сряда, 30 юни 2010 г.

Енергетика: Европейски стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan)


Европейската комисия публикува брошура, в която разяснява целите, поставени в  Европейския стратегически план за енергийни технологии (SET-Plan), мерките за постигането им и необходимите инвестиции.
Стратегическият план включва:
 Европейската инициатива за промишлена биоенергия (The European Industrial Bioenergy Initiative)
 Европейската инициатива за улавяне, транспортиране и съхранение на СО 2 (The European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative)

 Европейската инициатива за електроенергийната мрежа (The European Electricity Grid Initiative)

 Горивни клетки и водород (ГКВ) Съвместната технологична инициатива (The Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative)

 Инициатива за устойчива ядрена енергетика (The Sustainable Nuclear Initiative)

 Енергийна ефективност –Инициатива за интелигентни градове (Energy Efficiency – The Smart Cities Initiative)

 Европейската инициатива за слънчева енергия (The Solar Europe Initiative)

 Европейската инициатива за енергия от вятър (The European Wind Initiative)

 Пилотна група за изработване на SET-План (Steering Group (SET-Group)

 Европейският изследователски алианс за енергетика (The European Energy Research Alliance (EERA)
Информационна система за SET –План .The SET-Plan Information System (SETIS)

Енергетика:Брошура със статистически данни за Европейските пазари за енергия и транспорт

Европейската комисия публикува брошура с подробни статистически данни за развитието на пазарите на електроенергия, газ и транспорт на общностно равнище  и в 27-те държави -членки. В брошурата са включени и подробни данни за България.

петък, 25 юни 2010 г.

Енергетика: Проект на регламент в отговор на руско-украйнската газова криза, засегнала газовия пазар на държавите-членки и на Общността като цяло.

В отговор на руско-украинската газова криза от януари 2009 г., която причини безпрецедентно прекъсване на доставките на газ за Общността през Украйна, Европейският съвет и Европейският парламент призоваха за ускорено преработване на съществуващата Директива 2004/67/ЕО. Европейските институции бяха наясно, че ново голямо прекъсване на доставките на газ не може да бъде изключено и дори може да настъпи в близко бъдеще. Поради това Общността предприе стъпки за да се подготви в случай на бъдещо прекъсване на доставките на газ.

Януарската криза показа нуждата от по-ясно определяне на ролите и отговорностите на газовата промишленост, държавите-членки и институциите на Общността за справяне с прекъсването на доставките в краткосрочна перспектива и за осигуряване на необходимата инфраструктура в дългосрочен план. Една от поуките от кризата е, че за да дават резултат предприетите мерки следва да са последователни, да се подготвят достатъчно рано и да се координират на равнище на Общността.

Проектът за нов РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО е вече факт. Парламентарният Комитет за промишлеността и Испанското председателство са постигнали споразумение, с което приемат проекта  на регламента. Предстои окончателното му приемане.

С предложения нов регламент, Комисията предлага да се отмени съществуващата Директива 2004/67/ЕО относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ. Директивата не е достатъчен инструмент за да гарантира сигурността на доставките в условията на увеличаваща се зависимост от вноса и нараснали рискове за доставките и транзита от трети държави.

Новият регламент съответства на целите на Съюза, относно изграждането на действащ вътрешен пазар за газ и относно сигурността на енергийните доставки.

В регламента основният акцент е върху ролята на вътрешния пазар на газ за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Целта на разпоредбите е да позволят на предприятията за природен газ да захранват клиентите си в цялата Общност максимално дълго време и без ограничения на национално ниво. Регламентът дава възможност да се прибягва до непазарни мерки, като последно средство при извънредни ситуации, когато всички пазарни мерки са изчерпани и предприятията за природен газ повече не могат да се справят с прекъсването на доставките.  Възлага се и по-голяма роля на Комисията, която следва да гарантира, че вътрешният пазар продължава да функционира възможно най-дълго време и че мерките, предприети на национално ниво, са съвместими с този принцип.

Прекъсването на газовите доставки през януари 2009 г. показа, че сигурността на снабдяването с газ е проблем, чието общностно измерение добива все по-голяма важност и поради това оправдава включването на институциите на Общността, и по-специално на Комисията.

В една извънредна ситуация на газовия пазар в Общността, Комисията е в най-добра позиция да координира действията на компетентните органи на държавите-членки и да улеснява диалога с трети държави. С цел предотвратяване и подготовка за случаи на прекъсване на доставките най-добрата гаранция за сигурността на доставките е големият, с добри междусистемни връзки, конкурентен вътрешен пазар, който предлага разнообразни източници и маршрути на захранване и разсъсредоточава ефекта от прекъсването на доставките върху отделната държава-членка или върху предприятията за доставка.
Тъй като доставките на газ от трети държави имат централно място за сигурността на доставките на газ в Общността, Комисията следва да координира действията по отношение на трети държави, като работи с държавите производителки и държавите, през които се транзитира газ, за постигането на договорености за справяне с кризисни ситуации и гарантиране на стабилен газов поток към Общността. Комисията следва да има правото да изпрати работна група, която да наблюдава при кризисни ситуации газовите потоци вътре в Общността, а съгласувано с участващите трети държави и извън Общността, като в случай на възникване на криза вследствие на затруднения в трета държава, работната група способства и посредничи за излизане от нея.


През февруари 2009 г. Съветът в състав „Енергетика“ заключи, че прозрачността и надеждността трябва да бъдат засилени чрез съдържателен обмен на информация между Комисията и държавите-членки относно енергийните отношения, включително и дългосрочните договорености с трети държави, като същевременно бъде защитена информацията, чувствителна в търговско отношение
Предложеният регламент отговаря на принципа на пропорционалност и не надхвърля необходимото за постигането на поставените цели. Държавите-членки ще продължат да носят отговорност за своята сигурност на доставките и ще разполагат със значителна гъвкавост в избора на уредба и инструменти, с които да гарантират доставките, като отчитат своите национални характеристики в газовата сфера.

1.Превантивни планове за действие

Необходимо е държавите-членки да осигурят непрекъкъсваемост на газовите доставки дори и в случай на възникнали проблеми с най-голямата й газова инфраструктура, останалата инфраструктура трябва да е в състояние да задоволи общото дневно търсене на газ, равно на ”изключително високо търсене”, статистически отчитано поне веднъж на всеки 20 години.

Националните органи също следва да гарантират, че инфраструктурата отговаря на определени стандарти, като за целта осигурят: допълнителен капацитет за съхранение на газ; въведат реверсивност на газовите потоци; осигурят връзки с интегрираната европейска газопреносна мрежа и прекъснат зависимостта си от един единствен доставчик на газ от трета страна.

2. Спешни мерки:

Ако е налице критична ситуация, която е в резултат на рязко прекъсване на доставките или по изключение от изключително високо търсене, при което пазарните механизми не могат да подсигурят нормални доставки, тогава държавите-членки следва да реагират и да обявят кризисна ситуация.

Въвеждат се три нива за обявяване на кризисна ситуация при доставката на газ.

Трите основни нива на опасност са следните:

1.Ниво на ранно предупреждение („Ранно предупреждение“): в случаи, когато е налице конкретна, сериозна и надеждна информация, евентуално получена от механизъм за ранно предупреждение, че може да настъпи събитие, което ще влоши условията на доставките;

2. Ниво на тревога („Тревога“): в случаи, когато е настъпило прекъсване на доставките или изключително високо търсене, но пазарът все още е в състояние да се справи със ситуацията без намесата на компетентния орган;

3. Ниво на извънредна ситуация („Извънредна ситуация“): в случаи, когато е настъпило изключително високо търсене или прекъсване на доставките през или от най-голямата инфраструктура или източник на газ и е налице реален риск, стандартът за доставки към защитените потребители повече да не може да бъде изпълнен само с помощта на пазарни инструменти.
Планът за действия при извънредни ситуации следва да гарантира, че трансграничният достъп до съоръженията за съхранение се поддържа и в случай на извънредна ситуация. С плана за действия при извънредни ситуации не се въвеждат мерки, които ненужно ограничават газовия поток през границите.

Компетентният орган на държавата-членка незабавно информира Комисията и ѝ предоставя цялата необходима информация, в случаите когато той обявява някое от нивата на опасност.

Комисията може да обяви извънредна ситуация на Общността по искане на един от компетентните органи или когато съгласно изчисленията на ENTSO-G Общността губи над 10 % от денонощния си внос на газ от трети държави. Комисията обявява извънредна ситуация на Общността, когато повече от един компетентен орган е обявил извънредна ситуация, след като извърши проверка. Комисията може да обяви извънредна ситуация на Общността за конкретно засегнати географски региони, обхващащи повече от една държава-членка.

При извънредна ситуация на Общността Комисията координира действията на компетентните органи. Комисията осигурява по-специално обмена на информация, гарантира съгласуваността и резултатността от действията на равнище държавите-членки, на регионално и общностното равнище и координира действията по отношение на трети държави. Комисията може да свика група за управление при кризи, съставена от представители на промишлеността и на държавите-членки, засегнати от извънредната ситуация.
С цел да се даде възможност на Комисията да оцени ситуацията по отношение на сигурността на доставките на равнище на Общността, в съответствие с разпоредбите на регламента до 30 септември 2010 г.(или 6 месеца след влизането му в сила):


1. Държавите-членки следва да уведомят Комисията:

• за съществуващите междуправителствени споразумения, сключени с трети държави, които имат отражение върху изграждането на газовата инфраструктура и доставките на газ;


• преди сключването на нови междуправителствени споразумения държавите-членки информират Комисията за тях с цел оценка на съответствието им със законодателството на вътрешния пазар;

2.Предприятията за природен газ следва да уведомят Комисията:

• за сключените договори с доставчици от трети държави като посочват:

- срок на договора и клаузи за удължаването му;


- договорени количества общо, на годишна база и средни месечни количества;


- гъвкавост по отношение на договорените количества, в т.ч. клаузи във връзка със задължения за неустойки за неизтеглени количества.


- договорени пунктове на доставка.

Компетентните органи и Комисията са длъжни да запазят поверителността на чувствителната в търговско отношение информация.


четвъртък, 24 юни 2010 г.

Енергетика:Европейската комисия изисква от 20 държави-членки незабавно да въведат и приложат правилата за единния пазар

Европейската комисия реши да изпрати 35 отделни искания до 20 държави-членки за цялостно въвеждане и прилагане на различни аспекти на законодателството на ЕС относно създаването на единен газов и електроенергиен пазар.

Тези правила са предназначени да подобрят капацитетните възможности и прозрачността на газовите и електроенергийните пазари. Наличието на добре функциониращ, подходящо регулиран, прозрачен и взаимно свързан пазар, който да подава съответни ценови сигнали, е от решаващо значение за гарантиране на конкуренцията и на сигурността на енергийните доставки. Един ефективен и напълно функционален единен енергиен пазар в ЕС ще осигури на потребителите възможност за избор между различни фирми, доставящи газ и електроенергия на разумни цени, и ще предостави пазарен достъп на всички доставчици, по-специално на най-малките, както и на тези, които инвестират в енергийното използване на възобновяеми източници. Също така, той ще допринесе за възстановяването на ЕС от икономическата криза. Държавите-членки, до които са адресирани исканията, направени под формата на „аргументирани становища“ съгласно прилаганата процедура относно нарушенията в ЕС, разполагат с два месеца за отговор. Ако съответните държави- членки не дадат задоволителни отговори, Европейската комисия може да отнесе случаите до Съда на Европейския съюз.

Европейската комисия изпраща общо 35 мотивирани становища до следните 20 държави-членки: Австрия, Белгия, България, Чешката република, Германия, Испания, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство.

Основните видове нарушения, установени от Европейската комисия, са както следва:

- непредоставяне на информация от операторите на електропреносни и газопреносни системи, което затруднява реалния достъп на енергоснабдителни фирми до преносните мрежи;

- неадекватни системи за разпределяне на преносния капацитет, които не дават възможност за най-доброто възможно използване на електропреносните и газопреносните мрежи в държавите-членки;

- липса на трансгранична координация и сътрудничество между операторите на електропреносни системи и между националните власти, каквито координация и сътрудничество са необходими за по-добро разпределяне на мрежовия капацитет по трансграничните междусистемни връзки, така че съществуващата електропреносна мрежа да обслужва по най-добър начин регионалните и европейските нужди;
- неадекватни усилия на операторите на газопреносни системи за предоставяне на възможност на потребителите на преносни услуги да навлизат на пазари, разположени обратно на посоката на подаване на газа например от Германия обратно в Полша или от Гърция обратно в България), чрез предоставяне на услуги за прекъсваем обратен поток (наричан още „обратно подаване“ — „backhaul“);

- липса на ефективни мерки за правоприлагане от страна на компетентните органи в държавите-членки в случай на нарушения на нормативните изисквания на ЕС, включително отсъствие на ефективни системи за санкции на национално равнище;

- липса на адекватни процедури, които потребителите да могат да използват за уреждане на спорове — основна презумпция на директивите за електроенергията и газа е, че всички граждани, ползващи се от предимствата на единния енергиен пазар, следва също така да могат да разполагат и с високо равнище на защита на потребителите. Липса на прозрачни, прости и евтини процедури за разглеждане на оплакванията на потребителите, която може да доведе до нежелание за ползване на предимствата на единния енергиен пазар.

Нарушенията са свързани с неизпълнение от държавите-членки на техни правни задължения, произтичащи от следните два регламента:

- Регламент (ЕО) № 1228/2003 относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (влязъл в сила на 1 юли 2004 г.) и

Приложението към него (изменено с Решение от 9 ноември 2006 г., влязло в сила на 29 ноември 2006 г.);

- Регламент (ЕО) № 1775/2005 относно условията за достъп до газопреносни мрежи и Приложението към цитирания Регламент (държавите-членки трябваше да са в съответствие с този Регламент от 1 юли 2006 г.).

Тези регламенти, които са пряко приложими в държавите-членки, имат за цел да гарантират недискриминационен достъп на трети страни до електропреносните и газопреносните мрежи. Те съдържат изисквания към операторите на преносни системи да публикуват информация за разполагаемия и преносния капацитет на мрежите и да предлагат на пазара максимално възможния преносен капацитет на съответните мрежи. Също така, държавите-членки трябва да формулират правила за санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на цитираните регламенти.

Какви са конкретните нарушения на България:


За пазара на електроенергия:

Основното нарушение на електроенергийния пазар е, че:

• тарифите за достъп до мрежите не са в съответствие с изискванията на Регламента за електроенергия;

• налице е недостатъчна информация за капацитета на взаимносвързване;

• управлението на мрежовите претоварвания не е в съответствие с изискванията на Регламента;

• все още няма механизъм за управление на претоварването на пазара „за деня” за всички интерконектори, нито има обща процедура за разпределение.

За пазара на природен газ

По отношение на Регламента за природния газ, основните нарушения са:

• няма осигурена възможност за прекъсваем обратен поток (наричан още „обратно подаване“ — „backhaul“) на всички точки за взаимносвързване;

• системния преносен оператор не изпълнява задълженията си по отношение на прозрачността, изисквана от Регламента;

• правилата при балансиране и таксите при дисбаланс не са в съответствие с Регламента;

• системния преносен оператор не предлага услуги за прекъсваем достъп до мрежата на трети страни.

Националният регулаторен орган трябва да предприеме адекватни стъпки за да гарантира отстраняването на тези нарушения, които не са в съответствие с еврропейското законодателство.
сряда, 23 юни 2010 г.

Антитръст:Наложени санкции в размер на 622 милиона евро на 17 производители на изделия за оборудване на баня за участие в картел

Европейската комисия е наложила санкции в размер на 622 250 783 евро на 17 производители на оборудване за баня за участие в картел за фиксиране на цени. Картелът е действал в шест държави – членки на ЕС в продължение на 12 години. Имената на предприятията са добре познати производители на изделия за бани, мивки, кранове, фитинги и др.

Предприятията са:Artweger, Cisal, Dornbracht, Duravit, Duscholux, Grohe, Hansa, Ideal Standard, Kludi, Mamoli, Masco, Roca, RAF, Sanitec, Teorema, Villeroy & Boch and Zucchetti.

Masco получава пълно освобождаване от санкции, тъй като се е възползвал от Програмата за освобождаване от санкции и пръв е предоставил на комисията информация за съществуването на картела. На пет предприятия санкцията е  намалена поради невъзможност да я изплатят, вследствие на влошеното им финансово състояние.
Картелът е действал от 1992 до 2004 г., като 17-те компании са координирали помежду си продажните цени на изделията за баня в Германия, Австрия, Италия, Белгия, Франция и Нидерландия. Координацията на цените се е осъществявала чрез провеждане на срещи в рамките на 13 национални асоциации – над 100 срещи в Германия, над 80 срещи в Австрия, над 65 срещи в Италия, а така също на срещи в Белгия, Франция и Нидерландия. Цени също са били координирани и чрез двустранни срещи. Основно координацията на цените се е изразявала в съгласуване за повишаване на цените, определяне на минимални цени и отстъпки, размяна на секретна търговска информация.

Подобно търговско поведение представлява най-сериозно нарушение на европейските правила за конкуренция и е забранено от чл. 101 от Договора за Функциониране на ЕС.

При определяне на санкциите ЕК е взела предвид оборотите от продажбите на продуктите на всяка компания, степента и продължителността на участието й в картела.

Конкретнвите санкции са:

 

Masco получава пълно освобождаване от санкции в съответствие с Leniency програмата на ЕК, тъй като пръв предоставя на комисията доказателства за съществуването на картела.

Grohe от Германия и Ideal Standard от Съединените щати получават 30 % намаление на санкцията, тъй като оказват пълно сътрудничество на комисията.

По изключение, ЕК намалява с 50 % санкцията на три предприятия и с 25 % на две предприятия, поради затрудненото им финансово състояние.

Общо 10 компании са твърдяли, че не са в състояние да изплатят санкциите. За да прецени верността на техните твърдения, ЕК е анализирала техните последни финансови отчети, настоящите оперативни отчети и прогнози, финансови критерии за жизнеността на компаниите, платежоспособността и ликвидността им и отношенията им с банките и акционерите.

Комисията също е анализирала и социалния и икономически контекст за всяка компания. Накрая комисията е преценявала дали има вероятност активите на дружеството да загубят значителна стойност и то да премине в ликвидация, ако заплати санкцията.

Европейската комисия публикува трети брой на информационен бюлетин ECN Brief

Главна дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия публикува на сайта си третия пореден информационен бюлетин ECN Brief на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network (ECN).
Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК) включва националните органи по конкуренция (НОК) на 27-те държави членки и ГД „Конкуренция” на Европейската комисия. Европейската мрежа по конкуренция представлява платформа, чрез която се осъществява сътрудничеството между националните органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с прилагането на чл. 101 –правилата за забрана на споразумения (картели), ограничаващи конкуренцията и чл. 102 – правилата за забрана на злоупотреби с господстващо положение на пазара, от Договора за функционирането на Европейския съюз. Мрежата функционира и като постоянен форум, чрез който експертите от НОК на държавите-членки и от ЕК обменят идеи и становища, обсъждат казуси и разменят  информация.


Информационният бюлетин цели да информира обществеността за дейностите на ЕМК и нейните членове, да отрази успехите им при прилагането на антитръстовите правила и застъпничество за конкуренцията.

Бюлетинът също включва и новини за решения на съдилищата на държавите членки и на Европейския съд по антитръстови случаи.

Следващият брой ще бъде  публикуван през октомври 2010 г.

вторник, 22 юни 2010 г.

Енергетика: Приет е план за стратегическо технологично развитие в енергетиката -SET-Plan, с който се въвеждат 4 Европейски индустриални инициативи

На 3 юни 2010 г. в Мадрид е приет стратегически план за технологично развитие в четири области на енергийните пазари:

Чрез разработения план  се поставя  амбициозната задача да се обединят  публични и частни ресурси в името на въвеждането на нови технологии в четири сектора от енергетиката.
• Възобновяема енергия от вятър
•Слънчева енергия фотоволтаична/ концентрирана слънчева енергия (Photovoltaics & Concentrated Solar Power)
• Улавяне/съхранение на въглерод
С приетия план Европейската комисия, Председателството на ЕС ( Испания ), съпредседателят и членове на групата, изготвила SET-Plan и висши представители на частния сектор са се споразумели да подкрепят 4-те индустриални инициативи, чрез:

• Технологична пътна карта (2010-2020), която включва конкретен план за развитие на технологиите, като се подобри тяхната конкурентноспособтност;

• Прилагането на План, който да се фокусира върху приоритетните дейности за 2010-2012;

• Проста и небюрократична система за управление, която включва всички участници и запазва  суверенитета на страните при използване на собствените им ресурси.

В Съвместната декларация  на участниците в срещата се подчертава общото разбиране, че иновациите в енергийни технологии са от жизнено значение, както  за развитие на енергийния сектор, така и за постигане на поставените цели за декарбонизиране на сектора, за гарантиране ръст на икономиката и разкриване на работни места.

Общо е мнението, че SET-Plan ще обедини изследователските центрове, индустрията, държавите –членки и Европейската комисия, като разпредели риска чрез публично-частни партньорства и  насърчи изследванията и иновациите с цел бързо развитие на ключови енергийни технологии.
Общата стойност на инвестициите за периода от 10 години се определя на 37 милиарда евро.

петък, 18 юни 2010 г.

Енергетика:Единен европейски енергиен пазар- основна тема на 18 - тия Енергиен форум във Флоренция

На 10 и 11 юни във Флоренция се проведе поредния 18 – ти Енергиен регулаторен форум. На форума са участвали представители на държавите членки, Европейската комисия, Европейския енергиен регулатор консултантски фирми и др.

Основните теми за дискусия отново са били свързани с амбициозната задача, която стои пред държавите –членки и Европейската комисия, а именно създаване на единен европейски енергиен пазар и предприемането на реални практически стъпки в тази посока. Стратегията за изграждането на единния пазар на електроенергия включва два етапа. Първият е преминаване от национални към регионални пазари, и вторият интегрирането им в единен стабилен европейски енергиен пазар.

В представената „Стратегия за постигането на по – интегриран Европейски енергиен пазар и ролята на Регионалните инициативи” "Strategy for delivering a more integrated European energy market and the role of Regional Initiatives ", и в презентацията „Пътят от регионални електроенергийни пазари към пан – европейски пазар: изграждане на обширна европейска стратегия за пазарна интеграция. "The path from regional electricity markets to a pan-European market: building a comprehensive EU market integration strategy" се прави анализ на напредъка при изграждането на регионалните пазари, предлагат се следващи стъпки за ускоряване на процеса и отново се подчертава ролята на държавите – членки за  създаването на ефективни регионални енергийни пазари.

Регионалните инициативи са въведени и представени на 9-тия енергиен форум , състоял се на 17-18 октомври 2002 г.С документа се представя и следната карта на регионите.

През 2006 г.водещата роля за развитие на регионалните пазари поема Европейския енергиен регулатор ERGEG, чрез създаввнето на Electricity Regional Initiatives(ERI). Третият енергиен пакет, приет през 2009 г. поставя още по отговорни задачи пред държавите -членки относно развитието на единния енергиен пазар. Създаденият  нов европейски регулаторен орган - Агенция за сътрудничество на регулаторните органи (Agency for Cooperation of Energy Regulators (ACER), има за цел да подпомага държавите-членки в този процес. За тази цел е създадена и  Европейската мрежа на Операторите на преносни системи  (European Network of Transmission System Operators (ENTSO).
 


Анализите по отделните региони показва все още неравномерното им развитие. Северният регион се посочва като един от най-добре развиващи се регионален пазар.

На форума също са представени наръчници, указания за достъпа до мрежите guideline on network connection, разпределение на капацитета capacity allocation,


 за управление на претоварванията congestion management, наръчник за системните оператори guideline on system operation,
Пътна карта за  изготвянето на всички допълнителни, и други документи, свързани с практическото въвеждане на Третият енергиен пакет от държавите –членки.

Модел на "пазар за деня"Модел за  пазар "ден напред"

Пътна карта за трансгранично интегриране на балансиращите пазари за електроенергия

Пътна карта за свързване на пазарите "ден напред"

Дискутиран е също и 10 годишният план за развитие на мрежите ENTSO-E . Обсъждана е ключовата роля на инфраструктурата за развитието на единен енергиен пазар.
Отделено е внимание и на изграждането на интелигентни мрежи и ролята на възобновяемите енергийни мощности.
Заключителният документ от форума може да се изтегли ТУК
Повече информация за докладите и презентациите може да се намерят ТУК


петък, 11 юни 2010 г.

Държавна помощ: Комисията започва обществено обсъждане със заинтересованите страни относно прилагането на правилата за държавна помощ в областта на услугите от общ икономически интерес

Европейската комисия започва от 10 юни 2010 г.  обществена консултация, за да оцени прилагането на пакета за услугите от общ икономически интерес (УОИИ) от 2005 г. Целта е да бъдат изяснени условията, при които държавното финансиране на УОИИ може да бъде разглеждано като съвместима държавна помощ.

Обществените услуги играят ключова роля в обществения модел на Европа. Някои видове дейности със сигурност не могат да бъдат оставени само на пазарните сили и държавите-членки разполагат с голяма свобода да определят кои услуги са от общ икономически интерес. В контекста на единния пазар на ЕС обаче, трябва да се гарантира, че предоставянето на такива услуги се извършва по правилата, установени в Договора, с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията. Това е още по-важно в периоди като сегашния, в който бюджетната консолидация е основно условие за преодоляването на кризата, за стимулиране на растежа и подобряване на социалното сближаване“
заявява заместник-председателят на Комисията и комисар по конкуренцията Хоакин Алмуния, и добавя:
„Комисията ще направи непредубедена оценка, за да определи възможно най-конкретно ползите от пакета от 2005 г., но също и трудностите, които държавите-членки и заинтересованите страни вероятно са срещнали при използването му.“
Цел на допитването

Политиката на Комисията относно прилагането на правилата за държавна помощ към услуги от общ икономически интерес цели гарантиране на гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез гарантиране на условия на равнопоставеност между доставчиците на УОИИ, като същевременно се защитава общият интерес, по-специално задоволяването на основните потребности на гражданите. Съгласно тези правила доставчиците на обществени услуги могат да получават компенсации за покриване на всички техни нетни разходи по предоставянето на УОИИ, които евентуално включват разумна печалба.

Кой може да участва в допитването

Всички граждани и организации са приканени да участват в това допитване. Изисква се в допитването да участват по-специално доставчиците на обществени услуги и техните сдружения, потребителите на обществени услуги и техните сдружения, местните и регионални органи.

Период на допитването

10.6.2010 г. - 10.8.2010 г.

Въпросникът  може да изтеглите ТУК

ЕК също дава и следните разяснения по попълване на въпросника

За целта на допитването Комисията е изготвила въпросник, за да даде насока за обратната връзка, която тя желае да получи чрез това допитване. Въпросникът се състои от няколко раздела и съдържа въпроси, формулирани по начин, който спомага за получаването на колкото се може повече отговори и мнения. Моля отговорете на въпросите, които считате за най-подходящи предвид на вашата област на компетентност и познания. Ние приветстваме предоставянето на всяка допълнителна информация, която вие бихте могли да счетете за полезна за доклада относно оценка на решението и рамката.

Отговорите могат да бъдат изпратени на всички официални езици на ЕС. Поради възможни закъснения при превода на отговорите, изпратени на някои от езиците, препоръчваме отговори, преведени на един от работните езици на Комисията (английски, френски или немски език).
Отговори могат да бъдат дадени на всички или поне на част от въпросите, съдържащи се във въпросника.
Отговорите могат да бъдат изпращани по пощата или по електронна поща.
В случай че желаете да отговорите чрез електронна поща:

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на гражданин, може  да дадете своя принос на адрес: stateaidgreffe@ec.europa.eu

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на организация, моля натиснете тук, за да дадете своя принос.

• Ако отговаряте на въпросите от допитването в качеството си на публичен орган, може  да дадете своя принос на адрес  stateaidgreffe@ec.europa.eu

ГД „Конкуренция“ планира да публикува отговорите във връзка с това обществено допитване на своя уебсайт след приключване на периода на допитването. Затова моля посочете ясно дали вашите отговори съдържат информация, която не следва да бъде разкривана като чувствителна търговска информация в съответствие с Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. В такъв случай същевременно следва да бъде представен и неповерителен вариант на отговорите. Ако не бъдат посочени поверителни елементи, ГД „Конкуренция“ ще приеме, че отговорите не съдържат такива елементи и че те могат да бъдат публикувани в тяхната цялост.

Данни за връзка с комисията

Отговорна служба: ГД „Конкуренция“
електронна поща: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Пощенски адрес: European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
B-1049 Brussels

Fax (32-2) 296 12 42

Повече информация.

Държавна помощ: Европейската комисия задължава Унгария да предприеме стъпки за възстановяване на държавна помощ в размер на 112 милиона евро, отпусната на националната петролна и газова компания MOL

С постановено решение от  9 юни 2010 г. Европейската комисия (ЕК) възлага на  унгарското правителство да изиска от националната енергийна компания MOL да възстанови отпуснатата му държавна помощ  в размер на 112 милиона евро. Помощта  е осигурила финансово предимство на MOL. Финансовото предимство се е изразявало в заплащане на по-ниски минни такси, в сравнение с тези, заплащани от конкурентите на компанията. Подобна помощ  е дискриминационна и е  несъвместима с европейските правила за държавна помощ.


През януари 2009 г. ЕК започва задълбочено проучване по повод на възникнало съмнение, че  Унгария е отпуснала държавна помощ в полза на националната петролна и газова компания MOL.

Разследваните мерки, касаят споразумение от 2005 г. между унгарското правителство и MOL, според което  роялтите при минно извличане на въглеводороди са били фиксирани за компанията до 2020г. С изменение на унгарския закон за мините през 2008 г., размерът на таксите  значително се увеличава, в същото време,  само за  MOL изрично се предвижда  те да останат на ниските равнища, определени със споразумението от 2005 г.

По време на разследването на унгарското правителство и всички заинтересовани страни е дадена възможност да изпратят становищата си.

В крайното решение на ЕК  постановява, че финансовото предимство, осигурено на MOL, от унгарското правителство представлява оперативна помощ, което е в противоречие с правилата за държавна помощ.
Размерът на помощта е изчислена от унгарските власти в размер на 30.3 милиарда унгарски форинта или 112 милиона евро. Сумата включва начислена лихва и MOL следва да я внесе в държавния бюджет на Унгария.

В прессъобщението на ЕК отново се подчертава, че европейските правила за контрол на държавната помощ са съществен компонент от политиката за конкуренция, която следва да осигури равнопоставеност на компаниите на пазара в Европа. Правилата за държавна помощ  предпазват държавите –членки от отпускане на разточителни субсидии, които не водят до устойчиво развитие на отделните държави –членки, а и са вредни за развитието на Европейския съюз като цяло.

В същото време ЕК окуражава държавите –членки и регионите да дадат приоритет на действия и политики, с които да засилят конкурентоспособността на икономиките си, а така също и да увеличат социалното и регионално единство и сплотеност (social and regional cohesion)

Държавните помощи, насочени и отпускани за проекти за изследвания, развитие и иновации, към проекти за обучение, за възстановяеми енергийни източници или за защита на околната среда, са допустимо средство за подпомагане, но само при спазване на ясни и публично оповестени правила.

вторник, 8 юни 2010 г.

ЕНЕРГЕТИКА: Европейската комисия започва важно обществено обсъждане

Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия започва обществено обсъждане на документ за необходимите мерки, които ще осигурят прозрачност и интегритет на пазара на едро на електроенергия и природен газ.

Европейските цени на едро на електроенергийния и газов пазар са в центъра на либерализацията и интеграцията на европейските енергийни пазари. Цените заплащани от Европейските граждани и бизнеса са директно зависими от тези пазари.

По тази причина в пазарите трябва да имат доверие не само участващите в него, но и обществото като цяло. С оглед да създаде това доверие, Комисията предприема инициатива за осигуряване на интегритет на енергийните пазари на едро.

Целта на консултацията е да се потърсят мненията на широк кръг заинтересовани страни за възможните параметри на подобна инициатива. Получените становища ще се отразят също в изготвянето на оценка на въздействието, която да дефинира бъдещата политика в тази област.

В общественото обсъждане могат да участват държавни и обществени органи от държавите-членки, частни организации, асоциации на индустриалци, МСПредприятия, граждани, асоциации на потребители, екоорганизации.

Крайният срок за изпращане на становищата по документа е 23 юли 2010 г.

Заинтересованите страни могат да намерят повече подробности за документа за консултации и съпътстващите го документи тук:

петък, 4 юни 2010 г.

Антитръст: Две нови производства на Европейската комисия, с които започва проучване на евентуални антитръстови нарушения

1. ЕК започва производство срещу Areva и Siemens, с което цели да проучи дали клаузата за неконкуриране и други ограничения в договор, сключен между френската компания Areva и немската компания Siemens в областта на ядрените технологии за граждански цели, не е в нарушение на европейските антитръстови правила.
В началото на 90-те години на миналия век Areva и Siemens обединяват активите си в областта на технологиите за ядрена енергия за граждански цели, чрез създаване на съвместно предприятие (joint venture) Areva NP. Клаузата за неконкуриране, която ще проучва ЕК, се отнася за периода след 2009 г., през който Areva придобива пълен контрол над съвместното предприятие. Целта на Комисията е да прецени дали клаузата и другите ограничения, включени в  договора, представляват нарушение на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

2.ЕК започва производство срещу френската група Suez Environnement за евентуално нарушаване целостта на печат, използван по време на инспекция в офис на дъщерното предприятие Lyonnaise des Eaux на компанията, през месец април 2010 г.

От 13 до 16 април 2010 г. ЕК извършва внезапни инспекции в офисите на значителен брой компании от сектора на водоснабдяване и канализация във Франция, включително и в офиса на Lyonnaise des Eauxпоради съмнения, че в сектора се прилагат анти-конкурентни практики. По време на инспекцията в офисите на Lyonnaise des Eaux, която е 100 % собственост на Suez Environnement, печатът поставен върху вратата на един от офисите е бил нарушен.
Ако с проучването ЕК установи, че печатът е бил повреден умишлено или по непредпазливост, то тя може да наложи санкция на предприятието до 1% от общия оборот на компанията за предходната финансова година.
В прессъобщението на ЕК, отново се подчертава, че правомощието да извършва инспекции на място в офисите на разследваните предприятия е едно от най-важните й правомощия, с което е упълномощена от европейските законодатели, за да разкрива нарушения на правилата за конкуренция. По време на инспекции, Комисията има правото да запечатва офиси, за да предотврати унищожаването или преместването на важни за производството документи
Образуването на производствата все още не означава, че ЕК разполага с убедителни доказателства за наличие на нарушение. Това е само първата стъпка на комисията, с която започва задълбоченото проучване по случаите.
Продължителността на проучването зависи от редица фактори: от сложността на случая, степента на сътрудничество с комисията от страна на засегнатите страни, гарантиране на пълното им право на защита чрез процедурата по изслушване и осигуряване на достъп до документите по случая.
сряда, 2 юни 2010 г.

Телекомуникации: Националното регулиране на пазарите е довело до повече конкуренция, но не и до единен пазар

На 1 юни 2010 г. Европейската комисия публикува доклад, в който прави извод, че конкуренцията на телекомуникационните пазари в ЕС е нараснала благодарение на насоките давани от Комисията в процеса на консултации и преглед на телекомуникационните пазари, известен като „процедура по член 7“, въведена с Рамкова Директина 2002/21/ЕО. Съгласно тази процедура държавите-членки трябва да представят своите пазарни анализи на Комисията преди да приемат окончателни решения с оглед укрепване на вътрешния телекомуникационен пазар.
В съответствие с процедурата националните регулаторни органи в сектор телекомуникации извършват анализиз на пазарите и предварително информират Комисията за предвидените от тях регулаторни мерки. Изводът на ЕК, е че в резултат на тази процедура гражданите и предприятията се радват на по-ниски цени и по-богат избор от услуги.
 Но, докладът показва също така, че  единния телекомуникационен пазар все още е далече от действителността, поради което в Програмата на Комисията в областта на цифровите технологии се призовава за бързо и съгласувано прилагане на съществуващите правила за телекомуникациите и се посочва, че Комисията възнамерява да предложи подходящи мерки за намаляване на разходите, причинени от липсата на единен пазар на телефонни услуги.
Проблемите се пораждат от различните подходи на националните регулатори при решаване на проблемите във връзка с конкуренцията, като например при регулирането на достъпа до оптичните мрежи. В доклада се предупреждава също така, че регулаторната несигурност може да попречи за осъществяването на големи инвестиции в инфраструктурни проекти, например за изграждане на мрежи за достъп от следващо поколение — една от водещите инициативи по Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.
При представянето на доклада заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус, комисар по цифровите технологии, заявявя:
"Насоките на Комисията за националните регулаторни органи в областта на телекомуникациите гарантираха определено равнище на съгласуваност и предсказуемост, което вдъхва доверие на инвеститорите. Ние се нуждаем обаче от по-координирано регулиране, за да осигурим хармонизирано изграждане и правилно функциониране на единен телекомуникационен пазар на ЕС“.
Заместник-председателят на Европейската комисия Хоакин Алмуния, комисар по конкуренцията, дава също оценка на даклада, като  заявява:
„Докладът разкрива, че прилагането на правилата на ЕС в областта на телекомуникациите от националните регулаторни органи под надзора на Комисията отвори телекомуникационните пазари за конкуренция, като доведе до по-богат избор и по-ниски цени за гражданите и предприятията в ЕС“.
В  доклада на Комисията се посочват основните тенденции и проблеми, породени от процедурата по член 7 през последните две години. Като цяло тази процедура за нотификация е довела до по-малко и по-добро регулиране на телекомуникационните пазари в целия ЕС. Но националните регулаторни органи в областта на телекомуникациите продължават да вземат различни решения за случаи със сходни проблеми по отношение на конкуренцията.

Те включват:

Различно третиране на достъпа до оптичните мрежови продукти на широколентовите пазари на едро, например в редица случаи националните регулатори предлагат да не налагат регулаторни мерки или максимално да ги ограничат спрямо оптичните мрежи, въпреки че са включени в определянето на пазара;

Прилагане на различни методи за изчисляване на цените, на които операторите предоставят достъп до своята мрежа (за достъп) или предават повиквания към мрежи на други оператори (взаимно свързване). Редица регулаторни органи все още изчисляват цените за терминиране, като включват разходи, които не са свързани с разговорите — например разходи по управление на радиочестотния спектър, което води до завишени цени;

Прилагане на различни регулаторни подходи в случаи, при които телекомуникационните оператори разделят предоставянето на услуги на други телекомуникационни оператори от услугите, предоставяни на крайните им потребители (функционално разделение).

От месец май 2011 г., въз основа на преработените правила на ЕС в областта на телекомуникациите, на Комисията ще бъдат вменени допълнителни отговорности за контрол на налаганите и прилаганите мерки от страна на националните регулаторни органи.

Комисията се стреми да гарантира съгласуваното прилагане на правилата на ЕС в областта на телекомуникациите в тясно сътрудничество с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и да насърчава по-нататъшното въвеждане на високоскоростен широколентов достъп, както е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Понастоящем Комисията приключва работата по изготвяне на препоръка относно регулиране достъпа до мрежи от ново поколение, Next Generation Access (NGA), която се основава на насоки, предоставени от нея като част от националните прегледи на широколентовия пазар. Комисията заедно с ОЕРЕС обмисля и по-нататъшни указания за регулаторните органи в областта на телекомуникациите относно съгласуваното прилагане на задължения и мерки за разделяне.
Новата Процедура за Единен пазар
 Схема  на новата процедура за определеня на пазара и предприятията с господстваща пазарна сила, определени  от националните регулаторни органи
Член 7 от Рамкова Директива 2009  
Схема на новата процедура за прилагане на мерки, предвидени от националните регулаторни органи
Член 7 от Рамкова Директива 2009

Пълният текст на доклада и на работния документ към доклада,  относно пазарните прегледи по регулаторната рамка на ЕС, както и решенията на Комисията и съответните нотифицирани мерки по процедурата по член 7 .

вторник, 1 юни 2010 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу предприятия от Чехия заради възпрепятстване на инспекция

Европейската комисия(ЕК) започва производство срещу J&T Finance Group, J&T Investment Advisors (и двете са част от "J&T Group") и Energetický a průmyslový холдинг, осъществяващи дейност в сектор електроенергия и лигнитни въглища в Република Чехия.


Компаниите са възпрепятствали инспекция в офисите им, извършена от ЕК от 24 до 26 ноември 2009 г.

С образуваното производство, ЕК цели да проучи дали предприятията са предоставили исканата информация в непълен вид и дали тяхното поведение, представлява отказ да се подчинят на инспекция, което е в нарушение на европейските антитръстови правила – член 101 и 102 от ДФЕС.


По време на инспекцията в офисите на J&T Group и на Energetický a průmyslový холдинг, са се случили инциденти относно достъпа до имейл адресите и информацията, свързана с електронната кореспонденция.

Ако ЕК установи, че предприятията умишлено или по непредпазливост са възпрепятствали инспекцията или са представили непълна информация, то тя може да им наложи санкция в размер до 1 % от общият им оборот за предходната финансова година в съответствие с чл. 23, ал. 1(в) от Регламент № 1 /2003 г. на Съвета.

Практика на ЕК, свързана със случай на  възпрепятстване на инспекция  показва, че тя налага солидни санкции на нарушителите.
За възпрепятстване на инспекция по антитръстови случаи, ЕК наложи през януари 2008 г. санкция на E.ON в размер на 38 милиона евро за нарушаване целостта на печат, с който е бил запечатан офис на предприятието по време на инспекция, осъществявана от експерти  на ЕК.

През юни 2008 г. ЕК започва също производство срещу Sanofi-Aventis, който е отказал да се копират документи също по време на инспекция на ЕК.

Антитръст:Предложение за поемане на задължения от страна на Visa

В Официален вестник на Европейския съюз от 28.05.2010 г. е публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, предложение за поемане на ангажименти от страна на Visa.
Предложението е във връзка с дело COMP/39.398 — Visa MIF на ЕК. Опасенията на Европейската комисия по това дело са, че  Visa  е нарушила член 101 от ДФЕС и член 53 от споразумението за ЕИП, като е определила многостранно договорени такси за обмен („МТО“), прилагани при трансгранични трансакции и при определени вътрешни трансакции на ПОС терминали с потребителски платежни карти VISA, VISA Electron и V PAY в рамките на ЕИП.
ЕК изказва опасения, че МТО имат за цел и последица значително ограничаване на конкуренцията на акцептиращите пазари в ущърб на търговците и, непряко, на техните клиенти.
За да отговори на тези опасения на ЕК, Visa предлага да поеме ангажименти.В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да изпратят своите забележки относно предложените ангажименти. Забележките трябва да бъдат получени в Комисията не по-късно от един месец след датата на публикацията в Официален вестник.