подробности, за да се гарантира, че те се предоставят само и доколкото е необходимо за инвестиции, които не биха били реализирани без помощта. Целта на Комисията в тези случаи е да гарантира, че публичните средства се изразходват по най-ефикасния и ефективен начин.
 • Въз основа на опита на Комисията в  насоките е приет  по-строг подход по отношение на помощта за инвестиции, направени от големите предприятия в подпомаганите области, които са  по-развити. Комисията има доказателства, че големите компании взимат решения дали да инвестират в даден регион въз основа на фактори като цена и наличност на производствените фактори (работна сила, земя, капитал и т.н.) и на общия икономически контекст (данъци, бизнес среда), а не от предоставянето на държавна помощ. Предоставянето на помощ, в такъв контекст, когато една голяма компания не би инвестирала във всеки случай, представлява раздаване на "свободни пари“, което само намалява експлоатационните разходи, и по този начин големите компании получават предимства пред местните конкуренти, които трябва да се справят без помощи. Това води освен до загуба на парите на данъкоплатците, но и  до нарушаване на конкуренцията в рамките на единния пазар с вредни последици за растежа. Поради това помощите за големите предприятия в тези области ще бъдат позволено само за инвестиции, които развиват нова икономическа дейност, за първоначални инвестиции за диверсификация на съществуващи предприятия в нови продукти или за нов процес на иновациите, тъй като е по-вероятно, че тези инвестиции ще се извършват благодарение на субсидия. В най-бедните региони (региони под 75% от средния БВП на ЕС), насоките продължат да разрешават помощи за други видове инвестиции от големи компании, като.
 • В най-отдалечените райони и слабо населените райони , възможността държавите-членки да отпуснат оперативна помощ за фирми се поддържа и правилата са опростени.
 • Максималните нива на помощи (така наречените "интензитет на помощта") остават непроменени за най-слабо развитите региони. За други подпомагани региони, интензитета е леко понижен с 5 процентни пункта, като се има предвид общото намаляване на регионалните различия в ЕС и необходимостта от избягване на надпреварата за субсидии между държавите-членки по време на строги  бюджетни ограничения.
 • Разпоредбите срещу преместването са засилени и случаите на регионална помощ, която е причина същата или сходна дейност да се премести в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), няма да бъдат допуснати.
 • За да се увеличи прозрачността и отчетността, държавите-членки ще трябва да публикува в интернет данни за това колко регионалните помощи те предоставят и на кого.

Срокът на действие на настоящите насоки за регионална помощ изтича в края на 2013 г., и ще бъде удължен до 30 юни 2014.

Държавна помощ:Публикувани са два Регламента относно правилата за държавните помощиВ Официален вестник от 31.07.2013 г. на ЕС е публикуван

от 22  юли 2013  година
за  изменение  на  Регламент (ЕО)  № 994/98  по  прилагането  на  членове 92  и 93  от  Договора  за  създаване  на  Европейската  общност  към  някои  категории  хоризонтална  държавна  помощ
и

от 22  юли 2013  година
за  изменение  на  Регламент (ЕО) № 659/1999  за  установяване  на  подробни  правила  за  прилагането на  член 93  от  Договора  за  ЕО
 


Държавна помощ:Правила за банковия секторВ Официален вестник на ЕС от 30 юли 2013 г. е публикувано

СЪОБЩЕНИЯ  НА  ИНСТИТУЦИИТЕ,  ОРГАНИТЕ,  СЛУЖБИТЕ  И  АГЕНЦИИТЕ  НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА  КОМИСИЯ
Съобщение  на  Комисията относно  прилагането  от 1 август 2013  г.  на  правилата  за  държавните помощи  към  мерките  за  подкрепа  на  банки  в  контекста  на  финансовата  криза („Съобщение относно  банковия  сектор“)