вторник, 6 декември 2016 г.

Енергетика: ЕК предлага „нов дизайн“ на електронергийния пазарЕвропейската комисия публикува пакет от предложения за нов дизайн на европейския енергиен пазар. Предложената реформа има за цел да осигури плавен преход  към пазар с чиста енергия, който да предостави най-добри условия за потребителите.
Правилата трябва да подготвят енергийната система да може да включва безпроблемно нарастващия дял на променливата възобновяема енергия:до 2030 г. половината от енергийните нужди на ЕС  ще бъдат посрещнати от възобновяеми източници на енергия, в сравнение с 29% през 2014 г.

Действащите правила за енергийния пазар отговарят на нуждите на енергийните системи от вчерашния ден. Те се характеризират с използване основно на изкопаеми горива и с минимално участие на потребителите на пазара.

Новите правила задават основните принципи и техническите детайли за бъдещото развитие на европейския енергиен пазар и са предназначени за публичните органи на държавите членки и за участниците на енергийния пазар. В същото време те уточняват и правата и отговорностите между различните енергийни участници на пазара.

Новите правила имат за цел да спомогнат за осъществяване на стратегията за трансгранична сигурност на енергийните доставки, както и осъществяване на ключовата цел от стратегията за Енергийния съюз – потребителите да са в центъра на прехода към чиста енергия.


Новите правила за пазара на едро

Премахват се дискриминационните правила, за да се даде възможност на пазара на електроенергия да предоставя условия на равнопоставеност за всички технологии за производство, както и на всички енергийни компании, които трябва да гарантират баланса на мрежата. Целта е да се стимулират инвестициите в мрежите с претоварвания, а съществуващите мрежи да се използват по-добре. Освен това, краткосрочните пазари ще станат по-гъвкави и адаптивни към повишаването на дела на възобновяемите енергийни източници.

Добре работещите пазари ще създадат по-добри условия за инвестиции, ще намалят необходимостта от държавна намеса за подкрепа на инвестициите, такива като механизмите за гарантиране на капацитет.


За пазара на дребно

Цените на електроенергията на пазара на дребно също трябва да бъдат пазарно ориентирани. Регулирането на цените на дребно трябва да бъде преустановено. Допускат се социални тарифи. Те обаче трябва да отговарят на определени изисквания, както и регулиране на цените в извънредни ситуации.

Всеки потребител на дребно трябва да има възможност за интелигентно измерване, за сключване на договори с динамични цени, които отразяват колебанията на цените на спот пазарите или ден напред. Освен това, всички потребители на електроенергия в ЕС трябва да имат свободен достъп до най-малко една сертифицирана платформа за сравнение на цените за доставка при минимални стандарти. Доставчиците на енергия трябва да предоставят на потребителите ясни фактури, в които подробно посочват основната информация за всяка отделна сметка за електричество. Таксите за смяна на доставчик трябва бъдат премахнати, за да се гарантира по-голям избор на потребителите.
Националните правителства трябва да гарантират, че потребителите могат да произвеждат и съхраняват или консумират тяхна собствена електрическа енергия или да я продават обратно към мрежата. Всеки потребител трябва да има възможност да
реагира в зависимост от моментните цени (demand response) и да получава директно възнаграждение или чрез агрегатор. Мерките за справяне с енергийната бедност трябва да бъдат прилагани на национално равнище, включително чрез мерки за енергийна ефективност.

Новите правила определят общи методи за идентифициране и оценка на рисковете, за да може да се предотвратяват и управляват ефективно кризисните ситуации. Държавите членки следва да изготвят планове за управление на риска в регионален контекст. Те също трябва да се информират взаимно за предстоящи кризисни ситуации. Целта е пазарите да се запазят работещи максимално дълго. Държавите членки следва да си сътрудничат в дух на солидарност.


Пакетът с правилата за нов дизайн на електроенергийния пазар включва:

понеделник, 5 декември 2016 г.

Държавна помощ в енергетиката: секторен анализ на механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощностиСлед междинния доклад, Европейската комисия публикува окончателния доклад на секторното проучване в областта на механизмите за осигуряване на генериращи мощности (capacity mechanisms). Основното заключение от секторния анализ е, че държавите членки следва по-добре да оценяват нуждите от такива механизми. Затова в доклада са дадени препоръки как да бъдат изграждани механизмите, така че от една страна да  гарантират сигурността на електроенергийните доставки и в същото време да водят до минимум изкривявания на конкуренцията.

В секторното проучване се посочва, че преди да въведат механизма за осигуряване на генериращи мощности, държавите членки често не са успявали адекватно да оценят нуждата от въвеждането на такъв механизъм. Освен това, за много държави членки все още предстои да въведат пазарни реформи, необходими за постигане на сигурност на електроенергийните доставки. В доклада са дадени указания за държавите членки относно видовете механизми, които могат да бъдат най-подходящи за решаване на установения проблем.


Главните изводи


Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са придружени от подходящи пазарни реформи

Секторният анализ отчита, че най-често европейските електроенергийни пазари са свръх осигурени с генериращи мощности и случаите на недостиг на електроенергия са извънредно редки. Въпреки това в много държави членки съществува безпокойство, че в бъдеще те могат да се окажат с недостатъчни генериращи мощности за задоволяване на търсенето на електроенергия. Поради това някои държави членки въвеждат механизми за осигуряване на генериращи мощности, чрез които заплащат на производителите на електроенергия и на доставчиците на генерираща мощност за нейната разполагаемост в случай на нужда.

За целите на секторния анализ са изследвани общо 35 предходни, съществуващи или планирани механизми за осигуряване на генериращи мощности в единадесет държави членки, (а именно в Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция).

Проучването констатира, че в много държави членки недоброто действие на пазара и на регулаторната уредба пречат на ценовите сигнали да поддържат подходящо равнище на сигурност на доставките. Много от тези поводи за загриженост могат да бъдат отстранени чрез прилагане на пазарните реформи, предложени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Това включва отстраняване на ниските тавани на цените на електроенергията, възможност за активна пазарна реакция на потребителите в зависимост от моментните цени (demand response) и постигане на съгласуваност между тръжните зони и местата на претоварване на мрежата. Повечето държави членки обаче все още не са провели подходящи пазарни реформи за намаляване или дори премахване на необходимостта от национален механизъм за осигуряване на генериращи мощности.

Поради това, когато държавите членки планират да въвеждат механизми за осигуряване на генериращи мощности, Европейската комисия ще изисква от тях първо да проведат необходимите пазарни реформи.


Необходимостта от механизъм за осигуряване на генериращи мощности трябва да бъде доказана

Проучването установява, че много от въведените в Европа механизми за осигуряване на генериращи мощности не са били разчетени за решаването на ясно определен проблем свързан със сигурността на доставките. Оценките на държавите членки относно сигурността на доставките не са достатъчно задълбочени и не винаги се базират на икономически обоснована цел за сигурност на доставките. Поради това Европейската комисия изисква необходимостта от механизми за осигуряване на генериращи мощности да бъде обосновавана със солидна оценка на адекватността на електрогенерирането. В пакета „Чиста енергия за всички европейци“ се предлага да бъде провеждана оценка на адекватността на европейските ресурси, която ще дава все по-надеждна основа за определяне на нуждата от механизми за осигуряване на генериращи мощности.Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са подходящи за предназначението си и да са отворени за всички доставчици на генерираща мощност

Проучването установява, че устройството на повечето механизми за осигуряване на генериращи мощности би могло значително да се подобри.

Първо, избраният механизъм трябва да съответства на установения проблем. От една страна, за разрешаване на проблемите свързани с дългосрочната адекватност на мощностите най-подходящ би бил механизъм, обхващащ целия пазар. От друга страна, временните проблеми във връзка с адекватността могат да се решат по-добре чрез преходни мерки, като например наличие на стратегически резерв. При стратегическия резерв се запазва известна генерираща мощност извън електроенергийния пазар, която да се използва само при извънредни ситуации. В случаите, когато адекватността на генериращите мощности е в рамките на ограничен район, подобряването на преносните връзки и дефинирането на по-подходящи географски граници на тръжните зони биха били по-подходящи за решаване на съответните проблеми с адекватността.

При така наречените „схеми с прекъсвания на потреблението“ на потребителите се заплаща да намаляват своето електропотребление в моментите на недостиг на електроенергия. Проучването прави извод, че такива схеми може да са подходящи за насърчаване на гъвкаво потребление в дългосрочен план, но в същото време те не би трябвало да се превръщат в субсидиране на енергийно интензивни потребители.

Второ, цената, заплащана за разполагаема мощност, трябва да се определя чрез конкурентна процедура. Проучването потвърждава, че административно определените цени не са подходящи, тъй като при тях съществува риск или за свръхкомпенсиране на бенефициерите, или за негарантирана сигурност на доставките. Конкурентните процедури за определяне на цените, заедно с отворени критерии за допустимост, даващи право на участие на всички потенциални доставчици на генерираща мощност, осигуряват възможно най-ниска цена за генериращата мощност. Това е важно с оглед поддържане на ниски потребителски цени на електроенергията.

Трето, механизмите за осигуряване на генериращи мощности би следвало да са отворени и за доставчици от други държави членки. Това би подобрило стимулите за инвестиране в междусистемни връзки (интерконектори) и в генериращи мощности в други държави членки, и би снижило разходите за електроенергийната система. 


Следващи стъпки

Европейската комисия ще продължи да работи съвместно с държавите членки за привеждане на схемите с недостатъци в съответствие с правилата за държавна помощ. Също така, евентуалните нови планове на държави членки за въвеждане на механизми за осигуряване на генериращи мощности ще бъдат оценявани в светлината на констатациите на секторното проучване.

Повече информация за секторното проучване

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци"

Putting energy efficiency first: consuming better, getting cleaner (Поставяне на енергийната ефективност на първо място — по-добро потребление, увеличена чистота)
 

неделя, 27 ноември 2016 г.

Пазар на мляко:Пакет от мерки за укрепване на позициите на млекопроизводителите в хранителната веригаЕвропейската комисия публикува втория доклад за пазара на млякото - "Развитие на ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и действие на разпоредбите на „пакета за млякото“". Пакетът от мерки за млякото стартира през 2012 г. и цели укрепване на позицията на млеко производителите във веригата на доставки на млечни продукти и подготовка на сектора за устойчиво развитие в пазарна среда.

Докладът показва, че след три годишно прилагане на мерките, европейските земеделски производители все повече използват инструментите, предвидени в пакета за млякото, като например колективното договаряне на условия по договори чрез организации на производители или използването на писмени договори. Мярката за колективното договаряне има за цел да укрепи позицията на млеко производителите при водене на преговори, а писмените договори осигуряват на селскостопанските производители по-голяма прозрачност и проследимост.

В доклада също така се разглеждат допълнителни възможности за производителите на мляко и млечни продукти. Така например, в него се подчертава потенциалът на два ключови инструмента от пакета за млякото — организациите на производители (ОП) и колективното договаряне, които все още не се използват пълноценно от държавите членки и от организациите на производители и земеделски стопани. В доклада се описват различни начини за повишаване на тяхната ефективност както на европейско, така и на национално равнище.

По-специално, държавите членки се насърчават да предприемат необходимите действия за стимулиране на създаването на организации на производителите с колективни действия, които излизат извън рамките на колективното договаряне, като по този начин се повишава тежестта на производителите във веригата на доставки на мляко. В допълнение към тези препоръки, се разглежда възможността за разширяване на ролята на междубраншовите организации (МБО).
Повече информация за пакета за млякото

вторник, 15 ноември 2016 г.

Селскостопански пазари: Как да се засили позицията на земеделските производители във веригата за доставка на хранителни стокиПрез последните няколко години земеделските производители, като част от веригата за доставка хранителни стоки (the food supply chain), не получават справедливо заплащане за произведената от тях продукция. Те са подложени на въздействието на неблагоприятни пазарни тенденции, изразяващи се в устойчиви ниски изкупни цени.


В отговор на опасенията, че земеделските производители са основните потърпевши от ценовата нестабилност и продължителното поддържане на ниски цени беше създадена независима експертна група, която да анализира пазарната ситуация и да предложи доклад с предложения как да се подобри позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни.

Сега ЕК публикува доклада на експертите. Основният извод в доклада е, че трябва да се подобри рамката, с която се регулира веригата за доставка на хранителни стоки. Наред с останалите заключения в доклада се призовава за приемането на нови европейски правила относно установените  нелоялни търговски практики и за въвеждането на действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган (Adjudicator.)

Другите препоръки в доклада се отнасят до увеличаване на прозрачността на пазара, засилване на сътрудничеството между земеделските производители, улесняване на техния достъп до финансиране и по-добро използване на инструментите за управление на риска
По-конкретно експертната група препоръчва:

  • подобряване на прозрачността на пазара, въвеждане на задължително докладване на цените и предоставяне на по-навременни и стандартизирани данни;
  • във връзка с нелоялните търговски практики в доклада се посочва, че макар доброволните инициативи да са полезни, те не са достатъчни за въвеждане на действащо и независимо правоприлагане. Поради това е необходимо да се приеме европейско рамково законодателство и свързани с него действащи режими на правоприлагане в държавите членки — например чрез арбитражен орган. В доклада също така се препоръчва въвеждането на задължителни писмени договори, които биха били от полза и за земеделските производители;
  • що се отнася до засилването на сътрудничеството между земеделските производители, правилата на колективната организация и законодателството в областта на конкуренцията трябва да бъдат ясни, ефективни и реално насочени към увеличаване на възможностите за такова сътрудничество;
  • с оглед улесняване на достъпа на земеделските производители до финансиране съществува потенциал за по-широко използване на финансовите инструменти, като във връзка с това се подчертава ролята на Европейската инвестиционна банка и участието ѝ в разработването на евентуален механизъм за гарантиране на експортни кредити;
  • необходимо е да се подобрят съществуващите инструменти за управление на риска. Допълнително решение в тази насока представляват фючърсните пазари, но трябва да се работи целенасочено за повишаване на информираността и осигуряване на съответното обучение.Следваща стъпка

Европейската комисия ще разгледа препоръките от доклада и ще изготви подходящ политически отговор за подкрепа на селскостопанския сектор.

Допълнителна информация за доклада ТУК.