понеделник, 29 февруари 2016 г.

Железопътен транспорт: Комисията поиска от България да транспонира Директивата за жп транспортаКомисията обяви, че България заедно с Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чешката република не са транспонирали в националното си законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство. В Директивата се съдържат основните разпоредби за отварянето на пазара за конкуренция в сектора на железопътния транспорт. С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор.
Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 16 юни 2015 г.
На 22 юли 2015 г. Европейската комисия изпраща  официално уведомително писмо на посочените държави членки с напомняне за задълженията им по прилагане на мерките в железопътния транспорт. Те все още не са уведомили Комисията какви мерки са предприели за транспониране на директивата.
 Ако в срок до два месеца те не изпратят информация за предприетите мерки, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

вторник, 23 февруари 2016 г.

Енергетика: Как да се формира европейския пазар за електроенергия Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува доклад за европейския пазар на електроенергия Re-powering Markets:Market design and regulation during the transition to  low-carbon power systems
Докладът задава ключови препоръки за европейски дизайн на пазара на електроенергия и представя най-добрите практики за изграждане  на нов дизайн на пазара на електроенергия.

В доклада са описани подробно най-добрите начини за ‘re-power’ на електроенергийни пазари. Има се предвид процеса на подмяна на остарелите пазарни рамки с нови, които отговарят на съвременната политика за трансформация и декарбонизация на енергийния пазар.
Политиката на Европа е да стане номер едно във възобновяеми енергийни източници. За целта съюза трябва да подготви енергийната си  система по такъв начин, че повече от половината от потреблението на електроенергия да се захранва от възобновяеми енергийни източници.

Географският пазар - докъде се простира в анализите на Комисията при концентрации


Генерална дирекция "Конкуренция" на ЕК публикува доклад Geographic Market Definition   in European Commission   Merger Control.
Докладът разглежда  подхода на ЕК при определяне на географския пазар в случаи на концентрация.

Определянето на съответния пазар - продуктов и географски лежи в основата на проучванията свързани със случаи на сливания (концентрации) и антитръстови дела. Точното дефиниране на съответния пазара е от първостепенно значение и важна първа стъпка при тези дела.

Изключително важно е да се определят географските граници на съответния пазар, защото въз основа на географския пазар, се определят и ключовите критерии за анализ - пазарен дял и индекс за концентрация. Това са двата най-често  използвани    показатели както при анализите за концентрации, така и при антитръстовите случаи.

Комисията използва тези два критерии последователно от 1997 г. През последните  години има сериозни спорове и академични обсъждания дали е необходимо да се определя продуктов и географски пазар по начина, който се прилага от Комисията. Бизнес общността, а и някои държави членки поставят въпроса доколко начина на определяне на географския пазар в решенията на комисията е адекватен в условията на глобализираща се икономика.

В светлината на тези критики ГД „Конкуренция“ възлага на академичен колектив да оцени подхода й при определянето на географски пазар на извадка от десет случаи на концентрации. Случаите обхващат широка гама от решения на Комисията за концентрации, в които тя очертава различни географски пазари – в световен мащаб, на ниво на Европейско икономическо пространство (ЕИП), регионален и национален пазар. 
В публикувания сега доклад се дават отговори на поставените отвъпроси. В същото време се правят предложения и се отваря поле за дискусия за това, как  да се вземe под внимание развитието на  пазарите в условията на глобализирища се икономика и с какви критерии да се определя географския пазар за целите на политиката на конкурренция.