вторник, 29 март 2011 г.

Цифрови технологии:Комисията иска информация от 16 държави-членки относно изпълнението на директивата за аудиовизуални и медийни услуги

Европейската комисия изисква с писмо, изпратено до 16 държави-членки, информация за изпълнението на директивата за аудио-визуални и медийни услуги (АВМУ). Държавите-членки следва да отговорят в рамките на 10 седмици. Изпратените писма са част от усилията на Комисията да гарантира, че всички държави членки правилно прилагат всички аспекти на правилата, заложени в  АВМУ, в националните си законодателство.Исканията за информация не означават, че директивата е неправилно приложена от държавите-членки, а че на този етап Комисията има някои неуточнени въпроси по отношение на  коректното й прилагане.
Целта на Директивата за АВМУ е да осигури единен пазар и правна сигурност за европейската телевизионна и аудио-визуална индустрия,  чрез създаване на равни трансгранични условия, както за телевизионни, така и за  аудио-визуалните медийни услуги по заявка (on-demand), при запазване на културното многообразие, защита на децата и потребителите, гарантиране на плурализма на медиите и борба с расовата и религиозната омраза.
Основният принцип, заложен в директивата, е  "страна на произход", при който аудио-визуалните медийни услуги, са обект на правилата само в тяхната страна на произход, и не могат да бъдат предмет на регулиране в страната на предаване, освен в случаи при много ограничени обстоятелства, предвидени в член 3 от директивата за АВМУ – (например подбуждане към омраза).
Държавите членки са поели ангажимент да приложат в националното си законодателство директивата за АВМУ до 19 декември 2009 г.
Към момента 16 държави членки (Белгия, България, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Румъния, Испания, Швеция, Словакия и Обединеното кралство) са информирали  Комисията за предприетите от тях мерки по прилагане на  директивата АВМУ в националните си законодателства. Въз основа на тази информация, Комисията  е направила  предварителен анализ, след който предприема последващи действия с изпращане на писма до 16 – те държави членки, за да установи фактите и да провери също така дали и по какъв начин са изпълнени различните аспекти на директивата, като например правилата на страната на произход, позициониране  на продукти, подбуждане към омраза и защита на малолетни и непълнолетни.
Три държави-членки, Полша, Португалия и Словения все още не са съобщили на Комисията мерките за прилагане на директивата за АВМУ в националните си законодателства и в момента са предмет на процедури за нарушение. Комисията е в процес на анализ на мерките, нотифицирани от останалите държави-членки (Австрия, Кипър, Естония, Германия, Унгария, Люксембург, Литва и Латвия), след което ще бъдат изпратени писма до тях  през второто тримесечие на 2011 г.
Какви са въпросите към  държавите-членки?
Писмата обхващат широк кръг от въпроси, свързани с прилагането на директивата, а именно:
• принципът на страната на произход и въпроси относно юрисдикцията  на аудиовизуалните услуги;
• аудиовизуалните търговски съобщения (включително позициониране на продукти и спонсорство, телевизионни реклами и телевизионен пазар);
• основни задължения по силата на директивата (например изисквания за идентифициране, правила за подбуждане към омраза, правила за достъпност, задължения за балансирано представяне, регистрация на услуги по заявка);
• правото на отговор (всяко лице, чиито законни интереси са били засегнати от твърдение на неверни факти в телевизионна програма, трябва да има право на отговор или равностойните средства за правна защита);
• защита на непълнолетните;
• насърчаване на европейски произведения;
• събития от голямо значение да бъдат свободно излъчвани  (free to air television), както и кратки извлечения от  новини;
• сътрудничество между регулаторните органи.

събота, 26 март 2011 г.

Антитръст:По разпореждане на Путин антимонополната служба на Русия започва „трета вълна” дела срещу нефтени компании

В отговор на разпореждане  на премиер министъра на Русия Владимир Путин да се "въведе ред" при цените на бензина и дизеловото гориво, руската федерална антимонополна служба–ФАС започва отново разследване на нефтени компании за антимотополни нарушения.
В края на декември  2010 г., антимонополното ведомство на Русия започва предварително проучване за причините довели до повишаване  на цените на горивата и  за целта изпраща писма до нефтените компании с искане те да разяснят и обосноват покачването на цените.
Въпреки искането,  цените продължават да растат и за периода м. октомври – м. януари, по данни на ФАС, цените на дизеловото гориво бележат  ръст от 53 %. В същото време ръстът при цените на авиационния керосин е над 30%.
Антимонополната служба отбелязва, че "съществуват обективни причини за  ръста на цените на авиационния керосин и дизеловото гориво.", обаче  в същото време ФАС счита, че "ръстът на цените на външния пазар и увеличението на акциза само частично могат да обяснят действията на  нефтените компании при  повишаването  на цените на едро на националния пазар в края на 2010 г. и началото на 2011."
С оглед на това, антимонополната служба счита, че с действията си компаниите нарушават антимонополното законодателство, а именно, установяване и поддържане на монополно високи цени, чрез изтегляне на горива от пазара, създаване на дискриминационни условия спрямо клиенти, които не са част от групата ВИНК.
Освен това, ФАС отбелязва, че ведомството "има претенции към компаниите по отношение начина им на  търгуване на борсата". В конкретния случай е установено, че на борсата не се предоставят достатъчни количества горива за търгуване, анонимността при търговете не е гарантирана, има наличие на нерегулярни продажби, а така също и извършване на крупни „адресни сделки“, което не позволява да се изчислят коректни пазарни котировки на нефтопродуктите.
ФАС Русия също е възложила и на регионалните си звена да реагират на ситуацията на пазарите на едро и дребно на горивата и да предприемат съответните антимонополни мерки.

Каква е историята на разследванията на картели и злоупотреби на пазара на горива в Русия?

Първата вълна от санкции

През 2008 г. ФАС предприема  „първата вълна“ от санкции спрямо нефтени компании – наречени лидерската четворка— „Роснефть“, „Газпром нефть“, „ЛУКОЙЛ“ и „ТНК-ВР“,  на които са наложени санкции за установени от тях монополно високи цени на бензин, дизелово гориво, авиационен бензин,  керосин и  мазут.

Наложени са санкции на следните компании:

„Газпром нефти” – 1,36 милиарда рубли;
ТНК –ВР – 1, 11 милиарда рубли;
„Лукойл” – 1,443 милиарда рубли;
„Роснефт” – 1,51 милиарда рубли;

Втората вълна санкции
При "втората вълна" руският антимонополен орган налага санкции за антитръстови нарушения на компаниите:
“ТНК-BP" -  4,197 милиарда рубли;
"Роснефти" — 5,28 милиарда рубли;
"ЛУКОЙЛ" — 6,5 милиарда рубли;
«Газпром нефти" — 4,675 милиарда рубли.
 
Общата сума от постъпилите в бюджета санкции от нефтените компании възлиза на 5 милиарда рубли за 2010 г., а за 2011 г. се очакват още по-високи постъпления от наложени санкции на нефтени компании.

Според руското антитръстово  законодателство санкцията при картелно споразумение възлиза на 4 % от годишния оборот.

През 2009 г. ФАС налага най-високата санкция в размер на 6,545 милиарда рубли на ОАО "ЛУКОЙЛ". Нефтената  компания следва да заплати санкция за установена злоупотреба с господстващо положение  на пазара на автомобилни бензини, дизелово гориво и авиационен керосин. В първата половина на 2009 г. ОАО "Лукойл" е изтеглял горива от обръщение на пазара, което е довело до повишаване на цените на пазара на едро. Също компанията е прилагала дискриминационни условия спрямо различни контрагенти при реализация на нефтопродуктите. Резултатът от тези действия е ограничаване на конкуренцията. Освен това по мнение на ФАС, "ЛУКОЙЛ" е възпрепятствал провеждането на антимонополното разследване, като не е предоставял исканата информация или я е предоставял в неподходящ вид.
В съответствие с тези факти ФАС Русия образува 15 административни производства срещу компанията. При част от тях са наложени санкции.
Антимонополната служба напомня, че  ОАО "ЛУКОЙЛ" вече е извършвал нарушения на антимонополния закон на  пазара на едро на гориво в  Русия  и в  предишни години.. Закоността на предишните решения на ФАС са били потвърдени от Арбитражния съд на Москва. Новото решение на ФАС отново ще се оспорва в съда от компанията.
 ФАС е установил нарушения на антимонополното законодателство на пазара на едро на горива също от страна на ОАО "ТНК-BP Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и ОАО "НК "Роснефт". За тези нарушения на компаниите са били наложени санкции с общ размер над 14 милиарда рубли. 
През 2009 г. ФАС Русия е наложила санкции на нефтени компании, с общ размер на 1 999 361 304 рубли, за нарушения на антимонополното законодателство,  изразяващи се в изтегляне на нефтопродукти от пазара, в резултат на което  се повишават цените на едро на автомобилните цени и дизеловото гориво за периодите януари-февруари и май –юни 2009 г. и създаване на преимущества за предприятия, които са от групата ОАО "Лукойл". 
През месец май 2008 г. Федералната антимонополна служба (ФАС) на Русиия обвинява нефтени компании в незаконни договаряния на цени. В следствие на тези договаряния цените на бензина в Далечния изток нарастват необосновано. Компаниите нарушители на антимонополното законодателство на Русия са «Роснефт», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефт».

Общата сума на санкциите, наложени  за нарушения на антимонополното законодателство от страна на нефтените компании в това число и на регионалните пазари в Русия възлиза над 25 милиарда рубли.

Разследвания на регионалните звена на ФАС

От началото на 2008 г. в Далечния изток и Сибир започва повишаване на цените на бензина с 12-20 %, докато в други региони това повишение е в рамките на 8-9%., при което антимонополния орган приема, че има картелно споразумение на пазара на нефтопродукти.
 Резултатът от проверките на ФАС и УВД Хабаровск сочи, че е налице нарушение на закона "За защита на конкуренцията" от страна на ОАО "Хабаровски нефтопродукт»" част от групата НК "Альянс" и ООО "РН-Восток нефтопродукт", дъщерно предприятие на "Роснефт»"изразяващо се в антиконкурентно съгласуване на цени. Трите предприятия са повишили едновременно цените на бензина АИ -92 до равнище от 35 рубли за литър.
На тези констатации на антимонополния орган "Роснефти" възразява като заявява, че компанията "никога не е участвала и не участва в съгласуване на цени и действа винаги в съответствие с руското законодателство"

През 2008 г. Астраханското управление на ФАС (УФАС) решава да наложи санкции на ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» и ООО «Газпром добив Астрахан» за «съгласувани действия при определяне на цените на едро на бензин и дизелово гориво». Двете компании имат общ пазарен дял на пазара на едро на горива 80%.УФАС счита, че компаниите са нарушили закона за защита на конкуренцията и постановява прекратяване на нарушението. Компаниите обжалват решението на комисията пред арбитражния съд.
Това не е първият случай на УФАС на производства срещу тези компании. УФАС започва производство през месец юли 2004 година срещу ООО «Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» и ООО «Астраханьгазпром» (преименувано в «Газпром добив Астрахан»), по подозрение за картелно договаряне на цените. Плез 2005 г. компаниите отново получават два пъти предупреждения от УФАС. От тогава антимонополната комисия започва ежегоден мониторинг на цените на едро на бензина и дизеловото гориво, поради обстоятелството, «че монополното положение на компаниите на пазара им дава възможност да оказват решаващо влияние върху реализацията на бензина и дизеловото гориво на пазар»
Компаниите отново официално заявяват, че не считат твърденията на УФАС за картел за доказани.

Решения на съда по антимонополни дела

На 6 април  2009 г. Арбитражния съд на Челябинска област потвърждава решение от 2008 г.  на антимонополния орган УФАС –Челябинска област, с което е установено нарушение на антимонополното законодателство на Русия от страна на ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" и ИП Казыханову. Нарушението се изразява в координирани действия за повишаване на цените на автомобилните горива. Било е установено, че в периода януари-юни 2008 г. цените на бензина на ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" са се повишили средно с 15 %. За същия период цените на бензина на ИП Казыхановой също се повишили се, при това цената на литър бензин  на  ИП Казыхановой и ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" ставала еднаква с точност до копейка само в рамките на един или два дни.
След образуване на производството цените на бензина на компаниите ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" и ИП Казыхановой отбелязали понижение, и престанали да бъдат еднакви, което се явява допълнително потвърждение за съгласувани действия на компаниите.
На компаниите било предписано да прекратят съгласуваните действия и освен това било възбудено против тях административно дело.
Антимонополният орган на Челябинска област е разглеждал аналогични дела срещу ООО "Лукойл - Уралнефтепродукт" и ИП Казыхановой още през 2004 и 2006 г.

На 15 декември 2010 г. Арбитражния със на Пермска област прекратява производството срещу решение на ФАС, което е по искане на  ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез". Искането на компанията е съдът да отмени решение на ФАС, с което е наложена санкция  в размер 438 млин рубли за нарушение н аатимонополното законодателство. През 2007 г. компанията извършва нарушение, като установява  монополно високи цени на бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и мазут, а така също прилага  различни цени за един и същ продукт, с което се създават дискриминационни условия за клиентите на пазара на едро на  автомобилни бензини, дизелово гориво, мазут и авиационен керосин в Руската федерация.
ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", не приема решението на антимонополния орган и обжалва в съда. Обаче, в хода на съдебното заседание на 15 декември 2010 г. ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез" заявява, че се  отказва от искането за отмяна на решението на ФАС за налагане на санкция в размер на 438 093 651,22 рубли за злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро на нефтопродукти, тъй като на 14 декември 2010 г. Арбитражния съд на Пермска област приема споразумение между ФАС и ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", с което се намалява санкцията до 1% от оборота на компанията на съответния пазар.

На 14 декабря 2010 година  Арбитражния  съд приема споразумението между ФАС и ООО "Лукойл — Пермнефтьоргсинтез", съгласно което компанията признава, че е нарушила антимонополното законодателство, а антимонополния орган признава наличие на смекчаващи вината обстоятелства, които могат са основание за намаляване на санкцията до 1% от общия оборот, изчислен на база на продажбите на бензиновите и дизелови горива и авиационния керосин на руския пазар.
На 10 ноември 2010 г. още едно дъщерно предприятие на ОАО "Лукойл" - ООО "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез" се отказва да оспорва решение на ФАС, което също е за установена злоупотреба на пазара на едро на нефтопродукти.
Според данни на ФАС компанията е внесла в държавния бюджет наложените й санкции в размер на 659 738 114,96 рубли.


вторник, 22 март 2011 г.

Антитръст:Комисията приключва предварително разследване на големите холивудски филмови студия, след като те приемат да променят условия от договорите си за цифровизация на европейските кина

Европейската комисия  съобщи, че прекратява антитръстово разследване срещу няколко големи холивудски филмови студия от САЩ, тъй като те са приели да променят  първоначалните разпоредби от договорите им, свързани с финансирането и монтажа на оборудване за цифровизация на европейските кина.
Комисията се опасява, че тези разпоредби биха могли да възпрепятстват малките дистрибутори на филми като ограничат достъпа им до цифровите кина, което би могло да е в нарушение на правилата на ЕС, които забраняват ограничителните търговски практики (член 101 от Договора за функциониране на ЕС). В отговор на разследването на комисията, няколко големи холивудски филмови студия са направили промени в своите договори с трети страни посредници ("интегратори") и киносалони, относно начина на финансиране и изграждане на оборудване за цифрови прожекции в европейските кина.
Изменените  разпоредби ще улеснят прожектирането на филми на независими и арт филмови къщи в новите съвременни цифрови кина.
Подобно на телевизията, кината преминават към цифрова технология, която освен че намалява разходите дава и възможност за поддържане на постоянно високо качество, изразено в по-добър имидж и качество на звука. Смята се, че над 18 хиляди екрана, т.е. около 50% от европейските екрани, ще бъдат цифровизирани  до края на 2012 година. Цената на цифровите системи за прожектиране (включително монтаж, разходи за финансиране и гаранции) е висока. За да насърчат киносалоните да инсталират цифрова техника, основните холивудски филмови студия прилагат в Европа  търговски модел, които използват и в САЩ. В рамките на модел  наречен "виртуална такса за печат" "virtual print fee"" ("VPF"),  филмовите разпространители (включително големите филмови студия на  Холивуд) заедно с  кината споделят  инвестиционните разходи.
При модела VPF,  "интеграторът" получава финансиране, с което предварително  заплаща  цифровото оборудване,  инсталирано в кината. Филмовият дистрибутор заплаща на  интегратора (който остава собственик на оборудването до неговото погасяване във времето): всеки път, когато цифров филм се прожектира  в киното. Филмовият дистрибутор плаща VPF, за да се възстановят направените разходи за оборудването. VPF плащанията покриват по-голямата част от разходите, предварително направени от интегратора, а останалите се заплащат от собствениците на киносалони. Очакванията са, че повечето от плащанията на VPF ще бъдат направени от основните филмови студия на Холивуд.
Комисията започва разследването на договорите между големите холивудски филмови студия и интеграторите  по собствена инициатива, защото  много от договорите дават на филмовите студия правото да се възползват от най-благоприятните условия, включително по-ниски плащания на VPF.
Комисията счита, че предвидените в договорите стимули за изграждане на оборудване за цифрови прожекции в европейските кина биха могли да попречат на  интеграторите  да подписват договори с дистрибутори на независими филми и арт къщи, чиито бизнес модели се различават от тези на  големите холивудски филмови студия.
Промените в договорите, предложени от големите холивудски филмови студия ще направят по-лесен достъпа на дистрибуторите на  независимите филми и  арт къщи до кината, оборудвани с цифрова техника.
В отговор на предложените от холивудските филмови студия промени в договорите, с които се отстраняват проблемите за конкуренцията, Комисията приключва предварителното разследване (без да започва официална процедура). Тя ще продължи да следи отблизо процеса на превключване от аналогово към цифрово кино.понеделник, 21 март 2011 г.

Енергетика: Извънредна среща на Европейския съвет по въпросите на енергетиката

Информация за срещата.
Участници в срещата.
Пресконференция след проведената извънредна среща по въпросите на енергетиката на съвместното председателство на ЕС и Европейската комисия, дадена от
- Тамаш FELLEGI, унгарски министър на националното развитие
- Гюнтер Йотингер, европейски комисар по въпросите на енергетиката

сряда, 16 март 2011 г.

Обединеното Кралство слива двата органа прилагащи правилата за конкуренция и защита на потребителите

В отговор на днешното съобщение от Министерството на бизнеса, иновациите и на квалификацията на Обединеното Кралство за сливането на OFT и Комисията по конкуренция, председателят на OFT Филип Колинс заявява:

"Ние приветстваме проведените консултации за реформи в режима на прилагане на правилата за конкуренция в Обединеното кралство чрез предложеното сливане на Офиса за лоялна търговия (Office of fair trading (OFT)) и Комисията за конкуренцията (Competition Commission) и създаването на нов орган за конкуренция и пазари (Competition and Markets Authority (CMA)).

"Ефективната конкуренция и защитата на потребителите са от решаващо значение за икономиката на Обединеното Кралство, особено в сегашната изпълнена с предизвикателства икономическа и финансова ситуация. Тя насърчава конкурентоспособността, осигурява развитието на ефективни пазари, които да служат на интересите на потребителите и е двигател за висока производителност, растеж и възстановяване на икономиката.”

"Ние подкрепяме предложеното сливане, което ще позволи по-добро използване на ограничените публични ресурси, както и ще предостави възможност да се засили общата последователност и предвидимост при прилагане на правилата, които знаем, че са важни за бизнеса."

"Считаме, че реформата на режима по прилагане на правилата за конкуренция следва да се основава на съществуващия опит и силните страни на OFT и Комисията за конкуренцията. Освен промените, наложени от самото сливане, усилията следва да се съсредоточат върху допълнителни подобрения на настоящите правомощия и процеси, които могат да бъдат приети бързо, без да доведат до значителна несигурност и рискове за скоростта и ефективността на режима.

"Ние също така вярваме, че от съществено значение за СМА е възможността да упражнява изцяло правомощията свързани както с прилагане на правилата за конкуренция, така и за защита на потребителите, което ще позволи да се предприемат и налагат подходящи и пропорционални мерки срещу най-вредното за пазарите поведение като същевременно ще намали излишното административно натоварване върху бизнеса."


вторник, 15 март 2011 г.

Енергетика: Среща-дискусия за гарантиране на ядрената безопасност след аварията в Япония

Гарантиране на ядрената безопасност след аварията в Япония, това е темата на проведената в Брюксел среща на кръгла маса с Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетика, министрите на енергетиката на ЕС, националните органи по ядрена безопасност и оператори и доставчици на атомни електроцентрали в ЕС.
Видеоинформация за срещата
Пресконференция
Европейският парламент обменя мнение с Г.Йотингер

петък, 11 март 2011 г.

Енергетика: Какво предвижда новият план за енергийна ефективност

На осми март ЕК публикува новият план за енергийна ефективност. Заедно с това предприе подробно разясняване на основните моменти от плана чрез публикуването на въпроси и отговори.

Какъв е залогът?
Икономията на енергия е един от най-ефективните начини за повишаване на сигурността на енергийните доставки и за намаляване на емисиите на парникови газове и други замърсители. Ето защо през 2007 г., ЕС си постави цел - намаляване с 20 на сто от потреблението на енергия до 2020 година. Тези 20% се равняват на спестени 368 милиона тона нефтен еквивалент (million tons of oil equivalent (Mtoe) до 2020 г. спрямо прогнозираното потребление през тази година от 1842 Mtoe. Тази цел трябва да се постигне на равнище ЕС.
Според най-новите прогнози на Комисията, които вземат предвид мерките, предприети на национално и европейско ниво, до края на декември 2009 г., потреблението през 2020 г. се очаква да бъде 1 678 Mtoe, което се равнява на икономия от 9% в сравнение с предходната прогноза . Това е посочено на фигурата по-долу.

Фигура 1: Прогноза за потреблението на първична енергия за ЕС до 2020 г. (Източник: ГД "Енергетика")Защо напредъкът е толкова малък?

Установени са редица пазарни и регулаторни недостатъци при:

Управлението: популяризирането на енергийната ефективност се е увеличило през последните години, но все още не е достатъчно добре застъпено в политическите програми, съвкупността от политики често недостатъчно или с твърде тих глас поставят проблемите, не посочват начините за справяне с всички предизвикателства, и в много случаи има лоша координация между отделните политики.

Строителният сектор (жилищни и търговски сгради): все още има ниска информираност за ползите, ниска мобилизация на наличните финансови средства за покриване на първоначалните разходи и липса на умения на работната сила, строяща сградите.

Индустрията: постигнати са значителни подобрения, но енергийната ефективност не е основен проблем в много производствени процеси, поради слабата осведоменост (особено за МСП) и оскъдното предлагане на средства за покриване на първоначалните разходи.

Какво може да се направи сега? Кои сектори трябва да са приоритетни?
Текущите оценки показват, че секторите, които заслужават най-голямо внимание, са жилищният, транспорта и услугите, по-ограничени са възможности при индустрията. Големи подобрения са необходими в сектора на генериране на енергията, ако трябва да се постигне общата цел от 20%.
Фигура 2. Окончателна икономия на енергия потенциал в ЕС 27 през 2020 г. (като процент от направените прогнози през 2007 г.)

Защо има нужда от план за енергийна ефективност? Какви са законодателните предложения?

Съобщението на ЕК е стратегически документ, който представя идеята за въвеждане на задължителни мерки за икономия на енергия. След няколко месеца ще последват законодателни предложения, с много конкретни задължителни мерки.
По отношение на националните цели за енергийна ефективност, Комисията първо ще следи за изпълнението на националните цели за енергийна ефективност, определени в контекста на Европа 2020, изпълнението на които ще провери през 2013 г. Ако прегледът през 2013 г. покаже, че е малко вероятно да бъде постигната общата цел на ЕС, Комисията ще предложи правно обвързващи национални цели до 2020 година.

Какво се предлага в новия план за енергийна ефективност?
Планът се фокусира върху инструменти, които следва да задействат процеса на обновяване на обществените и частни сгради, да доведат до подобряване на енергийната ефективност на уредите, използвани в тях и до насърчаване на енергийната ефективност в бита и индустрията.
В съобщението не е включени превозите, тъй като Бялата книга по транспорт трябва да бъде публикувана в скоро време.

За публичния сектор, Комисията предлага следните задължителни мерки:
• Публичните власти следва да определят за ремонт най-малко 3% от сградите си (по области), всяка година. Това е почти двойно увеличение на ремонтите. Всеки ремонт трябва да осъвремени сградата до нивото на най-добрите 10% от националния сграден фонд. Когато публичните органи наемат или за закупуват съществуващи сгради, те трябва винаги да бъдат от най-добрия клас по отношение на енергийната ефективност.
• Високите стандарти за енергийна ефективност следва систематично да се прилагат когато публичните власти закупуват стоки (например офис уреди), услуги (например в енергетиката) и работи (например ремонт на сгради). Поради големия обем на публичните разходи (17% от БВП или около € 2,000 млрд. като обществените сгради са около 12% от сградния фонд на ЕС) те може да послужат като силен двигател за по-висок пазарен интерес в енергийната ефективност и да доведе до развитие на необходимите умения и знания.

За частния строителен сектор, Комисията предлага:
• Държавите-членки се призовават да въведат мерки - в съответствие с националното правото на собственост, с които да разрешат проблема с разпределение на стимулите. Това означава, да се разпределят разходите за ремонт между наемателя и собственика на земята в случай на отдадени под наем сгради и апартаменти. В същото време държавите-членки се приканват да подпомагат навлизането на фирми за енергийни услуги на пазара, които да се явяват като катализатори на ремонтните дейности. Енергийните компании за услуги могат да обновяват частни къщи и апартаменти със собствени средства и реализират печалби от получената разликата между разходите за енергия преди и след ремонта за определен период от време.

За енергийните предприятия, се предлага:
Енергийните компании трябва да дадат възможност на техните клиенти да намалят потреблението си на енергия. Това би могло да става под различни форми. Във Великобритания например, големите доставчици на електроенергия и природен газ законово са задължени да намалят консумацията на енергия на своите клиенти до предварително определено ниво. Енергийните фирми плащат за нови инсталации в частни къщи като двоен стъклопакет за да намалят енергията. Те възстановяват разходите си обратно чрез цените на енергията. Друг модел е да се поиска от компаниите, предоставящи енергийни услуги, да направят необходимите инвестиции.

За  промишлеността се предлага:
• Големите компании трябва да правят редовни и независими енергийни одити. Те сами трябва да организират тази дейност. Държавите-членки се насърчават да развиват стимули за предприятията, които въвеждат системи за управление на енергията с цел рационалното й използване.
• За микро и малките предприятия е необходим обмен на най-добри практики в областта на енергийната ефективност и проекти, насочени към изграждане на капацитет за управление на енергията.Какво е въздействието върху потребителите на енергийната ефективност план?
Комбинираните ефекти на пълното прилагане на съществуващите и новите мерки, има потенциала да генерира икономии в размер на € 1000 на домакинство за една година, до подобряване на индустриалната конкурентоспособност в Европа и до създаване до 2 милиона работни места

Чрез план за енергийна ефективност, Комисията има за цел:
• Да ангажира индустрията и организациите на потребителите да създават подходящи условия за предоставяне на по-добра информация, фактурите за сметки трябва да бъдат ясни и да се изпращат редовно на клиентите, като отразяват реалните разходи.
• През следващите месеци ще се детайлизира по-подробно подхода към въвеждането на интелигентните мрежи и интелигентните измервателни уреди. Това ще помогне на потребителите да знаят точно количеството консумирана енергия.

Каква е разликата между "енергийна ефективност" и "енергийни спестявания"?
Въпреки че двете думи често се използват като синоними, технически, „енергийната ефективност" е налице в случаите когато се използва по-малко енергия, но се запазва равнището на икономическата дейност или услугите; "спестяване на енергия " е по-широко понятие, което включва намаляване на потреблението чрез промяна на поведението или намаляване на икономическите дейности. Примери за спестяване на енергия, без подобрения на ефективността са, когато се намалява отоплението на стаята през зимата, когато автомобила се използва по-малко, или режимът на използване на компютъра дава възможност за спестяване на енергия.четвъртък, 10 март 2011 г.

Енергетика: Какво предвижда новият „Европейски план за енергийна ефективност”

Европейската комисия прие план за енергийна ефективност (Energy Efficiency Plan 2011), с конкретни мерки, чиято цел е подобряване на енергийната ефективност. Енергийната ефективност е важен инструмент за укрепване конкурентоспособността на Европа и намаляване на енергийната й зависимост, като същевременно ще намали и нивото на емисиите. Предложеният пакет от мерки цели да създаде значителни ползи за домакинствата, предприятията и публичните власти: генерирайки всяка година финансови спестявания в размер до € 1000 на домакинство. Той трябва да подобри конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и е с потенциал да създаде до 2 млн. работни места.
Гюнтер Йотингер, европейският комисар, отговарящ за енергетиката, заявява:
"Въпреки напредъка, нашите оценки показват, че ние се нуждаем от допълнително решителни и координирани действия за енергийна ефективност, без които ЕС няма да постигне целта си от 20% икономия на енергия до 2020 г. Мерките откриват пътя за изготвяне на дългосрочни политики, необходими за постигане на декарбонизирана и ресурсно ефективна икономика до 2050 г., което да постави ЕС на челно място в иновациите. "
Последните прогнози, направени от Комисията, са че ако не се предприемат по-решителни мерки ще се постигне само половината от заложената цел за 20% подобрение на енергийната ефективност до 2020 г.

Планът изисква предприемането на няколко нови действия от страна на държавите-членки:

•Да се насърчава водещата роля на публичния сектор и предлага да се ускори скоростта чрез определяне на задължителни цели за обновяване на обществения строителен сектор. Държавните органи трябва да изискват да се ремонтират най-малко 3% от обществените сгради всяка година. Той въвежда също така критерии за енергийна ефективност в обществените поръчки.
•Да се задейства процеса на обновяване на частните сгради и подобряване на енергийната ефективност на уредите.
•Стремеж за подобряване ефективността на производството на електроенергия и топлина.
•Да се предвидят изисквания за енергийна ефективност на промишлените съоръжения, подобряване на предоставянето на информация за малки и средни предприятия (МСП) и енергиен одит и системи за енергиен мениджмънт за големите компании.
• Да се насочат усилията към въвеждането на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди, които да предоставят на потребителите информация, необходима им за да оптимизират потреблението си на енергия и да могат да изчисляват размера на спестената от тях енергия.

Комисията ще наблюдава изпълнението на плана за действие и ще превърне тези действия в законодателно предложение през следващите месеци. Тя ще представи доклад за напредъка през пролетта на 2013 г. в рамките на новата стратегия за енергийна ефективност 2020 на ЕС. Ако при прегледа се окаже, че е малко вероятно да се постигне общата цел на ЕС, Комисията ще предложи правно обвързващи цели за 2020 година. Засега приоритетът е насочен към въвеждането на задължителни мерки, които да помогнат на държавите-членки, предприятията и гражданите при постигането на целите им за икономии и да спестят от сметките им за електроенергия.

вторник, 8 март 2011 г.

Енергетика: Важно публично обсъждане за бъдещето европейско финансиране на извеждането от експлоатация на атомната централа „Козлодуй”

Европейската комисия приканва всички заинтересовани страни да участват в публично обсъждане за бъдещето на програмата за извеждане от експлоатация на ядрени реактори  от атомните централи в България, Литва и Словакия, което ще се проведе на 16 март 2011 г. в Люксембург в рамките на съответния форум на Групата за финансиране на извеждането от експлоатация.
Публичното обсъждане ще даде възможност на ядрени експерти от различни държави-членки да изразят своите виждания за бъдещото развитие на програмата за извеждане от експлоатация на ядрените мощности (за България това са трети и четвърти блок).
Комисията също така ще приветства всички изпратени становища и мнения от публични органи и други заинтересовани страни относно необходимостта от продължаване на финансова помощ за извеждане от експлоатация на ядрени мощности от атомните централи на трите засегнати държави за периода 2014-2020 г., както и добавената стойност за Европейския съюз. Становищата могат да се изпращат от 16 март до 15-ти Април 2011 г.  на адрес: електронна поща (mark.vangampelaere @ ec.europa.eu)
Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет.

Предистория:
Договорите за присъединяване на Литва, Словакия и България предвиждат финансова помощ от ЕС за предсрочното затваряне и извеждане от експлоатация на наследените в тези страни първо поколение съветски ядрени реактори. Според протоколите към договорте за присъединяване, трите страни се ангажират окончателно да затворят реакторите с последващо извеждане от експлоатация на всичките им звена. От своя страна Европейският съюз изразява своята готовност да подкрепя усилията им за смекчаване на последиците от предсрочното затваряне на тези остарели съоръжения. По тази причина в протоколите, относно условията и договореностите за присъединяване към Европейския съюз, е предвидена финансовата помощ от страна на ЕС. Ангажименти за финансиране са уредени по силата на Регламенти 1990/2006, 549/2007 и 647/2010 до 2013 година.
• Тъй като извеждането от експлоатация на атомна електроцентрала е дългосрочен процес, който отнема от 20 до 30 години, в момента Комисията прави оценка на необходимостта от продължаване на финансовата помощ за извеждане от експлоатация на атомните централи на трите засегнатите държави-членки за периода 2014-2020 г. и също ще анализира каква е добавената стойност за ЕС. Разширяването на подкрепата цели да подпомогне трите държави при извеждането от експлоатация на съоръженията до края на 2020 година. Това ще осигури безпроблемното продължаване на извеждането от експлоатация на атомните централи като същевременно ще гарантира високо ниво на ядрена безопасност за всички европейски граждани.

петък, 4 март 2011 г.

Енергетика: Кратка презентация на Третия енергиен пакет

На този адрес може да се види презентация, която представя  ключовите изисквания към държавите-членки във връзка със задължението за либерализиране на енергийния пазар, според Третия енергиен пакет.

Енергетика: Третият енергиен пакет влезе в сила

От 3-ти март 2011 г. е в сила Третият енергиен пакет, което означава, че държавите-членки би следвало да са го транспонирали в националното си законодателство и да са предприели реални стъпки за либерализация на енергийните си пазари.
За съжаление България изостава  и нито е  въвела в националното си законодателство двете директиви- за електроенергия и газ, нито е създала независим регулаторен орган, от което следва, че е възможно да започне наказателна процедура срещу страната ни за неспазване на европейското законодателство.
За да улесни по-доброто разбиране на основните принципи, заложени в Третия енергиен пакет за вътрешния пазар на газ и електроенергия на Европейския съюз, Главна дирекция „Енергетика” на ЕК публикува въпроси и отговори, чрез които отново напомня кои са основните моменти и задължения за държавите-членки, при въвеждането и прилагането на европейското законодателство в областта на енергетиката:

Каква е целта на третия енергиен пакет?
Целта е да се направи енергийният пазар напълно ефективен и да се създаде единен европейски пазар за газ и електроенергия. Това ще помогне за задържането на цените на възможно най-ниски равнища и ще увеличи стандарта на услугите и сигурността на доставките.

Кога влиза в сила третият енергиен пакет?
Държавите-членки имаха достатъчно дълъг срок от  18 месеца, до 3 март 2011 г., за да успеят да транспонират двете директиви в националното си законодателство. Правилата са в сила от 3 март 2011 година.

Какво включва третият енергиен пакет?
Пакетът се състои от две директиви, първата е  относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (2009/73/ЕО), а втората директива е относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 2009/72/ЕО) и три регламента, единият определя условията за достъп до газопреносни мрежи ((ЕО) № 715/2009), вторият  условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия ((ЕО) № 714/2009) и третият  за създаване на агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER)((ЕО) № 713/2009). Пакетът беше приет през юли 2009 година.

Кои са новите моменти, които ще следват от прилагането на новия енергиен пакет?
    *Ефективно отделяне (unbundling) на производството на енергия и доставките от мрежата. По този начин ще се елиминират всички конфликти на интереси между тези дейности. Отделянето има за цел да попречи на операторите на мрежи да поставят в по-благоприятно положение на пазара собствените си  предприятия за производство и доставка на енергия.
    *По-голяма прозрачност на пазарите на дребно и укрепване на правилата за защита на потребителите.
    *По-ефективен регулаторен надзор от независими наблюдатели на пазара, националните регулаторни органи.
    *Създаване на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), която има задача да осигури ефективно сътрудничество между националните регулаторни органи и да взема решения по трансгранични въпроси.
    *По-добро трансгранично сътрудничество и инвестиции: създаването на нова Европейска мрежа на операторите на преносни системи ще позволи по-добро сътрудничество на европейско равнище между операторите  на електроенергийните  и газопреносни мрежи и ще доведе до създаване на  общи търговски и технически правилници и стандарти за сигурност.

Каква е ползата за потребителите?
Ефективната  конкуренция и правилното  регулиране ще предложат най-добрите условия за потребителите. Третият енергиен пакет въвежда  нови срокове, така че потребителите да могат действително да сменят  доставчика си в рамките на три седмици. Едно скорошно проучване на Европейската комисия, публикувано през ноември показва, че потребителите в ЕС могат да спестяват средно € 100 на година, ако преминат  на най-евтината предлагана и достъпна за тях електроенергия, но въпреки това само 12% са го направили.

Какви са операторите на преносни системи и защо трябва да се регулира дейността им?
Операторите на преносни системи (ОПС) са компании, които оперират мрежите, чрез които се транспортира газ и електричество. При електроенергията това са обикновено мрежите за високо напрежение, свързани към други държави-членки. В газовия сектор, това са големите тръбопроводи. Тъй като  преносните мрежи имат характеристиката на  естествени монополи, те трябва да бъдат предмет на регулиране.

Какво представлява принципът „достъп на трета страна до мрежата” ?
За да има ефективна конкуренция операторите на преносни мрежи трябва да гарантират  недискриминационен достъп до преносната мрежа на различни доставчици на електроенергия и газ, това е принципът достъп на трети страни (third party access (TPA). Условията за достъп до мрежите се регулират от националните регулаторни органи. Операторите на преносните системи (мрежи) трябва да прилагат и регулирани тарифи, така че да се избегне злоупотреба с господстващо положение, а също така те трябва да отговарят на специфични правила за отделяне.

Защо има нужда от отделяне на преносните мрежи?
Правилата за отделяне имат за цел да предпазят дружествата, които участват както в преноса на енергия, така  и в производството и/или доставката на енергия, да използват привилегированото си положение като оператори на преносната мрежа, за да  предотвратят или да пречат на достъпа на своите конкуренти до мрежата. „Отделянето (unbundling)”  изисква да бъдат ефективно отделени дейностите по пренос на енергия от производството и доставката й до потребителите.

Има ли различни модели за отделяне?
Да. Третият енергиен пакет предвижда три основни модела за отделяне: отделяне на собствеността (Ownership Unbundling (OU)), на независим оператор на система (Independent System Operator (ISO) и на независим оператор на преносна система (Independent Transmission Operator (ITO). При прилагането на правилата за отделяне от третия енергиен пакет, държавите-членки трябва да решат дали да въведат модела за изключително отделяне на собствеността, или да оставят на операторите на преносни системи  избора между различните модели.

Отделяне на собствеността
Ако държава-членка реши да наложи пълно разделяне на собствеността, всички интегрираните енергийни компании ще трябва да продадат своите газови и електроенергийни мрежи. В този случай, на компаниите по доставка и производство няма да  бъде разрешено нито да притежават мажоритарен дял в оператор на преносна система, нито да упражняват право на глас или да избират членовете на Управителния съвет. Компаниите по производство и доставка са свободни да решат на кого и на каква цена да продадат своите мрежи.
Редица големи вертикално интегрирани енергийни компании в Европейския съюз вече са процедирали по този начин. Например на електроенергийния пазар, Е. ОН и Vattenfall Европа са продали мрежите си за високото  напрежение в Германия, докато Endesa е продала активите на преносните си системи в Испания. На пазара на  газ, RWE и E. ON са продали активите на преносните си  системи в Германия, докато отново Endesa е продала активите за пренос и разпределение в Испания.

Независим системен оператор
При този модел  компанията за доставка все още може да притежава физическата мрежа, но тя трябва да предостави на независима компания правомощията да взима решенията относно оперативната дейност, поддръжка и инвестиции.

Независим оператор на преносна система
При този модел компанията за доставка може да притежава и експлоатира мрежата. Управлението на мрежата трябва да се предостави на дъщерно дружество на дружеството майка, което следва да има правомощията да взима всички финансови, технически и други решения, независимо от дружеството майка. Надзорният орган е отговорен за защитата на финансовия интерес на дружеството-майка, но не трябва да взима решения за оперативната дейност на дъщерното дружество.

Какъв е срокът, който трябва да се спази при отделянето?
Процесът по отделянето трябва да приключи до 3 март 2012 г.  В случай, че  преносната система се контролира от предприятие, от трета страна, крайният срок за сертифициране е 3-ти март 2013 година.

Има ли изключения при регулаторния режим за преносните системи?
Да. Това е възможно, за новите газови или електроенергийни инфраструктури. При условията, изброени в Третия енергиен пакет,  компетентният национален орган може да предостави освобождаване (пълно или частично) от някои задължения, включително и от задължението за достъпа на  трети страни, регулирани тарифи и отделяне, ако нивото на риска, свързан с инвестициите е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване. Условията за получаване на освобождаване трябва да включват изискването, че инфраструктурата ще  засили конкуренцията и че самото освобождаване не трябва да възпрепятства конкуренцията.

Защо е, създадена новата агенция ACER?
През изминалите години, работата по създаването на един добре функциониращ вътрешен енергиен пазар на ЕС ясно показа, че националните енергийни регулатори и съществуващата консултативна група - на групата на европейските  регулатори за електроенергия и природен газ (European Regulator Group for Electricity and Gas (ERGEG) ERGEG) – не са достатъчни, за да се справят със задачите за регулиране на енергийните пазари на равнище Европейски съюз. Това е причината, довела до решението да се създаде независим орган със специални познания по техническите въпроси. Този нов орган -ACER - е независим от Комисията, националните правителства и от енергийните компании.
Какво ще се случи с ERGEG?
ERGEG ще бъде разпуснат през следващите месеци като дейност са изцяло поети от ACER.

Какво трябва да направи ACER ?
  *да изготви рамкови насоки за функционирането на трансграничните газопроводи и електрически мрежи. Въз основа на тези насоки операторите на газопроводи и електрически мрежи ще изработят конкретните правила;
    *да проверяват дали конкретните  правила са съгласувани с рамковите правила;
   *да правят преглед на изпълнението на десет годишния план на  целия ЕС за развитие на мрежата, както и на националните планове за развитие на мрежата;
    *да  решава  трансгранични въпроси, когато националните регулатори не могат да постигнат съгласие или са поискали  ACER да се намеси. Това включва начина, по който операторите могат да продават изгодно капацитетните си възможности по време на пиковите часове, когато търсенето е високо;
    *да прави  мониторинг на функционирането на вътрешния пазар, включително на цените на дребно, разполагаемият достъп до мрежата на електроенергията, произведена от възобновяеми източници и зачитането на правата на потребителите. Всяка година Агенцията ще публикува доклад за постигнатите резултати и може да предложи на Комисията и на Европейския парламент мерки, които да спомогнат за премахването на пречките пред изграждането на вътрешния пазар.

Кога ACER може да взима правно обвързващи решения?
В случай, че националните регулаторни органи не могат да постигнат споразумение за начина на регулиране на трансграничните енергийна инфраструктура, ACER ще взима решение за:
*разпределяне на ограничения капацитет на електрическите кабели и газопроводи между заинтересованите участници на пазара – "разпределение на капацитета" ("capacity allocation");
 *разпределяне на печалбите от продажбата на капацитет и такси за потребителите на кабели и газопроводи;
ACER могат да "освободят" нови трансгранични кабели за електроенергия и газови тръбопроводи от действието на някои от правилата за вътрешния енергиен пазар. Идеята за такова освобождаване е да се увеличи рентабилността на новия междусистемен електропровод, с цел преодоляване на някои рискове, които отблъскват инвеститорите. Но това е предмет на одобрение от Европейската комисия, която трябва да одобри всякакъв вид освобождаване от правилата на вътрешния пазар, включително и изключения, предоставени от националните регулаторни органи.

Как работи ACER?
Управлението на ACER се състои от директор Алберто Поточник, Управителен съвет (девет членове, избрани от Европейския парламент, Съвета и Комисията), както и Съвет на регулаторите (състоящ се от 27 членове, които са високопоставени служители от националните енергийни регулаторни органи) и апелативен състав (шест членове, назначени от Управителния съвет).

Какви са рамковите правила и мрежовите кодекси?
Всички електрически мрежи и газопроводи следва да действат в съответствие с определени правила, които да  регулират това кой може да използва мрежите за пренос на енергия през границата и при какви условия. Тези правила са свързани с аспектите на сигурността на мрежите и взаимното свързване, както и на условията за достъп на лица, различни от собствениците на инфраструктурата („достъп на трети страни ").
В рамковите насоки, които ACER ще разработи през следващите години, ще бъдат изложени основните принципи на правилата за управление на мрежата. Мрежовите кодекси се изготвят от Европейската мрежа от оператори на преносни системи (European Networks of Transmission System Operators (ENTSO-E и ENTSOG)) в съзвучие с принципите, които ACER определя в рамковите насоки. Мрежовите кодекси, може да се направят правно обвързващи чрез отделно решение на Комисията.

Кога ACER може да изготвя проекти на мрежови кодекси?
В изключителни случаи, когато ENTSOs не успеят да изготвят  мрежови кодекси, които да са в съответствие с рамковите насоки, самата ACER може да изготви мрежови кодекси.

Различни ли са задачите на ACER от тези на националните енергийни регулатори?
Задачите на ACER и тези на националните регулаторни органи се допълват, като ACER улеснява сътрудничеството между националните регулаторни органи, тъй като  нейната компетентност е свързана с трансграничната инфраструктура. Основната  задачата на  ACER е изготвянето  на рамковите насоки и (по изключение) на мрежовите кодекси, отнасящи се само до трансграничните инфраструктури, а не до чисто вътрешните кабели и тръбопроводи, които попадат в обхвата на компетенциите на националните регулатори.


четвъртък, 3 март 2011 г.

Енергетика: Какво обсъдиха ЕС и Русия в областта на енергийното сътрудничество

Пресконференция на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и на министър-председателя на Русия Владимир Путин след срещата на равнище изпълнителни органи на ЕС и Русия, на която са разгледани всички въпроси, свързани с отношенията между ЕС и Русия, от подкрепата за процеса на модернизиране в Русия до въпросите, свързани с търговията и енергетиката, както и по-задълбоченото сътрудничество в сферата на технологиите и международните въпроси.

сряда, 2 март 2011 г.

Енергетика: Комисията започва важно обществено допитване относно подобряване на разрешителните процедури при проекти за изграждане на енергийни инфраструктури

Важна предпоставка да постигане на политическите цели и икономическата стратегия на ЕС е изграждането на интегрирани, адекватни и надеждни енергийни мрежи. В политическите послания на Европейската комисия към държавите-членки, не веднъж е подчертавано, че развитието на единна енергийна инфраструктура на общоевропейско равнище ще даде възможност на ЕС да създаде един добре функциониращ вътрешен енергиен пазар, който ще гарантира сигурността на доставките, ще позволи интегрирането на възобновяемите енергийни източници, ще доведе до увеличаване на енергийната ефективност и в крайна сметка ще позволи на потребителите да се възползват от новите технологии и ще доведе до интелигентно използване на енергията.
Трябва да се отчете също, че времето между началното планиране и въвеждането в експлоатация на енергийните инфраструктури, обикновено отнема повече от десет години. Индустрията често отбелязва, че дългият и несигурен процес по даване на разрешителни за изграждане на енергийните инфраструктури, както и действията та операторите на преносните системи и регулаторните органи, са основната причина за забавянето на изпълнението на проектите, по специално тези за електроенергия.
В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет „Приоритети за енергийна инфраструктура до 2020 г. и след това – План за интегрирана европейска мрежа” е представена стратегията за нова европейска енергийна политика и инфраструктура, която ще координира и оптимизира развитието на мрежата в континентален мащаб, като са обсъдени различни варианти на мерки за подобряване на процеса за даване на разрешителни.
Въз основа на Съобщението, общественото допитване има за цел да идентифицира възможните мерки, които Комисията да предложи, за да се гарантира, че енергийната инфраструктура, необходима за окомплектоване на европейската мрежа на 21 век, ще бъде изградена в срок.
Общественото допитване започва от 1 март и приключва на 30 април 2011 г.
Повече информация за въпросника:

вторник, 1 март 2011 г.

Eнергетика: Какви са резултатите от заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика

Пресконференция след заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика, на която  се разискваха  изключително енергийни въпроси, поставени след обсъждането на Европейския съвет в областта на енергетиката на 4 Февруари 2011 г.