четвъртък, 7 януари 2016 г.

Обществени поръчки: ЕК публикува стандартни образци – Единен европейски документ за обществени поръчки


В Официален вестник на Европейския съюз от 6 януари 2015 г. е публикуван

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/7 НА КОМИСИЯТА

 от 5 януари 2016 година

за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки
До месец април 2016 г. държавите членки трябва да са транспонирали в националните си законодателства  директивите за обществените поръчки 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС. Една от основните цели на тези директиви е да се облекчи административната тежест за възлагащите органи, възложителите и икономическите оператори и най-вече за малките и средните предприятия (МСП).

С публикуваният регламент  се изпълнява един от ключовите елементи, а именно създаване на стандартен образец за Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), чрез които на практика се опростяват обществените поръчки.

Със стандартния образец се премахва необходимостта от представяне на значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор.

Стандартният образец обхваща и информация относно субектите, на чийто капацитет разчита икономическият оператор, така че тази информация да може да бъде проверена едновременно и при същите условия, когато се извършва проверката на основния икономически оператор.

Прилагането на ЕЕДОП допълнително ще улесни работата на икономическите оператори, възлагащите органи и възложителите, като замени различните и разнообразни национални лични декларации с един стандартен образец, установен на европейско равнище. Това следва също така да спомогне за намаляване на проблемите, свързани с точното формулиране на официалните изявления и декларациите за съгласие, както и на езиковите проблеми, тъй като стандартният образец ще бъде достъпен на официалните езици. По този начин ЕЕДОП следва да допринесе за засилване на трансграничното участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Стандартните образци следва да се прилагат от момента, в който националните мерки за прилагане на Директива 2014/24/ЕС влязат в сила, но не по-късно от  18 април 2016 г.

Комисията ще направи преглед на прилагането на практика на ЕЕДОП, като вземе предвид техническото развитие на базите данни в държавите членки, и ще докладва по този въпрос пред Европейския парламент и Съвета преди 18 април 2017 г.
Комисията разработва и  безплатна, уеб-базирана система, която ще улесни държавите членки и предприятията при възлагане на обществени поръчки. Засега е разработена предварителната  версия.
Пълната  електронна версия ще бъде предоставен допълнително, когато е готова.

Трябва да се има предвид, че в съответствие с директивите държавите членки могат да отложат задължението за използване единствено на електронни средства за комуникация при възлагането на обществените поръчки до 18-ти октомври 2018 г.

Това не пречи дотогава стандартните формуляри  да бъдат отпечатани, попълнени на ръка, сканирани и изпращани  по електронен път.


ЕЕДОП  съдържа  следните части и раздели:

  • Част  I.  Информация  за  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  и  за  възлагащия  орган  или възложителя.
  •  Част  II. Информация за икономическия оператор.
  •  Част  III. Критерии  за изключване:
А:  Основания,  свързани  с  осъдителни  присъди

(тяхното  прилагане  е  задължително  съгласно  член  57, параграф 1  от Директива 2014/24/ЕС).  Тяхното  прилагане  е  задължително  и  за  възлагащите  органи  в  съответствие с  член  80,  параграф  1,  втора  алинея  от  Директива  2014/25/ЕС,  докато  възложителите,  различни  от  възлагащите органи, може да решат да прилагат  тези критерии  за изключване).

Б: Основания,  свързани  с  плащането  на  данъци  или  социалноосигурителни  вноски 

(тяхното  прилагане  е задължително  съгласно  член 57, параграф 2  от Директива 2014/24/ЕС при наличие на окончателно и  обвързващо решение.  В някои  случаи  прилагането  на  тези  основания  е  задължително  и  за  възлагащите  органи  в  съответствие  с член  80,  параграф  1,  втора  алинея  от  Директива  2014/25/ЕС,  докато  възложителите,  различни  от  възлагащите органи, може  да  решат  да  прилагат  тези  критерии  за  изключване). ЕК обръща  внимание,  че  според  националното законодателство на някои държави членки изключването  е  задължително дори когато решението не  е окончателно и обвързващо).

В: Основания,  свързани  с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение 

(вж. член  57,  параграф  4  от Директива  2014/24/ЕС)  (случаи,  при  които  икономическите  оператори  могат  да  бъдат изключени;  държавите  членки  може  да  задължат  своите  възлагащи  органи  да  прилагат  тези  основания  за изключване.  Съгласно  член  80,  параграф  1  от  Директива  2014/25/ЕС  всички  възложители,  независимо  дали  са възлагащи  органи,  може  да  решат  или  да  бъдат  задължени  от  държавата  членка  да  прилагат  тези  основания  за изключване).

Г:  Други  основания  за  изключване,  които  може  да  бъдат  предвидени  в  националното  законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.
  • Част  IV. Критерии  за подбор 

(Съгласно  член  80,  параграф  2  от  Директива  2014/25/ЕС  възложителите,  независимо  дали  са  възлагащи  органи,  могат  да  решат  да прилагат критериите за подбор, предвидени в член 58 на Директива 2014/24/ЕС (част IV, раздели А, Б и В).


Общо указание за всички критерии за подбор

А: Годност

Б: Икономическо и финансово състояние
В: Технически и професионални способности

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 


(Използването на ЕЕДОП от възложителите във връзка с изискванията, свързани със схемите за осигуряване на качеството и стандартите за екологично управление (част IV, раздел Г) не е изрично предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено по  практически  причини,  тъй  като  разпоредбите  на  член  62  от  Директива  2014/24/ЕС  и  член  81  от  Директива  2014/25/ЕС  са  по същество едни и същи. )

(Съгласно  член  77,  параграф  2  и  член  78,  параграф  1  от  Директива  2014/25/ЕС,  възложителите  избират  участниците  въз  основа  на обективни  правила  и  критерии.  Както  беше  описано  по-горе,  тези  критерии  може  в  някои  случаи  да  са  същите  като  предвидените  в Директива 2014/24/ЕС или да включват идентични по същество разпоредби (вж. бележка под линия 16). Все пак обективните правила и критерии могат да бъдат специфични за даден възложител или специфична процедура за възлагане на обществена поръчка. Такива случаи обаче не могат да бъдат обхванати в стандартния образец.)

  • Част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

(Използването  на  ЕЕДОП  от  възложителите  във  връзка  с  намаляването  на  броя  на  квалифицираните  кандидати  (част V)  не  е  изрично предвидено в Директива 2014/25/ЕС, но въпреки това следва да бъде разрешено по практически причини, тъй като съгласно член 65 от Директива 2014/24/ЕС и член 78, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС такова намаляване на броя трябва да се извършва в съответствие с обективни и недискриминационни критерии или правила.)

  •  Част VI. Заключителни положения