сряда, 31 октомври 2012 г.

Антитръст: Комисията срещу Microsoft – битката продължава


Европейската комисия съобщи, че е уведомила Microsoft за своето предварително становище, по повод започнало неотдавна  антитръстово производство за неспазване на поети през 2009 г. ангажименти в съответствие с чл. 9 от Регламент1/2003 на Съвета.

Какво представляват поетите от Microsoft ангажименти
През 2009 г. Eвропейската комисия прие решение, с което правно обвърза предложените от Microsoft ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите бяха поети в отговор на антитръстово разследване на Комисията и изразените  от нея опасения, че Microsoft е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За да отстрани проблемите за конкуренцията, Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор“ кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.
Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer. За потребителите е
На 16 юли Комисията отново откри производство, тъй като има съмнения, че  Microsoft не спазва поетите през 2009 г. ангажименти. Повече подробности ТУК
Сега Комисията съобщава, че е достигнала до предварително заключение, че Microsoft не е спазвал поетите ангажименти да предложи на потребителите възможност за избор  на екран, чрез който да им даде възможност лесно да изберат предпочитания от тях уеб браузър. В тази връзка изпраща на компанията твърденията си за извършено нарушение. Това  е формална стъпка при процедурата по антитръстовите разследвания на Комисията. След получаване на това предварително становище на Комисията, страната има право да отговори в писмена форма и да поиска устно изслушване, при което да изложи аргументи в своя защита. Само след като страната упражни правото си на защита, Комисията ще вземе окончателното си  решение.
Ако се установи, че Microsoft е нарушил ангажиментите, поети в съответствие с член 9 от Регламент 1/2003 на Съвета, на компанията може да бъде наложена санкция до 10% от общия годишен оборот за предходната финансова година.

събота, 27 октомври 2012 г.

Енергетика:Публикувано е решение на Европейския парламент и Съвета, което засяга "Южен поток"

Днес в Официален вестник е публикувано
РЕШЕНИЕ № 994/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2012 година
за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката
Решението влиза в сила 20 дена след публикуването му (16 ноември 2012 г.) и е задължително за държавите-членки.  Разпоредбите на решението директно засягат проекта "Южен поток". Ако клаузите по споразумението за "Южен поток" са в противоречие с европейското законодателство, това неминуемо ще повлече и финансови санкции за България. Пример в тази посока може да послужи и наскоро стартиралата процедура за неспазване на европейското законодателство срещу Полша и Словения с  предложение за имуществени санкции.
Поне досега има много въпроси около "Южен поток", които не дават яснота  дали е спазено европейското законодателство, поставяни вече ТУК,
В член 6 на публикуваното решение ясно и категорично се постановява че:
Член 6
Оценка на съвместимостта

1. Когато дадена държава членка договаря междуправителствено споразумение или изменение на действащо междуправителствено споразумение и не е в състояние да стигне въз основа на собствената си оценка до категорично заключение относно съвместимостта с правото на Съюза на междуправителственото споразумение или на изменението, предмет на преговорите, тя информира Комисията за това преди приключването на преговорите и ѝ представя съответния проект на споразумение или на изменение заедно с всички приложения към него.
 
2. В срок от четири седмици от датата на получаване на проекта на споразумение или на изменение, заедно с приложенията към него, Комисията информира съответната държава членка за всички свои резерви относно съвместимостта на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение с правото на Съюза. При липса на отговор от страна на Комисията в рамките на посочения срок се счита, че Комисията няма резерви.
 
3. Когато Комисията информира съгласно параграф 2 заинтересованата държава членка, че има резерви, тя информира заинтересованата държава членка за своето становище относно съвместимостта с правото на Съюза на съответния проект на междуправителствено споразумение или на изменение в срок от 10 седмици от датата на получаване, посочена в параграф 2 („срок за проверка“). Срокът за проверка на съвместимостта може да бъде удължен със съгласието на заинтересованата държава-членка. При липса на становище от страна на Комисията в рамките на срока за проверка се счита, че Комисията не е повдигнала никакви възражения.
 
4. Когато обстоятелствата го изискват, сроковете, посочени в параграфи 2 и 3, се съкращават със съгласието на Комисията.

 Ако България иска да бъде уважавана като държава - членка, за която спазването на законите е върховна ценност, трябва преди да подпише споразумението за "Южен поток" да се консултира с Европейската комисия в съответствие с чл. 6 от цитираното решение. В противен случай, при пълната неяснота по клаузите на споразумението, е  твърде вероятно да се стигне до финансови санкции за България, поради неспазване на правото на Съюза

Енергетика: Може ли обикновения гражданин да вземе информирано решение за изграждане на ядрена централа


Решението за провеждането на референдума за изграждането на ядрена централа вече е факт. Но, заедно с това възниква и основния въпрос - в състояние ли е един средно статистичен гражданин на България да вземе информирано решение и да прецени целия комплекс от проблеми, които съпътстват изграждането на толкова сложно съоръжение. А да не говорим за въпросите свързани с безопасната експлоатация на централата, съхранението на радиоактивните отпадъци,  и т.н. и т.н.
Напоследък сме свидетели как редица държави се отказват от развитието на ядрената енергетика. Причината за този отказ  не е само вследствие на ядрената катастрофа във Фукушима, а и от осъзнаването на факта, че от работата на ядрените централи остават радиоактивни отпадъци, чието безопасно дългосрочно съхранение се  оказва технически сложно, скъпо, а  и вредно за околната среда начинание.
Затова напоследък се прие и специално европейско законодателство, което задължава държавите членки да приемат специални планове за управление и дългосрочно съхранение на отработеното гориво и  радиоактивните отпадъци от ядрените централи.
И за да не бъда голословна предлагам един доклад на 
 ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, който прави анализ на
изпълнението на задълженията по Съвместната  конвенция за безопасност на управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и дава ясна представа за сложността на материята.
Въпросът ми е може ли един обикновен гражданин, да се запознае и да се ориентира в многобройните технически, технологични, финансови и екологични въпроси, свързани с изискването за  безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от ядрените централи, че на всичкото отгоре да вземе и отговорно информирано решение дали да се строи нова ядрена централа?

Моят отговор е НЕ, а Вашият?

Енергетика: Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз заради непълно транспониране на правилата на ЕС за енергийния пазар от страна на Полша и Словения


Европейската комисия съобщи, че  сезира Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължението за пълно транспониране на правилата на ЕС за вътрешния енергиен пазар  от страна на Полша и Словения. Към днешна дата Полша частично е  транспонирала Директивата за електроенергия. Словения не е напълно транспонирала и двете директиви от енергийния пакет- Директивата  за електроенергия, и Директивата за газ.
Тези директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г. 
За Полша - Комисията иска от Съда да наложи ежедневна имуществена санкция в размер  на  € 84 378.24.
За Словения - Комисията предлага ежедневна имуществена санкция от €10 287.36. за всяка от директивите.
В случай, че Съдът приеме да наложи санкциите, те ще се изчисляват като дневната периодична имуществена санкция ще се умножава по дните, изчислени от датата на решението до цялостното транспониране на директивите.
Преди Комисията да сезира съда, двете държави са получили официални уведомителни писма, съответно  през септември и ноември 2011 г. с напомняне, че не са напълно транспонирали директивите от енергийния пакет. Писмата са били последвани от  мотивирани становища, изпратени до Полша през май 2012 г. и до  Словения през юни 2012 г.. Въпреки това директивите все още не са напълно транспонирани, което е основание ЕК да сезира Есъд с предложение за налагане на имуществена санкция на двете държави.
Комисията също така информира, че в момента проучва ситуацията и в други държави-членки, до които е адресирала мотивирани становища за непълно транспониране на правилата за  пазара на електроенергия и газ. Не е изключено в следващите месеци  ЕК да сезира Есъд  с предложение за налагане на санкции и на други държави-членки.

В същото време ЕК отново напомня, че през месец февруари 2011 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС обявяват необходимостта от завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно транспониране на европейското законодателство относно единния пазар на природен газ и електроенергия в националните нормативни уредби е от съществена важност за постигането на тази цел. Третият енергиен пакет съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите.


сряда, 24 октомври 2012 г.

Комисията дава зелена светлина за въвеждане на данъка върху финансовите транзакции


Комисията съобщи, че 10 държави членки предлагат да се приложи принципа за засилено сътрудничество за въвеждане на данък върху финансовите сделки (ДФС).
ЕК подкрепя 10-те държави-членки, които желаят да кандидатстват за въвеждане на ДФС чрез прилагане на процедурата за засилено сътрудничество и изразява становище, че трябва да им бъде позволено да го направят, тъй като са изпълнени всички законови условия за подобен ход.
В предложението се посочва, че засиленото сътрудничеството в областта на ДФС не само ще доведе до "незабавни и осезаеми предимства" за участващите страни, но също така ще допринесе за по-доброто  функциониране на единния пазар. Според Комисията първо ДФС ще доведе до укрепване на  единния пазар, чрез намаляване на сложността и нарушаването на конкуренцията, които възникват вследствие на смесицата от различни национални данъчни подходи. Бизнесът във всички 27 държави-членки ще се възползва от намаляване на разходите за привеждане в съответствие с различните подходи и ще има по-голяма правна сигурност, ако единната система се прилага в значителна част от пазара на ЕС. На второ място, ДФС ще гарантира един по-справедлив принос от страна на финансовия сектор към държавната хазна. Това ще създаде по-голяма равнопоставеност между финансовия сектор и други сектори при покриване на разходите, предизвикани от кризата. И накрая, общ ДФС ще направи по-ефективни финансовите пазари, ще откаже участниците на финансовите пазари от casino-type търговия и ще ги насочи към по-стабилни дейности, които подкрепят реалната икономика. Комисията заявява, че тя ще действа изключително бързо по направеното предложение и на свой ред призовава Европейския  парламент и Съвета, да поддържат темпото, за да може бързо да бъде дадена зелена светлина за приемане на предложението за ДФС на 10 – те държави-членки.
Според председателя на ЕК Барозу, данъкът ще повиши не само приходите на държавите членки в трудните времена на кризата, но ще гарантира  справедливост, тъй като цената на кризата ще се сподели и от финансовия сектор, а не само от обикновените граждани.   
Според Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане, целият ЕС ще има полза от въвеждането на общ данък върху финансовите сделки, дори и ако той не се прилага от всички държави-членки, тъй като той ще създаде по-силен и сплотен единен пазар, и ще допринесе за стабилизирането на  финансовия сектор. Той предвижда, че държавите-членки, които са се подписали за въвеждането на данъка, ще имат  добавен бонус чрез реализиране на нови приходи и въвеждане на справедливи данъчните системи, които ще отговарят на исканията на гражданите.

История на ДФС
Всъщност дебатът за въвеждането на ДФС започна през месец септември 2011 г., когато Комисията направи предложение за въвеждане на общ данък върху финансовите сделки с цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар във финансовата област. В допълнение, тя оцени, че хармонизираният данък ще гарантира допълнителни приходи от 57 млрд. евро всяка година, и по този начин финансовият сектор ще осигури справедлив принос към публичните финанси, ще  допринесе за по-отговорна търговия и ще позволи съгласуван подход при облагането на сектора в единния пазар.
След интензивни дискусии по това предложение на заседанията на ЕКОФИН през юни и юли 2012 се достигна до консенсус, че в рамките на разумен срок не може да бъде постигнато единодушие по въпроса за въвеждане на ДФС. По това време възниква и идеята, в една основна група от държавите – членки, да се предприемат стъпки към изграждането на обща система за данък върху финансовите сделки чрез използване на процедурата за засилено сътрудничество, предвидена в Договорите.
На 28 септември 2012 г., точно една година след първоначалното предложение на Комисията, с писмо до комисар Шемета Франция и Германия официално искат да се приложи процедурата по засилено сътрудничество въз основа на предложението на Комисията. Това предложение е последвано с подобни писма от Австрия, Белгия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Според договора девет държави-членки са необходими,  за да се приложи процедурата за засилено сътрудничество. В случая този минимален брой е достигнат.
Комисията счита, че исканията на 10 – те държави членки  отговарят на условията за засилено сътрудничество, предвидени в Договорите. Тя обявява, че е направила безпристрастен анализ, разглеждайки  въздействието на ДФС върху участващите и не участващите държави-членки, както и на ЕС като цяло. ЕК смята, че засиленото сътрудничество в тази област би довело до постигането на целите и интересите на ЕС, не би подкопало единния пазар, и че ще се зачитат правата, компетентността и задълженията на не участващите държави-членки. В допълнение, всяка държава-членка, която желае да се присъедини на по-късен етап може да направи това, при същите условия, както и държавите-членки, които са участвали от самото начало.

Какво предстои
Днешното предложение на ЕК за решение на Съвета е важна процедурна стъпка в процеса на засилено сътрудничество. Решението трябва да се приеме с квалифицирано мнозинство от държавите-членки, и да получи съгласието на Парламента.
В края на годината, Комисията възнамерява да внесе за обсъждане и приемане от участващите държави-членки съществени предложения относно хармонизираното на ДФС. Това предложение ще бъде  в съответствие с първоначалното предложение на Комисията за ДФС, направено  през септември 2011 г.
Повече информация   ТУК: