вторник, 30 март 2021 г.

Антитръст: ЕК започва разследване срещу борсата EPEX Spot SE за злоупотреба с господстващо положение

 

Европейската комисия съобщи, че открива официално разследване, за да оцени дали борсата за електроенергия EPEX Spot SE („EPEX Spot“) се е възползвала от господстващото си положение, за да възпрепятства дейностите на конкурентите на пазара за услуги за улесняване на търговията с електроенергия в рамките на поне  шест държави-членки (Австрия, Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Холандия).

Изпълнителният вицепрезидент Маргрете Вестагер, отговаряща за политиката на конкуренция в ЕК, заявява: 
„Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Търговията с електроенергия играе важна и нарастваща роля в ефективното и безопасно управление на електрическите мрежи. Тя спомага да се гарантира, че електроенергията  се пренася от мястото, където се произвежда, към мястото, където е най-необходима, в полза на европейските потребители. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за точни ценови и инвестиционни сигнали за нови източници на енергия, които са от основно значение за рентабилната интеграция на възобновяемите технологии в електроенергийния микс”.

Пазарите в рамките на деня осигуряват на продавачите и купувачите на електроенергия възможност  да търгуват с енергия часове преди времето за сключване на сделки за съответен продукт в деня на доставка.

Тези пазари играят съществена роля за гарантиране на безопасността на мрежата, но също така и за ефективното използване на зелени технологии като слънчева и вятърна енергия, чиято мощност може да бъде прогнозирана най-точно непосредствено преди производството.

Комисията е загрижена, че EPEX Spot може да е ограничила  конкуренцията на пазарите в рамките на деня. По-конкретно, разследването ще се съсредоточи върху опасенията, че EPEX Spot може да е имал  поведение, целящо да изключи конкурентите си, като ограничи възможността на своите клиенти да имат достъп до цялата ликвидност на пазара в рамките на деня.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява изключваща практика, което е  в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално може да се определи като злоупотреба с господстващо положение на пазара, забранена съгласно член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). По-специално, поведението може да наруши равновесието между търсенето и предлагането и в крайна сметка да доведе до по-високи цени на електроенергията за потребителите и забавяне на въвеждането на зелени технологии в електроенергийната система, като предотврати рентабилното интегриране на възобновяемите технологии в енергийния микс.

Сега Комисията ще извърши задълбочено разследване на случая като приоритет. Откриването на официално разследване не предопределя резултата от него.

Електричеството може да се търгува в различни времеви рамки, от няколко години преди производството му до няколко часа или минути преди да бъде инжектирано в мрежата. Спот пазарите, и по-специално пазарите в рамките на деня, играят важна роля, за да гарантират, че участниците на пазара могат да търгуват с мощност и да балансират позициите си малко преди да бъде доставена електричеството. Те са особено важни за безпроблемното интегриране на доставките на възобновяема енергия, които е трудно да се прогнозират до последните часове, като слънчева или вятърна енергия. Борсите за енергия, като EPEX Spot, са посредници, които улесняват транзакциите между продавачи и купувачи на електроенергия на тези пазари.

EPEX Spot е най-голямата енергийна борса в няколко държави-членки на ЕС. Търговията с електроенергия е пазар на стойност десетки милиарди евро годишно. Обменът на енергия е от основно значение за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Запазването на здравословна конкуренция между енергийните борси и между търговците допринася за осигуряването на възможно най-ефективната работа на пазарите на електроенергия. Като се има предвид централната роля на търговията с електроенергия за вътрешния пазар на електроенергия, през последните години Комисията е предприела стъпки както по отношение на антитръстовото прилагане, така и по отношение на приемането на секторен регламент за електроенергия, за премахване на бариерите пред търговията с електроенергия между държавите-членки и за насърчаване на конкуренцията при обмена на енергия.

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Прилагането на тази разпоредба е определено в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че откриването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат правилата на ЕС за конкуренция към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да приемат решения, които биха били в противоречие с решение, предвидено от Комисията в образуваното от нея производство.

Няма законов срок за приключване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на антитръстовото разследване зависи от редица фактори, включително сложността на делото, степента на сътрудничество на съответното предприятие с Комисията и упражняването на правото на защита.

Повече информация за това разследване ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за конкуренцията, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40700.

понеделник, 22 март 2021 г.

Комисията публикува първата оценка за въздействието на инструмента SURE

Комисията публикува първата си предварителна оценка на въздействието на SURE — инструмент на стойност 100 милиарда евро, предназначен за защита на работните места и доходите, засегнати от пандемията от COVID-19.

В доклада се заключава, че SURE е смекчил успешно сериозното социално-икономическо въздействие, произтичащо от кризата с COVID-19. Той е спомогнал да се гарантира, че безработицата в държавите членки бенефициери по време на кризата е нараснала значително по-малко, отколкото по време на световната финансова криза, въпреки по-голямото намаление на БВП.

SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на много тежките социално-икономически последствия от пандемията от COVID-19. Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите, по-специално за самостоятелно заетите лица, както и на някои мерки, свързани със здравето. Досега Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. SURE може да предостави финансова помощ в размер на още над 9 милиарда евро и държавите членки все още могат да подават искания за подкрепа. Комисията има готовност да оцени допълнителни искания от страна на държавите членки в отговор на нарастването на случаите на заразяване с COVID-19 и новите ограничения.

Основни констатации

Според доклада на Комисията през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Това представлява около една четвърт от общия брой на заетите лица в 18-те държави членки бенефициери.

В него също така се оценява, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.

Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро от лихвени плащания. Бъдещите плащания вероятно ще доведат до допълнителни икономии.

Обратната информация от бенефициерите показва, че подкрепата по линия на SURE е изиграла важна роля за създаването на техните режими за работа при намалено работно време и за увеличаването на техния обхват и обем.

Днешният доклад обхваща също така операциите по получаване и отпускане на заеми за финансиране на SURE. В него се заключава, че търсенето на инструмента от страна на държавите членки е голямо, като вече са разпределени над 90 % от общия пакет от 100 милиарда евро по линия на SURE. Интересът на инвеститорите към облигациите по инструмента SURE също е голям. До крайната дата за изготвяне на доклада Комисията набра 53,5 милиарда евро в рамките на първите четири емисии, като записаните облигации са средно с над десет пъти повече. Всички средства са набрани като социални облигации, което дава увереност на инвеститорите, че парите им се насочват към мерки с реална социална цел, които поддържат доходите на семействата по време на криза. Способността на ЕС да набира средства за SURE беше подкрепена от гаранция от всички държави членки в размер на 25 милиарда евро, което представлява силен сигнал за европейска солидарност.

Днешният доклад е първият шестмесечен доклад относно SURE, адресиран до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и финансов комитет и Комитета по заетостта. Съгласно член 14 от Регламента за SURE Комисията е правно задължена да изготви такъв доклад в срок от 6 месеца от деня, в който инструментът е станал достъпен. Следващите доклади ще се изготвят на всеки шест месеца, докато SURE е на разположение.

Освен 18-те държави членки, засегнати в доклада, впоследствие Комисията предложи финансова помощ в размер на 230 милиона евро да се предостави на 19-та държава членка, Естония. Освен това след крайната дата на доклада Комисията набра още 9 милиарда евро от облигации по инструмента SURE. Пълен преглед на средствата, набрани при всяка емисия, и на държавите членки бенефициери е достъпен онлайн тук.

На 4 март Комисията представи Препоръка относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 (ЕАПЗ). В нея се очертава стратегически подход за постепенен преход между спешните мерки, предприети за запазване на работните места по време на пандемията, и новите мерки, необходими за възстановяване, придружено от създаване на работни места. В Препоръката относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 Комисията насърчава създаването на работни места и прехода от едно работно място към друго, включително към цифровия и екологичния сектор. Трите препоръки в областта на политиката, съдържащи се в нея, включват стимули за наемане на работа и подкрепа за предприемачеството; повишаване на квалификацията и възможности за преквалификация; и засилена подкрепа от службите по заетостта.

За повече информация

Доклад на Комисията относно изпълнението на SURE

Уебсайт на SURE

Информационен документ за SURE

Регламент за SURE

Уебсайт на ЕС като заемополучател

сряда, 17 март 2021 г.

Антитръст: Европейската комисия започва разследване на евентуална злоупотреба на пазара на едро на елекроенергия в Гърция

 

Европейската комисия съобщи, че открива официално антитръстово разследване срещу Public Power Corporation („PPC“), за да прецени дали дружеството злоупотребява на пазара на едро на електроенергия в Гърция.

PPC е най-големият доставчик на електроенергия на пазарите на едро и дребно в Гърция. Гръцката държава е мажоритарен собственик на PPC. Дружеството контролира всички предприятия на лигнитни въглища и хидроенергия, както и някои от централите за производство на електроенергия от  природен газ и възобновяема енергия. То също така е активно при  снабдяването с енергия на потребителите на дребно и на бизнес потребители, където все още има над две трети пазарен дял.

Комисията е загрижена, че с поведението си при търговете PPC е ограничило конкуренцията на гръцките пазари на едро с електроенергия. По-специално, в светлината на позицията на PPC както на пазарите на едро, така и на дребно, дружеството може да е приело стратегия за хищническо наддаване, възпрепятстваща способността на конкурентите на PPC да се конкурират на пазарите на едро и свързаните с тях пазари на електроенергия.

Ако бъде доказано, това поведение може да представлява хищническа практика за изключване от пазара на конкуренти, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС, по-специално по отношение на злоупотребата с господстващо пазарно положение (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, което може да засегне търговията между държавите-членки. Процедурата по прилагането на тази разпоредба е определена в Антитръстовия регламент (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11, параграф 6 от Регламент 1/2003 предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от тяхната компетентност да прилагат също така правилата на ЕС за конкуренцията към съответните практики. Член 16, параграф 1 от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват да вземат решения, които биха били в противоречие с решение, взето от Комисията по образуваното от нея производство.

Откриването на производство означава, че Комисията ще разгледа случаите приоритетно. Това не предопределя резултата от разследването.

Повече информация за разследването ще бъде достъпна на интернет сайта  на ГД „Конкуренция“, в публичния регистър на делата под номер на делото AT.40278.

 

 

 

вторник, 16 март 2021 г.

България все още не е получила средства по инструмента SURE


Европейската комисия обяви, че изплаща 9 милиарда евро на седем държави-членки на ЕС. Това е пета по ред  финансова подкрепа за държавите-членки по инструмента SURE и второ изплащане през 2021 г. С това пето изплащане  Чехия - получава 1 млрд. евро. Средства получават още Испания - 2,87 млрд. евро, Хърватия - 510 млн. евро, Италия -3,87 млрд. евро, Литва - 302 млн. евро, Малта 123 млн. евро и Словакия - 330 млн. евро. При това изплащане само  Чехия получава за първи път подкрепа по SURE.  Останалите шест държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по SURE.

Облигациите, издадени от ЕС по SURE, се обозначават с етикет социални облигации. Това дава увереност на  инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще служат наистина за социална цел.

Това финансиране  ще помогне на държавите-членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи за запазване на заетостта. По-конкретно, те ще помогнат на държавите-членки да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални схеми за краткосрочно работно време, както и други подобни мерки, които те са въвели в отговор на пандемията на коронавируса, включително за самонаетите. Сегашните плащания са в резултат на емитирането на петата социална облигация по инструмента на ЕС SURE.

Досега 16 държави-членки са получили общо 62,5 милиарда евро по инструмента SURE за обратно обезпечаване на заеми. През 2021 г. Комисията ще се стреми да събере допълнително над 25 милиарда евро чрез издаване на облигации на ЕС SURE.

Като цяло Комисията до момента е предложила  общо 90,6 милиарда евро финансова подкрепа за 19 държави-членки, от които 90,3 милиарда евро са разрешени за  18 държави-членки. Очаква се своевременно одобрението от Естония на предложените 230 милиона евро. За България са определени 511 милиона евро.

 
Видно от статистиката за получените до момента средства по програмата SURE от държавите членки,  България все още не е получила никакви средства, и не е ясно защо изостава при това финансиране.