сряда, 18 септември 2013 г.

Енергетика:Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори публикува Насоки относно консултациитеНа 11-ти септември 2013 Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACEР) публикува Насоки относно консултациите Guidance Note on Consultation. В съответствие с член 10 (1) от Регламент (ЕО) № 713/2009, Агенцията има задължението, при осъществяване на дейността си, да се консултира подробно и на ранен етап с участниците на пазара, операторите на преносни системи, потребителите, крайните ползватели, а когато е уместно с органите по конкуренция на държавите-членки, без да засяга съответната им компетентност. Агенцията трябва да провежда консултациите по открит и прозрачен начин. В допълнение, няколко разпоредби на Регламент(ЕО) № 714/2009, Регламент(ЕО) № 715/2009 и Регламент (ЕО) № 1227/2011 предвиждат също провеждането на обществени консултации по конкретни въпроси.
С публикуваните  насоките ACEР разяснява как  ще изпълнява това свое задължение, как ще провежда консултации с обществеността и как възнамерява да осигури ефективен и прозрачен процес на консултации. Насоките са изготвени след консултации със заинтересованите страни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар