петък, 24 юли 2020 г.

Държавна помощ: ЕК приканва заинтересованите страни да представят своите становища за преразгледаните насоки за регионална помощ

Европейската комисия започва обществена консултация и приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения по проекта на преразгледани насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“). Заинтересованите страни могат да участват в консултацията до 30 септември 2020 г.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Насоките за регионална помощ имат за цел да насърчат икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в ЕС, като същевременно гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие.

Настоящите насоки за регионална помощ са в процес на преразглеждане в контекста на „проверката за пригодност“ на Комисията на пакета от мерки за модернизиране на държавната помощ от 2012 г., която има за цел да оцени дали настоящите правила продължават да са подходящи за целта.

В проекта на преразгледаните насоки се отчитат предварителните резултати от проверката за пригодност. Тези предварителни резултати показват, че настоящите насоки за регионална помощ са функционирали добре по принцип. Същевременно Комисията предлага редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на настоящите правила.

Освен това, проектът на преразгледаните насоки отразява новите приоритети на политиката, свързани с Европейския зелен пактпромишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС. Така например, като се имат предвид значителните нужди от инвестиции за този двоен преход и за да се даде възможност на регионите да се възстановят от икономическите последици от разпространението на коронавируса, Комисията предлага да се увеличат максималните интензитети на помощта, като се създадат възможности за допълнителни стимули за частни инвестиции в регионите в най-неравностойно положение, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Комисията също така предлага допълнителни процедурни опростявания за държавна помощ в полза на регионите по механизма за справедлив преход, които държавите членки понастоящем определят.

В контекста на текущия преглед на правилата за държавна помощ Комисията продължава да обмисля допълнителни мерки в областта на прилагането на държавната помощ, които могат да допринесат за постигането на целите на Зеления пакт, които трябва да се основават на ясни и обективни критерии. Като част от днешната консултация относно проекта на преразгледаните насоки за регионална помощ Комисията също така приканва заинтересованите страни да предоставят мненията си и по този въпрос.

Проектът на Насоките и всички подробности относно обществената консултация са достъпни онлайн.

Следващи стъпки

Срокът на действие на сегашните насоки, който трябваше да изтече в края на тази година, беше удължен до края на 2021 г. с цел да се осигурят предвидимост и правна сигурност по време на процеса на преразглеждане.

В допълнение към започналата днес консултация със заинтересованите страни предложеният текст за Насоки за регионална помощ ще бъде обсъден и на среща между Комисията и държавите членки, която ще се проведе в края на периода на консултация. Благодарение на този процес държавите членки и заинтересованите страни ще разполагат с достатъчно възможности да коментират проекта на предложение на Комисията.

Приемането на новите насоки се предвижда за началото на 2021 г., за да се предостави достатъчно време на държавите членки да изготвят и нотифицират своите карти на регионалните помощи, които ще влязат в сила през 2022 г.

Контекст

Европа винаги е била белязана от значителни регионални различия по отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата. Регионалната помощ има за цел да подпомогне икономическото развитие на необлагодетелстваните региони в Европа, като същевременно осигури еднакви условия на конкуренция между държавите членки. 

В Насоките за регионална помощ Комисията определя условията, при които регионалната помощ може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, и установява критериите за определяне на регионите, които отговарят на условията, посочени в член 107, параграф 3, букви а) и в) от Договора за функционирането на Европейския съюз. Следователно в Насоките се съдържат и правила, въз основа на които държавите членки могат да изготвят карти на регионалните помощи, за да определят в кои географски региони предприятията могат да получават регионална държавна помощ (подпомагани региони) и в какъв размер (интензитет на помощта).

 

 

понеделник, 20 юли 2020 г.

Антитръст: Комисията приема насоки за националните съдилища за случаи, при които се оповестява поверителна информация


Европейската комисия съобщи, че е приела съобщение относно защитата на поверителна информация от националните съдилища в производства за прилагане от страна на частноправни субекти на правото на ЕС в областта на конкуренцията.
То бе прието след целева обществена консултация, която Комисията обяви на 29 юли 2019 г., като прикани заинтересованите страни да представят коментари по проекта за съобщение. По време на обществената консултация Комисията получи мнения от различни заинтересовани страни, които потвърдиха необходимостта от допълнителни насоки относно оповестяването на доказателства.
Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила помага на гражданите и дружествата да предявят искове за обезщетение, ако са жертви на нарушения на антитръстовите правила на ЕС.
При такива производства има вероятност националните съдилища да получат искания за оповестяване на доказателства, съдържащи поверителна информация. Съгласно Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила държавите членки трябва да гарантират, че националните съдилища разполагат с правомощия да разпоредят оповестяването на тези доказателства, при условие че искът за обезщетение за причинени вреди е реалистичен, изискваното доказателство е важно и искането за оповестяване е пропорционално. Ако тези условия са изпълнени и са въведени мерки за защитата на поверителната информация, националните съдилища могат да разпоредят оповестяването на доказателствата. Същевременно съгласно Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила държавите членки трябва да гарантират, че националните съдилища разполагат с ефективни мерки за защита на тази поверителна информация.
Националните законодателства може да се различават до голяма степен по отношение на достъпа до поверителната информация и защитата ѝ. Много важно е националните съдилища да постигнат подходящ баланс между правото на ищеца на достъп до съответната информация и правото на друга страна на защита на поверителна информация.
За да подпомогне националните съдилища в изпълнението на тази задача, Комисията прие съобщение, чиято цел е да предостави на националните съдилища практически насоки относно подбора на ефективни мерки за защита с оглед на, наред с другото, специфичните обстоятелства по делото, вида на изискваната информация, степента на оповестяване, засегнатите страни и отношения, както и административната тежест и отражението върху разходите.
В съобщението са представени редица мерки (например редакции, поверителни кръгове, използване на услугите на експерти, изслушвания при закрити врата), които националните съдилища могат, в зависимост от процедурната уредба, да разпоредят в защита на поверителната информация в контекста на искания за оповестяване на поверителна информация по време на производствата и след прекратяването им. Освен това в него се описва как и кога тези мерки биха могли да бъдат ефективни.
Съобщението не е обвързващо за националните съдилища и не изменя процесуалните правила, приложими към гражданските производства в отделните държави членки.
Съобщението е достъпно на всички официални езици тук.
Контекст
Между юли и октомври 2019 г. Комисията проведе консултации със заинтересованите страни по проекта на съобщението. Комисията разгледа внимателно всички постъпили мнения, преди да приеме съобщението.
Нарушенията на правото на ЕС в областта на конкуренцията, например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара, нанасят много тежки вреди не само на икономиката като цяло, но и на конкретни предприятия и потребители. Те могат да претърпят вреди, например поради по-високи цени, или пропуснати ползи поради възпиране на въвеждането на пазара.
Тези жертви имат право на обезщетение за тази вреда. Те могат да получат такова обезщетение, като предявят иск за обезщетение пред национален съд. Директивата относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила, която всички държави членки са транспонирали, улеснява жертвите на антиконкурентни практики да получат обезщетение за вреди. Повече информация за исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила може да бъде намерена тук.

Енергетика: Консултация относно план за реформа на пазара на електроенергия на Финландия

Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.

Планът за реформи следва да се представи на Европейската комисия за оценка и становище. За да даде становище ЕК провежда консултации с широк кръг засегнати участници. В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.

Финландия  е предложила план за реформа на пазара на електроенергия, който ЕК подлага на обществено обсъждане до 25 август 2020 г.. Резултатите от получените становища Комисията ще вземе предвид при изработване на окончателното становище по предложения план от Финландия.  

четвъртък, 16 юли 2020 г.

Антитръст: ЕК започва антитръстово проучване на конкуренцията при Internet of Things


Европейската комисия обяви, че започва антитръстово проучване на конкуренцията в сектора на интернет на предметите (ИнП) Internet of Things (IoT) за свързаните с потребителите продукти и услуги в Европейския съюз.

Секторното проучване ще се съсредоточи върху свързаните с потребителите продукти и услуги, които са свързани към мрежа и могат да бъдат контролирани от разстояние, например чрез гласов асистент или мобилно устройство. Те включват интелигентни домакински уреди и устройства за носене. Знанията за пазара, придобити благодарение на проучването, ще допринесат за прилагането от страна на Комисията на правото в областта на конкуренцията в този сектор.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, описва конкретна ситуация относно IoTОчаква се потребителският интернет на предметите да нарасне значително през идните години и да се превърне в нещо обичайно в ежедневието на европейските потребители. Представете си следното: интелигентен хладилник, който прави списъка ви за хранителни продукти, вие отваряте този списък на интелигентното си устройство и поръчвате нужното от магазин, който изпраща продуктите до вашата врата, която се отключва автоматично с една дума. Възможностите изглеждат безкрайни. Достъпът до големи обеми данни на потребителите изглежда обаче е ключът към успеха в този сектор. Затова трябва да гарантираме, че участниците на пазара не използват контрола си върху тези данни, за да нарушават конкуренцията или да затворят тези пазари за конкурентите. Настоящото секторно проучване ще ни помогне да разберем по-добре естеството на възможните проблеми за конкуренцията в този сектор и вероятните последици от тях.

Въпреки сравнително ранния етап на развитие на сектора на интернет на предметите за стоки и услуги, свързани с потребителите, в Европейския съюз, съществуват признаци, че определени практики на предприятията могат да нарушат конкуренцията структурно. Те са свързани с ограниченията на достъпа до данни и оперативната съвместимост, както и с определени форми на отдаване на предимство на собствените продукти и практики, свързани с използването на частни стандарти. Екосистемите на интернет на предметите често се характеризират със силни мрежови ефекти и икономии от мащаба, което може да доведе до бърза поява на господстващи цифрови екосистеми и пазачи на входа и може да породи рискове от господстваща позиция на пазара на един участник.

Поради това в рамките на това секторно проучване на конкуренцията Комисията ще събере информация за пазара, за да разбере по-добре естеството, разпространението и въздействието на тези потенциални проблеми в областта на конкуренцията, както и за да ги разгледа в контекста на антитръстовите правила на ЕС.

Секторното проучване ще обхване продукти като устройствата за носене (напр. интелигентни часовници или устройства, проследяващи физическата форма) и свързаните потребителски устройства, които се използват в контекста на интелигентните домове, като например хладилници, перални машини, интелигентни телевизори, интелигентни високоговорители и осветителни системи. Чрез секторното проучване ще бъде събрана и информация за услугите, налични чрез интелигентните устройства, като услугите за стрийминг на музика и видео съдържание, както и за гласовите асистенти, използвани за достъп до тези услуги.

Ако Комисията открие конкретни проблеми във връзка с конкуренцията, след като анализира резултатите, тя може да започне разследване по конкретни случаи, за да гарантира спазването на правилата на ЕС относно ограничителните търговски практики и злоупотребата с господстващо положение на пазара (членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Проучването допълва други действия, предприети в рамките на стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии, по-специално регулаторните инициативи, свързани с изкуствения интелект, данните и цифровите платформи.

Следващи стъпки

През следващите седмици Комисията ще изпрати искания за информация до редица участници, извършващи дейност в областта на интернет на предметите за свързани с потребителите продукти и услуги в целия ЕС. Засегнатите предприятия могат да включват например производителите на интелигентни устройства, разработчиците на софтуер и съответните доставчици на услуги. Съгласно антитръстовите правила на ЕС Комисията може да поиска от предприятията и търговските сдружения да предоставят информация, документи или изявления в рамките на проучването на даден сектор.

Комисията очаква да публикува предварителен доклад относно отговорите, който ще бъде предмет на консултацията, през пролетта на 2021 г. Окончателният доклад ще последва през лятото на 2022 г.

Това секторно проучване следва редица други секторни проучвания в сферата на антитръстовата политика, проведени през последните години в области като финансовите услуги, енергийните, фармацевтични продукти и електронната търговия. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта за секторните проучвания на ГД „Конкуренция“.
Видео от пресконференцията на зам.председател на ЕК Вестегер

сряда, 15 юли 2020 г.

Антитръст: ЕК подлага на обществено обсъждане предложените от Aspen ангажименти да намали със 73 % цените на шест противоракови лекарстваЕвропейската комисия приканва всички заинтересовани страни да представят своите становища  относно предложените от Aspen ангажименти, за да разсее нейните опасения във връзка с  прекомерно високите  цени на противораковите лекарства.  Aspen предлага да намали в Европа средно със 73 % цените на шест свои противоракови лекарства от критично значение. Освен това Aspen предлага да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на лекарствата, чийто патент е изтекъл.
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Фармацевтичните дружества често предлагат на пазара иновативни лекарства и трябва да бъдат възнаградени за това. Понякога обаче те използват също господстващото си положение, за да увеличат без никаква реална обосновка с няколко стотин процента цените на старите лекарства, но които са от критично значение. Комисията се опасява, че в този случай поведението на Aspen води до прекомерно високи цени, налагани от предприятие с господстващо положение. Тази практика е забранена от правилата на ЕС в областта на конкуренцията. За да разсее тези опасения, Aspen предлага да намали драстично своите цени и да гарантира доставките на шест противоракови лекарства. Сега се обръщаме към заинтересованите страни, за да чуем техните мнения за това дали ангажиментите разсейват в достатъчна степен нашите опасения и дали са от полза за пациентите и бюджетите за здравеопазване в цяла Европа. 
След официално разследване, започнало на 15 май 2017 г., Комисията има сериозни опасения, че Aspen е злоупотребявало с господстващото си положение на редица национални пазари, като е начислявало прекомерно високи цени за противоракови лекарства от критично значение, чийто патент е изтекъл. След като придобива противоракови лекарства от друго дружество, Aspen е започнало да увеличава цените си в Естония, Германия, Латвия, Литва, Полша, Швеция и Обединеното кралство през 2012 г., а след това е приложило същата стратегия във всички други държави в Европа, където Aspen продава лекарствата.
Практиките на Aspen засягат редица противоракови лекарства, използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични онкологични заболявания. Сред тях са лекарства, продавани под търговските марки Alkeran, Leukeran и Purinethol.
Предварителният анализ на Комисията на счетоводните данни на Aspen по отношение на приходите и разходите показа, че след увеличенията на цените в Европа Aspen е реализирало много големи печалби от продажбата на противоракови лекарства в Европа, както в абсолютно изражение, така и в сравнение с равнищата на печалбите на подобни дружества в отрасъла. Цените на Aspen са надвишавали съответните му разходи средно с почти триста процента, дори като се предвиди разумен марж на печалбата, макар между продуктите и държавите да са съществували разлики.
В някои случаи големите маржове на печалба могат да бъдат обяснени, например, с необходимостта да бъдат възнаградени значителните иновации и поемането на търговски риск. Разследването на Комисията обаче не разкри причини за много високите равнища на печалбите на Aspen. Лекарствата на Aspen са били с изтекъл патент в продължение на 50 години, което означава, че всички инвестиции в научноизследователска и развойна дейност вече са били напълно рентабилизирани. Освен това, предварителното разследване на Комисията показва, че макар разходите на Aspen за единица продукция слабо да са се увеличили през периода 2013—2019 г., увеличенията на цените, наложени от Aspen, несъмнено са били непропорционални на възникналите допълнителни разходи.
Практиките на Aspen обхващат цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП), въпреки че не всяко лекарство се продава във всяка държава. Комисията не е включи Италия в своето разследване, тъй като през 2016 г. италианският орган за защита на конкуренцията прие решение за италианския пазар, с което постановява на Aspen да намали цените си.
За да постигне повишението на цените, което често се е равнявало на няколко стотин процента, Aspen е разчитало на факта, че пациентите и лекарите в повечето случаи не са разполагали с алтернативи на тези конкретни противоракови лекарства. Когато националните органи са се опитали да се противопоставят на исканията на Aspen за повишаване на цените, Aspen е стигнало дотам да заплашва да извади лекарствените продукти от списъка с лекарства, подлежащи на възстановяване, а в някои случаи дори е било готово да спре нормалните им доставки за пазара.
Поведението на Aspen може да е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 54 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), които забраняват на клиентите да бъдат налагани несправедливи цени или несправедливи условия за търговия.
Правилата на ЕС в областта на конкуренцията не се прилагат във всички случаи, в които може да има опасения относно високите цени на лекарствените продукти. При някои специфични обстоятелства обаче ценовата политика може да е в нарушение на правилата на конкуренцията. В такъв случай принудителното изпълнение на правилата за конкуренция е един допълнителен начин лекарствата да се продават на по-достъпни цени.

Предложените ангажименти
За да разсее опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията, Aspen предложи следните ангажименти:
·         Aspen ще намали цените си в цяла Европа за шестте противоракови лекарства средно с около 73 %.
·         Тези цени ще бъдат максималните, които Aspen може да начислява през следващите десет години. Те ще започнат да се прилагат още от октомври 2019 г. и
·         Aspen гарантира доставката на лекарствата през следващите пет години, а за допълнителен период от пет години, или ще продължи да ги доставя, или ще преотстъпи на други доставчици своето разрешително за търговия.Комисията приканва всички заинтересовани страни да изразят своите мнения по предложените от Aspen ангажименти в срок от два месеца след публикуването на ангажиментите в Официален вестник. След като вземе предвид всички получени мнения, Комисията ще вземе окончателно становище относно това дали ангажиментите разсейват в достатъчна степен опасенията по отношение на конкуренцията.
Ако това е така, Комисията може да приеме решение, с което да направи предложените ангажименти правно обвързващи за Aspen съгласно член 9 от Регламент № 1/2003 на Съвета за антитръстовата политика на ЕС.
Такова решение не означава, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но задължава законово засегнатите дружества да спазват предложените ангажименти.
Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на предприятието, без да се налага да доказва нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Контекст
Aspen е световна фармацевтична компания със седалище в Южна Африка и няколко дъщерни дружества в ЕИП.
В ЕС националните здравни органи разполагат със свободата да приемат правила за цените на лекарствените продукти и да решават кои разходи за лечение желаят да възстановят в рамките на своите системи за социална сигурност. Във всяка държава има различни системи за определяне на цените на фармацевтичните продукти и за възстановяване на разходите за тях, съобразени със собствените им икономически и здравни нужди. Цените на фармацевтичните продукти обикновено се договарят на национално равнище между фармацевтичните дружества и националните органи, определящи цените и възстановяването на разходите. В случаите на лекарства от критично значение, за които няма терапевтични алтернативи или те са малко на брой, преговорната мощ на органите е доста ограничена.
Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, включително налагането на несправедлива ценова политика под формата на прекомерно високи цени. Прилагането на тези разпоредби е определено в Регламент № 1/2003 на Съвета за антитръстовата политика на ЕС, който се прилага и от националните органи за защита на конкуренцията.
В член 9, параграф 1 от Регламент № 1/2003 за антитръстовата политика на разследваните от Комисията дружества се дава възможност да предлагат ангажименти, за да разсеят опасенията на Комисията, а Комисията се оправомощава да направи тези ангажименти задължителни за дружествата. В член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 от Комисията се изисква преди да приеме такова решение да предостави на заинтересованите трети страни възможност да изразят мнение по предложените ангажименти.
Обобщение на предложените ангажименти ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Пълният текст на ангажиментите може също да бъде намерен на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер AT.40394.


За повече информация