вторник, 30 март 2010 г.

Разкрит картел на банковия пазар в Обединеното Кралство

Royal Bank на Шотландия (RBS) е приела да заплати санкция в размер на £28.59 милиона след като е признала, че е нарушила закона за конкуренцията на Обединеното Кралство в периода октомври 2007 г. – март 2008 г.

Санкцията е била намалена от £33.6 милиона на £28.59 милиона поради факта, че банката напълно е съдействала на органа по конкуренция по време на разследването.

В своето производство, органът по конкуренция на Обединеното Кралство-Office of fair trading (OFT) е установил, че банката е разкривала конфиденциална информация относно бъдещата си ценова политика на своя конкурент Barclays Bank. OFT също е открил доказателства, че ценовата информация е използвана от Barclays Bank при формиране на собствените й цени.

Производството е започнало след като Barclays Bank се е възползвала от Програмата за освобождаване от санкции при картелни случай (Leniency) и е предоставила доказателства на OFT за участието си в картела, освен това напълно е сътрудничила по време на разследването, вследствие на което няма да й бъде наложена санкция.

Разкриването на ценовата информацията от страна на RBS е ставало по различни начини-по повод на организирани социални събития, срещи с клиенти в рамките на професионални срещи, чрез телефонни разговори. Разменяната ценова информация се е отнасяла за заеми предоставяни на  големи адвокатски, счетоводни и брокерски фирми за недвижими имоти, които са основни клиенти на RBS и Barclays.

По повод на разкрития картел Али Никпей - Главен директор в OFT - „Картели и криминални разследвания” категорично заявява:


"Всяка компания, която разкрива предварително конфиденциална ценова информация на своите конкуренти, рискува да й бъде наложена значителна санкция. Всяка компания, която участва на пазара на Обединеното Кралство трябва да е наясно за сериозността на такова поведение, и следва да работи в условията на ефективна конкуренция"
и
"Този случай подчертава решимостта  на OFT да защитава конкуренцията в банковия сектор. От съществено значение е да се подчертае значителните ползи при незабавно предоставена информация на OFT за антиконкурентно поведение и сътрудничество по време на разследването"

неделя, 28 март 2010 г.

Е-въпросник – нова електронна платформа в помощ на проучванията на ГД „Конкуренция” на ЕК при случаи на концентрации

От месец декември 2009 г. ГД „Конкуренция” използва уеб базирано приложение, наречено „е-въпросник” ("eQuestionnaire"), което е предназначено за изпращане на отговори до комисията в случаи на проучвания при концентрации.
Това приложение ще се използва в бъдеще и при някои антитръстови проучвания.
Подробно разяснение за начина на използване на „е-въпросник” от заинтересованите страни може да се разгледа тук.

петък, 26 март 2010 г.

Антитръст: Комисията прие нови Правила за групово освобождаване в застрахователния сектор

Европейската комисия прие нови правила за Групово освобождаване в застрахователния сектор, Block Exemption Regulation (BER), чрез които се освобождават от общата забрана на ограничаващи конкуренцията практики, някои споразумения в застрахователния сектор.


"Груповите освобождавания ще продължават да се прилагат за пулове и за определен тип размяна на информация, необходима на индустрията за да може да осъществява бизнеса си. Това е в интерес на потребителите и на икономиката като цяло. Комисията заедно с националните органи по конкуренция ще наблюдава индустрията, за да не може тя да използва освобождаванията като бланкетна защита и ще прилага правилата за конкуренция когато и където е необходимо.”
Заявява Joaquín Almunia-  комисар по конкуренция в ЕК

Новите групови освобождавания в сектор застраховане, заменят действащите правила, приети през 2003 г. , на които срокът им изтича през месец март 2010 г. и ще действат до 31 март 2017г.

Обмяната на определен вид информация е особено важна за застрахователния сектор, поради необходимостта компаниите да обработват голям обем данни за да изчисляват разходите за покриване на рисковете. Освен това достъпът до обобщените данни е изключително важен за улесняване навлизането на нови чуждестранни предприятия на пазара.

Ключовите освобождавания при размяната на информация са:

• Въвеждат се нови права за достъп до резултатите от обмяната на информацията за клиенти и потребителски организации, с изключение на случаите за защита на обществената сигурност.

• С новите групови освобождавания се посочва точния обхват на информацията, която може да се разменя между предприятията.

Чрез новите правила се освобождават, в рамките на строги условия, пулове (общо покриване на рискове от застрахователни компании), които също покриват и „нови” рискове или има определен праг на пазарния дял, ако не се покрива „нов” риск.

Ключовите промени при  освобождавания на пулове са:

• Промяна на подхода при изчисляване на пазарния дял, с цел да се уеднакви с общите и специфичните секторни правила за конкуренция и да се вземат предвид общите премийни приходи не само в пула, но и извън него.

• Разширяване на дефиницията на „нов риск” с цел се покрият рискове, чиито естество е такова , че не може предварително да се знае какъв капацитет е необходим за да се покрие риска.

Европейската комисия обявява, че ще сътрудничи с националните органи по конкуренция, за да е сигурна, че засрахователните компании и особено пуловете правилно прилагат новите групови освобождавания и чрез прилагането на споразуменията не ограничават конкуренциятна на пазара.

Пълният текст на документите е публикуван на сайта на ЕК:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № ../.. НА КОМИСИЯТА

от [...] годинаотносно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор

относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз за определени категории споразумения, решения и съгласувани
практики в застрахователния сектор

четвъртък, 25 март 2010 г.

Европейска седмица за устойчива енергия под надслов : Да декарбонизираме нашата енергия

Европейската седмица за развитие на устойчива енергия се провежда в периода 22-26 март и целта й е да фокусира вниманието върху декарбонизиране на енергийното бъдеще на Европа.Mr Günther H. Oettinger, комисарят по енергетика заявява по случай откриването на седмицата: „Сега е точния момент да определим нашата дългосрочна визия за Европейската политика в областта на енергетиката, и тази визия трябва да включва декарбонизацията и „зеления растеж”. Енергийната ефективност и възобновяемите източници могат да бъдат мощен фактор за икономически растеж и да допринесат за позитивно и по-интелигентно бъдещо развитие на обществото.”

Европейският парламент за политиката на Европейската комисия в областта на конкуренцията


С резолюцията по доклада ЕП припомня, че политиката в областта на конкуренцията и всеобхватното прилагане на правилата на конкуренцията са от ключово значение за наличието на добре функциониращ и конкурентен европейски вътрешен пазар.

ЕП дава оценка на основните политики на ГД „Конкуренция” на Европейската комисия, като посочва задоволството си от успешната борба с картелите. Борбата с картелите играе централна роля за поддържане на ефективна конкуренция на пазара, която гарантира ниски цени и богат избор за потребителите. В тази връзка EП насърчава Комисията да постави началото на постоянен и непрекъснат диалог със сдруженията на потребителите с цел идентифициране на свързаните с конкуренцията проблеми и определяне на приоритетите в правоприлагането.

ЕП насърчава Комисията да продължи да прилага строго правилата, за да предотвратява картели и да предприема действия срещу тях; приветства инструменти като пакета от актове за постигане на споразумение, който позволява на Комисията да прилага опростена процедура при делата за картели.

Изисква от Комисията да настоява за прилагане на пакета за далекосъобщенията.

Разглежда в положителна светлина публикуването на Съобщението на Комисията, озаглавено "Насоки за приоритетите на Комисията по прилагането на член 82 от Договора за ЕО в областта на злоупотребата с практики на отстраняване на конкуренти, наложени от предприятия с господстващо положение", които създават повече прозрачност и предвидимост в работата на ЕК.

В резолюцията ЕП дава становище още по въпросите за:

Държавните помощи

Най –общо по отношение на държавните помощи ЕП отбелязва, че политиката в областта на държавната помощ е неразделна част от политиката на конкуренция и контролът на държавната помощ отразява необходимостта от запазването на равни условия за всички предприятия, извършващи дейност на единния европейски пазар. ЕП изразява опасение, че са възможни потенциални вреди за конкуренцията вследствие на държавната намеса във финансовия сектор, като призовава Комисията спешно да продължи да разследва защо държавната помощ, предоставена на банки, не достига до реалната икономика и да предприеме мерки срещу банки, които очевидно не могат или отказват да предадат по веригата ползите от държавната помощ.

ЕП също изисква от ЕК да осигури повече яснота относно възстановяването на държавна помощ и възможните санкции в случай, че помощта не бъде възстановена. ЕП отбелязва, че възстановяването на незаконна държавна помощ е продължителен и тежък процес и насърчава Комисията да направи процедурите още по-строги и да продължи да оказва натиск върху държавите-членки, по-специално спрямо извършилите повторно нарушение.

Приветства новите насоки относно държавната помощ за защита на околната среда в рамката на пакета от мерки в областта на климата и енергетиката, които въвеждат нормализирана оценка за второстепенните въпроси и по-подробна оценка за съществените въпроси и призовава Комисията да публикува през 2010 г. изчерпателен доклад относно ефективността на държавната помощ, предоставена за "екологично възстановяване" (постигане на съществена промяна в посока към устойчивост, по-специално в автомобилния сектор), и на държавната помощ за защита на околната среда.

Антитръстови правила

ЕП приветства изключително твърдата позиция на Комисията спрямо антиконкурентното поведение през последните години, тъй като то причинява големи щети на потребителите и на икономиката; изтъква необходимостта от широка обществена подкрепа за политиката на конкуренция и демократичната легитимност, гарантирана от включването на Европейския парламент; изразява загриженост, че използването на един-единствен инструмент – налагането на все по-високи глоби – може да се окаже прекалено едностранчиво и призовава за прилагане на по-широк кръг от по-чувствителни инструменти, които обхващат въпроси като индивидуална отговорност, прозрачност и отчетност на дружествата, съкратени процедури, право на защита и справедлив процес и механизми за гарантиране на ефективното действие на програмите за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер в случай на картели , като подкрепя подход от типа "морков и тояга", със санкции като ефективно възпиращо средство, особено за повторни провинения, и с насърчаване на спазването на норми и разпоредби. Ако едно и също дружество извърши няколко нарушения на конкурентното право, то тогава са необходими по-строги възпиращи мерки за прилагане на антитръстовите правила, особено при случаи на картелиране или злоупотреби с господстващо положение. Призовава Комисията и държавите-членки да въведат принципа на личната отговорност.

Контрол върху сливанията

ЕП подкрепя преразглеждането на известието на Комисията относно приемливите средства за защита съгласно Регламент (ЕИО) № 139/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията, и изисква Комисията да изготви доклад по държави относно прилагането на член 21, параграф 4 от регламента на ЕО за сливанията, който позволява съображенията, свързани с обществената политика, да вземат предимство пред съображенията, свързани с конкуренцията;

Подчертава, че настоящата икономическа криза не оправдава намаляване на строгостта на политиките на ЕС за контрол на сливанията;

Секторни проучвания

Призовава Комисията да проведе разследване, какъв е маржът в цените по веригата производство-дистрибуция-търговия на дребно на хранителни стоки и да предложи мерки за преодоляване на установените конкурентните проблеми. В тази връзка ЕП подчертава необходимостта от всеобхватни секторни проучвания и последващи мерки по отношение на хранителната промишленост и по-специално на веригата за разпространение на млечни продукти, отношенията между производителите на селскостопански стоки, междинните купувачи, основните дистрибутори и крайните потребители, които да се извършват в тясно сътрудничество с националните органи по конкуренция, членове на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК);

ЕП изисква провеждане на секторни проучвания на рекламата онлайн и на концентрациите в медийния сектор, което да анализира всички начини за разпространение на съдържание, като печат, телевизия, радио и интернет. Също Комисията да представи анализ на конкуренцията и в автомобилния сектор, както и в сектора на финансовите услуги. ЕП изразява загриженост относно недостатъчната конкуренция в сектора на телекомуникациите и изисква провеждането на допълнително проучване в сектора и настоява Органът на европейските регулатори на електронните съобщения, да направи задълбочен анализ на пазара на съобщенията и да води политика на насърчаване на конкуренцията.

Подчертава нуждата от подобряване на конкуренцията във фармацевтичния сектор, а за енергийния сектор отбелязва, че сигурността на доставките и ефективната конкуренция в енергийния пазар не могат да бъдат постигнати без взаимосвързана и добре функционираща инфраструктура . Конкуренцията се затруднява от липса на свързаност между газопреносни и електропреносни мрежи.

понеделник, 22 март 2010 г.

Държавна помощ: Анализ на мерките, предприети от държавите-членки за справяне с финансовата и икономическа криза

На 17.03.2010 г. Главна дирекция „Конкуренция” на ЕК публикува на сайта си въпросник към държавите –членки, чиято цел е да се събере информация за изпълнението на мерките по Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза, приета през януари 2009 г. и изменена през декември 2009 г. През октомври 2009 г. страните са изпратили първия доклад за предприетите от тях мерки, в съответствие с чл. 6 от Временната рамка. Публикуваният втори въпросник изисква от държавите-членки да посочат повече и по- актуална информация за начина на използване на мерките, като вземат предвид настоящите икономически условия.


Срокът за отговорите по въпросника е 15.04.2010 г.

петък, 19 март 2010 г.

Енергетика:Предизвикателствата пред създаването на Единен европейски енергиен пазар

Интегриране на енергийните пазари, чрез презгранично свързване на мрежите, което да позволи на пазарните участници безпроблемен достъп до тях.

Либерализиране на енергийните пазари и създаване на условия за конкуренция на енергийните пазари на европейско равнище.

Достигане на поставените цели за енергийна ефективност и ограничаване на вредните газови емисии.

Това са основните цели, които формулира в своя реч Günther OETTINGER комисар по енергетика в Европейската комисия, на конференцията, проведена в Брюксел на 17.03.2010 г. под надслов „Как интегрирането на пазара ще допринесе за изграждане на сигурно и устойчиво бъдеще”

Комисарят по енергетика подчертава, че Европа все още е далече от тези цели и посочва няколко конкретни стъпки, които следва да се предприемат, както от ЕК , така и от държавите-членки.

• Системните оператори

Системните оператори (Transmission System Operators) ще имат непосредствената задача да изграждат съответните инфраструктурни мрежи, които да свързват големите производители на енергия от възобновяеми източници с пазарите. Това е голямо предизвикателство, защото съществува риск от противопоставяне на този подход, от страна на големите вертикално интегрирани компании, поради засягане на интересите на собствените им предприятия -производители на енергия. Това може да се изрази в отказ за инвестиране в мрежи или връзки с други системи.

За да се избегне този риск стриктно следва да се приложат правилата на Третият енергиен пакет, който изисква да се осигури независимост на операторите на мрежите от производителите на енергия, дори когато те са в рамките на едно и също вертикално-интегрирано предприятие.

Електрическите мрежи имат характеристиката на „съществено съоръжение”, което означава, че следва да се подлагат на стриктен регулаторен контрол, който да балансира между интересите на компаниите и потребителите.

Независимост и сътрудничество с регулаторните органи

Günther OETTINGER със съжаление отбелязва, че независимостта и правомощията на националните регулаторни органи не винаги са на необходимото равнище, а в някои страни имат много слаби позиции и се осъществява политическа намеса върху дейността им.

Затова, Третият енергиен пакет изисква не само засилване независимостта и ролята на националните регулатори, но и създаване на Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. Една силна агенция е необходима за да посрещне предизвикателствата при реализиране целите на Третият енергиен пакет за либерализация и създаване на единен конкурентен Европейски енергиен пазар.

• Ролята на ЕК

Комисията ще изложи чрез проект, вижданията си за развитието на пазара до 2015 г., с което цели да улесни вземането на решения от страна на участниците на пазара.

Енергийните мрежи и системи, в съответствие и с целите на Европа 2020, следва да доведат до енергийна ефективност, да спомогнат за интегрирането на възобновяемите енергийни източниции и да включат потребителите като реални участници на пазара.

Изпълнението на тези задачи изисква и огромни по размери инвестиции и тук отново ЕК предвижда изработването, още тази година, на Инфраструктурен енергиен пакет, който да зададе правилата за преценка на инвестициите в енергетиката от гледна точка интересите на Европа. Той ще включва предложения за сигурност на европейската енергетика и ще замени сегашната методика TEN-E. Чрез изработване на нов проект за хармонизиране на правилата за инвестиции в Европейския съюз и привличане на частни инвестиции, Комисията цели да подобри презграничното сътрудничество и координация в регулаторната си политика

четвъртък, 18 март 2010 г.

Антитръст: EDF се задължи да отвори за конкуренция пазара за електричество във Франция

На 17.03.2010 г. Европейската комисия прие решение, с което правно обвърза предложението на френската енергийна компания EDF за поемане на задължения със срок до 1 януари 2020 г. С това решение се прекратява производството за установяване на нарушение на чл. 102 от ДФЕС. В случай, че EDF не спази поетите задълженията, ЕК може да наложи санкция до 10 % от общият оборот на икономическата група без да доказва нарушение на антитръстовите правила.

Задълженията са предложени от компанията в отговор на изпратено от ЕК твърдение за нарушение на пазара на електричество във Франция, осъществявано чрез сключване на дългосрочни договори за доставка на електричество на големи индустриални потребители, което на практика възпрепятства навлизането на конкуренти на EDF на пазара и представлява злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 102 от ДФЕС.

В съответствие с поетите задължения EDF всяка година ще гарантира, че значителна част от клиентите са свободни да договарят доставки на ел.енергия с други доставчици. Ограниченията за препродажба също следва да се премахнат.

ЕК смята, че чрез поетите ангажименти от страна на EDF, ще се увеличи конкуренцията на френския пазар на едро за доставка на електричество, което ще е в полза на големите потребители и на икономиката като цяло.

вторник, 16 март 2010 г.

Европа 2020 и Антитръстовата политика

В изпълнение на стратегията за развитие Европа 2020 г., политиката на конкуренция може да допринася за достигане на четирите ключови цели, върху които следва да се фокусират Европейската комисия и държавите членки:
Иновации;
• Конкурентоспособност;
• Защита на околната среда;
• Социално единство (cohesion);
Това е основното послание в речта на Joaquín Almuniaкомисар по конкуренция, на Международния форум по Европейско право на конкуренция, състоял се на 09.03.2010 г. в Брюксел.
Той доразвива виждането си, че:
Единствено ефективната конкуренция кара участниците на пазара да са иновативни, да приспособяват собствените си бизнес стратегии към изискванията на потребителите и да осъществяват дългосрочни инвестиции.
• Същинската конкуренция повишава конкурентоспособността на компаниите и им дава възможност да успяват в Европа и на световните пазари.
• Конкуренцията и правилата за конкуренция спомагат за ефикасното разпределение и ефективно използване на ресурсите, в условията на увеличаващ се недостиг, помагайки да се защити природата и да се стимулират дългосрочните инвестиции.
• Наличието на ефективна конкуренция на пазара гарантира ползи за обществото, като спомага за създаване на условия за дългосрочен растеж, включително и на малки и средни предприятия, и предлага на потребителите богат избор на качествени стоки и услуги на ниски цени.
В речта си комисар Joaquín Almunia отново подчертава, че практиката по прилагане на правилата за конкуренция следва да се основава на задълбочени икономически и правни анализи, съпроводена със справедлива и прозрачна процедура.
Модерният подход е да се предпазва потребителя от вреди, причинени от неспазване на антитръстовата правилата за конкуренция, а не да се защитават конкурентите.
Което ще рече, че за Европейската комисия приоритет при прилагане на правилата за конкуренция остава борбата с картелите, следван от установяване на злоупотреби на пазара. На трето място е контрола на концентрациите.
Ще продължи и усъвършенстване на правната рамка по отношение на :вертикалните споразумения, хоризонталните споразумения за стандартизация и обмен на информация.
Отново се изразява, необходимостта за по – задълбочено сътрудничество с националните органи по конкуренция в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.
В заключение комисарят по конкуренция подчертава, че стратегическите цели на Европа 2020 за устойчив растеж не биха могли да се постигнат без ефективна конкуренция на вътрешния пазар, която единствено е  в състояние да стимулира предприятията за иновации и разширяване, което да доведе до ползи за потребителите и икономиката като цяло.
четвъртък, 11 март 2010 г.

Антитръст: Първият картел в сектор енергетика за разпределение на пазара на газ между E.ON и GDF Suez

През последните години политиката на либерализация и въвеждане на ефективна конкуренция на енергийните пазари е в центъра на вниманието на Европейската комисия. Развитието на ефективната конкуренция на енергийните пазари не е самоцелна задача. Чрез развитието на конкуренцията може да се достигнат основните цели на единния енергиен пазар- сигурност на доставките за европейските граждани, разходноориентирани цени и устойчивост на околната среда.

За да се гарантира ефективната конкуренция на енергийните пазари Главна дирекция „Конкуренция” разви активна дейност по отношение на контрола на сливанията и прилагане на антитръстовите правила.

В тази връзка интересно е решението на ЕК, с което беше установен първият картел между E.ON и GDF Suez за разпределение пазара на газ във Франция и Германия.

Хронология на случая

На 16 май 2006 г. ЕК извършва изненадващи проверки на място в офисите на E.ON Ruhrgas и GDF.

На 18 юли 2007 г. започна производство по смисъла на член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003.

На 9 юни 2008 г. на E.ON, и GDF е изпратено изложение с твърдение за извършено нарушение.

На 28 август и на 8 септември 2008 г. E.ON/E.ON Ruhrgas и GDF Suez отговарят на изложението.

На 27 март 2009 г. Комисията изпраща на страните писмо с допълнителни факти, на което те отговорят на 4 и 6 май 2009 г.

По искане на двете страни на 14 октомври 2008 г. се провежда устно изслушване.

Консултативният комитет по ограничителни практики и господстващо положение дава положителни становище на 26 юни 2009 г. ( 3 ) и на 3 юли 2009 г. ( 4 ).

Служителят по изслушването изготвя окончателния си доклад на 29 юни 2009 г.

На 8 юли 2009 година ЕК приема решение в което се заключава, че E.ON AG („E.ON“), солидарно и поотделно с неговото дъщерно предприятие E.ON Ruhrgas AG („E.ON Ruhrgas“), което е изцяло притежание на E.ON, и GDF Suez SA („GDF Suez“) са нарушили член 81, параграф 1 от Договора за ЕО, като са участвали в споразумение и съгласувани практики в сектора на природен газ. Продължителността на нарушението за E.ON Ruhrgas и Gaz de France е била поне от 1 януари 1980 г. до 30 септември 2005 г. по отношение на нарушението в Германия и поне от 10 август 2000 г. до 30 септември 2005 г. по отношение на нарушението във Франция. Продължителността на нарушението за E.ON е била от 31 януари 2003 г. до 30 септември 2005 г. Във връзка с нарушението на всяко от предприятията — E.ON Ruhrgas, солидарно и поотделно отговорно с E.ON, и на GDF Suez се налагат санкции от по 553 000 000 Евро.

Същност на нарушението

През 1975 г., Ruhrgas и GDF решават да работят заедно по изграждането на газопровода MEGAL, през който руският газ да достига до Германия и Франция. Газопроводът MEGAL е обща собственост и се управлява от E.ON Ruhrgas и GDF Suez. През него са транспортира газ от южна Германия през германо-чешката граница и германо-австрлийската граници на изток към френско-германската граница на запад.

Те се споразумяват нито едно от дружествата да не навлиза на местния пазар на другото чрез две съпроводителни писма, с които на GDF се забранява да извършва доставки от газ, транспортиран по MEGAL, на клиенти в Германия, а на Ruhrgas — да транспортира газ до Франция по газопровода.

До изтичането на крайния срок за изпълнение на Първата директива за газа през 2000 г. GDF има монопол върху вноса на газ във Франция. След премахването на монопола за внос и по време на постепенната либерализация на европейските пазари на газ страните са продължили да прилагат условията по подписаните споразумения от двете дружества от 1975 г.

Заедно с това E.ON, E.ON Ruhrgas и GDF са се срещали периодично на различни равнища и са обсъждали изпълнението на споразумението в условията на неотдавна либерализирания пазар. Контактите между страните след 1999 г. потвърждават продължаващото съществуване на споразумението за подялба на пазара и наличието на единствено и непрекъснато ограничаване на конкуренцията като цел, което е в нарушение на член 81 от Договора за ЕО.

Въпреки че през август 2004 г. страните са подписали формално споразумение, в което на теория се „потвърждава“, че условията от подписаните писма от 1975 г. вече не са сила, споразумението за подялба на пазара е продължило да съществува и да оказва влияние от 1 януари 1980 г. (за немския пазар) и от 10 август 2000 г. (за френския пазар) поне до 30 септември 2005 г., когато страните са започнали да отклоняват газ от газопровода, да извършват продажби на местния пазар на другата страна и са сключили нова поредица от споразумения относно MEGAL.
Споразумението за подялба на пазара е спомогнало на EON и GDF да подържат собствените си доминиращи позиции на пазара на газ в Германия и Франция, и след осъществената либерализация. По този начин потребителите на газ в тези страни не са могли да се възползват от предимствата, произтичащи от Директива 1998 г. за либерализация на пазара на газ, прилагането на която гарантира повече ценова конкуренция и избор на доставчици.

Санкцията

Споразуменията за подялба на пазара между конкуренти представлява изключително тежко нарушение на антитръстовите правила. При изчисляване на санкцията ЕК е взела предвид продажбите на газ, транспортиран чрез тръбопровода MEGAL, на предприятията във Франция и Германия. Отчитайки мощното присъствие на пазара на газ на двете икономически групи, антиконкурентната цел на споразумението за подялба на пазара, тяхното равно участие в газопровода MEGAL и обемите на газ, транспортирани по газопровода, ЕК определя санкциите в съответствие с методиката на ЕК за определяне на санкциите от 2006 г. По критериите на методиката основният размер на санкцията е 30 % от стойността на годишните продажби на газ на предприятията, умножена по установените брой годините на осъществяваното нарушение.

За 2008 г. световния оборот на E.ON е €87 милиарда евро, а на GDF Suez 68 милиарда евро. Те са лидерите не само на пазара в Германия и Франция при доставки на газ, но и на европейския пазар.

Крайните суми на санкциите по 553 000 000 евро за двете предприятия са значително под 10 % от световните обороти на всяко от засегнатите предприятия.

Освен наложената санкция с решението от E.ON, E.ON Ruhrgas и GDF Suez се изисква да прекратят нарушението, доколкото те все още не са сторили това, да се въздържат от повторно извършване на действие или поведение със същия или подобен предмет или резултат .

Безвъзмездна помощ за развитие на Трансевропейската енергийна мрежа

В съответствие с Решение C(2010) 48 на Европейската комисия, Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ отправя покана за представяне на предложения за предоставяне на безвъзмездни помощи в съответствие с приоритетите и целите, определени в проекта за многогодишна работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) за 2010 г.


Максималната сума на разположение по тази покана за предложения за 2010 г., e 20 760 000 EUR.

Поканата е в сила до 30 април 2010 г.

Решението за предоставяне на безвъзмездна помощ е в изпълнение на РЕШЕНИЕ № 1364/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 септември 2006 година за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи и за отмяна на Решение 96/391/ЕО и Решение № 1229/2003/ЕО

Основната цел, поставена в решението, е Общността да насърчава свързването, съвместното функциониране и развитието на трансевропейските енергийни мрежи и достъпа до такива мрежи в съответствие с действащото законодателство в Общността, чрез:

насърчаване на ефективното функциониране и развитие на вътрешния пазар като цяло, и по-специално на вътрешния енергиен пазар, като същевременно се насърчава рационалният добив, транспортиране, разпределение и използване на енергийни ресурси и разработването и свързването на възобновяеми енергийни ресурси, така че да се намали стойността на енергията за потребителя и да се допринесе за диверсифицирането на енергийните ресурси;


• подпомагане на развитието и намаляване на изолацията на по-малко облагодетелстваните и островните райони в Общността, като по този начин се подпомага развитието на икономическото и социално сближаване;


• подпомагане сигурността на енергийните доставки например чрез укрепване на взаимоотношенията с трети страни венергийния сектор във взаимния интерес на всички заинтересовани страни, и по-специално в рамките на Договора за енергийната харта и споразуменията за сътрудничество, сключени от Общността;


• допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околнатасреда, inter alia, чрез използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на рисковете за околната среда, свързани с транспортирането и преноса на енергия.

Повече информация за критериите и определените приоритетни проекти.

четвъртък, 4 март 2010 г.

Енергетика:Одобрени 4 млрд. EUR по 43 проекта за изграждането на тръбопроводи и електроенергийни системи

Европейската комисия одобри днес 43 мащабни енергийни проекта, които ще имат значителен принос за икономическото възстановяване на ЕС, като в същото време ще подобрят сигурността на енергийните доставки чрез изграждането на трансгранична инфраструктура. С днешното решение Комисията отпуска 2,3 млрд. EUR за 31 газопроводни проекта и за 12 електроенергийни проекта. Това е второто финансово решение в рамките на пакета за икономическо възстановяване, който възлиза на почти 4 млрд. EUR. Това е и най-голямата сума, отпускана до момента от ЕС за изграждането на енергийна инфраструктура.

Одобрените проекти за изграждане на електроенергийна и газопроводна инфраструктура са показателни за енергийните приоритети на ЕС.

Приоритетите включват нуждата от изграждането на по-добри взаимосвързани системи в държавите-членки на ЕС, както и да се намали изолацията на по- отдалечените райони, като например трите балтийски държави, Ирландия и Малта. Освен това одобрените проекти потвърждават необходимостта от по- голяма сигурност на доставките на газ, като се подкрепят проекти за обратен поток в 9 държави-членки, както и проектите Nabucco и Galsi, с които се цели диверсификация на вноса на газ.

Финансираните проект , в които участва и България са:

Nabucco Nabucco Gas Pipeline International GmbH

AT, HU, BG, DE,RO

200,000,000 евро

Interconnection Bulgaria-Greece (Stara Zagora –Dimitrovgrad-Komotini)

1) Public Gas Corporation of Greece (DEPA)

2) EDISON S.p.A

3) Bulgarian Energy Holding EAD

GR, IT, BG

45,000,000 евро

Bulgaria-Romania interconnection

1) S.N.T.G.N TRANSGAZ SA

2) BULGARTRANSGAZ EAD

RO, BG

8,929,000 евроАнтитръст: Microsoft предостави на потребителите възможност за избор на уеб браузър

На 16 декември 2009 г. Европейската комисия прие решение, с което правно обвърза Microsoft да изпълнява поети ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите са в отговор на опасенията на Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

 Според поетите ангажименти Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer.
Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор“ кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.
Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer.

От месец март 2010 г., в рамките на пет години, започва процесът, позволяващ изборът между различни уеб браузъри, при който европейските потребители вече ще имат възможност свободно да избират кой уеб браузър да използват. Този избор ще послужи, както за подобряване на работата с интернет в момента, така ще подейства и като стимул за това компаниите за уеб браузъри да бъдат иновативни и да предлагат на хората по-усъвършенствани браузъри в бъдеще.

За повече информация тук

Антитръст:ЕК заподозря злоупотреба на телекомуникационния пазар в Полша

На 01.03.2010 г. Европейската комисия(ЕК) изпрати Твърдениe за Нарушения (Statement of Objections) на Telekomunikacja Polska S.A, историческият телекомуникационен оператор на Полша, с което го уведомява, че има предварителни съмнения за злоупотреба с господстващо положение на широколентовия пазар на едро.

Производството по случая ЕК започва на 17 април 2009 г., като първоначалното съмнение е, че Telekomunikacja Polska S.A, (ТР) злоупотребява с господстващото си положение на широколентовия пазар на едро, с което нарушава чл. 102 от ДФЕС.

ЕК счита, че:

TP отказва достъп до инфраструктурата си на алтернативните оператори, като по този начин ги възпрепятства да предоставят услуги на дребно на крайните клиенти в Полша.

• ТР подлага алтернативните оператори на дълга и тежка процедура при осъществяване на достъпа им до инфраструктурата на историческия оператор

• ТР прилага различни тактики спрямо алтернативните оператори с цел да ги забави и да затрудни вземането на сигурни и ефективни бизнес решения от тяхна страна.

• Такъв род поведение е в състояние да забави развитието на широколентовия пазар на дребно в Полша.

В условията на либерализиран пазар и при спазване на правилата за конкуренция, новонавлизащите на пазара оператори (алтернативните оператори), следва да имат достъп срещу заплащане до мрежата и услугите на историческия оператор.

Само отворения за конкуренция пазар може да осигури на потребителите по-голям избор от услуги и то на конкурентни цени, както и създаване на нови предприятия и възможности за нови работни места.

Telekomunikacja Polska S.A има право на защита, като в срок от 8 седмици следва да отговори на твърденията за нарушения, има право на достъп до събраните документи по производството и да бъде изслушан от ЕК.

Ако след тази процедура, твърденията за нарушения на антитръстовите правила от страна на Telekomunikacja Polska S.A се потвърдят, в окончателното си решение ЕК ще изиска прекратяване на нарушенията и може да наложи санкция на предприятието.