понеделник, 23 март 2015 г.

Антитръст: Комисията заподозря Българския енергиен холдинг и неговите дъщерни дружества за злоупотреба с господстващо положение на пазарите на природен газ в БългарияЕвропейската комисия съобщи, че е изпратила твърдение за извършено нарушение до Българския енергиен холдинг (БЕХ). В предварителното си становище Комисията информира БЕХ, че холдингът  може да е нарушил  антитръстовите правила на ЕС като възпрепятства конкуренти да получат достъп до ключови газови инфраструктури в България. Предварителното становище за извърщено нарушение е адресирано също и до дъщерните дружества на БЕХ — доставчика на газ - Булгаргаз и оператора на газовата инфраструктура - Булгартрансгаз.

Комисарят на ЕС, отговарящ за политиката на конкуренция, Маргрете Вестегер заяви: 
Антитръстовите правила на ЕС са важен инструмент за допринасяне за енергийния съюз. Трябва да премахнем бариерите, за да могат гражданите и бизнесът на ЕС да се ползват от по-конкурентни цени на енергията и сигурност на доставките. За да се конкурират на българките пазари на доставка на газ, предприятията се нуждаят от достъп до газовата инфраструктура на БЕХ. Комисията трябва да се увери, че се предоставя равноправен достъп.“

В анализа Комисията определя БЕХ като исторически държавен енергиен оператор в България. Той е вертикално интегриран, което означава, че доставя газ и неговите дъщерни дружества притежават или контролират вътрешната газопреносна мрежа, единственото газово хранилище в България и капацитета на главния газопровод за внос на газ в България.

През юли 2013 г. Комисията откри процедура, за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазарите на доставка на газ в България. Комисията се опасява, че БЕХ и неговите дъщерни дружества вероятно възпрепятстват конкурентите да получат достъп до инфраструктурата, която им е необходима, за да се конкурират успешно на пазарите на доставка на газ в България. На този етап Комисията има опасения, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са отказвали на конкурентите си достъп до газопреносната мрежа и до съоръжението за съхранение на газ и са резервирали капацитет, който не им е необходим по газопровода за внос.

Ако опасенията са обосновани, това поведение е ограничило и продължава да ограничава конкуренцията на пазарите на доставка на газ в България. Според предварителната констатация на Комисията тези практики вероятно представляват злоупотреба с господстващото положение на БЕХ, което е забранено от член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).


ЕК напомня, че през август 2014 г. в отделно разследване отправи към БЕХ още едно предварително становище относно евентуални териториални ограничения в договорите на БЕХ за доставка на електроенергия, сключени с търговци, действащи на нерегулирания пазар на едро на електроенергия в България.

Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Антитръстовия регламент (Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на държавите членки на ЕС.
Предварително становище, в което се излагат твърденията за евентуално извършено нарушение е формален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено заинтересованите страни за повдигнатите срещу тях възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят коментарите си по делото пред представители на Комисията и на националните органи по конкуренция.
Ако, след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че има доказателства за нарушение, тя може да издаде решение за забрана на съответното поведение и да наложи глоба в размер до 10 % от годишния световен оборот на дружеството.петък, 20 март 2015 г.

Енергетика: Заключения на Европейския съвет относно енергийния съюзНа срещата на високо равнище в Брюксел (19-20 март) държавните глави разискваха бъдещето на Енергийния съюз

Приетите заключения описват следните ангажименти, които ще се изпълняват от държавите членки и институциите на ЕС: 
1. ЕС е поел ангажимент за изграждането на енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата въз основа на рамковата стратегия на Комисията, чиито пет измерения са тясно свързани и взаимно укрепващи се (енергийна сигурност, солидарност и доверие; напълно интегриран европейски енергиен пазар; енергийна ефективност, способстваща за по-умерено търсене; декарбонизация на икономиката; и научни изследвания, иновации и конкурентоспособност). Институциите на ЕС и държавите членки ще продължат работата и Съветът ще докладва на Европейския съвет преди месец декември. Европейският съвет ще продължи да дава насоки. 
2. Европейският съвет набляга на значението на всички измерения на енергийния съюз, но днес съсредоточи своето внимание върху някои от аспектите и настоя за:

а) ускоряване на инфраструктурните проекти, включително междусистемните връзки, по-специално към периферните региони, в областта на електроенергията и газовия сектор, за да се гарантират енергийната сигурност и добре функциониращ вътрешен енергиен пазар;

б) цялостно въвеждане и стриктно прилагане на съществуващото законодателство в областта на енергетиката;

в) подсилване на законодателната рамка с цел сигурност на доставките на електроенергия и газ; енергийната сигурност може да бъде укрепена и чрез солидни мрежи, повишаване на енергийната ефективност и използване на местни ресурси, както и на безопасни и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии;

г) гарантиране на пълно съответствие на всички споразумения, свързани със закупуването на газ от външни доставчици, с правото на ЕС, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на тези споразумения и съвместимост с разпоредбите на ЕС за енергийна сигурност. Що се отнася до търговските договори за доставка на газ, необходимо е да се гарантира поверителността на чувствителната в търговско отношение информация;

д) оценка на вариантите за механизми за доброволно обединяване на търсенето, в пълно съответствие с правилата на СТО и ЕС относно конкуренцията;

е) разработване на по-ефективна, гъвкава пазарна структура, което следва да върви ръка за ръка с подобрено регионално сътрудничество, включително със съседни страни, и да спомага за интегриране на възобновяемите енергийни източници, като същевременно се гарантира, че намесата на публичния сектор е съвместима с вътрешния пазар и че правото на държавите членки да определят сами своя енергиен микс е зачетено. Това ще способства за осигуряване на енергия на достъпни цени за домакинствата и промишлеността;

ж) преразглеждане и развитие на законодателството във връзка с намаляването на емисиите, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, така че да бъдат подкрепени договорените цели за 2030 г.; разработване на надеждна и прозрачна система на управление;

з) разработване на стратегия за технологии и иновации в областта на енергетиката и климата, включително например разработки относно следващото поколение възобновяеми енергийни източници, съхраняването на електроенергия и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, повишаването на енергийната ефективност в жилищния сектор, както и относно устойчивия транспорт;

и) използване на всички инструменти на външната политика с цел установяване на стратегически енергийни партньорства с придобиващи все по-голяма важност страни производителки и страни на транзитен пренос, особено с оглед насърчаването на енергийната сигурност, като същевременно се гарантират суверенитетът и суверенните права на държавите членки да проучват и разработват своите природни ресурси.

3. Европейският съвет подкрепя решителни координирани действия чрез активна европейска дипломация по въпросите на климата в периода до 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж, в съответствие с амбициозната цел, определена от Европейския съвет през октомври 2014 г., както беше посочено в приноса, представен неотдавна от ЕС и неговите държави членки. Европейският съвет призовава настойчиво всички страни, които са в състояние да направят това, включително големите икономики, да представят своя принос до края на март. Необходимо е също да се активизира работата по решения за финансиране, трансфер на технологии и изграждане на капацитет - основни въпроси с оглед на амбициозно споразумение в Париж.Като пример за сътрудничество между държавите членки за изграждане на свързан енергиен пазар ЕС посочва: Неотдавнашното споразумение на Франция, Португалия, Испания, Комисията и ЕИБ е положителна стъпка към постигане на целта за 10 % електроенергийна междусистемна свързаност до 2020 г.; споразумението на балтийските държави да работят в посока на синхронното функциониране на държавите членки в рамките на европейската континентална мрежа също допринася за повишаване на енергийната сигурност, както и работата на Групата на високо равнище за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа. В този контекст се насърчава създаването от Комисията на регионални групи на високо равнище, съставени от всички съответни основни участници, за да се осигури редовно наблюдение на напредъка в подбора и финансирането на проекти от общ интерес.