вторник, 28 юли 2015 г.

Енергетика: План за действие за европейска енергийна дипломацияПостигането на основната цел на Енергийния съюз -  изграждане на вътрешен енергиен пазар, не е възможно без обща европейска политика по енергийните въпроси.  Или както често се казва  - Европа трябва да говори на „един глас“ с външните си енергийни партньори.
За да отговори на това предизвикателство Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите-членки на ЕС са разработили План за действие на ЕС за енергийна дипломация. Планът е разработен въз основа на съобщението "Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с далновидна политика вобластта на климата." от 25 февруари 2015 г. и заключенията на Европейскиясъвет от 19-20 март 2015. В двата документа се признава значението на външното измерение на енергийния съюз. Целите на енергийния съюз могат да бъдат изпълнени само ако външните и вътрешните измерения на енергийната политика се подсилват взаимно, с оглед осигуряване на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар.
Планът за действие се съсредоточава по-специално върху политиката за разнообразяването на енергийните източници, доставчици и маршрути за ЕС. Тази политика трябва за включва подкрепа за създаване на нови и по-нататъшно развитие на съществуващите енергийни сътрудничества и диалог, за проучване на потенциала на втечнения природен газ; за подкрепа на целите за повишаване на глобалната енергийна архитектура и многостранни инициативи; и разработване на конкретни предложения за общи послания на ЕС за енергийна дипломация с цел по-нататъшно укрепване на способността на ЕС да говори с един глас.
За диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите: дипломатическата подкрепа следва да се съсредоточи върху Южен газов коридор, Южен Кавказ и Централна Азия; да се отчете стратегическия потенциал на Източно-средиземноморския регион; да се засили енергийното сътрудничество със съседите от южното Средиземноморие; по-широкия регион на Близкия Изток; новите енергийни източници в Северна и Южна Америка, Африка и Австралия, включително с отчитане на потенциала на втечнения природен газ (LNG).
Засилване ролята на енергийните партньорства и диалози: трябва да се използват инструментите на външната политика и канали за ангажимент, за да се открият възможности за сътрудничество с все по-важни страни-производителки и транзитни държави, особено съседни  на ЕС.
Освен това чрез енергийната дипломация трябва също да се гарантират, в съответствие с текущите тристранни преговори, дългосрочните енергийни доставки за и транзита през Украйна, също и в контекста на потенциалните нови инфраструктурни проекти, както и да по-нататъшно укрепване на Енергийната общност, по-специално чрез насърчаване на реформите в енергийния сектор, включително енергийната ефективност.
Енергийната дипломация на ЕС трябва да доведе до успешно сътрудничество с основните партньори на ЕС, като например САЩ, Норвегия и Канада, както и други големи партньори, по-специално Китай, Индия, Бразилия и други важни страни особено тези, определени в рамката на стратегията за Енергиен съюз. Когато условията са подходящи, ЕС ще продължи съответно да работи за  преформулиране на енергийните отношения с Русия, на базата на равнопоставеност по отношение на отваряне на пазара, лоялна конкуренция, защита и безопасност на околната среда, за взаимна полза и на двете страни.
В плана за енергийна дипломация изрично се посочва, че се гарантира суверенитета и суверенното право на държавите членки да откриват и развиват своите природни ресурси и да определят енергийния си микс.

понеделник, 27 юли 2015 г.

Енергетика: ЕК търси становища - как да се преструктурира пазара за електроенергия в ЕСЕК обяви, че започва обществено обсъждане във връзка с идеята за преструктуриране на енергийния пазар на ЕС и търси становища от широк кръг заинтересовани страни - това включва органите на ЕС и на държавите членки, участници на енергийния пазар и техни сдружения, малки и средни предприятия, потребители на енергия, неправителствени организации, други заинтересовани страни и граждани.

Един от ключовите приоритети на Комисията Юнкер е изграждането на Енергиен съюз, който да осигури надеждна и достъпна енергия за всички граждани и предприятия, както и да превърне ЕС в световен лидер в областта на възобновяемата енергия.

За да се постигне тази цел, ЕС предвижда да изгради  нова структура на пазара на електроенергия.

Как да се постигне тази нова структура на пазара? – това е темата, по която започва обществено обсъждане.

Обсъждането започва през юли и ще приключи на 8 октомври 2015 г. В него могат да участват всички заинтересовани страни.


По конкретно Комисията търси становища по въпросите: как да се подобри функционирането на пазара и как да се  отчитат инвестиционните сигнали; как да се осъществи пазарното интегриране на възобновяемите енергийни източници; как да се обвържат пазарите на дребно и едро; как да се засили регионалната координация между системните оператори при разработването на политики свързани с инвестиции в инфраструктура; как да се осъществява управлението на вътрешния пазар на електроенергия; и как да се постигне европейско измерение на сигурността на доставките.

С допълнителен въпросник Комисията се стреми да получи отговори от заинтересованите страни по аспекти свързани със сигурността на доставките на електроенергия в Европа, които не са обхванати в основното обществено обсъждане. По конкретно този въпросник изследва как националните правителства предотвратяват и управляват рисковете, свързани със сигурността на снабдяването с електрическа енергия; какви роли и отговорности трябва да бъдат поети от  играчите на пазара, и как може да се подобри прозрачността и трансграничното сътрудничество.

Енергетика: Нови правила за търговия с електроенергия в ЕСВ Официален вестник на ЕС от 25 юли 2015 г. е публикуван
от 24 юли 2015 година
за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването
 

Новите правила за пазара на електроенергия имат за цел да спомогнат за по нататъшно ефективно интегриране на вътрешния енергиен пазар.
Регламентът създава всеобхватна правна рамка за търговия с електрическа енергия в Европа и прави така нареченото "свързване на пазарите" правно обвързващо в целия ЕС. Пазарното свързване на практика ще събере в „една кошница“ всички ценови предложения и оферти от различни национални енергийни борси за трансгранична търговия и по този начин ще позволи да се осъществи трансгранична оптимизация на цените.
Според направени проучвания, ефективното пазарно свързване би спестило на потребителите (домакинства и бизнес) от € 2,5 до 4,0 милиарда евро годишно.
Новият регламент е част от проекта на Комисията за създаване на Енергиен съюз с истински интегриран пазар на електрическа енергия. Инициативата за премахване на пречките пред търговията с електроенергия и постигане на координация при експлоатация на мрежата е един от стълбовете на този проект. Това ще се постигне чрез приемане на серия от нови правила на равнище ЕС (известни като "мрежови кодекси и насоки"). Увеличаването на трансграничната търговия на електричество ще увеличи конкуренцията на пазарите на електроенергия и ще доведе до по-координирана работа на системата, ще спести излишни разходи, произтичащи от настоящото фрагментирано функциониране на мрежата.
Свързването на пазарите също ще даде възможност да се увеличи търговията с електроенергия за по-кратки времеви хоризонти. Това ще позволи по-ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници в мрежата в качеството им на доставчици и търговци. Те ще могат да разчитат на по-добри прогнози за количеството произведена слънчева или вятърна енергия.
На последно място, новите правила създават нова процедура за вземане на решения, която позволява ефективно регионално сътрудничество между мрежови оператори, енергийни борси и национални регулатори.

Регламентът влиза в сила от 14-ти август 2015 г. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.