петък, 20 септември 2013 г.

Енергетика: Проучване за влиянието на краткосрочните и дългосрочни договори за доставки на газ върху развитието на единния европейски газов пазарГД „Енергетика“ на ЕК публикува доклад Study on Long term § Short term Markets in Gas. Проучването е  направено от  консултантската компания  КЕМА в сътрудничество с белгийската компания COWI, по заявка на ЕК.
Поставената от ЕК задача е да се анализира и направи оценка  на ползите и рисковете от евентуално нарастване на ролята на краткосрочните договори по цялата верига на доставки на природен газ на европейския пазар, като фокуса се постави върху гаранциите, които  краткосрочните договори могат да дадат за сигурността на доставките и развитието на конкуренцията.

четвъртък, 19 септември 2013 г.

ЕК: Държавите членки да положат повече усилия за премахването на бюрократичните формалности пред МСП и да подобрят ефективността на своите публични администрации


Днес ЕК съобщи, че се е провело обсъждане на начините за стимулиране на растежа и за разкриване на работни места с групата на високо равнище относно административните тежести, чийто председател е д-р Едмунд Щойбер, бивш министър-председател на Бавария с председателя на ЕК-Барозу. Целта на Комисията е да намали бюрократичните спънки на равнище ЕС и по този начин да помогне на предприятията, особено на малките предприятия, да съсредоточат ресурсите си в основните дейности, вместо да губят време и пари с излишни формалности. Освен това Комисията обяви, че работи в тясно сътрудничество с държавите членки и споделя най-добрите практики по прилагането на законодателството на ЕС, тъй като близо една трета от административните тежести за предприятията, свързани със законодателството на ЕС, произтичат от начина на прилагане на изискванията на ЕС на национално равнище.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу посочва, че през последните пет години Комисията е предприела мерки за намаляване на административните формалности за предприятията в ЕС, коeто им е позволяволило да спестят до 32,3 милиарда евро годишно. И отново отбелязва, че Комисията трябва да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се гарантира, че тези икономии действително облекчават предприятията. В началото на октомври Комисията ще представи следващите стъпки за адаптирането на европейското законодателство към преследваните цели и за намаляването на тежестта за предприятията, по-специално за МСП. Тези усилия са от съществено значение за възстановяването на Европа, за постигането на по-силен растеж и разкриването на повече работни места“.

Председателят на групата на високо равнище относно административните тежести, д-р Едмунд Щойбер, изразява задоволство от инициативата на Европейската комисия за намаляване на административната тежест и заявява, че амбициозната цел от 25 % е преизпълнена и намаляването достига 26,1%, което е значителен успех. Благодарение на това впечатляващо постижение предприятията в Европа икономисват 32,3 милиарда евро от премахване на административната тежест.
Сред приетите мерки са преминаването към изцяло електронна система за фактуриране на ДДС и намаляването на броя на предприятията, които трябва да предоставят данни за изготвяне на статистиката относно вътрешната търговия в ЕС. С последната инициатива, приета през юни тази година, допълнително се опростяват счетоводните правила за малките предприятия (с максимум 50 служители). Очаква се годишните икономии от това да са около 1,5 милиарда евро.
Чрез Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), стартирала през декември 2012 г., Комисията е прегледала съществуващото законодателство на ЕС с цел да бъдат открити допълнителни възможности за опростяване, както и за намаляване на административната тежест, като особен акцент е поставен върху намаляването на регулаторната тежест за МСП. Комисията вече предприема действия във връзка с 10-те най-обременителни законодателни акта на ЕС, установени от МСП и стопански организации в рамките на проведената от октомври до декември 2012 г. широка консултация.  С програмата REFIT се предприемат също последващи действия по програмата за намаляване на административната тежест, като се проверява дали в държавите членки законодателството се прилага по начин, който действително облекчава дейността на предприятията.
Г-н Щойбер призовава Съвета да следва примера на Комисията, като подчертава, че докато Европейският парламент създава отдел за оценка на въздействието, Съветът не разполага с такава структура за проверка на бюрократичността. Това трябва да се промени, ако ЕС има сериозни намерения да се бори с прекомерната административна тежест. Освен това г-н Щойбер силно разкритикува държавите членки за това, че някои от тях са недостатъчно амбицирани и не използват многобройните възможности, предоставени от ЕС, за намаляване на административната тежест. Според г-н Щойбер в тази област е необходимо подобрение, като Комисията и Парламентът трябва ясно да изтъкват това в своите контакти със съответните държави членки.
История на политиката за намаляване на регулаторната тежест
Усилията на Комисията за намаляване на регулаторната тежест, включително на административната, са част от програмата за интелигентно регулиране. Интелигентното регулиране цели да гарантира, че европейското законодателство обслужва хората и предприятията по най-ефикасния и най-ефективния начин. Комисията се ангажира да засили различните си инструменти за интелигентно регулиране (оценки на въздействието, качествени прегледи, консултации със заинтересованите страни) и през декември 2012 г. даде началото на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), която се основава на опита, натрупан при оценяването и намаляване на административните тежести. В изпълнение на REFIT службите на Комисията анализираха съществуващото законодателство на ЕС, за да установят тежести, пропуски и неефективни или нерезултатни мерки, както и възможностите за тяхното опростяване, намаляване или отмяна. В рамките на REFIT Комисията поставя силен акцент върху свеждането до минимум на регулаторната тежест, по-специално за МСП (включително тест МСП, 10-те най-обременителни законодателни акта на ЕС за МСП, таблица с показатели за резултатите, мрежа от представители на МСП).
Групата на високо равнище относно административните тежести съветва Комисията относно административната тежест върху предприятията. Групата се състои от 14 членове, седем от които се присъединиха към нея тази година след публична покана за представяне на кандидатури. Съгласно новия мандат от 5 декември 2012 г. групата ще продължи работата си до 31 октомври 2014 г. Тя ще се съсредоточи върху намаляването на тежестта за МСП и върху последващите действия с държавите членки за ефективно изпълнение на мерките, приети в рамките на програмата за действие за намаляване на административната тежест в ЕС, тъй като ползите няма да се почувстват преди програмата за действие да започне да се изпълнява успешно. Групата редовно кани собственици на малки предприятия, с които обсъжда предизвикателствата, които срещат в тяхното ежедневие. Освен това тя обменя мнения и опит в областта на намаляването на тежестта с комисари и службите на Комисията, включително с комисарите Андор, Барние, Чолош, Гейгън-Куин, Калас, Йотингер, Поточник и Шемета.
За повече информация:
„Инициативи на Комисията за премахването на бюрократичните формалности и намаляването на регулаторната тежест — въпроси и отговори“.