петък, 27 юли 2012 г.

Виртуален университет по конкурентно право


Международната мрежа по конкуренция (International Competition Network) предлага виртуален университет да разработи цялостна учебна програма с учебни материали по конкурентно право.
Учебните модули включват  видео лекции и допълнителни материали, разработени и представени от разнообразна група от международни учени по конкурентно право и практикуващи експерти.
Целта на виртуалния университет е да създаде  он-лайн интерактивен образователен център, който да подпомага  експертите от органите за защита на конкуренцията от цял ​​свят.
През 2011 - 2012 г. са разработени общо осем модула, представящи различни теми от  конкурентното право, включително основите на политиката на конкуренция, хоризонталните ограничения (картелите), как се определят предприятията с господстващо положение и анализ на тяхното поведение и сливания.


Модулът  за обучение по прилагане на Програмата за освобождаване от санкции при картелни случаи - Leniency е разработен от ГД "Конкуренция" на  Европейската комисия .

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Държавна помощ: Консултации по правилата de minimis


В контекста на инициатива за модернизация на правилата за държавните помощи, Европейската комисия съобщи, че започва преглед на регламента за  отпускане на минимални по обем помощи - така нареченият Регламент "de minimis" По силата на регламента, предоставена държавна помощ на фирма под 200 000 евро за срок от три данъчни години не попада в обхвата за контрол на държавните помощи на ЕС. Счита се, че размерът на държавната помощ е малък и няма потенциал да наруши конкуренцията на вътрешния пазар. Регламентът се прилага  повече от пет години и сега ЕК планира да преразгледа регламента и приканва публичните органи на държавите членки и други заинтересоване страни да участват в обявеното обществено обсъждане.
Становищата могат да бъдат изпращани до 18 октомври 2012 г.
Комисията също съобщи, че след получаване на становищата по предложения въпросник, ще извърши внимателна оценка дали прагът от 200 000 евро е подходящ и следва ли да остане за в бъдеще. Освен това Комисията цели да  опрости правилата за прилагане на правилата "de minimis", за да може да съсредоточи работата си върху случаи с най-силно въздействие върху конкуренцията на вътрешния пазар.
Ревизираният проект на регламента ще бъде изготвен до края на 2013 г..

сряда, 25 юли 2012 г.

Скандалът с LIBOR: Комисията предлага действия на равнище ЕС за борба срещу манипулирането на лихвените проценти


По повод на неотдавнашния скандал с манипулирането на LIBOR Европейската комисия изразява сериозна загриженост във връзка с дадените от банки неверни прогнози за лихвени проценти по междубанкови заеми. Според Комисията  всяко манипулиране или опит за манипулиране на такива ключови референтни показатели може да окаже сериозно влияние върху почтеността на пазарните отношения и би могло да доведе до значителни загуби за потребителите и инвеститорите или до нарушаване на функционирането на реалната икономика.
В тази връзка Европейската комисия съобщи, че предприема действия за справяне с този вид манипулиране на пазара, като приема изменения на представените на 20 октомври 2011 г. предложения за регламент и директива относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, включително наказания за извършени престъпления. Измененията от днес категорично забраняват манипулирането на референтни показатели, включително LIBOR и EURIBOR, и това манипулиране се обявява за престъпление.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг заявява:
 След последните скандали, свързани със сериозно манипулиране на лихвени проценти от страна на банки, настъпи срив в общественото доверие. Необходими са действия на равнище ЕС, за да се сложи край на престъпната дейност в банковия сектор и наказателното право може да служи като значителен възпиращ фактор. Ето защо днес предлагаме разпоредби за целия ЕС за справяне с този вид пазарна злоупотреба, както и за запълване на евентуални пропуски в нормативната уредба. Бързото постигане на съгласие по тези предложения ще допринесе за възстановяване на така необходимото доверие на обществеността и инвеститорите в този ключов отрасъл на икономиката.“


Мишел Барние, комисар за вътрешния пазар и услугите, заявява: 
„Извършваните разследвания на международно равнище във връзка с манипулирането на LIBOR разкриха още един пример на скандално поведение от страна на банките. Исках да имам гаранции, че нашите законодателни предложения във връзка с пазарната злоупотреба ще доведат до пълна забрана на такова поведение. Ето защо обсъдих това с Европейския парламент и предприех незабавни действия за изменение на нашите предложения, за да се гарантира, че манипулирането на референтните показатели е очевидно незаконно и подлежи на наказания за извършени престъпления във всички държави.“

„Референтен показател“ означава всеки търговски индекс или публикувана величина, изчислена чрез прилагане на формула към стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозирани цени, лихвени проценти или други величини, или проучвания, въз основа на които се определя сумата, дължима по даден финансов инструмент. Базовите активи или цените по референтните показатели могат да включват лихвени проценти или стоки като нефт, при условие че те определят сумата, дължима по даден финансов инструмент, например деривати.

Днес Комисията приема две предложения за изменение. Първото е предложение за изменение, с което в Предложението за Регламент относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, прието от Комисията на 20 октомври 2011 г., се въвеждат следните промени:
 • Изменение на обхвата на предложения регламент, за да се включат референтните показатели;
 • Изменение на определенията, за да се включи определение за референтни показатели, въз основа на разширена версия на определението, използвано в Предложението за Регламент относно пазарите на финансови инструменти; включване на референтни показатели, като лихвени проценти и стокови показатели;
 • Изменение в определението на нарушението, свързано с манипулиране на пазара (член 8), за обхващане на манипулирането и опита за манипулиране на референтни показатели; както и
 • Изменение на съображенията с цел представяне на мотивите за разширяването на обхвата на регламента и включването на манипулирането на референтните показатели в определението за манипулиране на пазара.

Едновременно с това Комисията приема предложение за изменение, с което в Предложението за Директива относно наказателните санкции за търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара се въвеждат следните промени:
 • Изменение на определенията с цел включване на определение на референтни показатели;
 • Изменение в определението на престъплението манипулиране на пазара с цел включване в него на манипулирането на самите референтни показатели; както и
 • Изменение в определението на престъплението подбудителство, помагачество и съучастие и опит, за включване на поведението, свързано с манипулиране на референтни показатели.

На този етап Комисията не предлага определяне на минимални типове и равнища на наказателните санкции, но възнамерява да изиска от всяка държава членка да предвиди наказателни санкции в националното си законодателство, които да обхващат манипулирането на референтни показатели. В своето първоначално предложение за директива Комисията предложи да извърши проучване, по-специално относно целесъобразността на въвеждането на общи минимални разпоредби за типовете и равнищата на наказателните санкции в срок от четири години от влизането в сила на директивата. 


вторник, 24 юли 2012 г.

Цифрови технологии: Комисията започва обществено допитване относно запазването на отворен Интернет


Европейската комисия стартира обществена обсъждане като поставя въпроса  как да запази и гарантира отворения и неутрален характер на Интернет .
Целта на общественото допитване е да търси отговори на въпроси относно прозрачността, комутацията и някои аспекти на управлението на интернет трафика. 
ЕК очаква в обсъждането да се включат всички заинтересовани публични органи и частни страни, включително стационарни и мобилни доставчици на интернет услуги, интернет съдържание и приложения, производители на оборудване, транзитни доставчици, инвеститори, обществени органи, сдружения за защита на потребителите. Постъпилите становища ще се използват за изработване на окончателния вариант  на планираните от Комисията препоръки, които да гарантират реален избор за потребителите и "мрежовата неутралност"представени от заместник-председателя на ЕК Нели Крус на 29 май 2012 г. 
По-специално Комисията събира мнения по въпроси, свързани с:
 • управлението на Интернет трафика, включително управление на претоварването, управлявани услуги и въпросите на неприкосновеността на личния живот;
 • прозрачност, по-специално по отношение на действителните резултати на Интернет (скорост и качество) и ограниченията на продукти за достъп до Интернет;
 • възможността за потребителите да сменят оператори и
 • въпроси, свързани с Интернет за взаимно свързване между операторите на мрежи.
Отговорите на общественото допитване трябва да бъдат изпратени до ЕК преди 15 октомври 2012 г..

Държавна помощ: Обществено обсъждане на насоките за рисков капитал


В контекста на обявената мащабна инициатива за модернизация на правилата за държавна помощ, Европейската комисия започна преглед на насоките за рисков капитал. Целта е да се осъвременят критериите за оценка на съвместимостта на мерките за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) при достъпа им до рисков капитал.  Прегледът на насоките започва с обществено обсъждане. 
Обявявайки общественото обсъждане, ЕК приканва държавите-членки и други заинтересовани страни до 05.10.2012 г. да представят своите коментари относно прилагането на насоките за рисков капитал и на достъпа на МСП до финансиране като цяло. 

Повече информация за общественото допитване:

четвъртък, 19 юли 2012 г.

Антитръст: ГД „Конкуренция” започва ново разследване срещу компанията Microsoft

В специално изявление заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за политиката на конкуренция обяви, че започва ново антитръстово производство срещу Microsoft, поради възникнали съмнения за евентуално неприлагане на поетите през 2009 г. ангажименти в областта на уеб браузърите.
Откритото производство има за цел да проучи дали Microsoft стриктно спазва поетите ангажименти, свързани с предлагане на потребителите на „екран за избор”, който би им позволил лесно да изберат своя предпочитан браузър.
Въз основа на получена информация, Комисията счита, че Microsoft може би е спрял да предоставя „екран за избор" на браузър с Windows 7 Service Pack 1, който бе представен на пазара през февруари 2011. Комисията започва производство срещу Microsoft, въпреки че компанията е представила в края на декември 2011 г. доклад, в който сочи, че търговското поведение на компанията е в съответствие с поетите пред ЕК ангажименти.
В отговор на този доклад, комисарят по конкуренция сочи постъпили данни в комисията, според които от февруари 2011 г. до днес, около 28 милиона потребители на Windows в ЕС не могат да видят екрана за избор. Microsoft също е признал, че екрана за избор не се е показвал през този период. По този повод комисарят по конкуренция ясно заявява, че Комисията гледа много сериозно на случаите с поемане на задължения и няма да се поколебае да наложи сериозни санкции на Microsoft, ако при сегашното разследване се установи, че компанията е в нарушение.
Ако се установи, че Microsoft е нарушил правно обвързващите ангажименти, той може да бъде глобен до 10% от общия годишен оборот на компанията.
Поемането на ангажименти от самите предприятия е бърз начин за разрешаване на проблемите за конкуренцията и представляват добра алтернатива на дългите антитръстови производства. Това е вярно, особено в бързо развиващи се пазари като ИТ сектора. Но, комисарят напомня, че тази практика може да работи, само ако предприятията стриктно спазват и изпълняват поетите от тях ангажименти.
Комисар Алмуния също насърчава участниците на пазара да информират комисията за всички случаи, при които забелязват нередности или неспазване на решенията на комисията с поети ангажименти.
В допълнение той посочва, че ГД „Конкуренция” ще предприеме допълнителни стъпки и ще направи мониторинг и на други случаи, при които страните са поели ангажименти.
На първо време ЕК възнамерява да направи миниторинг как се изпълняват поетите ангажименти от Standard & Poor и какви са резултатите от прилагането на изключително сложните ангажименти, поети от френската енергийна компания EDF, във връзка със сключените от нея дългосрочни  договори на пазара на едро  за електроенергия.

История на поетите ангажименти за предоставяне на „екран за избор" на браузър

На 16 декември 2009 г. Европейската комисия прие решение, с което утвърди като правно обвързващи ангажиментите, предложени от Microsoft, с които се цели засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите са в отговор на опасенията на Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Според решението Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Решението е прието в съответствие с член 9 от Регламент 1/2003 относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС. В него не се прави заключение дали е налице злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 102 от ДФЕС, но се приемат предложените правно обвързващи Microsoft ангажименти.
По-конкретно, Microsoft се задължава в продължение на пет години (до 2014 г.) в Европейското икономическо пространство да предоставя възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 посредством „екран за избор“ да изберат по един информиран и непредубеден начин кой уеб браузър (и) искат да инсталират в допълнение към, или вместо уеб браузъра на Microsoft.  Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer
В съответствие с поетите задължения компанията предоставя на европейските потребители плез март 2010 г. възможност да действителен избор чрез "екран за избор".
Сега Комисията ще разследва дали Microsoft спазва така поетите задължения, по-специално ангажимента за предоставяне на екран за избор на браузър на потребителите на Windows 7.
Повече информация за задължението за предоставяне на екран за избор на браузър ТУК.


История на другите антитръстови производства срещу Microsoft
През 2004 г. Комисията прие решение, с което изиска от Microsoft да разкрие пълна и точна информация за оперативната съвместимост на разработчици на сървърни операционни системи за работни групи (файлове, принтиране и мрежови сървъри) при разумни условия, така че те да могат да работят съвместно с доминиращата на пазара Windows PC операционна система на Microsoft. В решението се констатира, че обвързването на Windows Media Player в операционната система на Windows е злоупотреба с господстващо положение. Комисията наложи санкция в размер на 497 милиона евро.
През юли 2006 г. Комисията наложи на Microsoft първата имуществена санкция в размер на 280,5 милиона евро за неспазване на задълженията, произтичащи от решението от 2004 г. относно пълнотата и точността на информацията за съвместимост. Това е първият път, когато Комисията налага имуществена санкция за неспазване на постановено от нея решение.
През 2008 г. Комисията наложи на Microsoft за втори път имуществена санкция в размер на 899 милиона евро, за не спазване отново на задълженията, произтичащи от решението от 2004 г. относно нивото на авторските и лицензионните възнаграждения при осъществяване на оперативната съвместимост
На 27 юни 2012 г. Общият съд потвърди това решение на Комисията и намали несъществено санкцията от 899 милиона евро на 860 млн. евро.
Видео с изявлението на комисар Алмуниясряда, 18 юли 2012 г.

Президентът на ЕК в специално изявление във връзка с докладите за Румъния и България.:

"Politicians must not try to intimidate judges ahead of decisions or attack judges when they take decisions they do not like"

Пресконференцията при представянето на докладите за България и Румъния.

Докладът за България

Държавна помощ:ГД "Конкуренция" започва консултации относно предложение за осъвременяване процедурите за прилагане на правилата за държавна помощ

Наскоро Европейската комисия обяви плановете си за цялостно модернизиране на правилата за държавните помощи. Сега тя подлага на обществено обсъждане и очаква да получи коментари за плановете й да модернизира и процедурите за държавна помощ. Предложена е изключителна амбициозна реформа в държавните помощи, която ще промени процедурните правила, приети през 1999 г., свързани с разследването на държавните помощи,
С предложените нови процедурни правила Комисията иска да изясни и опрости разследванията, което ще й позволи да се съсредоточи върху случаи, които водят до "най-значително нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар".
След анализ на получените коментари по проекта, ЕК възнамерява да изготви до месец декември проект за първата версия на ревизирания регламент, след което да го представя на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за одобрение.

Предлаганата реформата има за цел да осъвремени процедурите свързани с:

 • разглеждане на жалби
 • събиране на пазарна информация.
Комисията заяви, че иска да има правото да дава приоритет на случаите, за да може да  се съсредоточава в разследването на тези случаи, които имат реален потенциал да повлияят върху конкуренцията и търговията на вътрешния пазар. Понастоящем, ГД "Конкуренция" трябва да разгледа всички постъпили жалби, които средно са около 300 на година.
Освен това Комисията иска да й се увеличат разследващите правомощия, чрез които да може да задължава директно получателите на държавна помощ и трети страни да й предоставят поисканата от тях информация. Съгласно настоящите правила, ГД "Конкуренция" трябва да изисква информация чрез посредничеството на държавите-членки, а третите страни не са задължени да дават становища.
Чрез предложените промени ГД "Конкуренция" заявява, че би искала да бъде в състояние да действа по-бързо и да започва разследвания по своя собствена инициатива в областите, в които смята, че има значително нарушаване на конкуренцията, което може да доведе до възпрепятстване на функционирането на вътрешния пазар.
Становища по предложението могат да се изпращат  до 5 октомври 2012 г.
Повече информация

Мерки за изграждане на единен европейски пазар за научни изследвания и иновации


На 17 юли 2012 г. Европейската комисия предложи конкретни стъпки, които ЕК и държавите членки трябва да предприемат, за да се изгради Европейско научноизследователско пространство (ЕНП).
Целта е да се изгради единен пазар за научни изследвания и иновации в Европа,  чрез създаване на по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователите, научноизследователските институции и предприятията. Това ще засили позициите на научноизследователските звена в държавите членки, ще повиши конкурентоспособността им и ще им позволи по-ефикасно да обединят усилията си за преодоляване на основните предизвикателства пред обществото, като борбата с изменението на климата, осигуряването на продоволствена и енергийна сигурност и опазването на общественото здраве.
Предложенията са в отговор на редица документи, приети от ръководителите на ЕС, като  Заключението на Eвропейския съвет  от 2007 г.,  в което е заложено постигането на важната цел  - изграждане на  Европейското научноизследователско пространство. В заключенията на Европейския съвет от февруари 2011 г., и март 2012 г. е определен срок 2014 г. През месец декември  2011 бе публикувано и съобщението "Свободно достъпните данни:двигател за иновации, растеж и прозрачно управление". Ролята на Европейското научноизследователско пространство за повишаване на  конкурентоспособността на Европа се подчертава и в Пакта за растеж и работни места за Европа, приет от Европейския съвет на 28/29 юни.
С настоящата инициатива ЕК приканва държавите членки да премахнат пречките пред възможностите за международна научноизследователска кариера в Европа, да засилят разработването на съвместни научноизследователски програми, да увеличат финансирането на конкурентна основа за институции и проекти и да инвестират ефикасно в съоръжения на световно равнище.
Предложенията на Комисията за изграждането на Европейско научноизследователско пространство наблягат върху пет основни приоритета, по които трябва да бъде отбелязан напредък:
·  по-ефективни национални системи за научни изследвания;
·  по-добро международно сътрудничество и конкуренция, включително чрез създаване и ефикасно използване на ключова научноизследователска инфраструктура;
·  по-отворен пазар на труда за изследователите;
·  равенство между половете и отчитане на този въпрос в организациите, които осъществяват и подбират научноизследователски проекти;
·  оптимално разпространение и трансфер на научна информация, включително с цифрови средства, и по-широк и бърз достъп до научни публикации и данни.
За всеки приоритет в съобщението на Комисията се набелязват конкретни стъпки, които държавите членки, заинтересованите организации и Европейската комисия трябва да предприемат, като си сътрудничат в рамките на засилено партньорство.

Комисията представи още една инициатива, която допълва предложенията за Европейско научноизследователско пространство и насърчава съхранението на научна информация и достъпа до нея. Целта е да се поощри свободния достъп до научните публикации по проекти, финансирани от ЕС, както и до резултатите на научноизследователски дейности с национално финансиране. Според ЕК свободният достъп до научни публикации и данни ще ускори важни пробиви от страна на европейските изследователи и предприятия, като даде тласък на знанията и увеличи конкурентоспособността на Европа. По този начин Европа ще постигне по-голяма възвращаемост от годишната си инвестиция в научноизследователска и развойна дейност, която възлиза на 87 млрд. евро.
Първата стъпка на Комисията ще бъде да направи свободния достъп до научни публикации основен принцип на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014—2020 г. От 2014 г. всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни.
·    или издателят  ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или
·     изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).
Комисията също така препоръча държавите членки да предприемат подобен подход спрямо резултатите от научните изследвания, финансирани по техните национални програми. Целта е 60 % от финансираните с европейски публични средства научноизследователски статии да бъдат свободно достъпни през 2016 г.
Комисията ще започне също така с опити за осигуряване на свободен достъп до данните, събрани по време на финансирана с публични средства научноизследователска дейност (например числови резултати от провеждането на опити), като взема предвид основателните опасения, свързани с търговските интереси на получателя на финансирането или неговото право на личен живот.

Комисията ще:
·    определи свободния достъп до рецензирани от независими експерти публикации като основен принцип на програмата „Хоризонт 2020“, или посредством публикации със свободен достъп („златен“ свободен достъп), или чрез автоархивиране („зелен“ свободен достъп)
·    насърчава свободния достъп до научноизследователски данни (резултати от опити, наблюдения, компютърно генерирана информация, и др.) и ще създаде пилотна рамка в програмата „Хоризонт 2020“, като вземе предвид законовите съображения във връзка с неприкосновеността на правото на личен живот, търговските интереси и въпросите, свързани с големи обеми данни
·     разработи и поддържа електронни инфраструктури, в които да се съхранява и споделя научната информация (публикации и данни), които са оперативно съвместими на европейско и световно равнище
·    да съдейства на изследователите при спазването на задълженията им, свързани със свободния достъп и да насърчава културата на споделяне.

събота, 14 юли 2012 г.

Енергетика: Газопроводите за Европа - голямата геополитическа игра. А какво избира България?

В последните няколко месеци сме свидетели на раздвижване по основните геостратегически проекти за строителство на газопроводите, свързани с  доставките на природен газ за Европа.
Благодарение на географското си разположение, България е включена в маршрутите на няколко възлови газопровода. Но, дали тя е определила и заявила своя национален интерес във всеки един от тях е въпрос, който не е получил отговор не само  за широката общественост, но и за специалистите, свързани по един или друг начин с развитието на газовия пазар на България.
Два са основните стратегически газопровода, които прекосяват България и в същото време са в директна конкуренция помежду си.

Газопроводът „Набуко”, трансформиран в „Набуко Запад”

Дълго време развитието на проекта „Набуко” беше в застой, поради заявеното желание на Турция и Азърбайджан да се възползват максимално от възможността да участват пряко в доставките на газ от Каспийския регион за Европа, чрез изграждането на  собствен газопровод. Така се роди проекто TANAP – Трансанадолския газорпровод, който дублира пътя на „Набуко” на територията на Турция до границата й с България. TANAP, за разлика от "Набуко", ще използва вече съществуващите турски газопроводи. "TANAP ще пренася само газ, който ще се доставя от Азърбайджан, докато "Набуко" ще трябва да намери суровина и от други източници, за да е търговски жизнеспособен, посочва турски източник.Трябва да се признае, че Европейската комисия, въпреки че беше поставена в твърде неблагоприятна ситуация, вещаеща край на проекта „Набуко”,   реагира с подобаваща гъвкавост и обяви, че тя ще подкрепи изграждането на един съкратен вариант „Набуко Запад”, който тръгва от границата на България с Турция, минава през Румъния и Унгария и захранва  газоразпределителния център Баумгартен в Австрия с газ от находището "Шах Дениз ІІ".
В краткия си маршрут тръбопроводът ще е с дължина 1300 км (при първоначални 3300 км), ще транспортира газ от района на турско-българската граница, през България, Румъния и Унгария до Австрия, като ще има изходни станции във всяка от държавите, през които преминава.Частта от тръбопровода, преминаваща през България, се предвижда да започне от съществуващата компресорна станция в Лозенец, да прекоси Стара планина и да продължи на север, като мине под река Дунав в Румъния, Унгария и достигне до Австрия. Предвижда се 50 % от маршрута да се изгражда като се следва маршрута на  съществуващите газопроводи. Дължината на секцията от газопровода на територията на България е 412 км.

Газопроводът „Южен поток”
Газопроводът „Южен поток” представлява руско-италиански проект за газопровод за транспорт на природен газ от Русия до Италия. Споразумението e подписано на 23 юни 2007 г. в Рим между руския „Газпром“ и италианската компания „Ени“ в присъствието на енергийните министри на Русия и Италия. Предвижда се да се транспортират 63 млрд. m³ природен газ годишно.
На 18 януари 2008 г.  България и Русия подписват междуправителствено споразумение за сътрудничество при изграждането на газопровода „Южен поток“ през територията на България.
През месец декември 2011 г. България обяви тръбопровода участък от „Южен поток”, който ще бъде построен на територията на страната, за обект от национално значение. В превод от административен език това означава, че всички юридически, административни и данъчни формалности ще бъдат ограничени до минимум, а властите ще бъдат задължени да окажат максимална подкрепа на „Газпром” при осъществяване на проекта.

В момента България е подложена на силен натиск от Русия до месец ноември 2012 г. да подпише инвестиционното споразумение за изграждане на „Южен поток” . Русия обвързва  подписването на инвестиционното споразумение със прилагане на споразумението за отстъпка от 11% в цената на газа за 2012 г. Министърът на икономиката заяви, че  "София не е готова да подпише споразумението за изграждането на газопровода", защото Русия е предявила нови изисквания към финансовия модел на "Южен поток". Какъв е финансовия модел и какви точно претенции предявява Русия засега не е известно на обществеността. Явно само след подписването на това споразумение България ще получи обещаните 11% намаление на цената на газа за 2012 г., а освен това предстоят и преговори за газовите доставки от Русия след 2012г.

Защо бърза толкова Русия?
Често срещаното обяснение, популяризирано чрез редица медии е, че Москва бърза да започне строителството на газопровода „Южен поток” преди началото на 2013 г, тъй като тогава влиза в сила Третия енергиен пакет на ЕС.   Поне за широката публика обяснението е, че Русия бърза с изграждането на газопровода в България, защото през месец март 2013 г. влиза в сила клаузата от газовата директива (2009), според която  достъп до газопровода трябва да имат трети страни, което Русия не иска да допуска. 
Твърдението, че ако България се съгласи да започне строителството преди тази дата, то проектът не би следвало да се съобразява с изискванията на разпоредбите на директивата за природния газ от 2009, не е коректно. Третият пакет е в сила и разпоредбите за достъп на трети страни до газопроводи, които предстои да се изграждат, важат и в момента. Срокът до месец март 2013 г. се отнася за действащите вече газопроводи с трети страни, споразуменията за които трябва да се оповестят на Европейската комисия до месец март 2013 г. 
По скоро Русия бърза да изпревари строителството на конкурентните газопроводи, които ще свързват Европа с Каспийския регион.
От анализа на последните събития,  засилената дипломация на ЕК с Азърбайджан и Турция по енергийните въпроси, заявените позиции на Европейската комисия за сътрудничеството между Турция и Азърбайджан и Туркменистан, предприетите практически стъпки по изграждането на газопроводите за доставка на каспийски природен газ към Европа,  може да се направи извода, че  Русия се стреми да изпревари строителството на конкурентните газопроводи от "Южен газов коридор".

Какво се случи през месец юни:
2.Консорциумът "Шах Дениз ІІ" обяви, че избира „Набуко "Запад" за  предпочитан партньор за дистрибуция на газ в Централна Европа. Изборът е на базата на направен от консорциума  регионален предварителен подбор въз основа на публично обявени критерии за подбор, съобщени през 2011 г.  Регионите са: Централна Европа, Южна Европа и Турция. "Набуко Запад” има за цел да доставя газ от Западната турска граница до Баумгартен (Виена, Австрия), затова  предварително е избран за доставка на газ за региона на Централна Европа. С това решение, е отхвърлена офертата на конкурента Югоизточна Европа Пайплайн (собственост на BP).  Според Консорциума  по-голямата зрялост на проекта "Набуко Запад" дава увереност, че той  може да бъде разработен и построен в  същия график като завършването на Етап "Шах Дениз ІІ". Консорциумът обявява, че ще си сътрудничи с проекта "Набуко Запад”, за да оптимизира своя обхват, технически проучвания и търговската си  оферта.
В надпреварата за доставка на азерски газ до Европа остава също и  Трансадриатическият газопровод, който минава през  град Солун, Албания и се свързва с Южна Италия. През месец февруари 2012 г. ТАР бе предпочетен от акционерите в "Шах Дениз ІІ" пред  газопровода през Турция, Гърция и Италия - ITGI (Interconnect-Turkey, Greece, Italy).
Окончателното решение за маршрута на тръбопровод за износ на азерски газ до европейските пазари се очаква да бъдат направени от Консорциума "Шах Дениз ІІ" през 2013г. 
3. На  5 юли 2012 г. в Анкара   Турция и Азербайджан подписаха споразумение за изграждане на газопровода Trans-Anatolian gas pipeline (TANAP). Пред журналисти енергийният министър на Турция Танер Йълдъз заявява, че газопровода не унищожава проекта «Набуко», а напротив го съживява. 
4.По повод на събитията, свързани с подписването на споразумението за  TANAP и избирането на газопровода „Набуко Запад” за основен партньор на Консорциума "Шах Дениз ІІ), Европейската комисия, чрез комисаря по енергетика Йотингер приветства постигнатото споразумение между Турция и Азербайджан за газопровода TANAP и решението на консорциума за избирането на газопровода "Набуко Запад".
Оценката на комисаря по енергетика на ЕК за споразумението за  TANAP е, че Европа  е с една стъпка по-близо до целта си да получава газ директно от Азербайджан и други страни в Каспийския регион. Независимо какво ще бъде окончателното решение за целия маршрут от източната част на Турция към Европа, вече е сигурно, че азерският газ ще достигне до Европа. TANAP ще пренася газ от източната турска граница до западната турска граница, и ще гарантира стабилен транзит на територията на цялата страна. Според Европейската комисия проектът ще се свързва чрез разширение с газопровода в  Южен Кавказ, който  започва в Азербайджан и продължава в Грузия, както и с други газопроводи, предложени от Европейския съюз. За първи път реално се осъществява проект, който може да установи  директна връзка за доставка на газ между Европейския съюз и региона на Каспийско море. По този начин ще се гарантират доставките за Южния газов коридор, чиято цел е да доставя газ от Каспийско море и Близкия изток към Европейския съюз.
ЕК декларира, че каквато и да е окончателното решение, относно избора на конкретните газопроводи, Европа ще получава директно газ от Каспийско море чрез непрекъсната система от газопроводи.
Може да се каже, че това благоприятно развитие на проектите е благодарение и на водещата роля на  Европейския съюз, който разработи концепцията за "Южния газов коридор". Тази активна политика  на практика доведе до решенията от края на месец юни и показа, че е възможно да се намери споразумение между много страни с различни икономически интереси при транзита на газ за Европа.
Европейският съюз заяви че, ще продължи да работи с всички партньори, така че да се осигури  допълнително газ за системата, най-вече от Туркменистан, чрез изграждане на Транс-Каспийския газопровод.
Румъния също изрази задоволството си от развитието на проекта "Набуко". Със специално изявление министрите на външните работи и на икономиката на Румъния приветстваха избирането на „Набуко Запад” за приоритетен проект от страна на консорциума "Шах Дениз". Според двамата  министри изграждането на „Набуко Запад”, като част от южния коридор, ще осигури на Румъния сигурност на енергийните доставки и заявяват, че Румъния ще продължи да подържа активно проекта „Набуко”, защото е убедена, че той ще предостави на страната дългосрочно разрешаване на редица въпроси по отношение на регионалното енергийно развитие и сигурност спрямо доставчици, транзитни държави и потребители.Явно следващата година двата геостратегически тръбопровода – европейският  „Южен газов коридор”, част от които е "Набуко Запад" и  руският проект „Южен поток”, предстои да влязат в реален конкурентен сблъсък, за да докажат дългосрочната си жизнеспособност в реални пазарни условия.

И тук възниква въпроса за избора на България, която в момента е подложена на силен натиск от Русия да започне строителството на "Южен поток". Но, дали това е най-добрия вариант за страната ни. България  реално трябва да избере между три възможни сценария за участие в изграждането на газопроводите за Европа. А за да направи разумен избор, който да защитава националния ни интерес, тя следва да има задълбочена експертиза за дългосрочните ползи и загуби (cost/benefits analysis) за всеки от трите възможни сценария.


 • Какви ще са дългосрочните ползи и загуби за националната икономика, ако България  участва в строежа само на газопровода „Южен поток”;
 • Какви ще са дългосрочните ползи и загуби за националната икономика, ако България  участва в строежа само на „Набуко Запад”;
 • Какви ще са дългосрочните ползи и загуби за националната икономика, ако България  участва в строежа и на двата газопровода.

вторник, 10 юли 2012 г.

Европейската комисия публикува полезни съвети за безгрижно лято!

С настъпването на сезона на летните отпуски, когато милиони европейци планират да пътуват на територията на Европейския съюз или отвъд границите му, идва моментът да си припомним някои съвети, свързани с пътуването, които е добре да се знаят от всеки европейски гражданин. Независимо дали се касае за наличието на здравна осигуровка, за разрешаването на спорове с туроператор или за пътуване с Вашия домашен любимец, тези съвети дават полезна информация за различните насоки, в които работи ЕС, за да подпомогне и окаже нужната закрила на пътниците в ЕС.

Кой може да ми помогне, ако се нуждая от спешна медицинска помощ ?
Ако планирате да пътувате в страните от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, не забравяйте да вземете със себе си своята европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). С нейна помощ можете да спестите време, нерви и пари, ако се разболеете или се нараните, докато сте в чужбина. Картата се издава безплатно от националните здравноосигурителни органи. Тя гарантира достъп до спешно лечение при същите условия и цени (а в някои страни дори безплатно), като за лицата, които са здравно осигурени в съответната страна.


Практическо ръководство за използването на картата в 27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария вече е на разположение като приложение за смартфони. В него ще намерите обща информация за картата, телефонни номера за спешни случаи, информация за покритите от картата лечения и разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържете, в случай че загубите картата си. Приложението е достъпно на 24 езика.

Изтеглете приложението „Европейска здравноосигурителна карта“ за Вашия смартфон 

На кого да се обадя при спешен случай?
Номер 112 е единният европейски номер за спешни повиквания, който може да бъде набран безплатно от която и да било точка на ЕС, както от стационарен, така и от мобилен телефон. Той свързва повикващия със съответната служба за спешна помощ (местни органи на полицията, пожарна или медицински служби) и е на разположение 24 часа в денонощието. Номерът функционира във всички държави — членки на ЕС, успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания (като 999 или 110). Дания, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Финландия и Швеция решиха номер 112 да е техният единствен или основен национален номер за спешни повиквания. Този номер се използва и в няколко страни извън ЕС, като например Хърватия, Черна гора и Турция.


Пътувам за страна отвъд границите на Европа, в която моята държава няма нито посолство, нито консулско представителство. С кого да се свържа, ако ми е необходима помощ?
Като гражданин на държава — членка на ЕС, Вие автоматично се ползвате и със статута на гражданин на ЕС и съответно имате право на консулска помощ, ако се намирате извън границите на ЕС (дори и Вашата собствена държава да няма представителство на място). Можете да се обърнете за помощ до което и да е консулство или посолство на друга държава — членка на ЕС, в случай че примерно бъдете арестуван, претърпите тежка катастрофа или загубите важни документи.
Разполагате също така с право на помощ в кризисни ситуации: при нужда държавите — членки на ЕС, имат задължението да помогнат за евакуирането на гражданите по същия начин, както биха го сторили за собствените си граждани.
Можете да узнаете дали Вашата държава има представителство в страната, за която пътувате, като посетите уебсайта на Европейската комисия, посветен на консулската закрила:

 На кого трябва да се обадя, ако детето ми изчезне ?
Европейският съюз се споразумя за единна гореща телефонна линия (116 000) за съобщаване на случаи на изчезнали деца в която и да било от 27-те държави — членки на ЕС. Независимо дали сте родител на безследно изчезнало дете, на дете, което се е изгубило или е избягало, или пък притежавате информация за изчезнало дете, можете да позвъните на същия телефонен номер, който ще Ви помогне да влезете в контакт с опитна организация, която е в състояние да Ви предостави подкрепа и практическо съдействие, били те от психологическо, правно или административно естество.


 По време на почивката имах проблеми със самолетната компания, с агенцията за даване на автомобили под наем или с туроператора. Към кого да се обърна?

В случай на отмяна или закъснение на полети или влакове…
Ако имате проблеми с авиокомпания, извършваща редовни или чартърни полети (като например отмяна или закъснение на полета), не забравяйте, че се ползвате със специални права съгласно регламента на ЕС за правата на пътниците във въздушния транспорт.

За повече информация за правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС:

 Ако имате проблем с промяна в разписанието или отмяна на пътуването Ви с влак, не забравяйте, че се ползвате със специални права съгласно регламента на ЕС за правата на пътниците в железопътния транспорт. Когато пътувате по международен железопътен маршрут, Вие се ползвате с общи права, приложими на цялата територия на ЕС.

За повече информация за правата на пътниците в железопътния транспорт в ЕС:

В случай на проблеми при пътуване с автобус или кораб…Новите разпоредби на ЕС относно правата на пътниците при пътувания с автобус и кораб вече са приети и ще влязат в сила съответно през декември 2012 г. и през март 2013 г. С други думи, през следващото лято би трябвало да можете да се ползвате с права, съпоставими с вече въведените за въздушния и железопътния транспорт.
Ако се нуждаете от допълнителна помощ, можете да се обърнете за съвет към организацията на потребителите във Вашата страна. Списък със съответните координати за връзка можете да намерите на следния интернет адрес:

 Кои специфични разпоредби се прилагат, в случай че съм лице с увреждания?
Правните норми на ЕС, с които се уреждат правата на пътниците, са така изготвени, че да осигурят защита срещу дискриминация на лицата с увреждания и на лицата с ограничена подвижност при ползване на въздушен или железопътен транспорт и да им се даде възможност да имат същия достъп до мобилност, какъвто имат останалите граждани.
Пълна информация по този въпрос можете да намерите на следните интернет адреси:В случай че не сте в състояние да разрешите възникнал спор с компания, разположена в друга държава — членка на ЕС, Европейският потребителски център във Вашата страна може да Ви окаже помощ.
Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net) обхваща целия ЕС и се спонсорира съвместно от Европейската комисия и държавите членки. Тя включва 29 центъра — по един във всяка от 27-те държави — членки на ЕС, плюс един в Исландия и един в Норвегия. Европейските потребителски центрове могат да предоставят правни и практически съвети, да помогнат, като посредничат за уреждане на спор с компания в друга европейска държава, или да предложат други решения.
Повече информация за ECC-Net, както и данни за контакт могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
 Изтеглете приложението! Нека Вашите права да са Ви винаги под ръка.
Ако ползвате смартфон, можете да изтеглите новото приложение за правата на пътниците и така да разполагате с цялата информация по всяко време.

За да изтеглите приложението, моля, отидете на следния интернет адрес:

Резервирах туристически пакет, но туроператорът фалира. Мога ли да си получа парите обратно?
Директивата относно пакетните туристически пътувания осигурява защита на европейските потребители, които отиват на почивка, и се прилага за предварително договорени туристически пакети, които включват най-малко два от следните елементи: (1) транспорт, (2) настаняване (3) други туристически услуги, като туристическите обиколки (продавани на цена, която включва всички разходи).
Предвидената в директивата защита обхваща информацията в брошурите, правото на отказване от пътуването без санкция, отговорността за услугите (напр. хотели с по-нисък стандарт), както и защита, в случай че туроператорът или авиокомпанията фалира.

Толкова ми хареса почивката, че се замислям дали да не купя разпределено във времето право на ползване на собственост в същия курорт. Кои са приложимите разпоредби?
Благодарение на новите разпоредби на ЕС, които вече са въведени в 27-те държави членки, търговците, предлагащи разпределено във времето право на ползване на собственост, са задължени да дават своевременно (преди клиентът да бъде обвързан с договорни задължения) подробна информация на клиентите, включваща цената, която трябва да бъде платена, както и описание на продукта и на точния период и продължителност на престоя, на които клиентът има право съгласно договора. Тази информация трябва да се предоставя на родния език на клиента, ако такова е неговото желание.
Разпоредбите също така гарантират на клиента възможността да се откаже от договора по време на 14-дневния срок за размисъл (в календарни дни), както и че търговците нямат право да изискват от клиента каквото и да било авансово плащане или депозит по време на този срок. Преди сключването на договора, от търговеца се изисква изрично да насочи вниманието на клиента към съществуването на правото на отказ, към продължителността на срока за отказ и към забраната за авансови плащания по време на срока за отказ.

Прекалено високи телефонни сметки подкопават бюджета ми за ваканция. Как мога да намаля разходите за телефон при пътуване в чужбина?
Новият регламент относно мобилния роуминг влезе в сила на 1 юли 2012 г. Най-важната новина е въвеждането на пределни цени за мобилния интернет в роуминг. Касае се за роуминг, използван от смартфоните. Клиентите обаче трябва да подбират много внимателно измежду офертите за роуминг услуги. Така например, плащането на 2 или 3 евро на ден за неограничен роуминг за пренос на данни може да изглежда много изгодно; клиентът обаче ще плаща, независимо дали ползва въпросните услуги или не. Т.е. за клиентите, които изтеглят малък обем данни, пределните цени представляват своеобразна „предпазна мрежа“. Цените на телефонните обаждания и на текстовите съобщения също се понижиха — до ниво, по-ниско от обичайните национални тарифи. Съгласно новите правила тарифите са следните:

•29 евроцента на минута за изходящо обаждане, плюс ДДС;
•8 евроцента на минута за входящо обаждане, плюс ДДС;
•9 евроцента за изпращане на текстово съобщение, плюс ДДС;
•70 евроцента на мегабайт (MB) за изтегляне на данни или навигация в интернет при пътуване в чужбина (таксуване на използван килобайт), плюс ДДС.

За повече информация във връзка с регламента относно роуминга или за да откриете Вашия мобилен оператор и тарифите му, отидете на следния интернет адрес:

Какво трябва да зная, ако искам да пътувам с моя домашен любимец (котка, куче или пор) на почивка в ЕС?
Граждани на ЕС, които пътуват на територията на ЕС: да се пътува на територията на ЕС с домашния любимец е възможно. Има само няколко изисквания, които не бива да се забравят. Ако пътувате с Вашето куче до друга държава от ЕС, в паспорта му трябва да е вписана валидна ваксинация против бяс. Ако пътувате обаче до Ирландия, Малта, Финландия или Обединеното кралство, Вашият домашен любимец трябва да бъде също така обезпаразитен. Тези изисквания важат само за кучета, котки и порове. За кученца, котенца и всички други видове домашни любимци е препоръчително да се обърнете към компетентните органи в държавата от ЕС, която планирате да посетите, за да се осведомите за въведените специфични условия за пътуването с домашен любимец до въпросната държава.


Граждани на ЕС, които се завръщат в къщи след пътуване отвъд пределите на ЕС: за домашните любимци, които пътуват на територията на ЕС или се завръщат вкъщи след пътуване отвъд пределите на ЕС, е необходим паспорт за домашни любимци. В зависимост от мястото, закъдето пътувате, може да се наложи Вашият домашен любимец не само да бъде ваксиниран против бяс, но и да бъде подложен на тестове и да трябва да изчака три месеца преди да може да влезе на територията на ЕС.
Ако живеете в Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Хърватия, Швейцария или в града-държава Ватикан, имате право да пътувате с Вашия домашен любимец на територията на ЕС, ако притежавате съответен паспорт за този домашен любимец.


Кои риби мога да консумирам по време на престоя ми?
Европейската комисия предложи цялостна реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, благодарение на която риболовът да стане устойчив, за да може да се осигури бъдеще за риболовния бранш в ЕС, да се защити морската среда и да има достатъчно риба за бъдещите поколения. В момента предложенията се обсъждат в Европейския парламент и в Съвета. Но докато политиците водят дискусии, за да се споразумеят за промени за по-добро бъдеще, като потребител Вие също можете да дадете своя личен принос за тази кауза, като си поръчате риба, уловена или отгледана при съблюдаване на правилата за устойчивия риболов.
Избирайте разумно рибата, която ще консумирате! Не забравяйте, че две трети от рибните запаси страдат от свръхулов, в това число 80 % от рибните запаси в Средиземно море и половината от рибните запаси в Атлантическия океан. Следователно всеки път, когато купувате риба, изборът Ви е от значение. Като купувач, Вие сте в състояние да обърнете ситуацията.
Какво можете да направите? Поискайте от рибаря, продавача на рибния щанд или стопанисващия ресторанта информация за рибата, която предлагат, или направете справка в подходящ специализиран справочник. Редица организации изготвят справочници за различни държави в ЕС, в които се съдържа списък на препоръчваните за консумация риби и морски дарове.
Една и съща риба ли купувате всеки път? Голямото търсене на някои видове риба и морски дарове може да доведе до свръхулов, докато в същото време много не толкова известни видове риби се срещат в много по-изобилни количества. Откажете се от традиционно купуваната риба и изпробвайте някой нов вид за разнообразие. Отпуската е идеалният момент за изпробването на нещо ново!

За повече информация, посетете уебсайта „Изберете рибата си“.

Мога ли да взема със себе си малко месо или сирене на връщане от почивката в чужбина?
При завръщане в страната по местоживеене след пътуване в повечето от държавите извън ЕС е незаконно да се внася каквото и да било месо или млечни продукти, независимо дали са предназначени за собствено ползване или за подарък за друг човек.
Изключение правят само няколко съседни страни. Така например, ако идвате от Гренландия, Исландия, Хърватия или Фарьорските острови, можете да вземете със себе си до 10 кг от някои продукти от животински произход. Има още няколко изключения, едното от които касае млякото на прах за кърмачета, детските храни и специалните храни или специалните храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини. Тези продукти обаче трябва да са в запечатани опаковки, теглото им да не надвишава 2 кг или да не изискват съхранение в хладилник преди консумация.
Имате право също така да вземете със себе си на връщане известно количество риба и някои ракообразни, при условие че теглото им не надвишава 20 кг, освен ако не идвате от Исландия или от Фарьорските острови, за които не се прилагат ограничения в теглото. За други продукти от животински произход, като например пчелния мед, също важи ограничението да не се внасят повече от 2 кг.
Тези правила не важат при пренасянето на продукти от животински произход между държави в границите на ЕС. Те не важат и в случай че идвате от Андора, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино или Швейцария.
Могат да бъдат наложени допълнителни ограничения при поява в трети държави на заразни болести по животните.
Ако имате известни колебания, се препоръчва да се поиска информация от ветеринарната служба на входящия пункт в ЕС (аерогара, пристанище, шосеен пропускателен пункт и т.н.)
Не трябва да се забравя, че тези правила са въведени, за да се осигури защита за Вашето здраве и за да се предпази здравето на добитъка от сериозни болести по животните.Ако желаете да зададете друг въпрос, можете да го направите на следния адрес:
понеделник, 2 юли 2012 г.

Икономическа политика: Какви действия следва да предприемат държавите членки и ЕС в съответствие с "Пакта за растеж и работни места"

На 28 и 29 юни се проведе поредната среща на Европейския съвет, където основната тема на дискусиите беше как Европа и държавите членки да излязат от кризата и как да вървят по пътя на устойчивия растеж. В заключителен документ държавните и правителствените представители на държавите членки приеха важен документ, наречен "Пакт за растеж и работни места", в който са изброени задачите и политиките, които трябва да се решават и прилагат, както от държавите членки, така и на равнище ЕС.
За съжаление в България, макар и член на ЕС и участващ при одобряването и приемането на такива документи и политики, няма дебат и няма широко обсъждане по поставените за решаване  ключови въпроси. Направих си труда да потърся документа на страницата на Министерски съвет, но не го намерих. А видно от приетия документ на всички държави членки се вменяват изключително важни задачи, които са свързани със задълбочени структурни реформи на икономиката, чиято цел е постигане на целите на "Европа 2020".
Ето и текста на приетия текст на документа:

„ПАКТ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“


Държавните и правителствените ръководители,

като дават израз на решимостта си да стимулират интелигентния, устойчив, приобщаващ, ефективен по отношение на ресурсите и създаващ работни места растеж в контекста на стратегията „Европа 2020“,

като изтъкват необходимостта от мобилизиране за тази цел на всички лостове, инструменти и политики на всички равнища на управление в Европейския съюз,

като припомнят значението, което стабилните публични финанси, структурните реформи и целенасочените инвестиции имат за устойчивия растеж,

взеха решение относно следния пакт:

ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1) Всички държави членки запазват пълния си ангажимент да предприемат незабавно необходимите действия на национално равнище за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. Новите инструменти на Европейския съюз за икономическо управление трябва да се прилагат цялостно и ефективно, а прибягването до „партньорски натиск“ следва да се засили. Разглежданите предложения, целящи окончателното оформяне на тази рамка („двоен пакет“), трябва бързо да бъдат приети.

2) При изпълнението на препоръките за отделните страни държавите членки ще поставят особен акцент върху следните аспекти:
а) постигане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, при спазване на Пакта за стабилност и растеж и при отчитане на характерните за отделните страни обстоятелства; особено внимание трябва да бъде отделено на инвестициите в ориентирани към бъдещето области, свързани пряко с потенциала на икономиката за растеж, и на осигуряването на устойчивостта на пенсионните системи. Комисията наблюдава въздействието на сериозните бюджетни ограничения върху стимулиращото растежа изразходване на публични средства и върху публичните инвестиции. Тя ще докладва за качеството на публичните разходи и обхвата на възможните действия в границите на ЕС и във фискалните рамки на национално равнище;
б) възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката и спешно приключване на преструктурирането на банковия сектор;
в) насърчаване на растежа и конкурентоспособността, по-специално като се преодолеят дълбоко вкоренените дисбаланси и се задълбочат структурните реформи, за да се отключи вътрешният потенциал за растеж, включително чрез отваряне на мрежовите индустрии за конкуренция, насърчаване на цифровата икономика, реализиране на потенциала на екологичната икономика, отстраняване на необоснованите ограничения спрямо доставчиците на услуги и улесняване на процеса на започване на стопанска дейност;
г) ефективна борба с безработицата и социалните последици от кризата; осъществяване на реформи за повишаване на равнищата на заетост; по-големи усилия за увеличаване на заетостта сред младите хора, особено с цел подобряване на първия им професионален опит и на участието им на пазара на труда, така че в рамките на няколко месеца от завършване на училище младите хора да получават предложение за качествена заетост, продължаващо обучение, чиракуване или стаж, което може да се осъществи с подкрепата на ЕСФ; и разработване и прилагане на ефективни политики за борба с бедността и за подпомагане на уязвимите групи. Държавите членки бързо ще изпълнят националните си планове за работни места, а за следващия европейски семестър ще разработят още по- амбициозни и прецизни национални планове за работни места. Държавите членки следва да използват възможностите за покриване на субсидиите за временно наемане на работа със средства от Европейския социален фонд;
д) модернизиране на публичната администрация, по-специално чрез премахване на забавянията в съдебната система, намаляване на административната тежест и развитие на услугите на електронното правителство. Най-добрите практики в тази област следва да се обменят.
ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ КЪМ РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА

3) Необходими са допълнителни спешни мерки на равнище Европейски съюз за стимулиране на растежа и заетостта, за укрепване на финансирането на икономиката в краткосрочен до средносрочен план, както и за превръщане на Европа в по- конкурентоспособно място за производство и инвестиции.
а) задълбочаването на единния пазар чрез премахване на оставащите пречки ще бъде основен фактор за насърчаването на растежа и създаването на работни места, по- специално в цифровите и мрежовите индустрии. За тази цел Комисията възнамерява да представи през есента на 2012 г. допълнителни мерки за засилване на растежа като част от втория Акт за единния пазар. Вече е постигнат важен напредък по мерките, които са част от първия Акт за единния пазар, в т.ч. приемането на предложението относно стандартизацията и постигнатото в Съвета съгласие по предложенията относно отчетността, рисковия капитал и фондовете за социално предприемачество, алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн. Възможно най-скоро следва да бъде постигнато съгласие по предложенията относно обществените поръчки, електронния подпис и признаването на професионални квалификации. Приветства се съобщението на Комисията за усъвършенстване на управлението на единния пазар. Държавите членки и Комисията ще осигурят по-добро изпълнение и прилагане на правилата на единния пазар, а Комисията ще наблюдава резултатите, в т.ч. посредством годишен доклад в рамките на европейския семестър. Приветства се и съобщението на Комисията относно изпълнението на директивата за услугите, което следва да се приложи незабавно, включително посредством строги партньорски проверки на националните ограничения и бързи действия за премахване на необоснованите пречки. В обхвата на тази директива биха могли да се постигнат допълнителни икономически ползи, достигащи до 330 милиарда евро. Европейският съвет ще направи преглед на напредъка до края на 2012 г.;
б) необходим е бърз напредък, за да постигнем до 2015 г. добре функциониращ цифров единен пазар, който ще придаде нова динамика на европейската икономика. По-специално първостепенно внимание следва да се отдели на мерките, насочени към по-нататъшно развитие на трансграничната търговия онлайн, включително чрез улесняване на прехода към електронно фактуриране, и насърчаване на трансграничното използване на електронна идентификация и други електронни услуги. От решаващо значение освен това е да се стимулира търсенето за въвеждане на високоскоростен интернет, да се модернизира европейският режим в областта на авторското право и да се облекчи лицензирането, като същевременно се осигури висока степен на защита на правата на интелектуална собственост при отчитане на културното многообразие;
в) допълнителни усилия са необходими за намаляване на общата регулаторна тежест на ниво ЕС и на национално равнище. До края на 2012 г. Комисията ще представи съобщение за по-нататъшните стъпки в областта на „разумното регулиране“, включително мерки за подкрепа на микропредприятията;
г) окончателното изграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. в съответствие с договорените срокове и с гаранция, че нито една държава членка няма да остане изолирана от европейските газо- и електропреносни мрежи след 2015 г., ще допринесе значително за конкурентоспособността на ЕС, както и за растежа и заетостта. След като директивата за енергийната ефективност бъде официално приета, държавите членки трябва бързо да я приведат в изпълнение, като прилагат пълноценно разпоредбите, за да използват значителния потенциал за създаване на работни места в този сектор. Следва бързо да се постигне съгласие по предложението за трансевропейска енергийна инфраструктура;
д) трябва да продължат усилията, за да може научноизследователската дейност да бъде бързо претворявана в иновации, отговарящи на търсенето на пазара, като с това се засилва конкурентоспособността на Европа и се подпомагат действията в отговор на предизвикателствата пред обществото. Европейското научноизследователско пространство трябва да бъде укрепено, по-специално чрез подобряване на подкрепата за научноизследователска и развойна дейност и на възможностите за инвестиции за иновативни стартиращи предприятия и МСП. Бъдещата програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“ ще подпомагат иновативните МСП по отношение на достъпа до финансиране. Особено важно е да бъдат укрепвани ключовите базови технологии, които са от системно значение за иновативния характер и конкурентоспособността на промишлеността и на икономиката като цяло, включително в области като нанотехнологиите, биотехнологиите и усъвършенстваните материали;
е) За някои страни реформираната кохезионна политика дава възможност за инвестиции с цел излизане от кризата, тъй като е важен инструмент за инвестиране, растеж и създаване на работни места на ниво ЕС, както и за структурни реформи на национално равнище. Тя допринася в значителна степен за публичните инвестиции в ЕС и за задълбочаването на вътрешния пазар;
ж) Постигнатото днес съгласие относно единния патент ще доведе до значително понижаване на разходите за МСП и ще стимулира иновациите, като осигури висококачествени патенти на достъпни цени в Европа, с единна специализирана юрисдикция;
з) от решаващо значение е да се стимулира финансирането на икономиката. 120 милиарда евро (равностойни на около 1 % от БНД на ЕС) се мобилизират за бързодействащи мерки по отношение на растежа:
 • внесеният капитал на ЕИБ следва да бъде увеличен с 10 милиарда евро с цел укрепване на собствения капитал на банката, както и увеличаване на цялостния капацитет за кредитиране с 60 милиарда евро, като по този начин се освободят до 180 милиарда евро за допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, включително в най-уязвимите страни. Това решение следва да бъде взето от Съвета на гуверньорите на ЕИБ, така че да се осигури влизането му в сила не по-късно от 31 декември 2012 г.
 • следва незабавно да започне пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти, което ще донесе допълнителни инвестиции в размер до 4,5 милиарда евро за пилотни проекти в областта на ключови транспортни, енергийни и широколентови инфраструктури. При условие че междинният доклад и оценката на пилотната фаза са положителни, обемът на тези финансови инструменти би могъл в бъдеще да бъде допълнително разширен във всички страни, включително в подкрепа на Механизма за свързване на Европа.
 • когато е целесъобразно и при спазване на правилата за отмяна на поети бюджетни задължения, държавите членки имат възможност да работят с Комисията в рамките на съществуващите правила и практики, като използват част от отпуснатите им от структурните фондове средства, за да споделят с ЕИБ рисковете по заемите и да предоставят гаранции по заемите за знания и умения, ефективно използване на ресурсите, стратегически инфраструктури и за достъп на МСП до финансиране. Структурните фондове са пренасочили средства в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност, МСП и младежката заетост, а още 55 милиарда евро ще бъдат заделени за мерки за стимулиране на растежа през настоящия период. Подкрепата за МСП следва да се засили допълнително, включително като им се осигури по-лесен достъп до средства от ЕС.Държавите членки имат и възможността да обмислят преразпределяне в рамките на своите национални пакети съгласно съществуващите правила и в сътрудничество с Комисията.
 • следва да се развива дейността на Европейския инвестиционен фонд, особено що се отнася до рисковия капитал, във връзка със съществуващите национални структури;
и) бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в цяла Европа, най-вече като лост за инвестиции в областта на производителността и човешкия капитал. В бъдещата многогодишна финансова рамка разходите следва да бъдат мобилизирани в подкрепа на растежа, заетостта, конкурентоспособността и конвергенцията в съответствие със стратегията „Европа 2020“;
й) данъчната политика следва да допринася за фискалната консолидация и устойчивия растеж. Следва да продължи работата и обсъжданията по предложенията на Комисията относно енергийното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и преразглеждането на директивата за облагане на доходите от спестявания. Както беше отбелязано на заседанието на Съвета на 22 юни 2012 г., предложението за данък върху финансовите сделки няма да бъде прието от Съвета в разумен срок. Ето защо няколко държави членки ще представят искане за засилено сътрудничество в тази област с оглед на приемането му до декември 2012 г. Комисията продължава да работи по конкретните начини за подобряване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци и скоро ще представи план за действие, който ще включва варианти във връзка с това. Трябва бързо да се постигне съгласие по указанията за водене на преговори относно споразумения за данъчното облагане на доходите от спестявания с трети държави. Държавите членки, които участват в пакта „Евро плюс“, ще продължат структурните обсъждания по въпроси на данъчната политика, по-конкретно за да гарантират обмен на най-добри практики;
к) категоричен приоритет е стимулирането на заетостта сред жените и мъжете, и особено сред младите хора и трайно безработните. Съветът ще разгледа в бърз порядък и ще вземе решение по предложенията, които се съдържат в „Пакета за заетостта“ на Комисията, като постави акцент върху създаването на качествени работни места, структурните реформи на пазарите на труда и инвестициите в човешкия капитал. От решаващо значение е да се намери решение на проблема с безработицата сред младите хора, по-специално чрез инициативите на Комисията за гаранциите за младежта и рамката за качество на стажовете. Важно е също да се насърчава връщането към активност на по-възрастните работници; Трябва да се подобри управлението от страна на ЕС, включително многостранното наблюдение на политиките по заетостта.
л) трудовата мобилност в рамките на ЕС следва да се улесни. Порталът EURES следва да бъде превърнат в истински европейски инструмент за намиране и наемане на работа; следва да бъде разгледана възможността за разширяване на обхвата му, за да включва чиракуването и стажовете, както и да бъде разгледана по-нататъшната подкрепа за подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“. Следва да се разработят нови инструменти на ЕС за по-добро проследяване на търсените нови умения, признаването на професионалните квалификации и езиковите умения следва да се подобрят, броят на регламентираните професии да бъде намален, а придобиването и запазването на трансграничните пенсионни права и други права на социална сигурност за работниците от ЕС да бъде укрепено. Следва да напредне и работата по предложението за изпълнението на правата на командированите работници;
м) търговията трябва да се използва по-пълноценно като двигател на растежа. Европейският съюз е решен да насърчава свободната, справедлива и отворена търговия, като същевременно защитава интересите си, в дух на реципрочност и взаимна изгода, особено по отношение на най-големите световни икономики. Предложението на Комисията относно достъпа до пазарите за обществени поръчки в трети страни следва бързо да бъде разгледано. Наред с решаващата цел, която продължава да бъде укрепването на многостранната система, текущите и евентуалните бъдещи двустранни преговори са от особено голямо икономическо значение. Повече усилия следва по-специално да се насочат към премахване на пречките за търговията, по-добър достъп до пазара, подходящи условия за инвестиции, защита на интелектуалната собственост и отваряне на пазарите за обществени поръчки. Финализираните споразумения трябва бързо да бъдат подписани и ратифицирани. Споразуменията за свободна търговия със Сингапур и Канада следва да бъдат финализирани до края на годината; преговорите с Индия се нуждаят от нов импулс и от двете страни, а работата по задълбочаването на търговските отношения на ЕС с Япония следва да продължи. Държавните и правителствените ръководители очакват препоръките на работната група на високо равнище ЕС—САЩ за растеж и работни места и се ангажират да работят за постигане на целта преговорите за всеобхватно трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции да започнат през 2013 г.
н) финансовата стабилност е предпоставка за растежа. В доклада „Към един истински икономически и паричен съюз“ са очертани важни идеи в това отношение. Има области, в които държавите членки с обща парична единица и другите държави, желаещи да се включат в това начинание, изразяват готовност да задълбочат усилията си за координиране и интегриране на своите финансови, фискални и икономически политики в рамката на Европейския съюз, като зачитат напълно интегритета на единния пазар и Европейския съюз като цяло.